טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ - מוחמד אדהם

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ מוחמד אדהם
 
טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ - מוחמד אדהם
תיקים נוספים על טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ | תיקים נוספים על טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ | תיקים נוספים על מוחמד אדהם

1109405
35882-10/15 ברע     09/11/2015
ברע 35882-10/15 טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ נ' מוחמד אדהם
בית הדין הארצי לעבודה


בר"ע 35882-10-15
ניתנה ביום

09 נובמבר 2015


1
.

טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ
2
.
טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ
המבקשות

-

מוחמד אדהם
המשיב

בשם המבקשות – עו"ד ארצי בן יעקבהחלטה

השופט אילן איטח
1.
לפני בקשת רשות ערעור על החלטתו מיום 11.10.15 של בית הדין האזורי בתל-אביב-יפו (השופטת אסנת רובוביץ-ברכש; סע"ש 51957-05-13), שבה התקבלה בחלקה בקשת המשיב לגילוי מסמכים, במסגרת בקשתו לאישור התביעה שהגיש נגד המבקשות כתובענה ייצוגית.
2.
בקליפת אגוז אציין את העובדות הבאות:
א.
המשיב, פליט מסודן בעל רישיון שהייה זמני בישראל, הועסק על ידי המבקשות כחדרן בבית מלון בשתי תקופות בשנים 2010-2013.
ב.
המשיב הגיש בבית הדין האזורי תביעה לחיוב המבקשות לשלם לו, בין היתר, פיצוי בגין אי ביצוע הפרשה לקופת גמל.
ג.
בנוסף הגיש המשיב בקשה לאשר את התביעה בקשר לקופת הגמל כתובענה ייצוגית (להלן – בקשת האישור).
ד.
המבקשות טענו כי יש לדחות את בקשת האישור, בין היתר בנימוק שלגבי עובדים זרים, בהעדר אפשרות להפריש כספים לקופת גמל, "מופרשים דמי הגמל לחשבון פיקדון".
ה.
במסגרת ההליך בבקשת האישור ובעקבות עמדתן כאמור, ביקש המשיב לחייב את המבקשות לגלות לו מסמכים מסוימים, ובכלל זה "דו"ח העברה לקופות" לחשבון שאליו הועברו, לטענת המבקשות, כספי ההפרשה של העובדים הזרים (להלן – "הדו"ח").
3.
בית הדין האזורי נענה לבקשת המשיב והורה למבקשות לגלות את הדו"ח (להלן – החלטת הגילוי). בין היתר קבע בית הדין האזורי כך:

"בענייננו, שוכנעתי כי חלק מהמסמכים שגילויים מבוקש נמצאים ברשות המשיבות
[המבקשות דנן – א.א.] ויש בכוחם להשליך אור על שאלת התקיימות תנאי הסף לאישורה של התובענה וכי במסגרת הבקשה של המבקש [המשיב דנן – א.א.] והמסמכים שצורפו לה ניתן לומר כי הוא העמיד תשתית ראייתית ראשונית להתקיימותם של תנאי הסף הקבועים בסעיף 8(א) לחוק [תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 – א.א.] בכל הנוגע לעילה האישית שלו ועל סיכוי להתקיימותם של תנאי הסף לאישור התובענה כייצוגית.
באיזון בין הזכויות המתנגשות, לרבות הפער במידע הקיים בין הצדדים
מחד והסכנה בשימוש לרעה בהליכים משפטיים, שוכנעתי כי כדי לעמוד על גדר המחלוקת האמיתית בין הצדדים ובחינת היקפה, יש לגלות את המסמכים הבאים – 'דו"ח העברה לקופות' לחשבון אליו הועברו כספי ההפרשות של העובדים הזרים בתקופה הרלוונטית לתביעה או מסמכי הפקדה לחשבון קרן דמי גמל ופיצויים או דפי חשבון הבנק אליו הופקדו הכספים לתקופה הרלוונטית לתביעה – זאת לאור הרלוונטיות שלהם בשלב זה של ההליך, שכן גילויים יאפשר לבחון את השאלה האם אכן הופרשו הסכומים כטענת המשיבות או שמא לא הופרשו כטענת המבקש, וזאת לגבי כלל ציבור העובדים הזרים שהועסקו אצלן בתקופה הרלוונטית לתביעה הנדונה. גילויים של מסמכים אלו אכן ישפכו אור על שאלת התקיימות תנאי הסף כאמור."

4.
על החלטת הגילוי הוגשה בקשת רשות הערעור דנן. בבקשה נטען, בתמצית, כי עמדת המדינה היא שאין חובה להפקיד כספים בחשבון פיקדון אלא מדובר בהמלצה בלבד, ולכן אי הפקדה בחשבון פיקדון אינה מקימה תנאי סף הנדרש על מנת להיעתר לבקשת האישור. עוד נטען כי ה"המלצה" האמורה מתייחסת לעובדים זרים ולא לפליטים, וכי בעוד שהמשיב הגדיר עצמו כ"פליט" מתייחסת החלטת הגילוי ל"עובדים זרים".
5.
לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה ובתיק בית הדין האזורי, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להיזקק לתגובת המשיב. אפרט בקצרה את נימוקיי:
א.
במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית, אין מניעה להורות על גילוי מסמכים, ובלבד שהונחה לפני בית הדין תשתית ראשונית לקיום תנאי הסף הקבועים בסעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.
ב.
בית הדין האזורי בחן את הדברים והגיע למסקנה כי הוכחה בפני
ו תשתית עובדתית כאמור. לא מצאתי כי נפלה טעות בהחלטת הגילוי. מדובר בהחלטה דיונית, וככזו ערכאת הערעור תמעט להתערב בה.
ג.
אוסיף את הדברים הבאים:
(1)
המבקשות הן שטענו, בתגובתן לבקשת האישור, כי הן מפקידות את הכספים שאמורים היו להשתלם לקופת גמל, לחשבון פיקדון. לפיכך, אך ברור הוא שהמשיב יבקש לראות "מסמך" התומך בטענתן זו. כפועל יוצא מכך, שאלת קיומה של חובה להפקיד כספים בחשבון פיקדון אינה רלוונטית בשלב זה. שאלה זו תתברר במסגרת בקשת האישור.
(2)
בקשת האישור מתייחסת ל"עובדים זרים" ולא לפליטים בלבד. לפיכך בדין לא צומצמה החלטת הגילוי ל"פליטים" בלבד. זאת ועוד, הגדרת "עובד זר" בחוק עובדים זרים, תשנ"א – 1991 (להלן – חוק עובדים זרים), מחזיקה ולו לכאורה גם את "הפליט". שהרי על פניו האחרון אינו אזרח ישראל או תושבה.
6.
סוף דבר
– הבקשה נדחית. משלא נדרשה תגובת המשיב אין צו להוצאות.

ניתנה היום,
כ"ז חשוון תשע"ו (09 נובמבר 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ברע בית הדין הארצי לעבודה 35882-10/15 טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, טלרן אחזקות ונקיון (אילת) בע"מ נ' מוחמד אדהם (פורסם ב-ֽ 09/11/2015)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן