פאולינה קושניר - אייל פרל, פנמה פסיפיק בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פאולינה קושניר אייל פרל פנמה פסיפיק בע"מ
 
פאולינה קושניר - אייל פרל, פנמה פסיפיק בע"מ

מידע על אייל פרל   


805/05 א     19/07/2005תיקים נוספים על פאולינה קושניר
תיקים נוספים על אייל פרל
תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
א 805/05 פאולינה קושניר נ' אייל פרל, פנמה פסיפיק בע"מ
1
בתי המשפט

בשא001358/05
בית משפט השלום הרצליה
בתיק עיקרי: א 000805/05

19/07/2005
תאריך:
כבוד הרשם צחי אלמוג

בפני

פאולינה קושניר

בעניין:
המבקשת
אבי נאמן

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
1. אייל פרל

2. פנמה פסיפיק בע"מ
המשיבים
עידו יוגב

ע"י ב"כ עו"ד
החלטה
1. 1. לפני בקשה לסילוק על הסף של תביעה שהוגשה מטעם המבקשת - הנתבעת כנגד תובענה שהוגשה ע"י המשיבים בסדר דין מהיר בסכום של 50,000 ₪.
2. 2. התובענה הינה לתשלום דמי תיווך המגיעים למשיבים מכוח הסכם תיווך עליו חתומים המבקשת והמשיבה 2 מיום 3.2.05 (להלן - ההסכם).
טענות המבקשת
3. 3. העיסקה לא נקשרה כלל באמצעות מי מהמשיבים, אלא באמצעות מתווך אחר, ולכן, לא מגיע להם שכר טרחה.
4. 4. המשיב 1 הפר את החובות המוטלות עליו על פי חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו - 1996 (להלן - חוק המתווכים).
5. 5. המשיב 1 אינו צד להסכם , והא ראיה כי מי שחתום עליו הם רק המבקשת והמשיבה 2. לפיכך, אין למשיב 1 כל עילת תביעה באופן אישי כנגד המבקשת ואין בינו לבינה יריבות כלשהי, שכן, ההסכם שצורף אינו הסכם תיווך בהתאם לדרישות חוק המתווכים.
6. 6. ביחס למשיבה 2, טוענת המבקשת כי מדובר בהסכם תיווך בלתי חוקי, באשר מדובר בתאגיד שאינו בעל רשיון לתיווך על פי חוק המתווכים; משכך, אסור היה למשיבה 2 להתקשר בהסכם תיווך עם המבקשת, ועל כן אף אינה זכאית לשכר טרחת מתווך, אף אם נקטה בפעולות כאלו ואחרות עבור המבקשת.
7. 7. עוד טענה המבקשת כי ההסכם נעדר פרטים מהותיים החייבים להופיע בכל הסכם לשירותי תיווך, על פי חוק המתווכים והתקנות על פיו (שם המתווך, מספר ת.ז. מחיר משוער של העיסקה), וגם בשל כך אין המשיבים זכאים לדמי תיווך; ובנוסף, כי אין המשיבים זכאים לבלעדיות בדמי התיווך, באשר היה על הצדדים לחתום על הסכם נפרד מהסכם התיווך המעניק זכות בלעדיות כאמור, וכדבר הזה לא נעשה.
טענות המשיבים
8. 8. המשיבה פעלה בהתאם לדפוס פעילות רווח בארץ, לפיו, מדובר בחברה שיש לה משרד ומנגנון משלה, המעסיק מתווכים, הן בשכר והן על בסיס עמלות, ולא יעלה על הדעת כי מבנה התארגנות כזה ינוצל על ידי מי שמזמין שירותי תיווך לטעון כי אין הוא חייב לשלם משום שההסכם לא נקב בשם מתווך בעל רשיון כדין, או כי החברה נעדרת רשיון ועל כן אין היא יכולה לתבוע דמי תיווך בעצמה. מצב זה הינו בלתי נסבל משום שאם יימחק המשיב 1 מהתביעה, יוצא כי לכאורה לא מגיעים דמי תיווך למשיבה 2, מאחר שאין לה רשיון תיווך.
9. 9. הדבר עלול להביא לכך כי נתבעים יטענו טענות אלו גם כאשר איו מחלוקת כי המתווך היה הגורם היעיל שהביא לקשירת העיסקה ואשר זכאי לדמי תיווך.
10. 10. המבקשת מעולם לא העלתה כל טענה כלפי תוקפו של הסכם התיווך, ועשתה זאת לראשונה בכתב ההגנה, ולכל היותר טענותיה בעבר היו בגין אי שביעות רצון משירותי התיווך ולא בשל העדר תוקף להסכם. מכאן, שאם מדובר בהסכם חסר תוקף, לשיטת המבקשת, מדוע טרחה לבטלו.
11. 11. הסכם התיווך נחתם רק לאחר שהמשיב 1 ביקר בביתה המבקשת ונוהל מו"מ על עמלת התיווך; המשיב 1 הביא בעצמו מתעניינים רבים לנכס והמבקשת אף השאירה את מפתחות הנכס בתיבת הדואר .
12. 12. המשיבים זכאים דמי תיווך אף בהסתמך כל סעיף 7 לחוק השליחות.
13. 13. באשר לטענה בדבר אי קיום הוראות הדין, הביא ב"כ המשיבים אסמכתאות בהן נפסק כי בתביעות מכוח חוק המתווכים ניתן להשלים פרטים חסרים בהתחשב בנסיבות הענין ובהתנהגות הצדדים, כדי למנוע תוצאה של חוטא שיצא נשכר.
14. 14. טענותיה של החייבת נטענות בחוסר תום לב, לאחר שכבר נקשרה עיסקת המכר, וכל מטרתן להתחמק מתשלום דמי תיווך למשיבים.
תשובת המבקשת
15. 15. ביום 13.7.05 הגישה המבקש תשובה לתגובת המשיבים, בה הוסיפה כי ניסוח ההסכם עומד לרועץ למשיבים, שכן היה עליהם לציין בהסכם התיווך גם את שמו של המשיב 1 כמתווך, ומשלא עשו כן אין להם להלין אלא על עצמם.
16. 16. גם בהתעלם מהוראות חוק המתווכים, אין המשיב 1 יכול לתבוע מכוחו של ההסכם שאין הוא צד לו. אף אם תמצי לומר כי המשיב 1 פעל והראה את הנכס למתעניינים, דבר המוכחש על יד המבקשת, הרי שאין פעולתו זו הופכת אותו לצד להסכם ואינה מקנה לו זכויות לקבלת במי תיווך.
17. 17. אין מקום לתחולת חוק השליחות במקרה דנן, משום שחוק המתווכים הינו חוק מיוחד שנועד להסדיר מאטרייה ספציפית, ועל כן, יש לילך בהתאם להסדרים הקובעים בחוק מיוחד זה.
18. 18. המבקשת הביאה אסמכתאות ממקרים דומים בהם דחה בית המשפט תביעות של חברות לדמי תיווך משום שעל פי הדין, אין הן בגדר מי שמחזיקות רישיון תיווך כדין, ומאחר וההתקשרות בוצעה עם החברות ישירות ולו עם מתווכים כדין - אין להן עילה לקבל דמי תיווך על פי חוק המתווכים. בדומה, טענה המבקשת כי אין מקום להשלמת מה שהחסירו המשיבים בהסכם, וכי האסמכתאות שהובאו על ידם מתייחסות למקרים שבהם לא היתה מחלוקת כי ההסכם נקשר בין מתווך בעל רשיון כדין, אלא שהיו חסרים פרטים כמו מס' ת.ז. שלו ומחיר משוער של העיסקה.
דיון
19. 19. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכתבי בי-הדין דומני כי, לכאורה, דין הבקשה להתקבל.
20. 20. קראתי חזור וקרוא את כתב התביעה ולא מצאתי טענה מעם המשיב 1 כי המבקשת הזמינה ממנו את שירותיו, כמו גם התחייבות לשאת בשכ"ט תיווך שלו. אם כך, על מה לו למשיב שיסמוך לצורך קבלת הסעד אותו מבקש כעת מביהמ"ש ?
21. 21. בבקשה לסילוק על הסף יש לבחון את כתב התביעה, ואם אין כתב התביעה מגלה את העובדות המקימות את עילת התביעה הרי שלא יועיל לו לתובע אם יוכיח את כל טענותיו, שהרי לא יהא זכאי לקבל את הסעד המבוקש על ידו; משכך, על ביהמ"ש למחוק את כתב התביעה.
22. 22. בענייננו, גם אם תוכחנה כל הטענות שבכתב התביעה, אין בהן כדי לזכות את המשיבים בסעד המבוקש, שכן, ההסכם שצורף לכתב התביעה ומכוחו תובעים המשיבים נערך בין המשיבה 2 לבין המבקשת, והמשיב 1 אינו מוזכר בו.
23. 23. כל עילות התביעה נסמכות על הפרת ההסכם, כטענת המשיבים, אלא שמהוראות סעיף 5 לחוק המתווכים עולה כי רק אדם, ולא תאגיד, יכול לקבל רשיון תיווך במקרקעין. מכאן, שהמשיבה 2 אינה, ולא יכולה להיות, בעלת רשיון ועל כן אינה זכאית להתקשר בהסכם, כדוגמת זה שצורף לכתב התביעה, ומכאן לתשלום דמי תיווך. אילו אך היה שמו של המשיב 1 מופיע בהסכם - שאני.
24. 24. אלא מאי, שמחיקת כתב התביעה חורצת את גורל התביעה מבלי שנשמעו טענות לעצם העניין ומשכך, הרי שמדובר באמצעי חמור ויש לנקוט בו רק במקרים בהם ברור שהתובע אינו יכול בשום אופן לקבל את הסעד המבוקש אפילו הוכיח את העובדות המפורטות בכתב התביעה, ואף אם תינתן לו רשות לתקנו.
25. 25. הדיון בבקשת המחיקה אינו מתייחס לאמיתות הטענות אלא מניח כי התובע יצליח להוכיח את כל העובדות שטען להן וכעניין של מדיניות, די בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה, יזכה התובע בסעד שהוא מבקש, כדי שהתביעה לא תימחק על הסף.
26. 26. יש להעדיף את הדיון הענייני ואת ההכרעה בסכסוך לגופו של עניין מאשר מחיקת כתב התביעה על הסף.
27. 27. סיכומו של דבר, ע"פ כתב התביעה כפשוטו, אין לצדדים לכאורה זכות לקבל את הסעד המבוקש, ככל שהוא נסמך על הוראות חוק המתווכים וההסכם שצורף.
28. 28. יחד עם זאת, ייתכן ולמשיבים זכות לתבוע מכוח עילות שבדינים אחרים, ואין לשלול מהם אפשרות זו, שעה שניתן לתקן את כתב התביעה בדרך של הוספת עילות תביעה חדשות.
29. 29. אכן, הלכה פסוקה היא, כי אין לנקוט צעד קיצוני של מחיקת תביעה מחמת העדר עילה אם ניתן להצילה על ידי תיקון כתב התביעה (ר' , למשל, ע"א 154/04 הרב אמנון יצחק שליט"א נ. שרה נוימן).
30. 30. אשר על כן, יש ליתן למשיבים אפשרות לתקן את כתב התביעה בטרם יימחק וזאת תוך 30 יום מקבלת החלטתי זו, כפוף לתשלום הוצאות בסכום של 1,500 ש"ח + מע"מ לטובת ב"כ המבקשת.
31. 31. אני קובע את התיק לתזכורת פנימית לצורך מתן החלטה לגבי המשך ניהול התיק ליום 1.9.2005.
32. 32. החלטה זו תשלח ע"י המזכירות לב"כ הצדדים בדואר רשום +א.מ.

ניתנה היום י"ב בתמוז, תשס"ה (19 ביולי 2005) בהעדר.
צחי אלמוג
, רשם
א בית משפט שלום 805/05 פאולינה קושניר נ' אייל פרל, פנמה פסיפיק בע"מ (פורסם ב-ֽ 19/07/2005)תיקים נוספים על פאולינה קושניר
תיקים נוספים על אייל פרל
תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט