גברילש בוגדן - רמט בע"מ,א.ש.ת נהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ

 
גברילש בוגדן - רמט בע"מ,א.ש.ת נהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ
תיקים נוספים על גברילש בוגדן | תיקים נוספים על רמט בע"מ,א.ש.ת נהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ

3664/03 עב     21/12/2005
עב 3664/03 גברילש בוגדן נ' רמט בע"מ,א.ש.ת נהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ
1
בתי הדין לעבודה
עב 003664/03
בית דין א.לעבודה ת"א
21/12/2005
תאריך:
כב' השופטת דוידוב-מוטולה סיגל

נ.צ. מר לב מגרם (ע)
בפני
:
גברילש בוגדן

בעניין:
התובע
קרן רם

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
1 . רמט בע"מ

2 . א.ש.ת נהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ
הנתבעות
עמליה כהן

ע"י ב"כ עו"ד
פסק דין
משלים

1. ביום 28.7.05 ניתן פסק דיננו בתיק זה, במסגרתו נפסקו לזכות התובע סכומים שונים. עוד נקבע כי ביחס לשני רכיבים - השלמה לשכר מינימום ופיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לתוכנית חיסכון/ קרן פנסיה - יגישו הצדדים תחשיבים טרם שניתן יהא לקבוע את גובה הסכומים הנפסקים לזכות התובע. לאחר הגשת התחשיבים על ידי הצדדים, ולאחר שהתקיים דיון במעמד הצדדים בקשר לכך ביום 22.11.05, להלן יובא פסק דיננו המשלים.

2. בסעיף 36 לפסק דיננו קבענו כי התובע זכאי לקבלת הפרשי שכר בגובה ההפרש בין השכר שקיבל בפועל - 2.9$ לשעה בממוצע - לבין שכר המינימום לשעה כפי הנקוב בחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987, וזאת בהפחתת הניכויים לפי חוק. בסעיף 43 לפסק הדין קבענו כי התובע זכאי לקבלת פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לתוכנית חסכון/ קרן פנסיה, בגובה 4%/6% (לפי התקופות שנקבעו בפסק הדין) משכרו כפי שייקבע לפי החישובים לעיל.

3. מחלוקת ראשונה בין הצדדים נגעה לשיעור הניכויים החוקיים משכרו של עובד זר בתקופה הרלוונטית (ובעיקר בשנים 1997 - 1999 ו - 2003), לפי פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה. לאחר הדיון במעמד הצדדים הסכים ב"כ התובע כי תתקבל עמדת הנתבעות בהקשרים אלו. עם זאת, טען כי בשנת 2003 עבד התובע ארבעה חודשים בלבד, ולכן לו נשאר היה בארץ עד תום השנה ומקבל תלושי שכר מסודרים - יכול היה לפנות לפקיד השומה ולקבל החזרים (שכן מס ההכנסה מחושב באופן שנתי, ובהמשך אותה שנה לא עבד עוד בישראל). לאור זאת, ב"כ התובע סבור שאין לחייב את התובע כלל במס בגין שנת 2003.

4. אין בידינו לקבל טענה זו. הנתבעות היו מחויבות לשלם לתובע את שכרו בניכוי מס במקור, כאשר לו חפץ התובע לקבל החזרי מס בהתחשב בכך שלא עבד בהמשך אותה שנת מס - אמור היה לפנות בעצמו לפקיד השומה ולטפל בכך (וייתכן כי עדיין יש באפשרותו לעשות זאת; ב"כ הנתבעות הצהירה במהלך הדיון כי הנה מוכנה לציידו בכל המסמכים הנדרשים לצורך פנייה לפקיד השומה). לא ניתן לפיכך להתעלם לחלוטין מתשלומי המס בגין שנת 2003.

5. נושא נוסף שעלינו להכריע בו בסוגיית הניכויים הנו טענת הנתבעות כי ניכויי החובה שיש לנכות הם אותם ניכויים שהועברו בפועל על ידי הנתבעות ולא לפי שכר הברוטו כפי שנקבע בדיעבד על ידי בית הדין. טענה זו אין באפשרותנו לקבל שכן מטרתו של פסק הדין היא להעמיד את התובע, במידת האפשר, באותו מצב בו היה מקבל שכר מינימום חוקי בפועל מדי חודש וחודשו.

6. מחלוקת שנייה בין הצדדים נגעה לטענת הנתבעות בסעיף 5.5 לתחשיב מטעמן, ולפיה בחודש 8/01, בו נרשמו לזכות התובע בריכוז תלושי השכר 352 שעות עבודה, עבד בפועל 186 שעות רגילות, 74 שעות נוספות, ויתרת השעות הן בגין תמורת חופשה. לפיכך בוצע תחשיב הנתבעות לפי שעות העבודה בלבד (כולל השעות הנוספות) ולא בגין תמורת החופשה הנטענת.

7. אין באפשרותנו לקבל טענה זו של הנתבעות. זאת, שכן נושא זה כלל לא עלה במהלך דיון ההוכחות, וטענתן - שהנה טענה עובדתית חדשה - עומדת בסתירה לסעיף 36 לפסק הדין, אשר קבע כי ההפרשים ישולמו לפי היקפי השעות שצוינו בריכוזי תלושי השכר כפי שהונפקו על ידי הנתבעות.

8. מחלוקת שלישית בין הצדדים נגעה לשער הדולר לפיו יש לחשב את גובה השכר שקיבל התובע בפועל (ועמד בממוצע על 2.9$). התובע טען כי יש לבצע את החישוב לפי השער היציג, בעוד שהנתבעות ביצעו את החישוב לפי שער מזומן. בהתחשב בכך שהתובע קיבל את שכרו בדולרים במזומן, מקובלת עלינו עמדת הנתבעות בהקשר זה.

9. אנו מקבלים לפיכך את התחשיב החלופי שהוצע על ידי הנתבעות (נספח ד' לתחשיב מטעמן), בתיקון אחד המתייחס לחודש 8/01, לגביו יש לבצע חישוב בהתייחס לכל השעות שנרשמו בריכוז תלושי השכר (352 שעות).

לנספח ד' לתחשיב מטעם הנתבעות, כפוף לתיקון האמור, ניתן לפיכך תוקף של

פסק דין
משלים.

ניתן היום י"ז בכסלו, תשס"ו (18 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים
דוידוב מוטולה סיגל, שופטת - אב"ד

נ.צ. מר לב מגרם (ע)

ק: נעמי ט.
עב בית דין אזורי לעבודה 3664/03 גברילש בוגדן נ' רמט בע"מ,א.ש.ת נהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ (פורסם ב-ֽ 21/12/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על גברילש בוגדן      דוח מידע משפטי על רמט בע"מ,א.ש.ת נהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על גברילש בוגדן      דוחות מידע עסקי על רמט בע"מ,א.ש.ת נהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן