חב' ב.פ. בידוד פרויקטים בע"מ - אפקון התקנות ושירותים בע"מ

 
חב' ב.פ. בידוד פרויקטים בע"מ - אפקון התקנות ושירותים בע"מ
תיקים נוספים על חב' ב.פ. בידוד פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על אפקון התקנות ושירותים בע"מ

63776/04 א     05/09/2005
א 63776/04 חב' ב.פ. בידוד פרויקטים בע"מ נ' אפקון התקנות ושירותים בע"מ
בתי משפט

בית המשפט השלום תל-אביב יפו א 063776/04

בפני
: שופט: סובל משה
, ת"א תאריך: 05/09/2005

בעניין: 1. חב' ב.פ. בידוד פרויקטים בע"מ

2. חיים פינטו ת.ז. 51098176 תובעים

נגד

אפקון התקנות ושירותים בע"מ
נתבעת
פסק דין
כללי
1. התביעה במקורה הוגשה ע"י ארבעה תובעים ע"ס כולל של 1,007,368 ש"ח, ואולם במהלך הדיון הגיעה הנתבעת להסדר פשרה עם שניים מבין התובעים לסילוק תביעתם וכן הושגה פשרה בין תובעת מס' 1 לבין הנתבעת לגבי שני פרויקטים שנכללו בכתב התביעה.

הדיון שהתקיים למעשה ופסק הדין הניתן מתייחס לתביעתה של תובעת 1 בקשר לעבודות במחנה 81 ע"ס 198,942 ₪ בתוספת מע"מ, נכון לתאריך 2.8.02 וכן לתביעתו של תובע 2 בקשר לעבודות בפרויקט כ"ד באשקלון ע"ס 108,937.57 ₪ בתוספת מע"מ נכון לחודש אוגוסט 2002 ולעבודות בפרויקט מחנה 81 ע"ס 338,184 ₪ בתוספת מע"מ וכן בגין שיק שחולל ע"ס 55,000 ₪, נכון לאוגוסט 2002 ובנוסף מע"מ שלא שולם בסך 8,419 ₪.

הנתבעת משתייכת לאשכול החברות שבשליטת חברת אפקון תעשיות בע"מ לגביה אושר הסדר נושים הקובע כי החברות בקבוצה יפרעו את חובותיהן לנושים.

משלא נפרעו החובות לתובעים הם פנו לביהמ"ש המחוזי למתן הוראות והוחלט כי על התובעים להגיש תביעתם בנפרד ואם יינתן פס"ד לטובתם יוכלו לחזור ולפנות לביהמ"ש המחוזי.

2. התובעים הנם קבלנים העוסקים בעבודות צנרת ובידוד צנרת למערכות מיזוג אויר גדולות ומורכבות. התובעים נתבקשו על ידי הנתבעת לבצע עבודות תשתית מיזוג אויר בשני האתרים נשוא התביעה (אתר מחנה 81 ואתר כ"ד אשקלון). באותו שלב, בשנת 2002, עדיין נקראה הנתבעת בשמה הקודם "אשר פויכטונגר בע"מ" (להלן: "פויכטונגר").

לצורך ההתקשרות נחתמו בין התובעים לבין הנתבעת חוזים והזמנות עבודה כדלקמן:
חוזה בין התובעת 1 לבין פויכטונגר מיום 27.12.01 ביחס למחנה 81.
חוזה בין התובע 2 לפויכטונגר מיום 06.02.02 ביחס לכ"ד אשקלון.
חוזה בין התובע 2 לפויכטונגר מיום 10.09.01 ביחס למחנה 81.

בפברואר 2002 התקשרה הנתבעת בהסכם קבלנות משנה להעברת ביצוע העבודות של מיזוג אויר לחב' משב הנדסת קירור ומיזוג אויר בע"מ (להלן: "משב").
אין מחלוקת כי הצדדים היו מחויבים בחוזה האחד כלפי השני וכי סכומי כסף הועברו מהנתבעת לתובעים עד ליום המחאת הזכות והעברת העבודות מהנתבעת למשב.
המחלוקת היסודית מתמקדת בשאלה האם הודיעה הנתבעת לתובעים על ההסכם עם משב והאם נתנו התובעים הסכמתם להמשך ביצוע העבודות מול משב וכפועל יוצר מכך האם אחראית הנתבעת לשלם לתובעים את יתרת החוב עבור העבודות שבוצעו או לאו.
בין הצדדים קיימת גם מחלוקת לגבי גובה יתרת החוב.

3. טענות התובעים
התובעים טוענים כי הנתבעת אישרה את חובה אף הבטיחה לשלם אותו. במהלך הליכי הקפאת ההליכים של הנתבעת, התחייבה האחרונה בכתב בפני
התובעים בדצמבר 2002 ובמרץ 2003 לשלם את מלוא חובותיה לאחר שתסתיים הקפאת ההליכים (ראה ת-11 ו ת - 13).

עוד נטען בתביעה כי בכל התכתובות בין הצדדים, טרם הגשת התביעה, דבקה הנתבעת בגרסה שהעברת עבודות למשב הייתה בקבלנות משנה ואלו טענת ההמחאה עלתה רק לאחר הגשת התביעה נגדה. גם כותרת ההסכמים בין משב לפויכטונגר הינה "הסכם קבלנות משנה" ואין מזכירים בו ולו במילה אחת את המילה המחאה או את העברת חובת התשלום למשב.

בתגובה לטענות הנתבעת נטען ע"י התובעים כי ההסכם שנערך בפברואר 2002 בין הנתבעת לחברת משב לא היה על דעתם. לטענת התובעים זהו הסכם פיקטיבי שלא דווחו עליו וכל שכן לא הסכימו לו.

כל הסכומים הנקובים בתביעה וו טוענים התובעים, מגובים בחשבונות פרופורמה שאושרו ע"י מר אלון סטרוגנו, נושא המשרה המוסמך וזאת לאחר שהכמויות נבדקו ואושרו.

כתגובה לטענת הנתבעת, כי החשבונות שהגישה התובעת 1 אושרו ע"י אלון סטרוגנו כעובד משב ולא כנציג אפקון, העיד מר סטרוגנו כי הוא היה מנהל פרויקט מחנה 81 כאשר הפעילות של אפקון ומשב אוחדה למחלקה אחת.
מר סטרוגנו אף חתם על חשבון חלקי מצטבר בקשר לפרויקט מחנה 81 על נייר מכתבים של הנתבעת ומסרו לידי חייט פינטו- התובע ואף העיד כי כל החשבונות שקיבל העביר לפויכטונגר, כן נטען כי כל החשבונות נבדקו ואושרו בהליך מקובל.

בנוגע, להחלפת מכתבים וחשבוניות עם חברת משב, טוענים התובעים כי חשבוניות שיצאו אל משב, הופנו אליה על פי הנחיות שקיבלו - להחליף את החשבוניות שהוציאו על שם פויכטונגר ולהחליפם על שם משב.

כל אלה מעידים, לטענת התובעת, כי לא היתה המחאה בפועל של החוזים והזכויות למשב, כי התובעים לא היו מודעים להסכם זה שבין הנתבעת למשב וכי פויכטונגר היא זו המחויבת בחוזים מול התובעים והיא זו הנושאת בנטל התשלום.

4. טענות הנתבעת
הנתבעת טוענת כי בשנת 2002 השתלטה קבוצת אנשי עסקים הן על קבוצת משב והן על קבוצת אפקון, שהיו שתי קבוצות נפרדות. בתקופה זו, בהוראת בעלי השליטה האמורים הועברה כל מחלקת מיזוג האוויר של אפקון אל חברת משב, ואפקון חדלה לחלוטין מכל פעילות בתחום מיזוג האוויר.
במסגרת ההעברה האמורה, המחתה הנתבעת למשב את כל ההסכמים עם הספקים וקבלני המשנה השונים שהיו קשורים בבצוע פרויקטים של מיזוג אויר.

עוד טוענת הנתבעת, כי בניגוד גמור לדרך הצגת הדברים ע"י התובעים, אין מדובר ב'איחוד' מחלקות, אלא בהעברת תחום פעילות שלם ובתמורה כספית מאת הנתבעת כחברה אחרת - משב.
וכי ממועד העברת פעילות מיזוג האוויר אל משב, פעלו התובעים בתחום זה עבור משב, ולא עבור הנתבעת.
כמו כן כופרת הנתבעת בסכומים שנקבו התובעים כחובותיה של הנתבעת, באתרים השונים נשוא התביעה.

5. טענות הנתבעת כלפי התובע מספר 2
פרויקט מחנה 81
מדובר בפרויקט בניה במחנה צבאי בו הייתה אמורה הנתבעת לבצע עבודות מיזוג אויר. פרויקט זה הועבר מהנתבעת אל משב. במסגרת ההעברה הומחו למשב גם ההסכמים השונים עם קבלני המשנה שהיו קשורים לפרויקט.

לטענת הנתבעת, עד ההגנה מספר 2, מר דני ברקוביץ' העיד מפורשות כי הביא את דבר ההמחאה למשב לידיעת התובע וכי התובע אף נתן בפועל את הסכמתו.

כמו כן הציגה הנתבעת העתקי חשבוניות, חשבונות, מכתבים ושיקים שהוחלפו בין התובע למשב שמוכיחים לטענת הנתבעת שהתובעים הסכימו להמחאה אם לא במילים, אז במעשים.

הנתבעת טוענת עוד כי בעצם כך שהתובע פנה בהליכים פורמאליים נגד הנתבעת רק לאחר שנסתיימו ונדחו ההליכים נגד משב, מוכיחה כביכול כי התובע מחפש את "המטבע מתחת לפנס" כדברי ב"כ הנתבעת.

התובע הבהיר בעדותו כי הגיש הוכחת חוב לחשב בשל הבלבול שהיה בשעתו ולא היה ברור לו מי ישלם לו עבור העבודות (ראה עמ' 44 לפרוטוקול).

עוד טוענת הנתבעת כי לתובע 2 אין כלל הסכם חתום עם הנתבעת ולכן ההתקשרות של התובע הייתה עם משב ולא עם הנתבעת.

לגבי יתרת החוב, טוענת הנתבעת כי החשבונות שהוגשו, אושרו ע"י מר אלון סטרוגנו עובד משב ולא עובד אפקון והוא איננו בר סמכא בנושא. כמו כן אישור החשבוניות נעשה בהליך מזורז בתוך שבוע וחצי ואלה לא נבדקו כראוי.

כמו כן נטען ואף הוסכם ע"י התובע כי העבודות במחנה 81 לא נסתיימו. אלא הוקפאו עם הפסקת קבלת התשלומים. ועם זאת, הסכומים הנקובים לגבי 2 הפרויקטים רצופים אי דיוקים.

פרויקט כ"ד אשקלון
טוענת הנתבעת כי ת/23 אשר הוצג ע"י התובע כחשבונות מאושרים נכתבו על ידו ואינם מוכיחים דבר. זאת ועוד, כל סכום כסף שמגיע לו במסגרת פרויקט זה שולם לו זה מכבר עד תום.

6. טענות הנתבעת כלפי התובעת מספר 1
פרויקט מחנה 81
באופן כללי, טענות הנתבעת בנוגע לתובע 2, נכונות גס לגבי התובעת 1. הנתבעת טוענת כי התובעת 1 הייתה מודעת היטב לדבר ההמחאה ואף הסכימה לה. התובעת הוציאה חשבונות למשב, קיבלה תשלומים ממשב, הגישה תביעת חוב לנאמן משב.
גם כאן החשבונות נחתמו ע"י מר אלון סטרוגנו, עובד משב ולא בר סמכא באפקון ואף כאן החתימה נעשתה ללא בדיקה והליך אישור תקין.
לטענת הנתבעת, התובעת לא השלימה את העבודות ונקבה בסכומים מופרכים ובלתי מוצדקים.

דיון והכרעה:
7. ב"כ התובעים מבקש מבימ"ש לחייב את הנתבעת לשלם להם את יתרת החוב עבור עבודות שביצעו עבורה ולקבוע כי המחאת החיוב שנעשתה, נעשתה בדרך לא ראויה ואיננה מחייבת את התובעים.

הכלל בדיני הראיות הוא ש"המוציא מחברו - עליו הראיה". "חובת ההוכחה במישור האזרחי" כוללת את "נטל השכנוע ואת "חובת הראיה", כאשר "נטל השכנוע" מוטל על "המוציא מחברו". ואולם טוענת הנתבעת כי אין מחלוקת על כי היו יחסים חוזיים בינה לבין התובעים אשר מצמיחים חובות כספיים אך חובות אלה הופסקו עת הומחו כל ההסכמים בין הנתבעת לבין התובעים לחברת משב. הנתבעת טוענת כי המחאה זו נעשתה בידיעת התובעים ובהסכמתם הן בעל פה והן במעשה. על כן עובר נטל הראיה אל הנתבעת להוכיח שאכן כך היה הדבר.

כמו כן, חבותה של הנתבעת להוכיח את הסכמת התובעים נובעת מדיני החיובים.
עפ"י סעיף 6 לחוק המחאת חיובים תשכ"ט 1969:

"חבותו של חייב ניתנת להמחאה, כולה או מקצתה, בהסכם בין החייב לבין הנמחה שבאה עליו הסכמת הנושה, זולת אם נשללה או הוגבלה עבירותה לפי דין".
בהמשך פסק הדין נבדוק לגבי כל אחד מהתובעים האם הייתה הסכמה כזו להמחאת החיוב.

מקובלת עלי טענת התובעים כי החוזה בין פויכטונגר למשב שנחתם ב- 4.2.02 היה הסכם קבלנות, גם עפ"י כותרת ואף מעיון מעמיק יותר בחוזה, בסעיף 10 שבו, נקבע כי פויכטונגר תעביר למשב כקבלנית משנה, 93% מהתמורה הכוללת לה זכאית פויטונגר בגין העבודות על פי ההסכם עם המזמין, וככזו נשארת היא האחראית העיקרית מול התובעים ואולם, גם אם נקבל את גרסת הנתבעת כי המחתה את זכויותיה למשב, יש לבדוק האם המחאה זו מחייבת את התובעים.

8. התובע מספר 2 - מר פינטו
פרויקט מחנה 81
השאלה העיקרית העומדת לדיון בפני
נו היא האם נעשתה המחאת הזכויות מן הנתבעת למשב כראוי, באופן המחייב את התובע, דהיינו, האם ידע התובע על המחאה זו והאם נתן את הסכמתו לכך?
בתשובה לשאלה תלויה התביעה וקביעת החייב הנכון האם הנתבעת או חברת משב.

לעניין זה חשובה עדותו של מר דני ברקוביץ' אשר טוענת הנתבעת כי הוא זה אשר העביר את דבר ההמחאה מהנתבעת למשב לידיעת התובע. ואולם בעדותו, ניכר כי מר ברקוביץ' מנסה להלך בין הטיפות ומשנה מפעם לפעם את גרסתו כאשר בתחילה הייתה, כדבריו:

"המחאת עבודות בעל פה וגם פיזית" ולאחר מכן הוא טוען כי ההעברה למשב נעשתה מהיום למחר ואילו ההודעות לספקים נמסרו בתקופה שלאחר מכן, ובלשונו:

"כיום קשה לזכור אם זה היה בכתב למי נשלח ולמי לא, אמרנו לאנשים לשנות".
והוא מוסיף בעדותו:
"הקבלנים והספקים לא חתמו על נייר שאומר שהם הסכימו אבל גם לא אמרו שלא."

וזאת בניגוד לעדותו של מר חיים פינטו, לפיה באפריל פנה אליו מר דני ברקוביץ' בבקשה כי יחתום על חוזה חדש עם משב אך זה סירב והודיע כי הוא דורש להישאר באותו סטאטוס.

מר ברקוביץ' מודה גם כי הספקים המשיכו להוציא חשבוניות על שם אפקון והם החזירו להם אותם עם הוראה לשנות למשב.

מר דני ברקוביץ', עליו מסתמכת הנתבעת כאדם אשר עדכן את התובע במעמדו החדש, בעדותו איננו מרים את נטל הראיה המוטלת על הנתבעת להוכיח כי הועברה הודעה מסודרת לתובע אשר ממחה את זכויותיה וחובותיה של הנתבעת אל חברת משב, וכי התובע הסכים.

בעניין זה, מודה גם מר אלון סטרוגנו בעדותו (עמ' 13 לפרוטוקול) כי:
"כל חשבונית מאושר שקיבלתי מהמזמין העברתי למשרדי פויכטונגר..
משב לא הוציאה חשבונית למזמין ... החשבונות יצאו מאצלנו ממשרדי האתר בשם פויכטונגר"

9. הוצגו בפני
ביהמ"ש חשבונות, חשבוניות וחלופת מכתבים בין הנתבעת לתובע. האם עובדה זו, שמר פינטו הגיש חשבוניות לתשלום מחברת משב וקיבל ממנה שיקים, מהווה הסכמה שבהתנהגות לעניין ההמחאה? האם הסכמה מסוג זה מספיקה לענייננו?

כפי שנקבע בפס"ד בש"א (תל-אביב-יפו) 13318/03 - אמות השקעות בע"מ נ' המשביר לצרכן ישראל בע"מ [בהקפאת הליכים] ואח', תק-מח 2004 (2), 2006 ,עמ' 2010:
"חוק המחאת חיובים אינו קובע דרישה צורנית דווקנית להמחאת חבות כפי שנקבע לגבי עסקאות אחרות. מכאן, כי המחאת החבות יכולה להיעשות בכתב, בעל-פה ואף בהתנהגות. ברם, כדי שניתן יהיה לראות בנושה כמי שמסכים בהתנהגותו להמחאת חבות אין די בהסכמתו לקבל חלק מכספי החוב מהנמחה, אלא יש צורך שהסכמה זו תהיה מלווה בויתור על האפשרות לדרוש מעתה ואילו את יתרת פירעון החובות מן הממחה."

בענייננו, אין כל אינדיקציה לכך כי בהסכמתו להיפרע מחברת משב, התכוון התובע לוותר על תביעות החוב שלו כנגד חברת פוינכטנגר.

באשר לטענת הנתבעת כי למר פינטו אין הסכם חתום עמה בנוגע לפרויקט 81, הרי שאין מקום לטענה זו, על אף שהתובע טוען כי יש בידיו עותק חתום של ההסכם המדובר, הוא לא הציג אותו בפני
ביהמ"ש.
אך ניתן להסיק כי אכן יש הסכם כזה, כפי שמודה ב"כ הנתבעת בהתייחסו להסכם זה בסיכומיו (עמ' 6, פסקה 14):
"פרויקט זה הועבר מהנתבעת אל משב. במסגרת ההעברה האמורה, הומחו למשב גם ההסכמים השונים עם קבלני המשנה שהיו קשורים לפרויקט".
כמו כן, עפ"י ת- 23, עמוד 4 ניתן לראות כי כספים הועברו מפויכטונגר אל התובע 2 טרם המחאת הזכויות למשב כביכול, בחשבוניות 0071 ו- 107, ועפ"י מסמך זה החתום בידי מר סטרוגנו על נייר מכתבים של הנתבעת אושרה יתרת החוב.

באשר לסכום החוב בגין מחנה 81 אני מקבל את גרסתו של התובע ולפיה יתרת החוב הינה 395,675 ש"ח (כולל מע"מ) בתוספת שיק שחזר ע"ס 55,000 ש"ח ובתוספת מע"מ שלא שולם בסך 8,419 ובסה"כ 459,094 ש"ח.

פרויקט כ"ד אשקלון
10. עדותו של יאיר דיאמנט, מנהל פרויקט כ.ד. אשקלון, שופכת מעט אור על המצב שהיה קיים באתר זה בעת חילופי החברות. כשנשאל ע"י ב"כ התובע למי העביר דיווחים כשהיה צריך? ענה-

"בכ.ד. אשקלון העברתי לדני ברקוביץ'. זה היה מורכב היינו אנשי פויכטונגר... כשהייתי צריך להעביר דיווחים ספציפית לכ.ד. זה לא עניין את משב העברתי דיווחים לדני ברקוביץ'" (עובד אפקון- התוספת שלי)

וכדבריו בחקירה החוזרת (עמ' 33 לפרוטוקול):

"אני הייתי במשב אבל אני העברתי את החשבון הסופי למזמין על שם פויכטונגר. ככה דרשו מאיתנו שזה ייעשה, היה בלגאן בין פויכטונגר למשב".

עפ"י עדותו של התובע העבודות בפרויקט זה הסתיימו עוד באמצע שנת 2002, גם עדותו של מר יאיר דיאמנט, מנהל הפרויקט, תומכת בגרסה זו. מר דיאמנט, בתגובה לתצהירו של מר פינטו לפיו סירבו לשלם לו את החשבון ת-23, ממשיך ואומר כי הוא לא סירב לאשר חשבון אך בזמן הקפאת ההליכים לא אישרו חשבונות לקבלנים, עצרו את החשבונות לקבלנים. וזאת על אף שהפרויקט הושלם. עוד הוא טוען כי התובע קיבל את הכסף, בסכום של כ 50000 ש"ח זאת למרות שהחוזה בין הנתבעת לתובע עמד מלכתחילה על סכום של 146,221 ש"ח כולל מע"מ. כך שגם אם לא נקבל כראיה את החשבונות שכתב התובע בכתב ידו וללא חתימת אישור של נציג פויכטונגר ת- 21, עדיין עפ"י עדותו של מר דיאמנט נותר הסכום לתשלום על סך 96,000 ש"ח כולל מע"מ.

בקשר ליתרת סכום החוב לפרויקט זה לא הוכיח התובע את יתרת הסכום לו הוא טוען ובעניין זה אני מסתמך על גרסתו של העד דיאמנט ממנה עולה כי נותרה יתרה שלא שולמה בסך של 96,000 ש"ח כולל מע"מ, וקובע כי יתרת החוב לפרויקט אשקלון הינה כאמור.

סה"כ החוב לתובע בגין שני הפרויקטים הינו 555,094 ש"ח כולל מע"מ.

11. פרויקט מחנה 81 - התובעת מספר 1
טוענת הנתבעת כי התובעת ידעה היטב את דבר ההמחאה ואף הסכימה לה. ומסתמכת בסיכומיה על סעיפים 8, 17 ו 39 לתצהירו של מר אמיר רז. ואולם מעיון בתצהיר ובעדותו של מר רז מסתמנת תמונה הפוכה :

"תוך כדי עבודה בחלק מן הפרויקטים, נודע לבידוד פרויקטים כי הנתבעת שכרה את שירותיה של חב' משב הנדסת קירור ומיזוג אויר כקבלן משנה, אך בידוד פרויקטים מעולם לא חתמה על הסכמים חדשים עם משב ומעולם לא קיבלה הזמנות עבודה חדשות ממשב."

הנתבעת טוענת כי עדותם של מר חייק ומר ברקוביץ' מעידות אודות ההודעה וההסכמה שניתנה. ואולם מר חייק בעדותו מודה כי איננו יודע שהודעה מסודרת עברה. ובמילותיו הוא (עמ' 28 לפרוטוקול):

"אני אישית לא הודעתי לספקים על המחאת הזכות אבל בקשתי מדני ברקוביץ' שהיה מנהל פעילות מיזוג אויר להודיע לספקים והוא היה בקשר עם קבלני המשנה.. בקשתי להודיע להם והנחתי את ברקוביץ' שמשב יחתמו איתם על הסכמים אבל איני יודע מי מבניהם חתם על הסכמים עם משב."

ושוב מסתמכת הנתבעת על עדותו של מר ברקוביץ' כאילו הוא זה שהעביר את הודעת ההמחאה לספקים, אך כפי שכבר נקבע ב

פסק דין
זה בנוגע לתובע עדותו של מר דני ברקוביץ' איננה מספיקה על מנת להרים את נטל הראיה המוטלת על הנתבעת להוכיח כי הועברה הודעה מסודרת לתובעים ובהסכמתם הומחו זכויותיה וחובותיה של הנתבעת אל חברת משב.

מוסיפה לרושם המתקבל גם עדותו של מר ברקוביץ' שמודה בעדותו כי ביקר במהלך העבודות בפרויקט 81 וכי היה שם שלט של פויכטונגר. כמו כן העיד מר ברקוביץ' בנוגע לעבודות באתר זה כי מזמין העבודה הוא מינרב וסולל בונה. וכשנשאל האם האחרונים הסכימו להעברת העבודה למשב, ענה כי איננו יודע אבל אפקון היא שזכתה במכרז, הכסף עבר מהמזמין לפויכטונגר ומשם למשב. ועוד הוסיף כי איננו יודע אם המזמין שילם לפויכטונגר את מלוא הסכום מאחר והעבודות הופסקו. אז הוצא חשבון על פי מדידות שבצעה משב.

בנוגע לטענת הנתבעת כי התובעת ידעה על ההמחאה וזאת מוכח ע"י הצגת חשבונות ותשלומים שהועברו בין התובעת וחברת משב. מסביר מר אמיר רז בעדותו (עמ' 15 לפרוטוקול, ש' 18-16):

"החשבונית מתייחסת למחנה 81 כיוון שאלון סטרוגנו מנהל הפרויקט אמר לנו שהוא קיבל הוראה להוציא את החשבונית עבור משב, לא יודע למה אבל משב ישלמו לנו את הכסף"

וכפי שנקבע כבר לגבי התובע בהסתמך גם על עדותם של מר ברקוביץ' בעמ' 33 שורות 16-17 , כי ספקים שהוציאו חשבוניות על שם אפקון, נתבקשו לשנות אותם על שם משב ולא כי הסכימו מראש לכך.

12. הנתבעת מכחישה שהעבודות בוצעו ע"י התובעת בפרויקט 81 וטוענת כי התובעת נכשלה להוכיח כי אכן ביצעה את העבודות וסיימה אותם. מר אמיר רז, בעדותו, מודה כי אכן העבודות לא הסתיימו אך בוצעו עפ"י החוזה עד ליום הקפאת ההליכים. עם זאת ב"כ הנתבעת לא השכיל לחקור את מר אלון סטרוגנו מנהל הפרויקט ולבדוק האם הוא מכיר את התובעת כספקית שירותים באתר זה, ולכן נקבל זאת כהודאה בכך שהתובעת אכן נתנה שירותים באתר ואף קיבלה על כך תשלום. וכי תביעתה כיום היא לתשלום עבור עבודות שביצעה בפועל, עד להפסקת העבודות.

עוד טוענת הנתבעת כי הליך בדיקת החשבונות שהגישה לא היה תקין. אולם מר רז מסביר בעדותו כי כאשר קרסה הקבוצה הוא הורה לאנשיו להדפיס את החשבונות העדכניים ביותר ולאשרם מייד כדי שתהיה אסמכתא לתביעת חוב. מר סטרוגנו אישר אותם עפ"י הכמויות המאושרות שהיו בידיו באותה עת ולא את כל החשבון, וכהוכחה לכך ניתן לראות את ת-6 והמחיקות עליו. הסברו של מר רז בעדותו מקובל ואמין עלי.
בנוגע לטענת הנתבעת כאילו התובעת תבעה את חובה מנאמן משב, ורק משתביעה זו נפלה, פנתה התובעת אל הנתבעת. מר אמיר רז מסביר בתצהירו:

"אמנם תבעה בידוד פרויקטים כסף ממשב במסגרת תביעות החוב שהוגשו לנאמן משב ואולם הדבר נעשה מתוך בלבול ומצוקה בהם הייתה שרויה בידוד פרויקטים עקב קריסתה של קבוצת פלד-גבעוני, והואיל וניזונתי משמועות של אנשים שעבדו במשב ו/או בקבוצת פויכטונגר."

טענתה האחרונה של הנתבעת היא שהסכומים הנקובים מופרכים ובלתי מוצדקים.
מעיון בחומר הראיות, נראה כי הוגש לתובעת אישור על יתרת חוב ב 08/02 חתום ע"י אלון סטרוגנו, מנהל הפרויקט, לפיו לאחר תשלום מקדמה של 100,000 ש"ח, נותר לנתבעת לשלם סכום של 198,942+ מע"מ.
הנתבעת טוענת כי מר רז הודה בעדותו שקיבל מחברת משב תשלום על סך 147,500 ש"ח ואולם מר רז בעדותו, מוסר כי חשבונית זו הוחזרה לו והוא לא קיבל כל תשלום בגינה ועדותו מהימנה עלי.
על כן, יש לחייב את הנתבעת בתשלום סך של 198,942 + מע"מ נכונים ליום 08/02 ויש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית חוקית עד ליום התשלום בפועל.

13. לסיום ברצוני לציין כי עדי התובעים אשר העידו בפני
, עדותם הינה מהימנה במהותה וניכר היה בהם הכעס על כי הולכו שולל לבצע עבודות ולא לקבל שכר עבורו.
במבחן הסבירות על רקע התנהלות העניינים נוטה המאזן לטובתם של התובעים באופן שיש לקבוע כי לא הועברה לתובעים הודעה מסודרת על העברת האחריות לתשלום מהנתבעת למשב ומכל מקום כי הסכימו התובעים לכך באופן המשחרר את הנתבעת מהתחייבויותיה כלפיהם.

גם אם ידעו או שמעו התובעים פה ושם על שינויים אצל התובעת לא היה בכך כדי לשחרר את הנתבעת מהתחייבויותיה כלפיהם.
מהעדויות עולה כי אותם משקיעים אשר רכשו את אפקון ואת משב יצרו מצב, ואולי בכוונה מראש, לפיו אפקון נשארת בהסכם מול המזמין ומקבלת ממנו תשלום עבור העבודות ואילו משב אמורה לעמוד מול הספקים וקבלני המשנה ולשלם להם את שכרם, כאשר לביצוע התשלומים נזקקת לקבל כספים מאפקון.

במציאות בה אפקון מקבלת כספים מהמזמין ולא מעבירה או לא מעבירה מספיק כסף למשב, לא מסוגלת משב לשלם לבעלי המקצוע אשר עבור עבודתם קבלה למעשה אפקון כספים מהמזמין.
סיכום
14. לאור כל האמור לעיל ומהטעמים שפורטו אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים כדלקמן :
א. לתובעת מס' 1 סך של 232,762 ש"ח, כולל מע"מ, נכון לחודש אוגוסט 2002.
ב. לתובע מס' 2 סך של 555,094 ש"ח, כולל מע"מ נכון לחודש אוגוסט 2002.
ג. הסכומים דלעיל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק שיחושבו מיום 1.8.02 ועד לתשלום המלא בפועל.
ד. הוצאות משפט ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
ה. ההוצאות ושכ"ט ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק שיחושבו מיום מתן פסה"ד ועד התשלום בפועל.

ב"כ התובעים יגיש פסיקתא מפורטת לחתימה.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
ניתנה היום א' באלול, תשס"ה (5 בספטמבר 2005) בהעדר הצדים.
_____________
סובל משה
, שופט

א בית משפט שלום 63776/04 חב' ב.פ. בידוד פרויקטים בע"מ נ' אפקון התקנות ושירותים בע"מ (פורסם ב-ֽ 05/09/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על חב' ב.פ. בידוד פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על אפקון התקנות ושירותים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על חב' ב.פ. בידוד פרויקטים בע"מ      דוחות מידע עסקי על אפקון התקנות ושירותים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן