מדינת ישראל - יצחק אפרים יזום וליווי פרויקטים בע"מ

 
מדינת ישראל - יצחק אפרים יזום וליווי פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על יצחק אפרים יזום וליווי פרויקטים בע"מ

6967/03 פ     14/11/2005
פ 6967/03 מדינת ישראל נ' יצחק אפרים יזום וליווי פרויקטים בע"מ

מדינת ישראל

בעניין:
המאשימה
סבירסקי

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
הנאשמים
1 . יצחק אפרים יזום וליווי פרויקטים בע"מ
- על ידי מנהלה הנאשם 2.
2 . אפרים יצחק- בעצמו.
3 . אפרים שי- בעצמו, נאשמים 2 ו-3 ע"י ב"כ עו"ד מאירוביץ ס.צ.
4 . עדאני דני זכריה- בעצמו ע"י ב"כ עו"ד שריק ס.צ.
5 . דואק ויקטור- בעצמו ע"י ב"כ עו"ד דבוש ס.צ.ה ח ל ט ה


כתב האישום שבפני
י מייחס לחברת יצחק אפרים יזום וליווי פרויקטים בע"מ
, למנהלה יצחק אפרים, ונושאי משרה בה: שי אפרים, דני עדני, ויקטור דואק, עבירות איכות סביבה שבוצעו בתאריכים שונים בחודשים ינואר, פברואר, אוקטובר ונובמבר 2002.
הנאשמים כופרים בעובדות המבססות את האשמות המיוחסות להם. ההליכים המקדמיים בתיק התמשכו מאוד בעיקר בשל סיבות הקשורות בצורך לחילופי ייצוג. רק ביום -26.09.05, החלה שמיעת הראיות.

במהלך עדויותיהם של מפקחי המשטרה הירוקה ענת רז וזיו שחר, הוגשו הודעותיהם של נאשמים 2-5 שנגבו בחודש פברואר 2002. בשלב זה התברר שחקירת הנאשמים הצטמצמה לעבירות שבוצעו, אם בוצעו, לפני מועד גביית הודעותיהם, וגם זאת רק ביחס לאילו שבחודש ינואר 2002, למעט נאשם 5 שנדרש להגיב גם לאירועים מיום 5.02.02.

באות כוח הנאשמים טוענות שמשהוגש כתב האישום חודשים לאחר סיום החקירה ולאחר שנתבקשה השלמה ומבלי שניתנה לנאשמים הזכות להגיב ולהשמיע גרסאותיהם ביחס לעבירות הנוספות המיוחסות להם, נפגעה זכותם להליך הוגן באופן שמצדיק מחיקת כתב אישום ככל שהוא מתייחס לאותן עבירות שהנאשמים לא נחקרו עליהן.
הסנגוריות פירטו טענותיהן בכתב ובעל פה וצירפו מספר אסמכתאות.

התובעת, עו"ד סבירסקי
, איננה חולקת על העובדה שהחקירה היתה מצומצמת ואף על פי כן ראוי לדעתה, לדחות הטענה. בהסתמך על האמור בספרו של כב' השופט קדמי "סדר הדין בפלילים-הדין בראי הפסיקה", חלק ראשון מהדורה מעודכנת תשס"ג-2003 עמ' 544, ומספר החלטות שהגישה לעיוני, טענה התובעת שחקירת חשוד איננה תנאי הכרחי להגשת כתב אישום.

לאחר ששמעתי טיעוני ב"כ הצדדים, עיינתי בטיעוניהן בכתב ובאסמכתאות השונות, הגעתי למסקנות כדלקמן:


1. הלכה היא, שקודם לפגיעה בפרט, חובה על הרשות המינהלית לתת לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, ראו ספרו של כב' השופט זמיר "הסמכות המינהלית" כרך ב' 1996, בעמ' 793.
2. מכוח קל וחומר, חובתה של רשות חוקרת, המייחסת לחשוד ביצוען של עבירות, ליתן לו הזדמנות, טרם הגשת כתב אישום נגדו, לטעון, להסביר ולמסור גירסה וזאת במהלך גביית הודעתו, כמו גם בהליכי חקירה אחרים.


3. קיומם של הליכי משפט הוגנים הם בבסיס השיטה הנוהגת. אלו לא יתכנו אם החקירה פגומה, שכנגזרת ממנה נפגעת זכותם של חשודים ונאשמים להליך ראוי. ההלכה היא שמטרת החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות להרשעת חשוד, אלא מציאת ראיות לחשיפת האמת, בין אם אמת זו עשויה להוביל לזיכויו של חשוד, ובין אם עשויה להוביל להרשעתו, ראו ע"פ 721/80 שלמה תורג'מן נ' מדינת ישראל
פ"ד לה(2) 466 מפי כב' השופט ברק (כתוארו אז).


4. מידת הצדק מחייבת גביית הודעה מחשוד לפני הגשת כתב אישום נגדו, והיא חובתם האלמנטרית של חוקרים, וזאת בשל משקלן של מספר סיבות:
א. החקירה מאפשרת לחשוד להפריך את החשדות המופנים אליו ולהוכיח גרסתו בראיות, שייתכן שלאחר חלוף זמן לא תהיינה נגישות וברות השגה.
ב. חקירת חשוד מאפשרת לרשות החוקרת לגבות הודעות נוספות שיוכלו לאשר ו/או להפריך את גרסתו.
ג. קבלת גרסתו של החשוד במהלך החקירה מאפשרת בחינת סבירות השיקולים שעמדו בבסיס החלטתו של התובע להגיש כתב אישום.
ד. רישום הודעת החשוד מאפשרת קביעת מהימנות הגרסה שהוא מעלה במהלך משפטו.
וראו לעניין זה פסק הדין בע"פ 721/80 תורגמן, שצוטט לעיל.


5. העולה במקובץ מכל האמור עד כאן, שהעדר חקירה יש בו לגרום לעיוות דין להוציא מקרים בלתי שגרתיים שנסיבותיהם מיוחדות, בהם מגיע בית המשפט למסקנה שמחדלי החקירה לא גרמו לנאשם עיוות דין או כאשר יש לתביעה הסבר משכנע למחדל החקירתי, מדוע לא נחקר החשוד או שהאחריות להעדר חקירה רובצת לפתחו של החשוד, שויתר בין במעשה ובין במחדל על הזכות להיחקר, (ראו לעניין החלטה שיצאה מלפני ב-3.02.05 בת"פ 3514/04, מדינת ישראל
נ' דפרן בע"מ, פורסמה באתר המשפטי נבו). במקרים אלו, לא יהיה בהימנעותה של התביעה לחקור את הנאשם, כדי להצדיק מחיקת כתב אישום.
6. מן הכלל אל הפרט: כאמור לעיל, אין מחלוקת שהנאשמים, במקרה דנן, לא נחקרו על כל העבירות המיוחסות להם. ב"כ התביעה לא הצביעה על טעם מיוחד שמנע מהחוקרים לעשות כן ולא הסבירה מדוע לא דרשה זאת מהיחידה החוקרת בשלב שבו החזירה התיק להשלמת החקירה בהקשר אחר.
7. הנאשמים שיתפו פעולה בחקירתם, ענו לשאלות שהופנו אליהם, ולמרות שלא הודו במיוחס להם, ברור שהם לא ויתרו על זכותם למסור גרסה. החוקרים היו מחוייבים לחזור ולחוקרם ולקבל תגובותיהם לחשדות בגין עבירות מאוחרות יותר המיוחסות להם.
8. לא נעלמו מעיני הציטוט שציטטה התובעת מספרו של כב' השופט קדמי והחלטתו של כב' השופט חשין בת"פ(י-ם) 417/97, מדינת ישראל
נ' הפניקס הישראלי, מהם עולה לכאורה שחקירת נאשם קודם להגשת כתב אישום איננה תנאי בל יעבור. עם כל הכבוד לחברתי לערכאה כב' השופטת יונג (בית המשפט השלום בנצרת), שנסמכה על הלכה שיצאה מלפני ביהמ"ש עליון בבג"צ 3406/91 דן בבלי ואח' נ' היועמ"ש קבעה בת"פ 1627/04 שלחשוד לא עומדת זכות מוקנית לטעון טענות נגד הגשת כתב אישום פלילי בטרם יחליט התובע אם להגיש נגדו כתב אישום אם לאו. בבג"צ בבלי נידונה זכותו של נאשם להליך שימוע המתקיים בפני
היועמ"ש ו/או מי מהתובעים שהוסמכו לכך, להבדיל מחובתה של רשות חוקרת למצות הליכי החקירה באופן מלא והוגן, שיש בו לעזור לגילוי האמת וכפי שפורט לעיל.
9. לדעתי, אין באמור בספרו של כב' השופט קדמי ובהחלטות שהביאה התובעת, שאינן בגדר הלכה מחייבת שיצאה מלפני בית המשפט העליון, לגרוע ממשקלה המחייב של הלכת תורג'מן לעיל. הלכה זו קיבלה משנה תוקף לאחר כניסתו לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שהעלה את זכותם של חשודים ונאשמים להליך ראוי לזכות חוקתית, כפי שפסק הנשיא ברק בבש"פ 537/95 גנימאת נ' מדינת ישראל
, שאושר בדנ"פ 2316/95 פ"ד מט(5) 654.


10. למעלה מהדרוש אוסיף, שגם אם נקבל שלדעת כב' השופט קדמי, קיומה של חקירה איננו בבחינת תנאי סף להגשת כתב אישום, יש לתת לדעה זו פרשנות מצומצמת. בספרו של כב' השופט קדמי לא נלווית הנמקה מופרטת לדעתו ולמיטב בדיקה שבדקתי, ההחלטות המאוזכרות אינן ניתנות לאיתור, כך שאין בידי להבין את שיקולי בית המשפט באותו מקרה ולרדת לסוף שיקוליו. בהקשר זה אני מקבלת טיעוניה של עו"ד שריק בסיכומיה בכתב (עמ' 4 פסקאות 27-29), שאין זה סביר לפטור את הרשות מחובתה לחקור, לאחר שהיא עצמה גילתה דעתה שבמקרה זה יש צורך בחקירה, אך משום מה הסתפקה בחקירה חלקית בלבד.
11. סוף דבר -כל האמור לעיל מבסס לדעתי מסקנה שהעדר חקירה פגעה בזכויותיהם של הנאשמים פגיעה של ממש, שיש בה לגרום להם עיוות דין ומשכך אני מבטלת את האישומים המיוחסים ככל שהם נוגעים למועד שלאחר גביית הודעותיהם.
12. על התביעה להגיש כתב אישום מתוקן בהתאם להחלטתי זו עד ליום 20.12.05אני קובעת תזכורת צדדים ליום 4.1.06 שעה 09.00 ואת שמיעת ההוכחות ליום 8.2.06 בשעה 09.30.

ניתנה היום י"ב בחשון, תשס"ו (14 בנובמבר 2005) במעמד הצדדים

דורית רייך שפירא, שופטת
006967/03פ 120 קלדנית: סופר קרין.

??

??

??

??

58
בתי המשפט
פ 006967/03
בית משפט השלום תל אביב-יפו
14/11/2005
תאריך:
כב' השופטת דורית רייך - שפירא

בפני
:

פ בית משפט שלום 6967/03 מדינת ישראל נ' יצחק אפרים יזום וליווי פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 14/11/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מדינת ישראל      דוח מידע משפטי על יצחק אפרים יזום וליווי פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
     דוחות מידע עסקי על יצחק אפרים יזום וליווי פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן