עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ - נור גל עבודות בניין וגמר בע"מ, חסן אבו סביתאן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ נור גל עבודות בניין וגמר בע"מ חסן אבו סביתאן
 
עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ - נור גל עבודות בניין וגמר בע"מ, חסן אבו סביתאן

מידע על חסן אבו סביתאן   


41167-08/15 תט     19/01/2016תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
תיקים נוספים על נור גל עבודות בניין וגמר בע"מ
תיקים נוספים על חסן אבו סביתאן
תט 41167-08/15 עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ נ' נור גל עבודות בניין וגמר בע"מ, חסן אבו סביתאן
בית משפט השלום בקריית גת


19 ינואר 2016
ת"ט 41167-08-15 עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
נ' נור גל עבודות בניין וגמר בע"מ
ואח'


בפני
כב' השופט
יהודה ליבליין
בעניין:
עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד איתן אפותה
התובעת

נ ג ד


1. נור גל עבודות בניין וגמר בע"מ
2. חסן אבו סביתאןע"י ב"כ עו"ד רונן קמרי
הנתבעיםהחלטה

ביום 24/3/15, הגישה התובעת ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לביצוע שטר, שהוא שטר חוב וערבות, עליהם חתומים הנתבעים.

בגין בקשה זו, הגישו הנתבעים, ביום 13/8/15, התנגדות לביצוע השטר, ובצד זאת הגישו בקשה למתן ארכה להגשת ההתנגדות.

התובעת טוענת, כי אין ליתן בידי הנתבעים ארכה להגשת ההתנגדות, משאין בפיהם טעם מיוחד לאיחור בהגשת ההתנגדות.

בעניין זה, נחקר הנתבע 2 על תצהירו בדיון שהתקיים בפני
ביום 18/1/16, והצדדים אף סיכמו את טענותיהם בעל פה.

לטענת הנתבע 2, לא נשלחה אליו כלל אזהרה בדבר הכוונה להגיש את השטר לביצוע, וכי הבקשה לביצוע השטר לא נמסרה לו וככל שהיא נמסרה לאדם כלשהו, הרי שהוא איננו יודע את זהותו וכי נודע לו דבר הגשת הבקשה רק משהבנק בו מופעל חשבון הבנק של הנתבעת 1, הודיע לו כי הוטל עיקול על חשבון הבנק.
יצוין, בהקשר זה, בטרם אכנס לגופם של דברים, כי על פי תצהירו של הנתבע 2, דבר העיקול נודע לו ביום 27/7/15, ועל אף שידע בסמוך לאחר מכן, כך על פי עדותו, כי העיקול הוטל בגין פתיחת תיק ההוצל"פ בידי התובעת, הרי שהוא לא הזדרז והגיש מיד את בקשת ההתנגדות ואת בקשת הארכה, אלא המתין עד יום 13/8/15.

מן המסמכים ומן העדויות שנשמעו בפני
עולה, כי ביום 16/3/15, שלחה התובעת לכתובת הרשומה של הנתבעת 1, התראה בדבר הכוונה להגיש את השטר לביצוע (ראה נספח א' לתגובת התובעת לבקשה להארכת מועד).

מן המסמכים שהוצגו בפני
במהלך הדיון עולה, כי התראה זו חזרה לידי התובעת, משלא נדרשה בידי הנתבעת 1. בעניין זה, העיד הנתבע 2, כי הוא או פקידתו או אחיו, נוטלים דואר מן התיבה השייכת לנתבעת 1 בכל שבוע, ומכאן שמי מטעמה של הנתבעת 1 בחר שלא ליטול את דבר הדואר שנשלח לכתובתה הרשומה של הנתבעת 1.

אשר לבקשה לביצוע שטר, עולה מן החומר שבפני
, כי נעשה ניסיון למסור את הבקשה בכתובת הרשומה על גבי ההמחאות שמסרה הנתבעת 1 לתובעת, אלא שפקיד הדואר נתקל בסירוב. על-פי האמור באישורי המסירה, הגורם שסירב לקבל את הבקשה לביצוע שטר היא אשתו של הנתבע 2 (ראה נספחים ב' ו-ג' לתגובת התובעת לבקשה להארכת מועד).

טוען בעניין זה הנתבע 2, כי לא יתכן הדבר, שכן על פי המסורת הנהוגה בעדתו, לא יתכן כי אשתו דיברה עם פקיד הדואר.
לא אוכל לקבל טענה זו של הנתבע 2, שכן אין מחלוקת כי שמה של אשתו של הנתבע 2 נרשם כמי שסירבה את הבקשות לביצוע שטר, ואם כך, נותרת בלא הסבר השאלה כיצד ידע פקיד המסירה את שמה.
יצוין בהקשר זה, כי הנתבעים לא ביקשו לחקור את פקיד הדואר, ואף לא הגישו תצהיר מטעמה של אשת הנתבע 2, וזאת חרף העובדה שאישורי המסירה צורפו לתגובת התובעת לבקשה להארכת מועד. העובדה שהנתבעים נמנעו מלחקור את פקיד המסירה ומלהגיש תצהיר מטעמה של אשת הנתבע 2, משמעותה היא שאילו היו עושים כן הדבר היה פועל לחובתם.

מן האמור לעיל עולה, כי הנתבע 2 עצם את עיניו מלדעת דבר קיומה של כוונה להגיש בקשה לביצוע שטר החוב, וכן עצם את עיניו מלדעת כי בקשה כזו הוגשה בפועל.

משנמנע הנתבע 2 לקחת את דבר הדואר שנשלח לנתבעת 1 לכתובתה הרשומה ומשסירבה אשתו לקבל את הבקשה לביצוע שטר, הרי שהנתבע 2 איננו בא נקי כפיים בבואו לבקש הארכת מועד. די לכאורה בעובדה זו כדי לדחות את בקשתו להארכת מועד.

אך מעבר לכך, אין טעם בהארכת מועד, כאשר עולה מטענות הצדדים כי אין בפי הנתבעים הגנה ראויה.

התובעת הציגה בפני
את ההמחאות שמסרה לה הנתבעת 1, ואשר חזרו אכ"מ וכן את שטר החוב עליו חתומה הנתבעת 1 בערבותו של הנתבע 2. לטענת התובעת, המחאות אלה ניתנו לה בגין סחורה שסיפקה לה הנתבעת 1.

בעניין זה, העלה הנתבע 2 בחקירתו ובטיעוניו, שתי טענות: האחת – כי הסחורה בגינה מסר את ההמחאות כלל לא סופקה לו והאחרת – כי הסחורה הנטענת סופקה לחברת טי.סאן, ועל כן החוב הוא חוב של חברה זו.

לא אוכל לקבל את גרסתו של הנתבע 2. לשאלתי, השיב הנתבע 2 (ראה עמ' 7 לפרוט'), כי על אף שלא סופקה לו סחורה בגין המחאות שנתן, הוא לא נקט בכל פעולה שהיא כנגד התובעת. התנהלות שכזו, ככל שהיה בה ממש, איננה סבירה. הגם שאין לצפות מאדם לנקוט מיד בהליך כלשהו למימוש זכויותיו, הרי שבעניין זה יש לומר כי הנתבע 2 ציין שאת הסחורה היה אמור לקבל בסוף שנת 2014, והנה אנו עומדים בפתחה של שנת 2016, ואין חולק שהנתבעים לא נקטו בכל הליך שהוא לקבלת הסחורה לה הם זכאים.

גם את גרסתו בעניין קבלת הסחורה בידי חברת טי.סאן, אינני יכול לקבל, שכן עדותו של הנתבע 2 בעניין זה הייתה מעורפלת ולא היה בידו להציג ולו ראשית ראיה לכך שהסחורה שהייתה מיועדת לנתבעת 1 סופקה בפועל לחברת טי.סאן. לגרסתו, עובדה זו ידועה לו מאחיו, אלא שאחיו של הנתבע 2 לא הובא לעדות בעניין זה.

על כל האמור יש להוסיף, כי הנתבע 2 הודה במהלך חקירתו (ראה עמ' 6 לפרוט', ש': 24-26), כי בהנהלת החשבונות של הנתבעת 1 רשום סכום חוב גבוה בהרבה מהסכום שבשטר החוב לטובת התובעת. למען הסר ספק, הנתבע 2 נשאל בעניין זה פעם נוספת על ידי, כי זו אכן הייתה כוונתו בתשובה שנתן לב"כ התובעת, בעמ' 7, לפרוט', ש': 1 והוא השיב על כך בחיוב.

די היה בכך כדי לומר כי אין בפי הנתבעים הגנה כלשהי, אך למען הזהירות, ולו מהטעם שהשפה העברית איננה שפת האם של הנתבע 2, אני נכון ללכת כברת דרך ארוכה לקראתו ולא לראות בדברים אלה הודאת בעל דין.

יחד עם זאת, משדחיתי את גרסאות ההגנה שהעלה הנתבע 2, הרי שיש לומר שסיכויי ההגנה, ככל שהם קיימים, הם קלושים עד אפסיים ובנסיבות אלה, אין מקום ליתן הארכת מועד.

סוף דבר, מן הטעמים המפורטים לעיל, אינני מוצא מקום ליתן לנתבעים הארכת מועד להגשת הבקשה להתנגדות והבקשה להארכת מועד נדחית.

הנתבעים ישאו בהוצאות הבקשה וכן בשכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום,
ט' שבט תשע"ו, 19 ינואר 2016, בהעדר הצדדים.

תט בית משפט שלום 41167-08/15 עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ נ' נור גל עבודות בניין וגמר בע"מ, חסן אבו סביתאן (פורסם ב-ֽ 19/01/2016)תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
תיקים נוספים על נור גל עבודות בניין וגמר בע"מ
תיקים נוספים על חסן אבו סביתאן
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט