רעיה אופיר, אופיר שי יזמות נדל"ן ופרוייקטים בע"מ - הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, וועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז, סילקו מרכז הפיתה בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רעיה אופיר אופיר שי יזמות נדל"ן ופרוייקטים בע"מ הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה וועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז סילקו מרכז הפיתה בע"מ
 
רעיה אופיר, אופיר שי יזמות נדל"ן ופרוייקטים בע"מ - הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, וועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז, סילקו מרכז הפיתה בע"מ ואח'

מידע על רעיה אופיר    מידע על הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה    מידע על וועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז   


6600/18 עעמ     05/12/2018תיקים נוספים על רעיה אופיר
תיקים נוספים על אופיר שי יזמות נדל"ן ופרוייקטים בע"מ
תיקים נוספים על הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה
תיקים נוספים על וועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז
תיקים נוספים על סילקו מרכז הפיתה בע"מ
עעמ 6600/18 רעיה אופיר, אופיר שי יזמות נדל"ן ופרוייקטים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, וועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז, סילקו מרכז הפיתה בע"מ ואח'
החלטה בתיק עע"מ 6600/18בבית המשפט העליון


עע"מ 6600/18לפני:

כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו


המערערות:
1. רעיה אופיר


2. אופיר שי יזמות נדל"ן ופרוייקטים בע"מנ


ג


דהמשיבים:
1. הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה


2. וועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז


3. סילקו מרכז הפיתה בע"מ

4. א.ל.מ אקספרס בע"מ

5. וקסמן אחזקות תעשיה בע"מ

6. דב טובול

7. גבריאל כהן

8. משה שמוחה

9. א.י.ע יובלים השקעות בע"מ

10. סורין כץ


צו סיכומי טענותמכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1.
הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים
2.
המערערות תגשנה את סיכום טענותיהן עד ליום 13.1.2019 בהיקף של עד 8 עמודים.

3.
המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד ליום 13.3.2019 בהיקף של עד 8 עמודים.

4.
המערערות תגשנה סיכומי תשובה, אם הן חפצות בכך, עד ליום 11.4.2019 בהיקף של עד 2 עמודים.


משיבים אשר אין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש טיעונים או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב עד ליום 13.1.2019, ובהמשך לכך ייקבעו ההסדרים הדיוניים בעניינם.

5.
לעניין סעיפים 2 עד 4 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה
a4
. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן
david
. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

6.
תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

7.
בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

8.
חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.המצאה
9.
בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.


שינוי
10.
חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11.
נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
12.
הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 3.6.2019 בשעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.


הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.ניתן היום, כ"ז בכסלו התשע"ט (5.12.2018).

גלעד לובינסקי זיו
, שופט


ר ש ם

_________________________18066000_x01.doc

מא
מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,

supreme.court.gov.il
עעמ בית המשפט העליון 6600/18 רעיה אופיר, אופיר שי יזמות נדל"ן ופרוייקטים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, וועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז, סילקו מרכז הפיתה בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 05/12/2018)תיקים נוספים על רעיה אופיר
תיקים נוספים על אופיר שי יזמות נדל"ן ופרוייקטים בע"מ
תיקים נוספים על הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה
תיקים נוספים על וועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז
תיקים נוספים על סילקו מרכז הפיתה בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט