מגל מאיר - עירית מגדל העמק ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מגל מאיר עירית מגדל העמק
 
מגל מאיר - עירית מגדל העמק ואח'
תיקים נוספים על מגל מאיר | תיקים נוספים על עירית מגדל העמק ואח'

651/98 א     16/11/1998
א 651/98 מגל מאיר נ' עירית מגדל העמק ואח'

בבית המשפט המחוזי בנצרת תיק בש"א: 504/98
תיק אזרחי: 651/98
בפני
: כבוד השופט האשם חטיב


בענין: מגל מאיר

ה מ ב ק ש
- נ ג ד -

)1עירית מגדל העמק
)2חברת המתנ"סים - ירושלים
)3מר אפריים בר- מנהל מתנ"ס מגדל העמק
)4פלתורס חברה לביטוח בע"מ
)5אלבז שמעון
)6מגדל חברה לביטוח בע"מ

ה ח ל ט ה

)1 המבקש הגיש כנגד המשיבים תובענה בת.א. 651/98שענינה פיצויים בגין נזקי
גוף אשר לטענתו, נגרמו לו כתוצאה ובעקבות שתי תאונות, האחת מיום 8/12/96
והשניה מיום .26/5/97

עילת התביעה בגין התאונה הראשונה הינה מכח פקודת הנזיקין בעוד שעילת
התביעה בגין התאונה השניה, שהיתה תאונת דרכים, מתבססת על חוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - .1975

)2 בבקשה דנן עתר המבקש לבית המשפט למנות מומחים רפואיים בחמשה תחומים
רפואיים שונים, וזאת ע"מ להעריך ולקבוע באם לתובע נגרמו בעקבות מי משתי
התאונות פגיעות שהרעו את מצבו הרפואי מעבר למצבו לפני התאונות, ולאור
העובדה, כי התובע נולד כילד .p.c.

)3 ב"כ הנתבעים מתנגדים לבקשתו זו של התובע כ"א מטעמים משלו;

ב"כ הנתבעת מס' 1וב"כ הנתבעות 3,2ו- 4מנמקים התנגדותם, בכך שלטענתם
התאונה הראשונה, הנטענת בכתב התביעה והמתייחסת אליהם כלל לא אירעה
בנסיבות הנטענות בכתב התביעה. בנוסף טענו ב"כ הנתבעים 3,2,1ו- 4כי
משאירעה התאונה השניה, שהיא תאונת דרכים הרי שעל פי כלל "הגולגולת הדקה"
יש ליחס את מצבו הרפואי, גם אם הורע לתאונת הדרכים בלבד. עוד טענו ב"כ
נתבעים אלה כי התביעה נגדם הינה מכח פקודת הנזיקין, ועל התובע חלה חובה
לצרף חוות דעת רפואית לתביעתו אם הוא חפץ להוכיח ענין שברפואה.

)4 ב"כ הנתבעים 5ו- 6מנמקת התנגדותה לבקשה, בכך שהחומר הרפואי
שצורף
לבקשה אינו מצדיק מינוי מומחים רפואיים, ולמעט פצע בראש שנתפר לא צויין
במסמכי בית החולים ממצא רפואי כלשהוא.

)5 צודק ב"כ המבקש; בטענתו כי התובענה שבתיק זה הינה סבוכה. כאמור, התובע
נולד כילד .p.c.וע"פ הנטען בתביעה הוא נפגע, בשתי תאונות, פגיעות ראש
ועל כן טוען בא כוחו כי יש הצדקה למנות מומחה רפואי שיחווה את דעתו הן
לענין ההרעה במצבו הרפואי, בעקבות התאונות לעומת מצבו לפני כן ובאם יש
הרעה כזו, מה החלק שניתן לייחס לכל אחת משתי התאונות שביסוד התביעה ומהו
שיעור הנכות הרפואית הצמיתה שנבעה מכ"א משתי התאונות אם גרמו תאונות אלה
לנכויות לצמיתות מעבר לנכויות מהן סבל התובע לפני התאונות וללא קשר
אליהם.
)6 אינני שותף לבקורתו של ב"כ הנתבעת 1לענין הגשת תובענה אחת בגין שתי
התאונות, נראה לכאורה כי הדרך הנכונה היתה להגיש תובענה אחת בגין שתי
התאונות, זאת לאור הטענות כי בשתי התאונות נפגע התובע בעיקר פגיעות ראש,
צירוף שתי העילות יחדיו יאפשר לקבוע ולהכריע, לגבי את כל אשר הסבה כ"א
משתי התאונות, לתובע ואת מידת הפגיעה שכ"א משתי התאונות גרמה לתובע
ושיעור הנכות הנובע מכך.

)7 בתביעות מכח פקודת הנזיקין, מחייבת תקנה 127לתקנות סדר הדין האזרחי
התשמ"ד - ,1984בעל דין החפץ להוכיח ענין שברפואה לצרף לכתב טענותיו
חוות דעת רפואית, ואילו חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אוסר הגשת
חוות דעת רפואית מטעם הצדדים, בתביעות שהוגשו על פיו, ובהתאם לסעיף 6א'
לחוק על התובע הטוען לנכות רפואית לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי מומחה
רפואי.

משתבע התובע בגין שתי התאונות יחדיו, הרי שהוא היה מנוע מלצרף חוות דעת
רפואית מטעמו שתתייחס למצבו הרפואי בקשר עם שתי התאונות ותוך אבחנה
ממצבו הרפואי שהיה לפני התאונה.

)8 נראה לי בנסיבות כפי שפורטו לעיל, ועקב מצבו הכלכלי של התובע כפי שהוא
עולה מכתב התביעה, ועל אף שלא צורף תצהיר בענין זה, ומשקולים מעשיים, של
ייעול הדיון, ומשום הצורך כי מומחה אחד יבדוק את התובע, ויבחן מצבו
הרפואי עובר לאירוע התאונות לעומת מצבו הרפואי לאחר מכן ויתייחס לקשר
הסיבתי שבין מצב זה לבין כ"א מהתאונות, ותרומתה של כל אחת משתי התאונות
למצבו הרפואי העכשוי לעומת מצבו הקודם; נראה לי כי קיימת הצדקה לפטור את
התובע מצירוף חוות דעת רפואית לכתב התביעה בענין התאונה הראשונה;
ולהורות על מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט גם לענין תאונה זו.
)9 כאמור התובע נולד כילד p.c.יחד עם זאת מהחומר הרפואי שצורף לבקשה ולכתב
התביעה עולה לכאורה כי חלה הרעה במצבו הרפואי של התובע לאחר שאירעו
שתי התאונות הנ"ל, נכון שאין לדעת בשלב זה באם הרעה זו נבעה מהתאונה
הראשונה או התאונה השניה, אם בכלל, או שמה באה ההרעה בעקבות מצבו של
התובע כפי שהיה מלידה; ובענין זה של קשר סיבתי ראוי כי מומחה רפואי יאמר
דברו.

)10 לפיכך ולאור כל האמור לעיל, ומאחר וב"כ התובע הסכים בשלב זה להסתפק
במינוי מומחה בתחום הנויורולוגי, אני ממנה את פרופ' בנטל כמומחה מטעם
בית המשפט ע"מ לבדוק את התובע ולהעריך את מצבו הרפואי, ולקבוע בחוות דעת
מתאימה, באם כתוצאה ממי משתי התאונות הנטענות בכתב התביעה חלה הרעה
במצבו הרפואי, ומה השלכתה של הרעה זו מבחינת אחוזי נכות צמיתה. המומחה
יקבע מהן הפגיעות הרפואיות שגרמה כ"א משתי התאונות אם אכן נגרמו פגיעות
כאלה ומהו אחוז הנכות הרפואית הצמיתה, שכ"א משתי התאונות גרמה והכל תוך
אבחנה ממצבו שהיה לפני התאונות.

כל אחד מהצדדים רשאי להמציא למומחה כל חומר רפואי, למעט חוות דעת של
מומחים, המצאת החומר הרפואי למומחה מותנה בכך שבטרם ישלח החומר הרפואי
למומחה, יומצא לצדדים האחרים, ואלה לא יודיעו התנגדותם להמצאתו חומר זה
או אחר למומחה. חומר רפואי שתהיה למי מהצדדים התנגדות להצגתו בפני

המומחה, לא יומצא עד להכרעת בית המשפט.

שכרו של המומחה יחול בשלב זה על הנתבעים 5ו- .6

ניתן היום ( 16/11/98כז' בחשון התשנ"ט) בהעדר הצדדים.
________________
האשם חטיב
- שופט
hר840500א.ת/89
אלה שוסטר
א בית משפט מחוזי 651/98 מגל מאיר נ' עירית מגדל העמק ואח' (פורסם ב-ֽ 16/11/1998)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן