המערערת: טופ טוריסט הוטלס בע"מע"י ב"כ עו"ד א' לויהמשיבים: עפיף אבו חנא ואח'ע"י ב"כ עו"ד נ' איברהיםערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופט הראשי ד. מייבלום - אב בית הדין; ה"ה פיק וארצי - נציגי ציבור; תב"ע מט/3-322; מט/3-4... - המשיבים: עפיף אבו חנא ואח'ע"י ב"כ עו"ד נ' איברהיםערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופט הראשי ד. מייבלום - אב בית הדין; ה"ה פיק וארצי - נציגי ציבור; תב"ע מט/3-322; מט/3-477; תשן/3-354; מט/2-88; תשן/12-163; תשן/12-182; תשן/12-1...

 
המערערת: טופ טוריסט הוטלס בע"מע"י ב"כ עו"ד א' לויהמשיבים: עפיף אבו חנא ואח'ע"י ב"כ עו"ד נ' איברהיםערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופט הראשי ד. מייבלום - אב בית הדין; ה"ה פיק וארצי - נציגי ציבור; תב"ע מט/3-322; מט/3-4... - המשיבים: עפיף אבו חנא ואח'ע"י ב"כ עו"ד נ' איברהיםערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופט הראשי ד. מייבלום - אב בית הדין; ה"ה פיק וארצי - נציגי ציבור; תב"ע מט/3-322; מט/3-477; תשן/3-354; מט/2-88; תשן/12-163; תשן/12-182; תשן/12-1...299/82     26/08/1991תיקים נוספים על המערערת: טופ טוריסט הוטלס בע"מע"י ב"כ עו"ד א' לויהמשיבים: עפיף אבו חנא ואח'ע"י ב"כ עו"ד נ' איברהיםערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופט הראשי ד. מייבלום - אב בית הדין; ה"ה פיק וארצי - נציגי ציבור; תב"ע מט/3-322; מט/3-4...
תיקים נוספים על המשיבים: עפיף אבו חנא ואח'ע"י ב"כ עו"ד נ' איברהיםערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופט הראשי ד. מייבלום - אב בית הדין; ה"ה פיק וארצי - נציגי ציבור; תב"ע מט/3-322; מט/3-477; תשן/3-354; מט/2-88; תשן/12-163; תשן/12-182; תשן/12-1...
דבע 3-149/נא טופ טוריסט הוטלס בע"מ נ' עפיף אבו חנא ואח'
(פד"ע כג 296)

בבית-הדין הארצי לעבודה
דיון מס' נא/3-149
השופטים: כבוד נשיא בית הדין גולדברג

כבוד סגן נשיא בית הדין אדלר

כבוד השופט אליאסוף

נציג העובדים : לוי
נציג המעבידים : גרשפלד
המערערת: טופ טוריסט הוטלס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א' לוי
המשיבים: עפיף אבו חנא ואח'
ע"י ב"כ עו"ד נ' איברהים
ערעור על

פסק דין
של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופט הראשי ד. מייבלום - אב בית הדין; ה"ה פיק וארצי - נציגי ציבור; תב"ע מט/3-322; מט/3-477; תשן/3-354; מט/2-88; תשן/12-163; תשן/12-182; תשן/12-139;) מיום 18.3.1991.
פסק-דין
הנשיא (גולדברג
):

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי אשר דחה את בקשתה של המערערת לביטול פסק בורר, ואישר את הפסק, לבקשת המשיבים.

2. המשיבים הגישו לבית דין זה, בקשה על דרך המרצה "להורות ולצוות על מחיקת הערעור שהוגש אליו על ידי המשיבה [המערערת] מחמת זאת שהוגש אליו ללא נטילת רשות לכך כקובע בחוק". לטענת המשיבים, על הערעור דנן חל סעיף 38 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, לפיו "החלטה של בית משפט לפי חוק זה ניתנת לערעור ברשות...", וכיוון שהמערערת לא קיבלה רשות להגשת ערעורה, מן הדין למחקו.
לגרסת המערערת, ערעור על פסק דינו האמור של בית הדין האזורי, הוא ערעור בזכות.
החלטנו לדון תחילה בטענות הסף.

3. טענתה הראשונה של המערערת היא כי לבית הדין לעבודה מוקנית סמכות לבחון את פסק הבורר מכוח סעיף 28 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (כפי שתוקן בתש"ן) (להלן - חוק בית הדין לעבודה). סעיף זה משתית את סמכות בית דין, על כך ש"נושא הבוררות היחיד היה עניין שיש בו לבית הדין סמכות יחודית" - כלומר, על עניינו של פסק הבורר ולא על צורתו. מכאן מבקשת המערערת להסיק, כי כפי שעל כל

פסק דין
של בית הדין לעבודה (אשר מעצם טיבו דן בעניינים שבסמכותו היחודית של בית הדין), יש ערעור בזכות - כך גם על

פסק דין
שעילתו בפסק בורר; אין, לטענת המערערת, לתלות את זכות הערעור בעילה הצורנית או הדיונית של פסק הדין, אלא במהותו.
משמעותה של טענה זו של המערערת היא, כי סעיף 26 (א) רישה לחוק בית הדין לעבודה, גובר על סעיף 38 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן - חוק הבוררות), שעה שעילת פסק דינו של בית הדין היא פסק בורר.
המשיבים סבורים כי סעיף 28 לחוק בית הדין לעבודה החיל את כל הוראות חוק הבוררות על בתי הדין, שעה שבא לפניו עניין שנמסר לבוררות, או שנטען שיש למוסרו לבוררות.
דין טענה זו של המערער להידחות. כבר נפסק:
"מטרת המחוקק, בחוקקו את חוק הבוררות היתה, בין היתר, לאפשר אכיפה של הסכם בוררות, וסיום הסכסוך בין הצדדים במהירות. מכאן ההוראות בחוק כי לא ניתן לערער על פסק בורר, אלא לבקש לבטלו בעילות שנמנו בחוק.
גם בעילות אלה מצא המחוקק להסתפק בערכאה אחת, ובשונה מפסקי דין או החלטות המסיימות דיון בערכאה הראשונה במרבית הנושאים, ואשר עליהן ניתן לערער בזכות, איפשר ערעור ברשות בלבד על החלטת הערכאה הראשונה.
סעיף 38 לחוק הבוררות הוא 'דין מיוחד', הובר על ה'דין הכללי', כפי שבא לידי ביטוי בסעיף 26 לחוק בית הדין לעבודה, ועל כן יש לנהוג על פי הוראת סעיף 38 לחוק הבוררות, בכל נושא המתייחס לערעור על החלטת בית הדין האזורי". (דב"ע מח/2-26 בן שלמה - "עמינדב" מושב עובדים בע"מ, פד"ע כ 89, בע' 92; וראה ס' אוטולנגי, בוררות דין ונוהל (1991) 507).
אבחנותיו של בא כוח המערערת בין "מהות" ו"צורה" אינן מועילות, שעה שיש הלכה מפורשת בעניין.

4. טענתה השניה והחלופית של המערערת היא כי יש לראות את ההליך בבית הדין קמא כבקשה לסעד הצהרתי הקובע כי פסק הבורר בטל מעיקרו. אם כך נראה את ההליך, הרי שפסק דינו של בית הדין האזורי הוא

פסק דין
רגיל, עליו יש ערעור בזכות.
לא ברור על מה סומכת המערערת את טענתה זו. לשון הבקשה, שהגישה המערערת בבית הדין קמא לסעד ברורה וחד משמעית; זוהי בקשה "לביטול פסק בורר" המסתמכת על חוק הבוררות, ואין כל יסוד לראותה כבקשה להצהיר על פסק הבורר כבטל.

5. מוסיפה המערערת וטוענת, כי יש לתקן את כתב הערעור ולראותו כבקשת רשות ערעור. לטענתה, כיוון שהערעור הוגש בתוך 30 היום שהם המועד להגשת בקשת רשות ערעור במקרה זה (ראה דב"ע תשן/13-21 מפעל רהיטי נצר סירני - ההסתדרות הכללית ואח', פד"ע כא 339), וכיוון שהדין אינו חד משמעי - ראוי להתיר תיקון כאמור.
המשיבים מתנגדים לתיקון המוצע, וטוענים כי מדובר בתיקון מהותי, ולא ב"פגם" שנפל בכתב הערעור.
המערערת לא הביאה לפנינו ולא עלה בידינו למצוא, כל אסמכתה לטענתה.
גם אם יש לבית הדין סמכות לתקן כתב ערעור כך שייראה כבקשת רשות ערעור, לא זה המקום לעשות בה שימוש. המערערת היתה מיוצגת בבית הדין קמא ולפנינו וטענתו של עורך דינה אינה יכולה לשמש עילה לתיקון המבוקש.
עוד ובנוסף נציין, כי תקנה 410 א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, (כפי שהותקנה בק"ת 5266 תש"ן 10.5.1990) מתירה לבית משפט לראות בקשת רשות ערעור כערעור, שעה שהבקשה הוגשה בטעות; לא נקבע כי בית משפט רשאי לראות ערעור כבקשת רשות ערעור.
כבר נפסק בעניין דומה כי -
"כידוע 'אין לאדם זכות ערעור אלא במידה שהוענקה לו כזו בחוק...' (י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (בורסי פרץ את בן טובים, מהדורה רביעית 580). 'טעות במסקנה אם החלטה, עליה חפצים לערער, ניתנת לערעור בזכות או ברשות, היא בדרך כלל טעות פטאלית. מי שפעל על יסוד מסקנה מוטעית והגיש ערעור במקום שצריך היה לבקש רשות ערעור תחילה... קרוב לוודאי שיאחר את המועד להגיש את הבקשה הנכונה, והדרך להביא את עניינו בפני
ערכאת הערעור נחסמה בפני
ו' (י. לשם (צ'רקוב), "הערעור - אימתי בזכות ואימתי ברשות"? הפרקליט לג (תש"ם-מ"א) 232)". (ע"א 299/82 מיטלר נ' יבנאי אשדוד בע"מ, פ"ד לט(2) 470, בע' 471).

4. סוף דבר - אין למערערת זכות ערעור, מכיוון שלא ביקשה ולא קיבלה רשות לערער, ומכאן כי דין ערעורה להימחק.

המערערת תשלם למשיבים הוצאותיהם בערעור בסך של 1,500 ש"ח.
ניתן היום, ט"ז באלול תשנ"א (26.8.1991).
דבע בית הדין הארצי לעבודה 3-149/נא טופ טוריסט הוטלס בע"מ נ' עפיף אבו חנא ואח', [ פד"ע: כג 296 ] (פורסם ב-ֽ 26/08/1991)תיקים נוספים על המערערת: טופ טוריסט הוטלס בע"מע"י ב"כ עו"ד א' לויהמשיבים: עפיף אבו חנא ואח'ע"י ב"כ עו"ד נ' איברהיםערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופט הראשי ד. מייבלום - אב בית הדין; ה"ה פיק וארצי - נציגי ציבור; תב"ע מט/3-322; מט/3-4...
תיקים נוספים על המשיבים: עפיף אבו חנא ואח'ע"י ב"כ עו"ד נ' איברהיםערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (השופט הראשי ד. מייבלום - אב בית הדין; ה"ה פיק וארצי - נציגי ציבור; תב"ע מט/3-322; מט/3-477; תשן/3-354; מט/2-88; תשן/12-163; תשן/12-182; תשן/12-1...
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט