רותי בן אבן - עירית מגדל העמק ,ועדת הפיטורין - מגדל העמק,

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רותי בן אבן עירית מגדל העמק ועדת הפיטורין - מגדל העמק
 
רותי בן אבן - עירית מגדל העמק ,ועדת הפיטורין - מגדל העמק,
תיקים נוספים על רותי בן אבן | תיקים נוספים על עירית מגדל העמק | תיקים נוספים על ועדת הפיטורין - מגדל העמק | תיקים נוספים על |

1010/06 בשא     30/01/2006
בשא 1010/06 רותי בן אבן נ' עירית מגדל העמק ,ועדת הפיטורין - מגדל העמק,
1
בתי הדין לעבודה
בשא001010/06
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
30/01/2006

כב' השופטת שפר ורד

נציג ציבור (מעבידים) מר ברט שמריהו
בפני
:
רותי בן אבן

בעניין:
המבקשת
א. דכואר
ואח'
ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
1. עירית מגדל העמק

2. ועדת הפיטורין - מגדל העמק

3. ועדת הערר - מגדל העמק

המשיבות
אילן גורביץ
ואח'
ע"י ב"כ עו"ד
החלטה

1. בפני
נו בקשה למתן צו זמני, אשר יורה למשיבה מס' 3 להימנע מלהתכנס ולקיים כל דיון בענייני המבקשת, וצו אשר יורה על השבה מיידית של המבקשת לעבודה סדירה בשירות המשיבה מס' 1.

2. אין חולק באשר לעובדות שדלקמן -
א. המבקשת עובדת מזה כ - 20 שנה בשירות המשיבה מס' 1, במחלקה לקידום הנוער.
ב. ביום 04/08/04 נחתם בין המשיבה מס' 1, עירית מגדל העמק
, לבין נציגות עובדיה, הסכם קיבוצי מיוחד שמטרתו יישום תכנית הבראה, אשר כללה, בין היתר, צמצומים במצבת כוח האדם ופיטורי עובדים. התובעת נכללה ברשימת העובדים שהיו מועמדים לפיטורים בגדר אותה רשימה (להלן: "ההסכם הקיבוצי" , "רשימת המפוטרים").
ביום 01/09/05 התקיים דיון בפני
ועדת הפיטורים, המשיבה מס' 2, וזו החליטה לפטר את המבקשת.
ביום 07/09/05 הודיע מנכ"ל העירייה המשיבה מס' 1 למבקשת כי ועדת הפיטורים החליטה לפטרה, וכי היא רשאית לערער על ההחלטה לפטרה בפני
ועדת הערר של העירייה.
ג. המבקשת אכן הגישה ערר על החלטת ועדת הפיטורים המשיבה מס' 2 בפני
ועדת הערר המשיבה מס' 3, והוזמנה לישיבה של ועדת הערר שנקבעה ליום 01/11/05.
ישיבה נוספת של ועדת הערר התקיימה ביום 29/11/05.
למען הסדר והנוחות, נביא להלן את פרוטוקול הדיון האמור -
"דיון בעניינה של רותי בן אבן
:
לאחר ששמענו את דבריה בקשב רב, ולאחר מס' דיונים ששמענו גם את נציגי העירייה.
יוסף: ההליך היה חוקי ונעשה כדין והרשות פעלה בצורה הכי ראויה וההוגנת שאפשר.
סרגי: ההליך חוקי ונעשה כדין.
יוחאי: נגד פיטוריה לתת הזדמנות נוספת, הגברת הציגה מסמך משפטי כבד משקל.
רפי: לאור כל מה שנאמר בישיבות הועדה יש להחזירה לעבודה לאלתר.
אלי: אני אינני עו"ד ומשפטן לפי הבנתי ולאחר שמיעת חברי הועדה ונציגי העירייה, ההליך חוקי ותקין, אך לצערי לאחר עיון במכתבו של עו"ד דקאור התברר ההפך כל ההליך איננו תקין ואיננו חוקי.
הטוב ביותר הוא להפנות את הסוגיה לבית המשפט אך מאחר ואני חייב להביע את דעתי אומר יש להעבירה בשלב א' לחצי משרה כפי שמתחייבת לעסוק בכל תפקיד שיוצע לה ובתנאי שתבצע את תפקידה על הצד הטוב ביותר ולאחר מכן תובא לועדה מיוחדת להשלמת משרתה בעתיד".

חשוב להעיר כי אחד מחברי הועדה, מר אלי ישראלי, העיד בפני
בית הדין והוצגו מסמכים שהפנה בזמן אמת ליו"ר הועדה, מר יוסי מנחם, אשר ערך את הפרוטוקול וחתם עליו, לפיהם הצעתו, אשר לה הסכימו שניים מחברי הועדה , הייתה כי בתום מחצית השנה של העבודה יבחן עניינה של המבקשת ע"י ועדה אחרת, שלא תהא ועדת הערר.

ד. משלא הוזמנה המבקשת לשוב לעבודתה, ומשהגיעו לאזניה ידיעות לפיהן הוחלט על כינוס נוסף של ועדת הערר, לצורך דיון בעניינה, הוגשה הבקשה שבפני
נו.
בהחלטת בית הדין, ועוד בטרם התקיימה ישבה בפני
ו לצורך דיון בבקשה, ניתן צו במעמד צד אחד אשר הורה למשיבה מס' 1 להימנע מלכנס את ועדת הערר המשיבה מס' 3 על מנת לקיים דיון חוזר בפיטורי המבקשת, וזאת עד לדיון בבקשה והכרעה בה.

3. להלן תמצית טענותיה העיקריות של המבקשת -
א) עצם כלילת שמה בגדר רשימת המפוטרים נעשתה שלא כדין, ובהתעלם מהעובדה שהיא העובדת הותיקה ביותר במחלקת הנוער של העירייה.
בבסיס ההחלטה בדבר פיטורי המבקשת, כמו גם ההחלטה לכנס את ועדת הערר לדיון חוזר בדבר הפיטורים - עומדים שיקולים זרים והתנכלות כלפיה מצד מנכ"ל העירייה.
ב) ועדת הפיטורים עצמה לא קיימה למבקשת שימוע העונה על דרישות הדין עובר לקבלת ההחלטה בדבר פיטוריה.
ג) אין כל הצדקה לכנס מחדש את ועדת הערר, ויש לבצע את החלטתה בדבר ביטול פיטורי המבקשת.
ד) למבקשת לא נמסר פרוטוקול ישיבת ועדת הערר מיום 29/11/05, והיא ראתה אותו לראשונה משצורף לתגובת המשיבות לבקשה, וזאת למרות ששוגרה ע"י ראש הועדה להנהלת העירייה כשבוע לאחר מועד קבלתה.
עובדה זו, היא כשלעצמה, מעידה על חוסר תום הלב של העירייה.
ה) המשיבה מס' 3 הנה אישיות משפטית נפרדת מזו של המשיבה מס' 1, העירייה, ולמעשה אפילו קיים בניהן ניגוד עניינים, ועל כן יש טעם לפגם בעובדה ששלושתן יוצגו ע"י אותו בא כוח.
ו) ועדת הערר הייתה מוסמכת להחליט כפי שהחליטה, לרבות בהחליטה לשנות את החלטת ועדת הפיטורים, וזאת מכוח ס' 18 לחוק הפרשנות.
הועדה פעלה גם במניין חברים חוקי.
מכל מקום - המשיבות מושתקות מלטעון כנגד הרכב ועדת הערר בנטלן חלק פעיל בדיוני הועדה, ובהימנען מלטעון כנגד ההרכב עובר לקבלת ההחלטה שלא הייתה לרוחן.

4. להלן תמצית טענותיהן העיקריות של המשיבות -
א) ועדת הערר פועלת לפנים משורת הדין, כגוף מעין שיפוטי שהקימה העירייה כדי להוות מעין "ערכאת" ערעור על החלטות הועדה הסטטוטורית לפיטורים הפועלת על פי סעיף 171 א(2) לפקודת העיריות.
אין מדובר בגוף הכשיר לתבוע ולהיתבע, ולידתה הייתה בהחלטת מועצת העיר לאמץ נוהל דומה לזה המופעל בהקשר להוצאה לקצבה ע"י נציב שירות המדינה.
כמו כן, אין מדובר בועדה של העיריה אשר הוקמה מכוח ס' 150 לפקודת העיריות, שכן הסעיף האמור מתייחס לועדות שתפקידן לייעץ למועצה בעניינים או במקרים מסוימים, והחלטותיהן טעונות אשרור המועצה.
ב) בהחלטת ועדת הערר מיום 29/11/05 נפלו שני פגמים מהותיים המחייבים כינוסה מחדש על מנת שתקבל החלטה כדין, ואלה הם -
ראשית, הועדה חרגה מסמכותה בהחליטה להחזיר את המבקשת על תנאי לפרק זמן של חצי שנה ולבדוק את תפקודה. הועדה הייתה מוסמכת לקבל את הערר או לדחותו, ואין לה סמכות להתנות או לעכב את החלטת הועדה הסטטוטורית, וודאי שלא להחליט כי בתום תקופה זו או אחרת ידון עניינה של המבקשת בפני
גורם אחר.
שנית, ועדת הערר קיבלה את החלטתה מיום 29/11/05 בהתכנסה בהרכב חסר, בקולותיהם של 5 בלבד מבין 7 חברי הועדה, ונעדרו מאותו הדיון חברים אשר נכחו בדיונים הקודמים בעניינה של המבקשת.
ג) מאזן האינטרסים נוטה לטובת המשיבות, ובראשן העירייה, שבשל גרעון ניכר בתקציבה נערכה לתכנית הבראה, חתמה על ההסכם הקיבוצי, ולרשימת המפוטרים שמהווה חלק הימנה , לרבות לכלילת המבקשת בה, ניתנה הסכמת ועד עובדי העירייה וההסתדרות.

5. נקדים את המאוחר ונאמר כי סבורים אנו שנפל פגם בהחלטת ועדת הערר מיום 29/11/05, במובן זה ששניים מחבריה אשר נטלו חלק בדיונים הקודמים שנערכו בעניינה של המבקשת, ואשר בהם הושמעו עיקר טיעוני הצדדים - לא השתתפו באותה ישיבה בה התקבלה ההחלטה ולא נטלו חלק בקבלתה.
פגם זה, לדעתנו, הנו פגם מהותי, אשר יש בו כדי לאיין את ההחלטה מיום 29/11/05.
נאמר כי אמנם, בהתחשב באופיו של הדיון שנערך בפני
נו, שהינו בבקשה למתן סעד זמני בלבד, לא הונחה תשתית מלאה בפני
נו אשר לגדריה ואופייה המדויקים של ההחלטה בדבר הקמת ועדת הערר המשיבה 3, ולא הובהר בפני
נו מה היה מעמדם של אותם חברי ועדה שנעדרו מישיבת יום 29/11/05, האם מדובר בנציגי ציבור או בנציגי העובדים או בנציגי העיריה, אולם לפחות לכאורה, ובהתחשב בעובדה שעסקינן בגוף שהוקם בהרכב מסוים, ובמניין חברים מוגדר, מן הראוי שהחלטותיו תתקבלנה במניין ובהרכב שנקבע, וודאי שמן הראוי הוא שהכרעתו בנושא שהועמד בפני
ו תתקבל ע"י כל החברים שהשתתפו בדיון באותו הנושא ושמעו טיעוני הצדדים.
וראה, בשינויים המחויבים, הדברים שנקבעו ע"י בית הדין הארצי בנוגע להרכב חסר של ועדה שברוחה , כך לפחות על פי הנטען, הוקמה ועדת הערר בה עסקינן - "הרכבה של ועדת ערר שכל חבריה הם חברי מועצת העירייה, או ועדת ערר החסרה בהרכבה נציגי ציבור במספר היחסי הנדרש בהתאמה הנדרשת להרכב ועדת שירות המדינה - לקוי מהותית כדי כך שהחלטותיה בערר שהגיש העובד בטלות מעיקרן וחסרות תוקף". (עע 01 / 1057 עיריית נצרת נ' מרגרט מזאוי פד"ע לט עמ' 541).
ועוד ראה, גם כן בשינויים המחויבים, קביעת בית הדין הארצי לעניין ועדה לאי כושר במסגרת שירות התעסוקה שהתכנסה בהרכב חסר, לעניינה נאמרו הדברים הכלליים בגדרם הבאים -
"שאלה זו נדונה גם בעל"ע 11/86, בן-חיים נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ"ד מא(4) ע' 99 שם דן בית-הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בהרכב חסר של שני חברים במקום שלושה. באותו

פסק דין
פורשה הוראת החוק המתירה דיון בהרכב חסר בצמצום, ונאמר בו כי דיון בפני
הרכב חסר איננו המדיניות הרצויה. לאור הנקבע שם אנו לומדים כי בהעדר הוראה מפורשת המתירה לגוף שיפוטי או מעין שיפוטי, כגון לועדת הערר שליד שירות התעסוקה, לדון בהרכב חסר, אין להתיר את הדיון, אפילו חבר הוזמן ולא התייצב. כך, למשל, בית הדין לעבודה רשאי לדון בהרכב חסר רק מכוח הוראת חוק המתירה לו במפורש לעשות כך (סעיף 22 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969). ראה גם: י. זמיר, 'הרכב חסר בבתי דין מינהליים', משפטים, כרך ד, ע' 585".
(ראה, עע 02 / 1211 אורי אור נ' שירות התעסוקה לא פורסם).

נעיר, כי העובדה שאיש מהמשתתפים בדיון לא העלה טענה בדבר הפגם שנפל בהרכב החסר - לרבות לא נציגי העירייה, אין בה כדי להשתיק את האחרונה מלטעון כנגד תוקפה של ההחלטה מהנימוק האמור, שכן נראה לכאורה כי מדובר בחוסר סמכות מהותי ולא כזה הניתן לריפוי על דרך ההסכמה או הויתור של הצדדים או מי מבניהם.

6. די באמור לעיל כדי לדחות את הבקשה שבפני
נו, ולהצדיק את הקביעה לפיה על ועדת הערר, המשיבה 3, להתכנס מחדש על מנת להשלים הדיון בו החלה בערר המבקשת כנגד ההחלטה לפטרה, וזאת בהרכב מלא בו ייטלו חלק כל החברים אשר השתתפו בישיבה הראשונה בה נדון עניינה.

7. אשר לשאלת גדרי סמכותה של ועדת הערר -
נאמר כי הגם שהכרעה בשאלה האם מוסמכת ועדת הערר לקבוע קביעות כלשהן מעבר לקבלת הערר או דחייתו התייתרה לכאורה נוכח מסקנתנו לפיה ממילא החלטתה נשוא הבקשה בטלה, התלבטנו בכל זאת שמא לא יטב אם תינתן דעתנו לשאלה האמורה, למניעת חידוש המחלוקות וההתדיינות בפני
נו ככל שהועדה תתכנס בהרכב מלא ותחזור על אותה ההחלטה.
דע עקא שבאנו לידי המסקנה שלא הונחה בפני
נו התשתית המלאה הדרושה בדבר אופייה המדויק של הועדה בה עסקינן, והבסיס לקיומה והקמתה כבעלי נפקות מכרעת על גדרי סמכויותיה, ועל כן לא נכון יהא, במסגרת ההליך הזמני בו עסקינן, ליתן מעין סעד הצהרתי שכזה.
מניחים אנו שבכינוסה החוזר של הועדה יועלו בפני
חבריה טיעונים לכאן ולכאן בהקשר זה, וחבריה יהיו ערים לסוגיה זו, שברור שלא היו ערים לה נכון לשלב שעובר למתן החלטתם הקודמת, וייקחו אותם בחשבון בבואם להחליט בעניינה של המבקשת.

8. מקוים אנו שעם מתן החלטתה החוזרת של הועדה, שמורים אנו על כינוסה בהקדם האפשרי - תוסרנה המחלוקות שבין הצדדים, אולם ככל שמי מבין הצדדים ימצא פגמים בהחלטה שתינתן, הפעם בהרכב הנדרש, יוכל לפנות בבקשה מתאימה לבית הדין.
9. סיכומו של דבר, ונוכח האמור לעיל, דין הבקשה שבפני
נו - להידחות.
לאחר ששקלנו בדבר - החלטנו שבמכלול נסיבות העניין אין מקום ליתן צו להוצאות.
ניתנה היום א' בשבט, תשס"ו (30 בינואר 2006) בהעדר הצדדים.
_______________ _______________
ורד שפר - ש ו פ ט ת נציג ציבור (מעבידים)
בשא בית דין אזורי לעבודה 1010/06 רותי בן אבן נ' עירית מגדל העמק ,ועדת הפיטורין - מגדל העמק, (פורסם ב-ֽ 30/01/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן