adam ishak anoar djuma - טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ, טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, עמיתי מלון הרצל ירושלים

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
adam ishak anoar djuma טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ עמיתי מלון הרצל ירושלים
 
adam ishak anoar djuma - טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ, טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, עמיתי מלון הרצל ירושלים
תיקים נוספים על adam ishak anoar djuma | תיקים נוספים על טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ | תיקים נוספים על טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ | תיקים נוספים על עמיתי מלון הרצל ירושלים |

1107111
32389-05/14 סעש     30/10/2015
סעש 32389-05/14 adam ishak anoar djuma נ' טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ, טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, עמיתי מלון הרצל ירושלים
בית דין אזורי לעבודה בירושלים

סע"ש 32389-05-1430 אוקטובר 2015
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין

התובע
:adam ishak anoar djuma

ע"י ב"כ: עו"ד תמיר שטינוביץ-

הנתבעים
:


1

.
טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ2

.
טלרן אחזקות ונקיון
(2000) בע"מ3

.
עמיתי מלון הרצל ירושלים
מס' תאגיד

550005532ע"י ב"כ: עו"ד ארצי בן יעקב
החלטה


1.
להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בתיק:
מוסכמות:
א.

התובע, עובד זר, עבד
אצל נתבעים 1 ו-2 מ-1/7/08 ועד ל-1/14, בתפקיד סטוארט.
ב.
התובע עבד על בסיס שכר מינימום לשעה.
ג.
התובע קיבל תלושי משכרות לתקופת העסקתו. אין חולק כי קיבל את הסכומים המפורטים בתלושים כ"נטו לתשלום".
ד.
התובע קיבל ופרע המחאה ע"ס 9,997 ₪ שיש לקזז מסכום התביעה. כמו כן קיבל בהערבה בנקאית ב-9/3/14 סך של 7,384 ₪ (ככל שנושא ההעברהה הבנקאית אינו מוסכם – יודיע על כך התובע תוך 10 ימים וזו תהפוך לפלוגתא).
ה.
התובע זכאי לתשלום בגין 31 ימי חג שלא קיבלם (כשלטענת ב"כ התובע זכאי ל-13 ימי חג נוספים).
ו.
בין הצדדים נחתם
הסכם העסקה. החתימה על הסכם העסקה
מטעם התובע – הינה שלו.
פלוגתאות:
א.
האם הרישום בתלושי השכר משקף את ימי ושעות עבודתו של התובע, או שמא נכונה טענת התובע כי
הרישום אינו נכון וכי עבד 5-7 ימים בשבוע
במשמרות בנות 8-10 שעות בכל יום עבודה. בהתאם לכך האם זכאי
לשעות הנוספות הנתבעות על ידו.
ב.
האם חל על הצדדים חל ההרחבה בענף הניקיון ולחלופין – בענף המלונאות. ב"כ הנתבעים יבהיר תוך 10 ימים מהו צו ההרחבה החל על הצדדים, לגירסתה.
ג.
בין היתר לאור השאלות לעניין אמיתות הרשום בתלושי השכר ושאלת
חלות צו ההרחבה – זכאות התובע לתוספת משפחה, ותק, חופשה , הבראה , פדיון חופשה ופנסיה, ובאיזה שיעור. כנ"ל לעניין דמי חגים (והאם זכאי ל-31 יום שלא שולמו לו או ל-44 כטענת התובע).
ד.
האם נכונה טענת הנתבעת כי התובע קיבל ופרע המחאה נוספת ע"ס 9,997 ₪ , או שמא נכונה טענת התובע כי לא קיבל ולא פרע המחאה זו.
ה.
נסיבות הפסקת עבודתו של התובע – האם פוטר או התפטר, ובהתאם לכך האם זכאי לפיצויי פיטורין והודעה מוקדמת. כמו כן, ככל שייקבע שפוטר – זכאות התובע לפיצוי בגין היעדר שימוע וכמה.
ו.
האם נתבעת 3 היא נתבעת נכונה והאם יש מקום לחייב אותה בתשלומים, ככל שאלו יושתו על נתבעות 1 ו-2, ומכוח מה.

יוער כי כתבי הטענות כפי שהוגשו אינם מפורטים דיים. כך גם לא ברור אופן חישוב הסכומים הנתבעים, ולא ברור מדוע יש מחלוקת ולו גם לעצם קיומו של צו הרחבה בענף הניקיון. אעפ"כ, ומשקויימו בתיק שני דיונים, לא יעכב בית הדין את המשך ההתדיינות, והצדדים יפרטו את טענותיהם
בהתאם לפלוגתאות – במסגרת
התצהירים. כמו כן
יצרפו הצדדים את ההסכם לתצהיריהם, והמסמכים הרלבנטיים, ככל שטרם צורפו.
2.
לאור האמור לעיל יגישו הצדדים
את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים
. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3.
תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4.
הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני
ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5.
א.
בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול


ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין

זה לא די בהכחשה סתמית.

ב.
בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך
זה בפני
ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
6.
סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א.
התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב.
הנתבעים
יגישו
את תצהיריהם
והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.
ג.
לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7.
למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9.
למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות
. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11.
התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכ-3
שעות
.ניתנה היום, י"ז חשוון תשע"ו,
(
30 אוקטובר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.סעש בית דין אזורי לעבודה 32389-05/14 adam ishak anoar djuma נ' טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ, טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, עמיתי מלון הרצל ירושלים (פורסם ב-ֽ 30/10/2015)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן