פנמה פסיפיק בע"מ - כונס הנכסים הרשמי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פנמה פסיפיק בע"מ כונס הנכסים הרשמי
 
פנמה פסיפיק בע"מ - כונס הנכסים הרשמי2396/09 פרק     11/10/2018תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי
פרק 2396/09 פנמה פסיפיק בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפופר"ק 2396-09 ארנזי ואח' נ' פנמה פסיפיק בע"מ
ואח'לפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין

בעניין:

חוק החברות, התשנ"ט-1999

החוק

בעניין:


פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983

הפקודה

ובעניין:

עו"ד שחר בן מאיר

רו"ח עופר אלקלעי

המפרקים

ובעניין:

פנמה פסיפיק בע"מ

החברה

ובעניין:


כונס הנכסים הרשמי


כנ"ר


ובעניין:


רשות המיסים – אגף מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין טבריה
באמצעות היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופש"ר
ע"י ב"כ עו"ד רוסלן ביקנוב

מיסוי מקרקעיןהחלטה

1.
כללי
לפני בקשה להורות למנהל מיסוי מקרקעין טבריה למסור למפרקים את המידע המבוקש לגבי סכום מס הרכישה אשר הושב לחלק מהנושים בתיק זה.

2.
רקע
2.1
ביום 19.8.15 ניתן על ידי

פסק דין
המורה על ביטול עסקאות לרכישת זכויות בפרויקט דירות נופש שאמור היה להיבנות בקרקע הכנרת, בין חברת "פנמה פסיפיק בע"מ
" (להלן :"החברה") לבין הרוכשים.

2.2
בעקבות ביטול העסקאות, קיבלו הרוכשים מרשויות המס החזר מס הרכישה ששולם על ידם.

2.3
בבקשה שלפני מציינים המפרקים, כי הם עתידים להגיש בקשה לאשר תשלום דיבידנד ראשון ואחרון לנושים, על פי החלטות בתביעות החוב ובהתאם לסדרי הנשייה. ממשיכים בעלי התפקיד ומבהירים כי לצורך חישוב סכום תביעות החוב של הנושים, דרוש למפרקים מידע מרשות מיסוי מקרקעין טבריה בדבר שמות הרוכשים וסכומי מס הרכישה שהושבו לכל רוכש.

2.4
ביום 29.8.18 ניתן על ידי צו כמבוקש, תוך מתן אפשרות למיסוי מקרקעין טבריה להגיש הסתייגות.

3.
עמדות הצדדים

3.1
ביום 6.9.18 הגישה רשות המיסים את עמדתה בה נטען, כי המידע המבוקש הינו ביחס לצדדי ג' (הרוכשים) וחל עליו חיסיון, בהתאם להוראת סעיף 105(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג -1963. משכך, סבורה רשות המיסים כי על המפרקים לפנות ישירות לרוכשים ולקבל מהם את המידע או לחילופין, שהמידע המבוקש יועבר, בכפוף להצגת כתב ויתור סודיות של כל אחד מהרוכשים.

3.2
בתגובתם חולקים המפרקים על עמדת רשות המסים. הם סבורים שאין עליו חיסיון ומכל מקום מדובר במאות נושים, רובם לא מיוצגים, כך שפנייה אישית לכל אחד מהם תעלה ממון רב ותארך זמן רב כך שבינתיים יתעכב תשלום הדיבידנד לנושים.

3.3
עמדת הכנ"ר לא הוגשה חרף החלטתי מיום 30.9.18 ומשכך היא ניתנת בהעדרה.

4.
דיון והכרעה


4.1
המסגרת הנורמטיבית
סעיף 105(א)לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") קובע:
" (א) לא יגלה אדם כל ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה אלא אם
נדרש לגלותה על ידי בית המשפט, לצורך ביצוע חוק זה או לצורך ביצועו של חוק-מס אחר המשתלם לאוצר המדינה, או בקשר עם תביעה פלילית על עבירה על חוק זה, או על ידי מי ששר האוצר התיר לגלותה לו .
(ב) העובר על הוראות סעיף-קטן (א), דינו - מאסר שנה.

הוראת החוק קובעת כעבירה פלילית מסירת ידיעה שהגיעה לאדם בתוקף תפקידו לפי חוק מיסוי מקרקעין, אלא אם כן הדבר הותר לו על ידי בית המשפט, כפוף לסייגים המנויים בסעיף או אם ניתן היתר על ידי שר האוצר.

הוראות חוק דומות נקבעו בחוקי מס נוספים, כגון: סעיפים 231 (א) ו- 234 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; סעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

לא אחת נקבע בפסיקה, כי חסיונות אלו שנקבעו בחוקי המס השונים, נועדו לשרת את מטרות הנישומים והמדינה כאחד. יפים לעניין זה דברי כב' השופטת' ארבל בעע"מ 398/07 התנועה לחופש המידע ואח' נ' מדינת ישראל - רשות המיסים, פורסם במאגרים המשפטיים (23.9.08):
"36.
החסיונות בדיני המס הינם אפוא בעלי חשיבות אישית ומערכתית כאחת: אישית, על שום שהם מונעים שימוש לרעה במידע המצוי בידי רשויות המסים בהתייחס להכנסותיהם של הנישומים ובכך מגנים על פרטיותם של אזרחי המדינה... ומערכתית, על שום שבזכות ההגנה המסופקת באמצעותם לפרטיותם של נישומים, מתומרצים אלו לדווח דיווח אמיתי ומלא לרשויות המס, כאשר בד בבד, מספקים החסיונות הגנה למקורות המידע של הרשויות.
שני אלו יחד תורמים להגשמת המטרה הכללית של גביית מס-אמת מן הציבור ומשכך מקדמים את פעולתה התקינה של מערכת גביית המסים במדינה. ואולם, תכליות אלו, עם כל החשיבות הגלומה בהן לפרט ולציבור כאחד, אינן מחייבות בהכרח פרשנות מרחיבה של הוראות החיסיון. עלינו לשאוף להגנה ראויה על האינטרסים האמורים בהן, ובידוע הוא כי הגנה ראויה עלולה להיות מסוכלת לא רק בדרך של פרשנות מצמצמת מידי, אלא אף באמצעות פרשנות מרחיבה מידי...
37.
זאת ועוד, חשיבותן של התכליות האמורות אסור שתשכיח מאיתנו כי נקודת המוצא הכללית והעקרונית הינה שחסיונות, בכל תחום שהוא, אינם הכלל אלא החריג לכלל. אכן, הדין מכיר במצבים של חיסיון, ואולם מנגד הודגש לא פעם גם כי אין להתיר חיסיון מעבר לנדרש ולמתחייב מן התכליות העומדות ביסודו."


4.2
לגופו של עניין

4.2.1
אין חולק, כי מדובר במידע נחוץ ומהותי למפרקים, שכן מתביעת החוב של
כל נושה, יהיה צורך לקזז את סכום מס הרכישה שהושב לידיו.

4.2.2
הדעת נותנת שהרוכשים עצמם לא יתנגדו להעברת המידע למפרקים בהינתן שמדובר במידע דרוש לביצוע עבודתם, ובשים לב שהוא דרוש לשם בחינת המגיע לכל נושה מקופת הפירוק.

4.2.3
המידע המבוקש הינו נתונים אודות החזר מס רכישה שהושב על ידי רשות המיסים לחלק מהנושים, ומבלי לחשוף כל מידע אישי שהינו מידע חסוי אליו מכוון סעיף 105(א) לחוק מיסוי מקרקעין.

4.2.4
עלויות בירור ההחזר עם כמות כה רבה של נושים, תטיל על קופת הפירוק הוצאות ניכרות שלא לצורך, וזאת על חשבון הנושים עצמם. גם בכך טעם להיעתר לבקשה.

ממכלול הטעמים דלעיל, סבורני כי על מנהל מיסוי מקרקעין טבריה להעביר לידי
המפרקים מידע אודות שמות הרוכשים וסכום מס הרכישה שהושב לכל אחד מהם
עקב ביטול העסקאות, ומועד ההשבה. משכך הצו שניתן ביום 29.8.18 יוותר על כנו.

ניתנה היום, ב' חשוון תשע"ט, 11 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.פרק בית משפט מחוזי 2396/09 פנמה פסיפיק בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם ב-ֽ 11/10/2018)תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט