רויטל נאיה שלומית טקסירו - קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציבור, ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רויטל נאיה שלומית טקסירו קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציבור ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ
 
רויטל נאיה שלומית טקסירו - קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציבור, ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ25658-09/18 תצ     03/03/2019תיקים נוספים על רויטל נאיה שלומית טקסירו
תיקים נוספים על קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציבור
תיקים נוספים על ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ
תצ 25658-09/18 רויטל נאיה שלומית טקסירו נ' קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציבור, ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ
בית המשפט המחוזי בחיפה

ת"צ 25658-09-18 טקסירו נ' קופת חולים כללית –
וויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ


03 מרץ 2019בפני
כב' השופט י. גריל
, שופט עמית

המבקשת:

רויטל נאיה שלומית טקסירו

ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי


נגד


המשיבות:
1. קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציבור

ע"י ב"כ משרד עוה"ד ויסגלס-אלמגור

2. ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ע"י ב"כ משרד עו"ד ש. פרידמן ושות'

פסק דין

א.
בפני
י בקשה לאישור הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית, לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006.

אציין כבר עתה כי לנוכח ההסכמה אליה הגיעו המשיבות, אני מורה בזאת על צירופה של המשיבה מס' 2 כמשיבה נוספת לבקשת האישור וכנתבעת נוספת בכתב התובענה.

ב.
ביום 16.9.18 הגישה המבקשת תובענה לבית המשפט, ובקשה לאישורה כייצוגית.

המבקשת טענה, כי המשיבה מס' 1 (שירותי בריאות כללית) מייחס סגולות ריפוי למוצרי מזון, ובכללם תוספי תזונה בניגוד להוראות סעיף 2 ו-2 א' של תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון),
התשל"ח-1978, כל זאת לאחר שרכשה תוסף תזונה בשם "אסידופילוס" המשווק על ידי המשיבה מס' 1 בסניפיה, לאחר שנתקלה בעלון שנמצא בסניף קופת החולים, שייחס תכונות שונות למוצר זה. לטענת המבקשת, פרסום זה מהווה הפרת חובה חקוקה של איסור ייחוס סגולות רפואיות למוצרי מזון בהתאם לתקנות בריאות הציבור, וכן בתקן ישראלי 1145 – סימון מזון ארוז מראש, כמו גם חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.

גם אתרי האינטרנט של המשיבה מס' 1 כוללים פרסומים המייחסים סגולות ריפוי לתוספי תזונה באופן המפר את הוראות הדין.

ג.
טוענת המבקשת, שהמשיבה מס' 1, במעשיה ובמחדליה הפרה את סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן,התשמ"א-1981 שעניינו איסור הטעיה, ולטעמה של המבקשת, ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון מהווה הטעיה מהותית כוללת לעניין מהות המוצר ולעניין השימוש והתועלת שניתן להפיק ממנו, וכן הפרה של סעיף 11 לחוק המכר, תשכ"ח-1968, שעניינו אי התאמה.
טוענת המבקשת, שהמשיבה מס' 1 מוכרת מוצרים השונים מכפי שהיא מצהירה עליהם, ולכן יש להשיב לצרכן את כספו.

ד.
עילות התביעה עליהן מתבססת המבקשת הן: הפרת חובה חקוקה לפי פקודת הנזיקין, הפרת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, הפרת חוק המכר, עשיית עושר ולא במשפט, והפרת חובת תום הלב.

קבוצת התובעים כוללת את לקוחות שירותי בריאות כללית שרכשו ו/או צרכו את המוצרים נשוא בקשת האישור שנרכשו מן המשיבה מס' 1.

הסעדים להם עתרה המבקשת : צו עשה, סעד הצהרתי לסעד כספי הכולל בתוכו השבה ופיצוי.

לטענת המבקשת, היא הייתה נמנעת מרכישת המוצר אילו ידעה שהוא נמכר בניגוד להוראות החוק, וכי הסגולות שייחסו לו אינן מוכחות או מובטחות. רכישת המוצר גרמה למבקשת, לטענתה, לנזק כספי של 41.65 ₪ בגין רכישה זו.

ה.
המשיבות טענו, שסימן המסחר והמותג "דרך חיים" נמצא בבעלות המשיבה מס' 1 ומנוהל על ידי המשיבה מס' 2 האמונה על שיווק המוצרים הנמכרים תחת שם המותג וכן על ניהול אתר האינטרנט, של "דרך חיים" על כלל הפרסומים המופיעים בו, וזאת מכח הסכם שנכרת בין שירותי בריאות כללית לבין המשיבה מס' 2, ולכן מתבקש צירופה של המשיבה מס' 2 כנתבעת נוספת בתובענה וכמשיבה נוספת בבקשת האישור.

ו.
תגובתן בכתב של המשיבות טרם הוגשה, אך לטעמן אין ממש בבקשת האישור ובתביעה ודינן להידחות.
הטעם לכך הוא שהוראות חוק ההגנה על בריאות הציבור אינן חלות, לטענת המשיבות, על תוספי תזונה, ומרבית המוצרים נשוא בקשת האישור הם תוספי תזונה.

חוק ההגנה על בריאות הציבור יוצר הפרדה בין המושגים: "מזון", "תוספי מזון" ו"תוספי תזונה". נוכח הפרדה זו והוראת סעיף 325 (ג) של חוק ההגנה על בריאות הציבור יש לפרש את התקנות שהותקנו מכח פקודת בריאות הציבור (מזון) בהתאם להגדרות שבחוק ההגנה על בריאות הציבור, ולכן טוענות המשיבות, שהוראות החוק החלות על מצרך מזון אינן חלות על תוספי תזונה.

לכן האיסורים שבחוק ההגנה על בריאות הציבור אינם חלים על תוספי תזונה.

ז.
עוד טוענות המשיבות, כי זו תובענה ייצוגית שניה במספר העוסקת במסכת עובדתית ומשפטית דומה.
עקב בקשת האישור הראשונה, שהוגשה באותו עניין וכנגד אותן משיבות, והסתיימה בהסכם הסתלקות, נטלו על עצמן המשיבות התחייבויות הנוגעות לפרסום מוצרי "דרך חיים" והתחייבויות אלה מולאו.

הכוונה היא לת"צ 44432-12-16 כנעני נ' ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ
(28.3.18) שבמסגרתו נטלו עליהן המשיבות התחייבויות שונות למניעת פרסום מטעה בכל הנוגע למצרכי מזון ותוספי תזונה, ובין היתר, התחייבו לאסוף את העלונים שהופיעו בבקשת האישור מכלל סניפי קופת חולים כללית, לתקן את הפרסומים המטעים לכאורה, באתר האינטרנט של "דרך חיים", ולא לפרסם פרסומים בניגוד לסעיף 2 לתקנות בריאות הציבור.

המשיבות אכן פעלו לפי התחייבויות אלה בסמוך להגשת בקשת האישור הראשונה (בשנת 2017), וביצוע ההתחייבויות אושר על ידי נציגי ויטאמד (המשיבה מס' 2) שביצעו ביקורות בסניפים כדי לוודא שלא נותרו בהם עלונים. ככל שנמצא עלון באחד מסניפי קופת חולים, כנטען בבקשת האישור, הרי שמקורו בתקלה נקודתית שאין בה כדי להעיד על עמידתן של המשיבות או מי מהן בהתחייבויותיהן מכח בקשת
האישור הראשונה.

העלון שצירפה המבקשת לבקשת האישור הוא עלון ישן מינואר 2015, שהמשיבה מס' 2 פעלה לאיסופו מסניפי המשיבה מס' 1 בסמוך להגשת בקשת האישור הראשונה.

ח.
באשר לפרסומים על "דרך חיים" באתר האינטרנט פעלה המשיבה מס' 2 כמצוות התחייבויותיה במסגרת בקשת האישור הראשונה לתיקון פרסומים אלה.

המשיבה מס' 2 השקיעה משאבים רבים, כלכליים וניהוליים, בתיקון אתר האינטרנט כך שיוסרו ממנו פרסומים המנוגדים לכאורה לתקנות בריאות הציבור.

מי שנכנס לרשימת המוצרים המופיעה באתר האינטרנט של "דרך חיים", לאחר אישור הסדר ההסתלקות בבקשת האישור הראשונה, נחשף לפרסומים שאינם מייחסים סגולות ריפוי למוצרי מזון, לרבות תוספי תזונה.

חיפוש מדוקדק ומכוון דרך מנוע החיפוש באתר "דרך חיים" של חלק מן המוצרים (בחלקו אך ורק באתר המוביל של "דרך חיים"), הוביל בשל תקלה טכנית, לפרסומים שהופיעו טרם הגשת בקשת האישור הראשונה. עם גילוי התקלה הטכנית תיקנה אותה המשיבה מס' 2 על אתר, הפרסום שנמצא על ידי המבקשת נבע מתקלה טכנית המיוחסת לשירותי המחשוב של המשיבה מס' 2, תקלה אשר טופלה ותוקנה באופן מיידי עם גילויה.

כעת, המקורות באתר מפנים לאותו תיאור מתוקן של המוצר, ואף עמודי הפרסום שלא ניתן היה לתקנם – הוסרו. מכאן טענת המשיבות, שהפרסומים באתר האינטרנט של "דרך חיים" עומדים בהוראות חוק ההגנה על בריאות הציבור, וכן בהוראות תקנות בריאות הציבור.

גם בסניפיה של המשיבה מס' 1 לא קיימים עלונים המציגים פרסום כזה או אחר לגבי תוספי התזונה, שכן עלונים אלה נאספו ואינם מופצים עוד.

ט.
כמו כן טוענות המשיבות להעדר עילת תביעה אישית של המבקשת, וכן טוענות הן כנגד התאמתה של העילה לתביעה המתנהלת על דרך של תובענה ייצוגית.

י.
הצדדים הגיעו למסקנה, כי יהא זה נכון וצודק ליישב את המחלוקת שבתיק זה על דרך הידברות והסכמה, שתיושם על אתר, מבלי שמי מן הצדדים מודה בטענות הצד שכנגד.

לפיכך, הסכימו ביניהם הצדדים, לפנים משורת הדין, על המתווה המפורט להלן, מבלי להודות בכל טענה הכלולה בבקשת האישור, וזאת במסגרת הסכם ההסתלקות מבקשת האישור, ודחיית תביעתה האישית של המבקשת.

יא.
אלה ההסכמות:

1.
המשיבות תערוכנה ביקורת נוספת בכל הסניפים ובאתר האינטרנט של המשיבה, קופת החולים הכללית, על מנת לוודא, שבכל סניפי קופת החולים הכללית לא מופצים העלונים נשוא בקשת האישור, ובאתר האינטרנט לא מפורסם מידע המייחס סגולות ריפוי למוצרים. ככל שיימצאו עלונים/פרסומים כאמור, תפעלנה המשיבות למחיקתם, לאיסופם ולגריסתם באופן מיידי.

2.
ויטאמד תמנה נציג מטעמה אשר יהיה אמון על בחינת הפרסומים השונים בדבר מוצרי מזון, לרבות תוספי תזונה, ויוודא כי פרסומים אלה עומדים בדרישות הדין.

3.
ביצוע פעולות אלה יניב תועלת ממשית לחברי הקבוצה ולציבור בכלל, שכן למרות ניסיונות קודמים של המשיבות למחוק את הפרסומים ולאסוף את העלונים המייחסים סגולות ריפוי למוצרים, הרי שבפועל נותרו לכאורה מעט פרסומים כאלה הן בעלונים שנמצאו בסניפים והן באתר.
בעקבות בקשת האישור, תבדוקנה המשיבות באופן יסודי וממצה את הציות המלא להוראות הדין, הן לגבי העבר והן לגבי העתיד, באמצעות האמור לעיל.

יב.
הצדדים הגיעו לידי הסכמה לפיה בכפוף לאישור בקשת ההסתלקות ודחיית התביעה האישית, תשלם המשיבה מס' 2 (ויטאמד) גמול למבקשת בסכום כולל של 4,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד לב"כ המבקשת בסכום כולל של 88,920 ₪ (כולל מע"מ).


סכומים אלה ישולמו בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין המאשר הסתלקות זו.

יג.
הצדדים עותרים לכך, שבית המשפט יפטור אותם מן ההליכים הקבועים בסעיף 16 (ד) של חוק תובענות ייצוגיות, ותקנה 11 של תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, ובכלל זה מפרסום הודעה לצורך מציאת תובע חלופי, וממשלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה.
הצדדים מבהירים, שהצהרותיהם והתחייבויותיהם ניתנו מבלי להודות בטענה כלשהי של הצד שכנגד.

יד.
בכפוף למילוי התחייבויותיהן של המשיבות, מוותרים המבקשת ובאי כוחה באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה,
זכות, טענה או דרישה הקשורים בבקשת האישור או בתובענה כנגד המשיבות, לרבות בעניין ייחוס סגולות ריפוי לתוספי תזונה, וכן כנגד נושאי משרה, בעלי מניות, או מי מטעמם.

טו.
המבקשת ובאי כוחה מתחייבים שלא להיות מעורבים, במישרין או בעקיפין, בכל תובענה אחרת כנגד המשיבות ו/או מי מטעמן (לרבות בעלי מניות, נושאי משרה וכו') בקשר עם הנושאים הנדונים בבקשת האישור ו/או בתובענה, ובכלל זה לא להעביר חומר הקשור להליך זה והנמצא בידיהם לצדדים שלישיים.

לבקשה לאישור ההסתלקות מצורפים תצהירי המבקשת ובא כוחה, על כך שלא קיבלו ולא יקבלו כל טובת הנאה זולת הגמול ושכר הטרחה שצוינו לעיל בתמורה להסתלקות.

טז.
לאחר שנתתי דעתי לתובענה, לבקשת האישור, ולבקשת ההסתלקות, מסקנתי היא שראוי לאשר את בקשת ההסתלקות על כל סעיפיה וחלקיה בהיותה מאוזנת וסבירה.

לפיכך, אני נותן בזאת לבקשת ההסתלקות, על כל סעיפיה וחלקיה, תוקף של

פסק דין
.

כל ההתחייבויות של כל אחד ואחד מן הצדדים, כפי שאלה פורטו בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד של

פסק דין
זה.

יז.
סבורני, שהייתה למבקשת עילת תביעה, לכאורה לפחות, וההסדר שהושג בבקשת הסתלקות זו יש בו כדי לשרת את טובת הציבור ולהביא תועלת לציבור בשים לב להתחייבויות שנטלו על עצמן המשיבות, כמפורט בסעיף 17 של הבקשה לאישור ההסתלקות.

יח.
אני פוטר את הצדדים מפרסום מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות, ומן ההליכים הקבועים בסעיף 16 (ד) של חוק תובענות ייצוגיות ותקנה 11 של תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, בשים לב לכך שאין בפסק הדין המאשר את ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת לגבי המבקשת עצמה), ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז), 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.2010).

יט.
סכומי הגמול ושכר הטרחה המוצעים על ידי הצדדים סבירים בנסיבות העניין ומקובלים עליי.

כ.
על יסוד כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:

1.
אני מחייב את המשיבה מס' 2 לשלם למבקשת גמול בסכום של 4,000 ₪, וכן לשלם לב"כ המבקשת שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 88,920 ₪ (כולל מע"מ). סכומים אלה תשלם המשיבה מס' 2 במשרד ב"כ המבקשת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.


2.
לא יאוחר מיום 15.4.19 תגשנה המשיבות לבית המשפט תצהירים של נציגים מוסמכים מטעמן (עם העתק לב"כ המבקשת) בדבר ביצוע מלא של כל ההתחייבויות נשוא סעיף 17 של הבקשה לאישור ההסתלקות.

3.
אני מורה בזאת על דחיית תביעתה האישית של המבקשת ועל מחיקת בקשת האישור.

המזכירות: תביא תיק זה לעיוני ביום 15.4.19.

כמו כן תמציא המזכירות את העתק פסק הדין אל :
1.
ב"כ המבקשת: עו"ד ד. מזרחי, חיפה.
2.
ב"כ המשיבה מס' 1: משרד עו"ד וייסגלס
- אלמגור, תל אביב.
3.
ב"כ המשיבה מס' 2 : משרד עו"ד ש. פרידמן ושות'
, תל אביב.

ניתן היום,
כ"ו אדר א' תשע"ט, 03 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.
תצ בית משפט מחוזי 25658-09/18 רויטל נאיה שלומית טקסירו נ' קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציבור, ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ (פורסם ב-ֽ 03/03/2019)תיקים נוספים על רויטל נאיה שלומית טקסירו
תיקים נוספים על קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציבור
תיקים נוספים על ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט