בוקי ב. ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ - רהב תומר, יורם רוזמבלט

 
בוקי ב. ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ - רהב תומר, יורם רוזמבלט
תיקים נוספים על בוקי ב. ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ | תיקים נוספים על רהב תומר, יורם רוזמבלט

176340/02 א     09/10/2005
א 176340/02 בוקי ב. ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ נ' רהב תומר, יורם רוזמבלט
26
בתי המשפט
א 176340/02
בית משפט השלום תל אביב-יפו
9/10/2005
תאריך:
כב' השופטת דודקביץ אסתר

בפני
:

בוקי ב. ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ

בעניין:
התובעת
עו"ד גרינמן אנטוני ועו"ד סימן טוב

ע"י ב"כ
נגד
1. רהב תומר

2. יורם רוזמבלט
הנתבעים
עו"ד לביא יאיר

הנתבע 1 ע"י ב"כ

הנתבע 2 ע"י ב"כ עו"ד אלון לב

נגדטבע הדברים -החברה לחקר האדם והסובב בע"מ - (נמחקה ביום 29/9/05)

צד ג'
פסק - דין
(עפ"י סעיף 79א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984)

1. הצדדים וההליך

התובעת, בוקי ב. ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ
(להלן: "התובעת"), מנוהלת ע"י מנהלה, מר בוקי בועז, שהוא צלם במקצועו (להלן: "התובע").
הנתבע מס' 1, תומר רהב, והנתבע מס' 2, יורם רוזמבלט
(להלן: "הנתבעים") היו שותפים בעסק בשם מסחרי "מיסטר y", אשר עסק בהפצה של תקליטור.
ביום 31/12/99 התפרקה השותפות בין הנתבעים.
ביום 1/5/99 חתמו התובעת ו"מיסטר y" על הסכם, במסגרתו העניקה התובעת לנתבעים רישיון לשימוש ביצירות התובעת בתקליטור, תוך התחייבות לשלם לתובעת תמלוגים בשיעור 15% מהתקליטורים שיימכרו (להלן: "ההסכם").
להסכם זה הייתה שותפה גם טבע הדברים - החברה לחקר האדם והסובב בע"מ, שהיא מוציאה לאור ומפיצה של ירחון טבע הדברים (להלן: "טבע הדברים").
עפ"י החוזה הייתה טבע הדברים אחראית לשיווק התקליטור ולהכנת הטקסט, והנתבעים היו אחראים להוצאת התקליטור לאור.
התובעת מצידה, שהיא בעלת זכויות היוצרים בצילומים שצילם התובע, תרמה את מירב הצילומים לתקליטור, הכוללים צילומי וידאו וסטילס.
בכתב התביעה נטען, כי הנתבעים הפרו את ההסכם הנדון, בכך שלא העבירו דו"חות מידי רבעון לגבי התקליטורים שנמכרו וזאת בהתאם לסעיף 14 להסכם. לפיכך עתרה התובעת לקבלת חשבונות מלאים ומפורטים ולרבות המחיר הקטלוגי של כל תקליטור בארץ ובחו"ל, מספר התקליטורים שהופצו, מספר התקליטורים שנמכרו והתמורה שנתקבלה בכל מכירה ומכירה.
כן ביקשה התובעת לצוות על הנתבעים לשלם לתובעת את סכום התמלוגים המגיע לה בהתאם להסכם, קרי: 15% מהמחיר הקטלוגי ללא מע"מ.
עוד עתרה התובעת לפיצויים בגין הפרת חובת תום הלב והפרת ההסכם ולפיצוי סטטוטורי בסך 20,000 ₪ בגין כל תקליטור.
הנתבעים הגישו כתבי הגנה, מהם עלה כי בחודש 1/00 הופסקה פעילות העסק "מיסטר
y" ומחודש 5/00 הומחו זכויותיו של הנתבע מס' 2 לידי טבע הדברים בעקבות פרישתו של הנתבע מס' 2 מעסקי המחשבים ומעסקי הפצת תקליטורים ושיווקם.
הנתבעים טענו, כי נמסרו דיווחים בעל פה על ידם ועל ידי טבע הדברים לתובע וכי נמכרו עד ל- 1/00 500 תקליטורים בלבד, בשנת 2000 נמכרו 98 תקליטורים ובחודש 8/01 נמכרו 10,000 תקליטורים.
אליבא דנתבעים, מכירת התקליטורים הסבה לכל הצדדים אך הוצאות ולאחר ניכוי ההוצאות לא נותרו רווחים לחלוקה בין הצדדים.
הנתבע מס' 2 הגיש נגד טבע הדברים הודעה לצד ג', וזאת נוכח המחאת הזכויות בהסכמת הצדדים משולח ההודעה לטבע הדברים, כאשר זו האחרונה נותרה חייבת בחובת הדיווח ובהעברת התמלוגים לתובעת.
ביום 29/9/05 הסכימו הצדדים, כי ההודעה לצד שלישי, אשר נשלחה ע"י הנתבע מס' 2 לטבע הדברים, תימחק ללא צו להוצאות.

כאשר הועבר התיק לטיפולי, בעקבות פרישתו של כב' השופט ארנסט לגמלאות, התקיים דיון בנוכחות הצדדים ובמהלכו הוסכם, כי הנתבעים וצד ג' ימסרו בתצהירים דיווח מלא לגבי מספרי התקליטורים שהודפסו, כמה מהם נמכרו וכמה מהם נותרו במחסנים, התגמולים שהתקבלו בגין מכירתם, התשלומים ששולמו למפיצים ומהו המחיר הקטלוגי של המוצר. הנתבעים וצד ג' עשו כן.
עוד הוסכם בין הצדדים, כי הצדדים יטענו טענותיהם בעל פה וכי יינתן

פסק דין
עפ"י ס' 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, אשר ינומק קצרות.
כך עשו הצדדים וכעת לי המלאכה לסיים.

2. המחלוקת

הטענה העיקרית, העומדת בליבת הדיון דנן, היא מהו הבסיס, על פיו ייגזרו התמלוגים המגיעים לתובעת בגין מכירת התקליטורים.
בסעיף 13 להסכם הוסכם, כי מיסטר y תשלם לתובעת ולטבע הדברים תמלוגים כדלקמן: לתובעת ישולמו תמלוגים בשיעור של 15% מהמחיר הקטלוגי ללא מע"מ ולטבע הדברים תמלוגים בשיעור של 40% מהמחיר הקטלוגי ללא מע"מ.
בעניין זה הביאה התובעת ראיות, לפיהן המחיר הקטלוגי של התקליטור הוא 85 ₪ כולל מע"מ (ראה: סעיף 31 לתצהירו הראשון של התובע) או 60 ₪ ללא מע"מ (ראה: תצהירו השני של התובע וכן תצהירו השלישי של התובע ולרבות תמליל השיחה עם המוכרת בחנות בת"א).
מנגד טענו הנתבעים וטבע הדברים, כי אין לפרש מחיר קטלוגי כהגדרתו המילונית, קרי: המחיר שבו נמכר התקליטור בחנויות עפ"י מחירונים וכי לא זו הייתה כוונת הצדדים מלכתחילה, אלא הכוונה היתה למחיר הסיטונאי ולאחר ניכוי ההוצאות. בעניין זה הביאו הנתבעים כראיה את עדותם של הנתבעים ושל מנכ"ל טבע הדברים לגבי כוונת הצדדים וכן עדויות חיצוניות של מר נחום נחום, העוסק בהפצת מתנות ומזכרות לחנויות תיירים ושל מר אנדי בל, אשר מכר את אחד התקליטורים שנרכשו ע"י התובע.

הנתבעים וצד ג' התייחסו בטיעוניהם גם לסעיף 7 להסכם, לפיו התחייבו טבע הדברים ומיסטר y לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהפקת התקליטור וכאשר התובעת התחייבה לשאת באחריות עם שני הצדדים האחרים "בהדפסת (צריבה) התקליטור ואריזתו".
לטענת הנתבעים וצד ג', נשאו הנתבעים וצד ג' לבדם בהוצאות הפקת התקליטורים, ואלו עלו על התמלוגים המגיעים לתובעת.

זאת ועוד. לטענת הנתבעים וצד ג', גם טבע הדברים זוכתה בתמלוגים בשיעור של 40% מההכנסות שהתקבלו ממכירת התקליטורים ובהפחתת הוצאות המפיץ החיצוני.

מתצהירי הצדדים עולה, כי בטרם נחתם ההסכם נשוא כתב התביעה, עמד בתוקפו הסכם, שנחתם בין התובעת לבין טבע הדברים, וזאת להפצת ספר "הנצרות בעקבות ישו בארץ הקודש", הכולל צילומים שצולמו ע"י התובע, ולפיו שולמו לתובע תמלוגים בשיעור "8% מהכנסות טבע הדברים ממכירת כל ספר (לאחר הורדת עמלת המפיץ)", כעולה מנספח א' לתצהירו של הנתבע מס' 1.

עובר לחתימת ההסכם הנדון, שלח התובע לנתבע מס' 1 דוגמת "חוזה סטנדרטי" שהוציא מהספר "להוציא לאור" וכאשר השינוי העיקרי שהוצע היה החלפת המילה "ספר" באותו הסכם הוצאה לאור במילה "תקליטור".
הנתבעים וצד ג' הסכימו בעקרון לנוסח הדברים שהוצע, תוך הצעת שינויים מעטים וכשהעיקרי שביניהם היה בסעיף 8 להסכם הנדון, לפיו מיסטר y רשאית לשנות מעת לעת את מחיר התקליטור לצרכן ואת כל סוגי ההנחות לצרכן, לקמעונאי, לסיטונאי ולכל גורם. לטענת אלו האחרונים, דובר במפורש על העלאת אחוז התמלוגים מ- 8% ל- 15% ומעולם לא דובר על מחיר קטלוגי במובנו המילוני.
מכל התצהירים שהוגשו, מאופן התנהלות הדברים בין התובעת לבין טבע הדברים, ככל הנוגע להפצת הספר, אשר נמשכת גם בימים אלו, מאופן חלוקת התמלוגים גם לצד ג', ומבלי ששמעתי ראיות בעניין זה, נראה לי נכון להעדיף את גרסתם של הנתבעים ושל צד ג', לפיה התכוונו הצדדים להעלות את האחוז של התמלוגים המגיעים לתובעת בגין הפצת התקליטור - מחד גיסא, תוך שיתופה של התובעת בהוצאות הדפסת התקליטור - מאידך גיסא, ואולם תוך התבססות על אותו קנה מידה של מחיר מוצר והוא מחיר המכירה בניכוי עמלת המפיץ.
וזאת יובהר: הצדדים הכירו היטב זה את זה, וגם נוסח ההסכם הראשוני שנערך בין טבע הדברים לבין מנהל התובעת, מעיד על כך שהצדדים ניסחו את ההסכם בעצמם מבלי להיזקק לייעוץ משפטי ותוך שיתוף פעולה והבנה הדדיים, וגם בהמשך נעשו הדברים באותה הרוח.
ודוק - הצדדים לא עמדו על קוצו של יוד וכך התובע לא דרש לעיין בדו"חות הכספיים של הנתבעים ושל טבע הדברים והסתפק בשיחות בעל פה במשך זמן לא קצר עד הגשת התביעה.
גם טבע הדברים לא דייקה כאשר העבירה תמלוגים לתובעת, תוך עירוב התמלוגים המגיעים בגין מכירת הספרים לבין אלו בגין מכירת התקליטורים ואף לא טרחה לציין, כי התשלום כולל את התמלוגים בגין מכירת התקליטורים.

מהתצהירים שהוגשו, ובעיקר תצהירו של מר נחום נחום, ניתן ללמוד כי עמלות המפיץ הינן גבוהות ביותר, שכן כל חנות לתיירים חייבת לשלם עמלות רבות ביותר וזאת למדריכי התיירים, לנהגים, לסוכני הנסיעות וכו'. לכן קיים פער עצום בין המחיר שבו נמכרות המתנות והמזכרות בחנויות התיירים לבין הכנסות המחבר והמו"ל לאחר ניכוי הוצאות המפיץ.
עוד עולה מהתצהירים שהוגשו, ולרבות תצהירי התובעת, כי לא קיים מחיר קטלוגי אחד ויחיד של מוצרי התיירות ובכללם התקליטור נשוא כתב התביעה, שכן מחירי המכירה נקבעים ע"י החנויות, לאור מיקומן, הוצאותיהן, והעמלות שהן מחוייבות לשלם.

אין צורך לחזור ולהזכיר, כי -
"חוזה מתפרש על-פי אומד דעתם של הצדדים. אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה "קבילים" הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים... על תכלית החוזה ניתן ללמוד מתוכו וממהות הסדריו ומבנהו, וכן ממקורות חיצוניים לו, כגון מהלך המשא והמתן בין הצדדים והתנהגותם לאחר כריתת החוזה, חוזים אחרים הקיימים ביניהם, הנוהג המסחרי הידוע להם או שיש להניח שהם ידעו עליו ומקורות אחרים שיש בהם כדי להצביע על תכלית החוזה ומטרתו..."
(ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2)265, 311-312).

ומן הכלל אל הפרט. ההסכם נשוא כתב התביעה נועד לשווק ולהפיץ תקליטור לקראת שנת המילניום לכל התיירים הרבים שיגדשו את המדינה, כך קיוו הצדדים. הצדדים היו מודעים היטב להוצאות המפיץ הגבוהות, המשתלמות בגין מוצרים כגון דא, וזאת מתוקף המומחיות והניסיון של הצדדים בתחום זה, ובעיקר - של התובעת ושל טבע הדברים.
הצדדים התכוונו להעביר את זכויותיה של התובעת בצילומים שצילם התובע והקשורים למקומות הקדושים לנצרות תמורת תמלוגים שיתקבלו ממכירת התקליטור, ותוך כוונה שהתקליטור יקדם גם את מכירת הספר, בגינו נקשר בין חלק מהצדדים (התובע וטבע דברים) הסכם קודם.
מהעובדה שהנתבעים וטבע הדברים קיבלו את ה"הסכם הסטנדרטי" שהוצע ע"י התובע, תוך ביצוע תיקונים מינימאליים ותוך הוספת סעיף 8 להסכם, מהתנהגותם של הצדדים לאחר כריתת ההסכם ומאופן חלוקת התמלוגים המגיעים לטבע הדברים, מניסוחו של ההסכם הקודם, שנכרת בין התובע לבין טבע הדברים ומהנוהג המסחרי, הנהוג בתחום זה של מכירת מתנות ומזכרות לתיירים, מכל אלו ניתן ללמוד, כי יש להעדיף את הדרך הפרשנית שמציעים הנתבעים וטבע הדברים להבנת ההסכם.
על כן אני קובעת, כי אומד דעתם של הצדדים העולה מההסכם היה, כי התמלוגים ישולמו מתוך מחיר המכירה בניכוי עמלות המפיץ ולאחר ניכוי חלקה של התובעת בהוצאות הדפסת התקליטורים ואריזתם.

3. מהו הסכום המגיע לתובעת ?

כאמור לעיל, נתנו הנתבעים וטבע הדברים תצהירים, בהם פירטו את מספרי התקליטורים שנמכרו עד היום, ובסך הכל: 10,598 תקליטורים, וזאת תמורת תמלוגים, שהסתכמו בסך של 75,135 ₪.
לתצהירי הנתבעים וטבע הדברים צורפו קבלות בגין הוצאות הפקת התקליטורים, אשר הסתכמו בסך של 37,144.93 ₪. מהסכום הזה האחרון, יש לנכות את סכומי המע"מ, אך לא את התשלום בסך 1,872 ₪, אשר שולם ביום 3/3/00 עבור "קריינות בשפה הספרדית" (ראה: סעיף 4 לתצהירו של הנתבע 1 מיום 26/9/05), כטענת ב"כ התובעת, שכן צורפו לתצהיר טבע הדברים קבלות בגין הוצאות הדפסה ואריזה בלבד בסך כולל של 16,366 ₪ ולתצהירי הנתבעים צורף כנספח ח' - העתק חשבונית בגין הוצאות הדפסה נוספות בסך 18,907 ₪.
סכומים אלו לא נסתרו, לאחר שניתנה לתובעת האפשרות לשלוח רואה חשבון מטעמה ולבחון את ספרי הנהלת החשבונות של שאר הצדדים, ברם התובעת לא מימשה זכות זו.
בבחינת סך התגמולים בגין מכירת התקליטורים ומנגד - הוצאות ההדפסה והאריזה עולה, כי חישוב 15% מסך התגמולים ממכירת התקליטורים מסתכם בסך של 11,270.34 ₪ (כולל מע"מ), בעוד שחלקה של התובעת בהוצאות ההדפסה והאריזה (שליש) מסתכם ב- 11,847.64 ₪ (כולל מע"מ).
לכאורה, כבר בשלב זה היה מקום להורות על דחיית התביעה.

לא זו אף זו. לטענת טבע הדברים, העבירה זו האחרונה ביום 4/5/02 לתובעת, סך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ, אשר כלל תשלום של 5,400 ₪ בגין תמלוגים, המגיעים לתובעת עבור הפצת התקליטור, הגם שסכום זה שולם לתובעת ביתר.

טענת טבע הדברים היא בעייתית, הואיל והחשבונית, המתייחסת להעברת הסך של 10,000 ₪ + מע"מ, מפרטת, כי עסקינן ב"תמלוגים בגין ספר נצרות בעקבות ישו בארץ הקודש - מכירה בארה"ב" (ראה: נספח ו' לתצהיר מנכ"ל טבע הדברים מיום 20/5/04) וללא כל התייחסות לתקליטורים, עליהם נסב דיוננו.
זאת ועוד. אין בחשבונית האמורה כל פירוט, כיצד חושב הסך של 10,000 ₪ ולא ניתן כל הסבר שהוא - בכלל, והסבר משכנע - בפרט, מדוע שולם הסך האמור ביתר.

מהתנהלות הדברים ובבחינת הגיון הדברים נראה, כי הנתבעים וטבע הדברים נשאו בעצמם בכל הוצאות הפקת התקליטורים מבלי לחייב את התובעת, תוך כוונה לעשות אולי כן בעתיד, אם תצלח מכירת התקליטורים במחיר ריאלי יותר ושיניב רווחים של ממש, ולא בתמורה ל- 1.25$ לתקליטור, כפי שעולה מהסכם ההפצה, שנערך עם חברת תרשיש בע"מ (נספח ד' לתצהירו של מנכ"ל טבע הדברים מיום 26/9/05). להוותם - תוחלתם נכזבה.
4. סיכום

סופו של יום ומאחר שב

פסק דין
של פשרה עסקינן, ומשקשה לקבוע מסמרות לגבי מספר התקליטורים שנמכרו - מחד גיסא, אם כי גרסת הנתבעים וטבע הדברים לגבי היקף המכירות והתגמולים שנתקבלו בעטיין, לא נסתרה - מאידך גיסא, ומשנמנעו הנתבעים להמציא לתובעת בהתאם להסכם דיווחים מלאים, כתובים ומפורטים בדבר היקף המכירות והתגמולים שהתקבלו עד להגשת התביעה, אני רואה לנכון, ברוח של פשרה, לחייב כל אחד מהנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
על הסך האמור יוסיפו הנתבעים וישאו באגרת המשפט ובשכ"ט עו"ד בשיעור 20% + מע"מ.

החיובים הם נפרדים.

כל הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

משהסתיים התיק ב

פסק דין
של פשרה, ובטרם הובאו ראיות בתיק, תוחזר המחצית השניה של האגרה לתובעת ולשולח ההודעה לצד ג' וכן תוחזר האגרה ששולמה ע"י שולח ההודעה, משטרם הוחל הדיון בהודעה לצד ג'.

המזכירות תמציא העתק פסה"ד לב"כ הצדדים.

ניתנה היום ו' בתשרי, תשס"ו (9 באוקטובר 2005) במעמד הצדדים.

ניתן לפרסום מיום 16/10/05

דודקביץ אסתר
, שופטת
א בית משפט שלום 176340/02 בוקי ב. ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ נ' רהב תומר, יורם רוזמבלט (פורסם ב-ֽ 09/10/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על בוקי ב. ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ      דוח מידע משפטי על רהב תומר, יורם רוזמבלט

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על בוקי ב. ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ      דוחות בדיקת רקע על רהב תומר, יורם רוזמבלט


להסרת פסק דין זה לחץ כאן