טחנת קמח "העמק" בע"מ - כרסנטי אסתר

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
טחנת קמח "העמק" בע"מ כרסנטי אסתר
 
טחנת קמח "העמק" בע"מ - כרסנטי אסתר
תיקים נוספים על טחנת קמח "העמק" בע"מ | תיקים נוספים על כרסנטי אסתר

343/96 א     27/05/1996
א 343/96 טחנת קמח "העמק" בע"מ נ' כרסנטי אסתר


בבית משפט השלום
ב ע פ ו ל ה

בפני
: כב' השופט מאיר יפרח

תיק אז':343/96

התובעת: טחנת קמח "העמק" בע"מ


נ ג ד

הנתבעים: .1כרסנטי אסתר

פסק דין
.1 התובעת סיפקה קמח לבית עסק בשם "מאפיית ליאור", בחודשים אוקטובר -
נובמבר .1995החשבונות שהציגה לתשלום (ת/ )1לא נפרעו. על כן, תבעה
התובעת את בעלי העסק ודרשה מהם תשלום.

.2 הנתבעים אינם מכחישים לעובדת אספקת הקמח ולעובדת קיומו של חוב.
דא עקא, בעטיו של סכסוך שנתגלע ביניהם מנסה כל אחד מהנתבעים
להראות כי חובת התשלום רובצת לפתח מישנהו. עוד יש לציין שבעלי
העסק הם על ואשה השרויים בהליכי גירושין (ככל הנראה).

הנתבעת טענה כי היא "איננה בעלים של המאפייה תחת שם העסק "מאפיית
ליאור"; "היא לא הזמינה את דברי הבצק עבור המאפייה".

הנתבע טען כי עד לחודש ספטמבר 1995שהה בבית הכלא, וכל עת שהותו
בכלא נוהלה המאפייה בידי הנתבעת. לטענתו, חזר הוא לעבודה במאפייה
רק ביום 11.11.95ולכן לא יכול היה לרכוש את הקמח נשוא התביעה,
שסופק - כזכור - בין 3.10.95לבין .6.11.95

.3 (א) מן הראיות שבאו בפני
י מסתבר שאין חולק על כך שהתובעת זכאית
לסכום הנתבע.

(ב) הנתבעת והנתבע אינם חולקים על היותם שותפים בבית העסק (עמ' 6
שורה ;9עמ' 7שורות ;24-21עמ' 8שורות ;29-28עמ' 10שורות
.)6-3

(ג) הנתבעים הודו בעדויותיהם בפני
י בוסיכומיהם בחובתם שלם את
תמורת הקמח (כולה או חלקה), אם כי עשו זאת בשפה רפה: עמ' 5
שורות 12-10לגבי הנתבעת; עמ' 7שורות 19-18לגבי הנתבע).

(ד) אולם, גם בלא הודיה זו, מן הראוי הוא ששני הנתבעים - יחד
ולחוד - יישאו בתשלום עבור רכישת הקמח. ראשית, מתוך שנים
רבות ניהלו הם עסק ובמשותף. שנית, כל אחד מהנתבעים דורש את
חלקו בהכנסות השותפות במסגרת הליך המתנהל בבית המשפט המחוזי.
פשיטא שמי שדורש להשתתף בהכנסות, חייב הוא לשאת בהוצאות
הכרוכות בהפקת אותן הכנסות. שלישית, לא נטען ולא הוכח כי
השותפות פורקה ועל כל פנים, הנתבעים לא הודיעו מעולם לתובעת
אודות תום יחסי השותפות בינם לבין עצמם.

.4 העובדה שהשותפים מצויים בסכסוך, אינה משפיעה באופן כלשהו על
זכויותיו של צד ג' שסיפק טובין לשותפים. הסכסוך הוא עניין לשותפים

ליישבו - בדרך זו או אחרת. אף אם אחד מן השותפים מעל באמון משנהו,
עדיין כלפי צד ג' מחייבות פעולותיו את העסק המשותף.

.5 מסקנתי הינה ששני הנתבעים - יחד ולחוד - חייבים לשלם לתובעת את
הסכום הנתבע.

.6 לפיכך אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע סך של 79,653
ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה ורבית כחוק מיום 1.1.96ואילך עד יום
התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך של 1,069ש"ח בצירוף הפרשי
הצמדה ורבית כחוק מיום 29.1.96ואילך עד יום התשלום בפועל, ובסך
1040ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה ורבית כחוק מיום 13.5.96ואילך עד
יום התשלום בפועל, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 4,000ש"ח + מע"מ בצירוף
הפרשי הצמדה ורבית כחוק מהיום ואילך עד יום התשלום בפועל.

ניתן היום ט' בסיון התשנ"ו ( )27.5.96בהעדר הצדדים.
המזכירות תודיע לצדדים על

פסק דין
זה.

_______________
מאיר יפרח
, שופט

להפצה מיום:3/6/96
העתק מתאים למקור
מזכיר ראשי
קלדן: דני סקלרץ
א003436ך.ת
א בית משפט מחוזי 343/96 טחנת קמח "העמק" בע"מ נ' כרסנטי אסתר (פורסם ב-ֽ 27/05/1996)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן