קיבוץ משמר העמק ואח' - המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
קיבוץ משמר העמק המועצה הארצית לתכנון ובניה
 
קיבוץ משמר העמק ואח' - המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח'
תיקים נוספים על קיבוץ משמר העמק ואח' | תיקים נוספים על המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח'

380/95 הפ     23/06/1997
הפ 380/95 קיבוץ משמר העמק ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח'

בבית-המשפט המחוזי
ב נ צ ר ת
פ ר ו ט ו ק ו ל

תאריך הישיבה: 23/6/97 תיק ה"פ: 380/95
בפני
כב' השופט: מנחם בן דוד


בענין:
המבקשים: .1קיבוץ משמר העמק ואח'
בא כח: עו"ד שחם
,צין
נ ג ד

המשיבים: .1המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח'
בא כח: עו"ד אגסי
,נחליאלי
מופיעים: עוה"ד שחם, צין
, אגסי, גוט, נחליאלי
.

ב"כ בעלי הדין: מוותרים על חקירתה של גב' בן עזרא.

עו"ד צין
: אנו מבקשים למחוק את התצהירים שהוגשו ע"י המדינה
שכן התצהירים הוגשו שלא כדין. המדינה הגישה תשובה לבקשה מטעם
רשויות המדינה וזאת על פי מה שנרשם בכותרת התשובה. התשובה
כוללת סיפור סדור ערוך בסעיפים עם ראשי פרקים כאשר בסיפא של
הסיפור, של סיפור התשובה, צורפו התצהירים מטעם המדינה כשהם
ערוכים על דרך של הפנייה לסעיפי התשובה. ההפנייה שנעשתה אף
אינה תואמת את הדרך שנקבעה בתקנות של סדר הדיון בבג"ץ ו/או
בדרך שנקבעה בתקנות לגבי סדר הדין בבית המשפט לעניניים
מנהליים אף אם ננסה ללמוד מהם בכל מקרה, הטענה היא שכאן חלה
תקנה 521לתקנות סדר הדין האזרחי ועל פי תקנה זו לא ניתן היה
לעשות תצהיר על דרך של הפנייה. שיטת ההפנייה מערבת נושאים
שבעובדה ויחד עם נושאים שבמומחיות, יחד עם היקשים ומסקנות.
למבקשים אין אפשרות לדעת מה הוא מה ולדוגמא סעיף 10לבקשה.
זאת ועוד. המועד להעלאת הטענה כנגד תצהיר הוא במועד החקירה.
לא היינו חייבים להעלות טענה זאת קודם. אבקש למחוק התצהירים
ולהתעלם מהם.

עו"ד נחליאלי
: חוזר על דברי חברי. מפנה לספרו של ד"ר זוסמן
מהדורה שביעית. התצהיר פגום ולא ניתן להכשיר תצהיר כזה. אבקש
להפנות את בית המשפט לכך שהמסמכים מש- 24ועד מש- 30לרבות
המסמכים החתומים ע"י ניסים אילן ושילוני, אמורים להיות חוות
דעת שבמומחיות וזאת תוך ניגוד מוחלט להוראות תקנה 129לתקנות
סדר הדין והוראות פקודות הראיות והוראות סדרי הדין. את חוות
הדעת לא ניתן לקבלם בכל צורה שהיא אלא לאחר תיקונם. הגשת
מסמכים אלו שלא על פי הוראת התקנות תוך ערוב טענות שבמומחיות
עם טענות עובדתיות פוגעת כמובן בזכויות המשיבים כאשר זכות
יסוד הינה זכות המשיבים להגשת חוות דעת נגדית כאשר הוגשה
חוות דעת של מומחה. מפנה לסעיף 50לכתב התשובה ולמצורפים
המתייחסים אליו. חלק ניכר מסעיפי התשובה מהווים חוות דעת.

עו"ד שחם
: מצטרפת לדעת חברי.

עו"ד גוט: אני סבור שחברי היו צריכים בשלב מוקדם יותר להעלות
את השגותיהם על ניסוח התצהירים. לשם כך נועדו מספר הקדמי
משפט שכידוע שקדם משפט נועד לברר את כל הסוגיות שבסדרי דין
על מנת לאפשר את המשך המשפט. מאחר ולא העלו המבקשים את
טענותיהם יש לראות כמי שהסכימו לדרך הצגת תשובת המדינה כפי
שזה הוגש. בעצם בקשתם לחקור את המצהירים מטעם המדינה והם אלה
שעמדו על החקירה, לאחר שהמדינה סברה שאפשר לגשת לסיכומים
מבלי לחקור את המצהירים יש לראות את המבקשים כמי שראו לפניהם
תצהירים ומצהירים עליהם ואותם הם מבקשים לחקור. שלו לא היה
להם לפניהם תצהירים ולא היו מצהירים לא היה על מה לחקור ואת
מי לחקור. בהתאם להלכה רשאים בעלי הדין להתנות עניינים
שבסדרי דין, ובהתנהגות המבקשים לאורך כל הדיונים במשך למעלה
משנה וחצי, יש לראותם כמי שהסכימו לדרך שבה הוגשו התצהירים.
ביום שהוגשו התצהירים חל תיקון 43לחוק התכנון והבניה תשכ"ה
- .1965לחילופין אבקש ארכה להגיש תצהירים חדשים. התצהיר
שהוגש הוגש על דרך סדרי הדין בבג"ץ או בבית המשפט לעניינים
מנהליים. לא הוגשו כל חוות דעת מטעם המדינה, אלא רק צורפו
מסמכים שעמדו והיו נתונים לעיון מוסדות התכנון. מסמכים אלו
לא הובאו כראיה לתוכנם אלא רק כדי להוכיח שכאלה עמדו לעיני
הועדות. העתירה שהוגשה במסמכים שמהווים חוות דעת, ובתצהיר
שהוגש גם מצויינים עניינים שהם בגדר עדות סברה. בעצם הגשת
הבקשה היום יש חוסר תום זועק ושימוש צינ
י בתקנות סדרי הדין
בהתאם לפסיקה עקרון תום הלב גובר. אם יוחלט שיש לפסול את
התצהירים מטעם המדינה, אבקש לחילופין מבית המשפט הנכבד
אפשרות להגיש תצהירים מתוקנים וכבר עכשיו לקבוע מועד לשמיעת
המצהירים.

עו"ד שחם
: לדעתנו אין לראות במה שהיה כאן עד היום משום הסכמה
להגשת התצהירים בדרך כפי שהוגשו, אבקש הוצאות. אבקש שלא
לאפשר לחברי להגיש תצהירים מתוקנים.
ה ח ל ט ה

התצהירים שהוגשו כאן מטעם המשיבים 1עד ,4ו- 6עד 10אכן
אינם ערוכים כדין באשר הם אינם הולמים את אשר נקבע בתקנה 521
לתקנות סדר הדין האזרחי. ההליך שבפני
נו מתנהל על דרך של
המרצת פתיחה וסדרי הדין בו דומים לאלה שבהמרצה וראה על כך את
האמור בספרו של ד"ר זוסמן על סדרי הדין האזרחי, מהדורה
שביעית, שם בפסקה ,90עמ' .113בספרו האמור, שם בעמ' 717
קובע עוד המחבר כהאי לישנא:
"המצהיר חייב בתצהירו להביא את כל אותן העובדות שהוא
מבקש להוכיחן; אין לערוך תצהיר על ידי אזכור והפנייה
למסמך אחר, כגון "כל העובדות המפורטות בכתב התביעה הן
נכונות". תצהיר כזה הוא פסול ולא יתקבל".

בנסיבות הענין לא ניתן להכשיר את תצהירי המשיבים הנ"ל וגם לא
אוכל לראות בהשתלשלות הענינים עד היום משום הסכמה פוזיטיבית
מצידם של שאר בעלי הדין להכשרתם. מאידך לא יהיה זה נכון
לחסום בפני
המשיבים את האפשרות להציג את עמדתם וטיעוניהם
בפני
בית המשפט ולפיכך אני נעתר לבקשתם החילופית ונותן להם
ארכה בת 30יום לצורך הגשת תצהירים מתוקנים וערוכים כדין.
המשך שמיעת הראיות נקבעת בזאת למועדים הבאים: ,11/9/97
5/10/97וכן .26/10/97כל הדיונים יחלו בשעה .09:00

ניתן והודע היום 23/06/97בנוכחות ב"כ בעלי הדין.
בן דוד מנחם - שופט

ה003805ה
ברנבוים רחל
הפ בית משפט מחוזי 380/95 קיבוץ משמר העמק ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח' (פורסם ב-ֽ 23/06/1997)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן