בני בכר זועבי חברה לבנין בע"מ - המועצה האזורית עמק הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בני בכר זועבי חברה לבנין בע"מ המועצה האזורית עמק הירדן
 
בני בכר זועבי חברה לבנין בע"מ - המועצה האזורית עמק הירדן
תיקים נוספים על בני בכר זועבי חברה לבנין בע"מ | תיקים נוספים על המועצה האזורית עמק הירדן

108087
2063/98 בשא     30/12/1998
בשא 2063/98 בני בכר זועבי חברה לבנין בע"מ נ' המועצה האזורית עמק הירדן

בבית המשפט המחוזי בנצרת תיק בש"א: 2063/98

בפני
: כבוד השופט האשם חטיב


בענין: בני בכר זועבי חברה לבנין בע"מ

ה מ ב ק ש ת
- נ ג ד -

המועצה האזורית עמק הירדן

ה מ ש י ב ה

)1בנק הפועלים בע"מ
)2בנק לאומי לישראל בע"מ
)3מדינת ישראל משרד האוצר
)4משרד הפנים

ה ח ל ט ה
)1 המבקשת, זכתה במכרז מס' 8/95שפורסם ע"י המשיבה, ואשר ענינו ביצוע
עבודות תשתית במושב אלמגור ובעקבות כך נחתם בין הצדדים חוזה לביצוע
עבודות אלה.

)2 לטענת המבקשת, היא ביצעה את העבודות ע"פ החוזה, אולם המשיבה איחרה
בתשלום החשבונות שהמבקשת הגישה לה בגין ביצוע העבודות הנ"ל, שילמה חלק
מהם בפיגור ובסופו של דבר נותרה המשיבה חייבת בגין עבודות אלה סך של
-. 386,782ש"ח נכון ליום 10/12/97ובשערוך להיום; סך כל חובה של המשיבה,
לטענת המבקשת, עומד ע"ס -. 513,319ש"ח.

)3 בקשה זו הוגשה בהתאם להוראות סעיף 16לחוק הבוררות, המסמיך את בית המשפט
ליתן סעד של עיקול זמני גם במסגרת הליך של בוררים. בבקשה זו עותרת
המבקשת להטיל עיקול זמני על כספי המשיבה המוחזקים ע"י המחזיקים.

הבקשה הוגשה בטרם נפתחו הליכי הבוררות ולה צורף העתק מהתובענה שהמבקשת
מתכוונת להגיש בפני
הבורר לכשזה ימונה.

)4 לאחר שעיינתי בתצהיר ובשאר המסמכים שצורפו לה, החלטתי כי יש לדחות את
הבקשה. כיום ולאחר תיקון תקנה 360לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -
,1984ע"י תיקון מס' 2משנת תשנ"ו - ,1996שונה הרציונל שביסוד המוסד של
עיקול זמני מיחוד רכוש שישמש לגביית סכום פסה"ד שינתן בעתיד, לשאלת
ההכבדה על ביצוע פסה"ד לכשזה ינתן בעתיד, וכיום בית המשפט יוציא מתחת
ידו צו עקול זמני, רק אם ראה, "כי אי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע
פסה"ד".

עיינתי בבקשה ובתצהיר שצורף לה ולא מצאתי כי המבקשת הצביעה על עובדות
ואף לא העלתה טענות שיש בהן להראות לבית המשפט כי אכן, אי מתן צו העיקול
הזמני המבוקש עלול להכביד על ביצוע פסה"ד.

המבקש אינו יוצא ידי החובה המוטלת עליו בענין זה ע"י הצהרה סתמית כי "אי
מתן צו העקול הזמני יכביד על ביצוע פסה"ד". אלא עליו לפרט עובדות מהן
ניתן להגיע למסקנה זו; כגון מצב כספי חמור, חובות מרובים הכנסות פחותות
מההוצאות וכו'...

טענות כאלה לא הועלו לא בבקשה ולא בתצהיר והמסקנה המתבקשת הינה כי
המבקשת לא עמדה בדרישת תקנה 360הנ"ל, ולא הראתה כי אי מתן צו העקול
הזמני עלול להכביד על ביצוע פסה"ד.

)5 יתרה, מכך לכאורה, אין מקום לומר במקרה זה כי אי מתן צו העקול הזמני
עלול להכביד על ביצוע פסה"ד, המשיבה הינה רשות מקומית שקמה מכח החוק
ותוחלת חייה לצמיתות, ובהיותה רשות מקומית, היא מתוקצבת בין היתר מתקציב
המדינה וכספים מועברים אליה, באמצעות צנורות מוכרים מידי חודש בחודשו,
כך שכפי שניתן לעקל כספים אלה כיום בעיקול זמני, וטרם נקבע כי היא חייבת
למבקש, ניתן במידה רבה של קלות לעקל את אותם הכספים בעיקול ביצועי לאחר
מתן פסה"ד, וללא כל הכבדה מיותרת.

)6 ראוי לציין, כי חל שינוי בגישת בתי המשפט לענין העיקול הזמני, גם בעקבות
כינונו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אשר הכיר בזכות הקנין כזכות
חוקתית בעלת מעמד על חוקי, על כן אין לפגוע בזכות זו אלא מכח חוק ושלא
במידה העולה על הנדרש, מכאן על בית המשפט בבואו לשקול באם קיימת הצדקה
לפגוע בזכות הקנין של הנתבע לאזן בין האנטרסים המנוגדים; אנטרס התובע
וזכותו להפרע, ע"פ פס"ד שינתן לטובתו מחד; ואנטרס וזכות הנתבע לכך שזכות
הקנין שלו לא תפגע בטרם נקבע כי הוא חייב לתובע, אלא בהתקיים נסיבות
ונימוקים שיש בהם כדי להצדיק זאת.

בין יתר השיקולים שבית המשפט יקח בחשבון, בענין זה, שינויים אפשריים
בתקופה שבין הגשת התביעה ומתן פסה"ד במצבו הכלכלי של הנתבע והאפשרות
להפיכתו לחדל פרעון, או הסכנה שהנתבע יבריח את נכסיו.

במקרה שבפני
, המדובר כאמור ברשות מקומית שאין אפשרות לפירוקה, מחיקתה או
הכרזתה כפושטת רגל, ואין חשש כי היא תנסה להבריח נכסיה כדי להמנע מקיום
פסה"ד, בנסיבות אלה לא מתקיימים תנאים כל שהן ואשר יש בהם כדי להצדיק
פגיעה בזכות הקנין של המשיבה, מה עוד ומצד שני אין סכנה של ממש כי זכות
המבקשת תקופח ולא תוכל לגבות את סכום פסה"ד לכשזה ינתן לטובתה.
)7 זאת ועוד, לא נטען בבקשה כי המבקשת שלחה הודעה למשיבה, כקבוע בסעיף
( 8ב) לחוק הבוררות, תשכ"ה - ,1965ועל כן לא מתמלא התנאי הקבוע בסעיף
( 16ב) לחוק הבוררות, והמאפשר הגשת בקשה זו בטרם מונה בורר.

לפיכך ולאור האמור לעיל אני דוחה את הבקשה, ומאחר ולא נתבקשה תשובת
המשיבה, וגם לא קויים דיון בה במעמד הצדדים, איני עושה צו להוצאות וכל
צד ישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, ( 30/12/98יא' בטבת תשנ"ט) בהעדר הצדדים.
______________________
האשם חטיב
- שופט
אלה שוסטר
ר020638א.תh98a/

בשא בית משפט מחוזי 2063/98 בני בכר זועבי חברה לבנין בע"מ נ' המועצה האזורית עמק הירדן (פורסם ב-ֽ 30/12/1998)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן