שמרלינג - אשל הירדן ייזום ובנין בע"מ, אופק ים יעוץ והשקעות (2000) בע"מ, נתיב דוד חברה לבנייה בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שמרלינג אשל הירדן ייזום ובנין בע"מ אופק ים יעוץ והשקעות (2000) בע"מ נתיב דוד חברה לבנייה בע"מ
 
שמרלינג - אשל הירדן ייזום ובנין בע"מ, אופק ים יעוץ והשקעות (2000) בע"מ, נתיב דוד חברה לבנייה בע"מ
תיקים נוספים על שמרלינג | תיקים נוספים על אשל הירדן ייזום ובנין בע"מ | תיקים נוספים על אופק ים יעוץ והשקעות (2000) בע"מ | תיקים נוספים על נתיב דוד חברה לבנייה בע"מ |

133921
1014/04 הפ     26/12/2005
הפ 1014/04 שמרלינג נ' אשל הירדן ייזום ובנין בע"מ, אופק ים יעוץ והשקעות (2000) בע"מ, נתיב דוד חברה לבנייה בע"מ
7
בתי המשפט
הפ 001014/04
בית משפט השלום עפולה
26/12/2005
תאריך:
כב' השופטת ג'אדה בסול

בפני
:
שמרלינג

בעניין:
התובע/ת
עו"ד שפורן משה

ע"י ב"כ
נ ג ד
1 . אשל הירדן ייזום ובנין בע"מ

2 . אופק ים יעוץ והשקעות (2000) בע"מ

3 . נתיב דוד חברה לבנייה בע"מ
הנתבעים
עו"ד קומיסר אריאל

ע"י ב"כ
פסק דין
המחלוקת בין הצדדים בתיק זה נסבה סביב שאלת הזכויות בגנרטור kva120 מק"ט, 01200520sj2 (יכונה להלן: הגנרטור), שנמכר על ידי המבקשת למשיבה 3, (המשיבה הפורמלית תכונה להלן: נתיב) בהסכם הכולל לטענת המבקשת תניית שימור בעלות בידי המבקשת עד לפרעון מלוא התמורה המוסכמת.

השיק שנמסר למבקשת לכיסוי תמורת הגנרטור חולל עם הצגתו לפרעון ולאחר הסכמתה על דחיית מועד הצגתו לפרעון, ועל כן ולאור התניה בדבר שימור הבעלות, טוענת המבקשת כי הזכויות בגנרטור הן שלה ועל כן היא תובעת קבלת החזקה בו חזרה.

הגנרטור שנתיב רכשה מהמבקשת, הותקן באתר בניה של המשיבות 1 ו - 2, ומשיבות אלו לטענת המבקשת, מסרבות למסור את החזקה בגנרטור לידיה כפי בקשתה.

טענת המבקשת היא שהזכויות בגנרטור נותרו שלה ולאור אותה תניה מפורשת בהסכם בינה לבין נתיב, ומשלא שולמה תמורתו, ולאור כך שסוג זה של עסקאות הינו לגטימי ומוכר בחיי המסחר, ומצא לו תימוכין אף בהלכה הפסוקה (פ"ד קידוחי הצפון).

המשיבות 1 ו - 2 כופרות בזכותה הנטענת של המבקשת ולזכותה לקבלת הסעדים שנתבקשו על ידה בתביעה דנן.

המשיבות 1 -2, טוענות כי למשיבה 1 אין כל קשר לעסקת אספקת הגנרטור, אלא שההסכם היה בין נתיב לבין המשיבה 2 (תכונה להלן : אופק ים). נתיב ביצעה כקבלן מבצע עבור אופק ים, עבודות בניין במבנה שישמש לדיור מוגן בקרית אתא כאשר בין יתר המטלות שנתיב קיבלה על עצמה, נכללה אספקת גנרטור והתקנתו בבניין, כאשר הגנרטור משמש כגנרטור חירום להפעלה אוטומטית של תאורת החרום, המעלית, ומתקנים חיוניים בבניין.

הגנרטור שנתיב רכשה מהמבקשת סופק על ידי המבקשת לאתר, הותקן בבניין והתמורה עבור אספקת הגנרטור והתקנתו שולמה במלואה על ידי אופק ים לנתיב.

משכך הם פני הדברים, טוענת אופק ים, הבעלות בגנרטור, עברה אליה ולמבקשת אין כל זכויות בו.

באשר לטענה בדבר הכללת התניה של שימור הבעלות, טוענת אופק ים כי תניה מעין זו חייבת להיות מפורשת בהסכם בין הצדדים, כי במקרה דנן התניה נרשמה על גבי תעודת המשלוח והחשבונית כך שאין לראות בה כתנאי מוסכם בין הצדדים, מאחר ותעודת המשלוח והחשבונית אינן המסמכים המהווים את ההסכם בין המבקשת לנתיב ואינם משקפים את הסיכומים שהושגו בין המבקשת לבין נתיב.

לטענת אופק ים, אין בכיתוב על גבי תעודת המשלוח והחשבונית כדי להוות תניה היכולה להביא לתוצאה המשפטית אותה מבקשת להסיק המבקשת, של שימור הבעלות עד תשלום מלוא התמורה על ידי נתיב.

לשיטתה של אופק ים, הגנרטור מוחזק על ידה כדין, וכי הזכויות בו עברו אליה מששילמה את מלוא תמורת רכישתו והתקנתו לנתיב וכי למבקש אין כל זכויות בו.

לטענת אופק ים, אף אם היה מדובר בהסכם שכלל תניית שימור בעלות, הרי שהיא חוסה בצל ההגנה של תקנת השוק משרכשה את הגנרטור מנתיב ושלמה מלוא תמורתו, בתום לב.

הבעיה דנן התעוררה לאחר שחברת נתיב קרסה ונכנסה להליכי כינוס נכסים כאשר המבקשת נותרה במצב בו לא שולמה לה תמורת אותו גנרטור המותקן בבניין של אופק ים.

שימור בעלות כן או לא?
באם הוסכם בין המבקשת לבין נתיב על שימור הבעלות בגנרטור, יש לבדוק ולהתחקות אחר אומד דעת הצדדים במו"מ וכריתת ההסכם ביניהן.

כדי ללמוד על אומד דעת הצדדים וקיומה של הסכמה מפורשת בדבר שימור הבעלות אבחן תחילה את הצעת המחיר וההזמנה שאושרה בסופו של יום.

התחייבויות המבקשת כלפי נתיב כללו את אספקת הגנרטור, הובלתו, התקנתו, חיבורו, הפעלתו, הרצתו ומתן הדרכה באתר.

לענייננו חשוב לעין בהזמנה, בתנאי התשלום שפורטו כדלהלן (בסעיף 4 להערות):-
"תנאי התשלום: 30% עם ההזמנה, 60% עם האספקה, 10% מסירה סופית לאחר השמשה והפעלה ובדיקת חשמל. שוטף + 60 יום".

ב"כ המבקשת מבקש לפרש את תנאי התשלום כך שהתשלום האחרון הינו במסירה סופית כך שהמשמעות היא שהעברת הבעלות הינה עם ביצוע התשלום האחרון.

עיון בתנאי ההזמנה מעלה שההתחייבות המבקשת כלפי נתיב כללה לא רק את אספקת הגנרטור, אלא גם התקנתו וחיבורו והבאתו למצב שמיש.

מכאן ש"מסירה סופית" היא מסירה במובן של סיום עבודות ההתקנה והבאת הגנרטור למצב שמיש ולא הפרשנות שב"כ המבקשת טוען לה.

מסירה סופית בעיניי היא השלמת התחייבויות המבקשת כלפי נתיב, קרי התקנת הגנרטור והבאתו למצב הפעלה בבניין.

תניה של שימור בעלות צריכה להיות "ברחל בתך הקטנה" בתוך ההסכם ולא כדבר שצריך להסיק אותו מפרשנות תנאי ההסכם.

חיזוק לפרשנות זו שלא הוסכם על שימור הבעלות, ניתן למצוא בעובדה שלאחר שנמסר השיק על ידי נתיב למבקשת, ביקשה נתיב לדחות את מועד הפרעון ושהשיק לא יופקד, והמבקשת נתנה הסכמתה לכך בתנאי שתינתן ערבות אישית של מנהל נתיב מר דוד נתיב.

הדרישה לקבלת ערבות אישית איננה עולה בקנה אחד עם הטענה לפיה הבעלות בגנרטור עוברת רק עם ביצוע התשלום, וכי אם המבקשת רשאית ליטול את הגנרטור לידיה באם לא תשולם תמורתו אז לצורך מה היתה דרושה ערבות אישית לתשלום סכום השיק שמועד פרעונו נדחה?

העובדה שעל גבי תעודת המשלוח והחשבונית נכללה ההערה בדבר שימור הבעלות איננה מספקת, סוגיה שאף נדונה פעמים מספר בפסיקה.

הטענה לפיה המשיבה ידעה על כך שהבעלות בגנרטור נותרה של המבקשת, וכתימוכין לכך היא נעזרת בעובדה שהמשיבה היא זו אשר ביצעה את התקנת הגנרטור, אינני מקבלת.

בל נשכח כי מדובר במצב בו נתיב התמוטטה כלכלית ובניית הבניין לא הושלמה ועל המבקשת היה לבצע אי אלו עבודות לצורך סיום הפרויקט ובאם התקנת הגנרטור נעשתה על ידה, לא ברור לי כיצד ניתן לראות בזאת כהכרה בשימור הבעלות בידי המבקשת.

על פי הוראות סעיף 33 לחוק המכר תשכ"ח-1969 הבעלות במטלטלין עוברת עם מסירת החזקה אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

הסכמה בדבר עיתוי העברת הבעלות צריכה להיות מפורשת וברורה, ואומד דעת הצדדים, שניהם, צריך להילמד מההסכם.

בהזמנה דנן, אין הסכמה מפורשת אודות קביעה אחרת באשר לעיתוי העברת הבעלות ואין בהחתמת נתיב על תעודת משלוח מאוחרת יותר להסכם, הכוללת תניית שימור בעלות, תניה שזכרה לא בא בהסכם, כדי ללמד על הסכמה חדשה של שני הצדדים.

מדובר בתוספת "סטנדרטית" על גבי תעודות משלוח, וחשבוניות של המבקשת ולא בתוספת מיוחדת, ואף אם מדובר בעסקה ראשונה בינה לבין נתיב שלא קדמה לה מסירה של סדרת תעודות משלוח וחשבוניות, אין בכך כדי ללמד על הסכמה מדעת של נתיב לתניה החדשה.

מכאן, שדין הטענה בדבר שימור בעלות המבקשת בגנרטור להדחות.

טענה נוספת שהעלתה אופק ים היתה שאף אם היתה הסכמה בדבר שימור הבעלות הרי שהיא חוסה בצל ההגנה של תקנת השוק. אופק ים שלמה לנתיב את תמורת ביצוע הפרויקט, במחיר פאושלי, היא קיבלה את הגנרטור, התקינה אותו ושלמה תמורתו לנתיב כאמור ומכאן שאף אם ייקבע כי אכן היתה תניה לשימור הבעלות, דבר שלא הוכח, עדיין זכאית אופק ים להגנה של "תקנת השוק" הקבועה בסעיף 34 לחוק המכר.

מכאן, שדין בקשת המבקשת להדחות והיא תישא בהוצאות המשיבות בגין הליך זה בסך 5,000 ₪ + מע"מ.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתן היום כ"ה בכסלו, תשס"ו (26 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים.
ג'אדה בסול
, שופטת
001014/04הפ 115 אורית מור
הפ בית משפט שלום 1014/04 שמרלינג נ' אשל הירדן ייזום ובנין בע"מ, אופק ים יעוץ והשקעות (2000) בע"מ, נתיב דוד חברה לבנייה בע"מ (פורסם ב-ֽ 26/12/2005)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן