פנחס פיגומים 88 בע"מ - דוד ברינקר, עו"ד פדר אופיר, כונס הנכסים הרשמי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פנחס פיגומים 88 בע"מ דוד ברינקר עו"ד פדר אופיר כונס הנכסים הרשמי
 
פנחס פיגומים 88 בע"מ - דוד ברינקר, עו"ד פדר אופיר, כונס הנכסים הרשמי

מידע על דוד ברינקר    מידע על פדר אופיר    מידע על כונס הנכסים הרשמי   


3744/18 עא     27/08/2018תיקים נוספים על פנחס פיגומים 88 בע"מ
תיקים נוספים על דוד ברינקר
תיקים נוספים על עו"ד פדר אופיר
תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי
עא 3744/18 פנחס פיגומים 88 בע"מ נ' דוד ברינקר, עו"ד פדר אופיר, כונס הנכסים הרשמי
החלטה בתיק ע"א 3744/18בבית המשפט העליון


ע"א 3744/18לפני:

כבוד הרשמת שרית עבדיאן


המערערת:
פנחס פיגומים 88 בע"מנ


ג


דהמשיבים:
1. דוד ברינקר


2. עו"ד פדר אופיר
, הנאמן על נכסי החייב

3. כונס הנכסים הרשמי


צו סיכומי טענותמכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1.
הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים
2.
המערערת תגיש את סיכום טענותיה עד ליום 1.11.2018 בהיקף של עד 10 עמודים.

3.
המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד ליום 15.1.2019 בהיקף של עד 10 עמודים.

4.
הכונס הרשמי יגיש את סיכום טענותיו עד ליום 30.1.2019 בהיקף של עד 10 עמודים.

5.
המערערת תגיש סיכומי תשובה, אם היא חפצה בכך, עד ליום 6.2.2019 בהיקף של עד 2 עמודים.


משיבים אשר אין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש טיעונים או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב עד ליום 1.11.2018, ובהמשך לכך ייקבעו ההסדרים הדיוניים בעניינם.

6.
לעניין סעיפים 2 עד 5 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה
a4
. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן
david
. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

7.
תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

8.
בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

9.
חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.
המצאה
10.
בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
11.
חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
12.
נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
13.
הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 3.4.2019 בשעה 9:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.


הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.ניתן היום, ט"ז באלול התשע"ח (27.8.2018).
שרית עבדיאןר ש מ ת

_________________________18037440_d01.doc

מא
מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,

supreme.court.gov.il
עא בית המשפט העליון 3744/18 פנחס פיגומים 88 בע"מ נ' דוד ברינקר, עו"ד פדר אופיר, כונס הנכסים הרשמי (פורסם ב-ֽ 27/08/2018)תיקים נוספים על פנחס פיגומים 88 בע"מ
תיקים נוספים על דוד ברינקר
תיקים נוספים על עו"ד פדר אופיר
תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט