אלום דש פרויקטים (1994) בע"מ - א.צ.מ.י – חברה לבנין ומסחר בע"מ, שדרה ירוקה חברה לפיתוח והשקעות בע"מ

 
אלום דש פרויקטים (1994) בע"מ - א.צ.מ.י – חברה לבנין ומסחר בע"מ, שדרה ירוקה חברה לפיתוח והשקעות בע"מ
3815/03 א     20/12/2005
א 3815/03 אלום דש פרויקטים (1994) בע"מ נ' א.צ.מ.י – חברה לבנין ומסחר בע"מ, שדרה ירוקה חברה לפיתוח והשקעות בע"מ
1
בתי המשפט

א 003815/03
בית משפט השלום נתניה
20/12/2005
תאריך:
בפני
כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

אלום דש פרויקטים (1994) בע"מ

בעניין:
התובע
עזורה מוני

ע"י ב"כ עוה"ד
נ ג ד
1. א.צ.מ.י - חברה לבנין ומסחר בע"מ

2 . שדרה ירוקה חברה לפיתוח והשקעות בע"מ
הנתבע
בובליל יעקב

ע"י ב"כ עוה"ד

פסק דין
כנגד נתבעת 2
1. 1. התובעת, חברת אלום דש פרוייקטים (1994) בע"מ
, אשר עוסקת בביצוע עבודות אלומיניום ביצעה עבודות בבנין ברחוב אלופי צה"ל בחולון.
נתבעת מס' 1 , חברת א.צ.מ.י חברה לבנין ומסחר בע"מ
שימשה כקבלן מבצע בבנין זה, ונתבעת מס' 2 חברת שדרה ירוקה חברה לפיתוח והשקעות בע"מ
, שימשה כיזם לבניית המגרש.
לטענת התובעת נשארו הנתבעות חייבות לה כספים בגין הפרויקט ועל כן הגישה תביעתה זו בסך של 151,026.60 ₪ כנגדן.

נתבעת מס' 1 לא הגישה כתב הגנה ועל כן ניתן

פסק דין
כנגדה.

2. 2. מהראיות שהוצגו בפני
עולה שביום 2.1.02 נחתם הסכם בין התובעת לנתבעת מס' 1 לפיו התובעת תבצע עבודות אלומיניום בבנין ברח' אלופי צה"ל 40 בחולון.
בנספח לאותו הסכם שנחתם אף הוא באותו היום בין הנתבעת מס' 1, התובעת ונתבעת מס' 2 הוסכם בין הצדדים שמאחר ונתבעת מס' 2 (היזם) מעוניינת להיות מעודכנת בכל שלבי הביצוע, אזי התובעת תיידע בכתב את נתבעת מס' 2 על כל פיגור ו/או עיכוב ו/או אי ביצוע תשלום מתשלומי התמורה המגיעים לה מנתבעת מס' 1 שהינה המזמין בהסכם.

3. 3. נתבעת מס' 2 חתמה על הסכם לביצוע כל העבודות בבנין עם חברה בשם "בוני יהודה ובנימין בע"מ
" תמורת הסך של 550,000 דולר.
לאחר חתימת ההסכם ביקשה בוני יהודה מנתבעת מס' 2 להמחות זכויותיה לקבלת כספים עפ"י ההסכם לנתבעת מס' 1 וכך אכן נעשה.

4. 4. טוענת התובעת שנתבעת מס' 2 היא שהתחייבה לשאת בתשלומים עבור עבודתה. עובדה זו נלמדת לטענתה הן מהתחייבויותיהם בעל פה של מנהלי נתבעת מס' 2 לשאת בתשלומים אלה, ומנספח ה' לתצהיר העדות הראשית מטעמה, שהינו הנספח להסכם שנחתם בין הצדדים ביום 2.1.02 כאמור לעיל.

5. 5. עפ"י ההסכם בין התובעת לנתבעת מס' 1 על נתבעת מס' 1 חלה חובת תשלום עבור עבודות התובעת.
נספח ה' שהינו נספח להסכם זה ונחתם בין נתבעת מס' 2, נתבעת מס' 1 והתובעת הינו ברור וחד משמעי כאשר נקבע בו שהתובעת תיידע את נתבעת מס' 2 על כל פיגור ו/או עיכוב ו/או אי ביצוע תשלום מתשלומי התמורה המגיעים לה מהמזמין שהינו נתבעת מס' 1.
לא מצוין כלל בנספח זה עליו מטילה התובעת יהבה שחלה חובת תשלום על נתבעת מס' 2 במידה ונתבעת מס' 1 לא משלמת התשלומים, ונהפוך הוא, מלשון ההן לומדת אני את הלאו- שכן אם אכן רצו הצדדים לקבוע שעל נתבעת מס' 2 חלה חובת התשלום היה עליהם לציין זאת במפורש, וכאשר לא עשו כן וציינו רק את העובדה שעל התובעת ליידע נתבעת מס' 2 מכאן לומדת אני שהצדדים כלל לא הסכימו ביניהם שעל נתבעת מס' 2 חלה חובת התשלום.

אף מנהל הנתבעת מס' 2 מר הנרי אזולאי העיד בבית המשפט שמטרת הנספח היתה לפי דרישת הנתבעת מס' 2 אשר רצתה להיות מעודכנת בכל הנוגע לתשלומים בהתאם להסכם, זאת ותו לא. הוא חזר והעיד שמעולם לא התחייב לשלם תשלום כלשהוא לתובעת.

מר ליאוניד ספרונסקי, שתפקידו היה פיקוח הנדסי בפרויקט העיד מטעם התובעת שמטרת הנספח להסכם (נספח ה') עליו אף הוא חתום היתה לעדכן את היזם (נתבעת מס' 2) בכל שלבי הביצוע. למרות שחזר ונשאל השיב שהתשלום היה צריך להיות משולם על ידי נתבעת מס' 1 לתובעת (ראה עמ' 8 לפרוטוקול). עד זה שהובא מטעם התובעת תומך דווקא בגירסת הנתבעת, וכך התרשמותי מעדותו.

התובעת הגישה תצהיר מטעם מנהל נתבעת מס' 1, אולם מסיבותיה בחרה שלא להעידו ועל כן התצהיר נמחק למעשה. מנהל נתבעת 1 יכול היה לשפוך אור על תביעה זו, ומשבחרה התובעת שלא להעידו, עומדת עובדה זו לחובתה, שכן הכלל כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה שמעמידים אדם בחזקתו שאם קיימת לו ראיה אשר עשויה לתמוך בגירסתו והוא אינו מביאה, אזי אם היתה מובאת, לא היתה תומכת בגירסתו.

6. 6. התובעת טוענת להסכמה בע"פ בין הצדדים שעיקרה שהתשלום יבוצע על ידי הנתבעת מס' 2.
כך מנהל התובעת, מר דוב גינזבורסקי העיד שהובהר לו ממנהלי נתבעת מס' 2 שהיא זו שתשלם התשלומים, וכי כל התשלומים ששולמו לתובעת שולמו ע"י נתבעת מס' 2 לפקודת התובעת.

לא שוכנעתי שכך אכן סוכם בעל פה בין הצדדים לאור עדויות מר ספרונסקי ומר אזולאי לעיל אשר לא נסתרו.

זאת ועוד, לא התרשמתי מעדות מר גינזברוסקי שכך אכן הוסכם, הן מן הטעם שהחשבוניות של התובעת הוצאו לטובת הנתבעת מס' 1 ואם התשלום היה משולם על ידי נתבעת מס' 2 היו החשבוניות מופנות אליה, והן מן הטעם ששני השיקים שאליהם התייחס העד (שיק בסך של 84,000 ₪ ושיק בסך של 52,000 ₪) כלל לא הוצאו לפקודת התובעת כטענתו אלא לפקודת נתבעת מס' 1 ולפקודת חברת בניני יהודה ושומרון בע"מ
.

7. 7. כעולה אף מעדות מר אזולאי מהנתבעת ומכרטסת החשבונות של נתבעת מס' 2 אזי הנתבעת מס' 2 נהגה להוציא שיקים לפי בקשת נתבעת מס' 1 ולפקודתה, או לפקודת חברות אחרות שבאותה שליטה כבוני יהודה ושומרון כאשר השיקים היו למעשה מיועדים לקבלני המשנה כדוגמת התובעת אשר ביצעו עבודתם, ועל כן אף בכך מתחזקת מסקנתי שהנתבעת לא שילמה ישירות כל סכום שהוא לתובעת.
8. 8. העובדה שבנספח ו' 3 מאשר מר ספורנסקי לוח אינטרקום בסך של 800 ₪ עדיין אינה מלמדת שהנתבעת התחייבה לשלם הסך לתובעת, שכן מר ספורנסקי העיד לענין זה שאכן היה צריך לאשר את הסכומים אולם מי שהיה אמור לשלם זו נתבעת מס' 1 (עמ' 7 לפרוטוקול).

9. 9. זאת ועוד, הוכח בפני
שנתבעת מס' 2 שילמה לנתבעת מס' 1 סכומים ניכרים עבור עבודות קבלני המשנה ועל כן למעשה שילמה אף את התשלום עבור עבודת התובעת , ועל כן על התובעת לפנות לנתבעת מס' 1 לקבלת המגיע לה, שכן כל תוצאה אחרת תביא לכך שהנתבעת מס' 2 תשלם פעם נוספת סכום שכבר שולם על ידה.

10. 10. איני יכולה לקבל טענת התובעת שהעובדה שהנתבעת ביקשה להתנות ביצוע התשלומים באישור הליווי הבנקאי כאמור בנספח ג' מלמדת על התחייבותה כלפי התובעת לשאת ישירות בתשלומים, שכן נספח ג' הינו הזמנת עבודה בין התובעת לנתבעת מס' 1 , כאשר נתבעת מס' 2 אינה חתומה על מסמך זה כלל ועיקר ועל כן איני למדה ממסמך זה לענין התחייבות נתבעת מס' 2.

11. 11. טוענת התובעת שהנתבעת מס' 2 העבירה לנתבעת מס' 1 כספים כאשר ידעה שהינה מצויה בקשים כלכליים וחוסר הגיון זה מלמד על התחמקות הנתבעת מתשלום חובה לתובעת.

לא מצאתי לנכון לקבל טענה זו שכן עובדה שהקבלן מצוי בקשיים עדיין אינה גוררת עימה המסקנה שיש להפסיק להעביר לו כספים בהתאם להסכם, שכן אם אכן תופסק העברת הכספים יוחמרו קשייו הכלכליים של הקבלן.

12. 12. העולה מהאמור לעיל שהתובעת כלל לא הצליחה להוכיח כל התחייבות של הנתבעת מס' 2 בכתב או בע"פ לשלם תשלומים כלשהם לתובעת בגין עבודתה, ועל כן יש לדחות התביעה.
התובעת תשלם לנתבעת סך של 15,000 ₪ הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.
ניתן היום י"ט בכסלו, תשס"ו (20 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים
סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת
003815/03א 132 א.ח
א בית משפט שלום 3815/03 אלום דש פרויקטים (1994) בע"מ נ' א.צ.מ.י – חברה לבנין ומסחר בע"מ, שדרה ירוקה חברה לפיתוח והשקעות בע"מ (פורסם ב-ֽ 20/12/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אלום דש פרויקטים (1994) בע"מ      דוח מידע משפטי על א.צ.מ.י – חברה לבנין ומסחר בע"מ, שדרה ירוקה חברה לפיתוח והשקעות בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על אלום דש פרויקטים (1994) בע"מ      דוחות מידע עסקי על א.צ.מ.י – חברה לבנין ומסחר בע"מ, שדרה ירוקה חברה לפיתוח והשקעות בע"מ