רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ - מיכאל יבלינוביץ, עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ מיכאל יבלינוביץ עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ
 
רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ - מיכאל יבלינוביץ, עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ

מידע על מיכאל יבלינוביץ    מידע על עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ   


14658-11/18 תט     18/07/2019תיקים נוספים על רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על מיכאל יבלינוביץ
תיקים נוספים על עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ
תט 14658-11/18 רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' מיכאל יבלינוביץ, עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ
בית משפט השלום בירושלים


ת"ט 14658-11-18 רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ
נ' יבלינוביץ ואח'
תיק חיצוני: 5407720918
בפני

כבוד השופט
אוהד גורדון


התובעת

רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ


נגד

הנתבעים

1. מיכאל יבלינוביץ
2. עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ


החלטה


לפני בקשת הנתבעים למתן רשות להתגונן. לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים, זו החלטתי:

1.
כידוע, הקריטריון למתן רשות להתגונן הינו מקל, ודי בהצגת הגנה ולו רחוקה כדי לעמוד בו. מבלי לקבוע מסמרות באשר למשקלה, סבורני כי הנתבעים הציגו הגנה העומדת בקריטריון האמור. לעניין זה די במחלוקת שבין הצדדים בנוגע להיקף הנזקים שכנטען נגרם למושכרים, ולטענת הנתבעים כי תיקנו את הנזקים. אני ער לטענות התובעת, לרבות בדבר המהלכים שבוצעו בהסכמה וחוות הדעת שהתקבלה כתוצאה מכך, ואיני שוללן, אך נוכח הקריטריון שהוצג לעיל לא די בהן לדחיית הבקשה. עוד איני סבור כי מדובר באחד המקרים בהם יש הכרח להתנות את מתן הרשות להתגונן בהפקדה, אקט שנעשה בזהירות בשל פגיעתו בזכות הגישה לערכאות.
2.
נוכח החלטתי זו, ומשממילא יוכלו להציג כל ראיה שברשותם בהליך העיקרי, לא אדון בבקשת הנתבעים לצרף לבקשת הרשות להתגונן מסמך נוסף.
3.
לכן, בקשת הרשות להתגונן מתקבלת. התצהיר שצורף לבקשה יהווה כתב הגנה. המזכירות תעבירו לתיקיית "כתבי טענות" במערכת נט המשפט.
4.
טרם קידום ההליך, אבקש כי הנתבעים ישובו וישקלו האם יש צורך בכל אחד מהטיעונים שהוצגו בכתב ההגנה. המדובר בריבוי טיעונים שחלקם רחוק, ושהדיון בהם עלול לסרבל את ההליך דבר שעלול להיזקף בסוף ההליך לחובת הנתבעים. הנתבעים רשאים להגיש עד 18.8.19 תצהיר מתוקן שיהווה כתב הגנה, בו יושמטו טענות שהם מוותרים עליהן, ושיכלול אך ורק טענות שהוצגו בתצהיר שצורף לבקשת הרשות להתגונן, בצורה של "העתק הדבק", מבלי להוסיף טענות או לשנות מן הנוסח. טענות שיתווספו או שינויי נוסח לא יישקלו בהליך ובפסק הדין.

להלן מתווה להמשך:
ניתן בזאת צו הדדי לגילוי מסמכים ולעיון בהם, וכן למסירת שאלונים ולמתן תשובות להם. הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון במסמכים ומתן תשובות לשאלונים עד ליום 1.10.19. בקשות בעניינים אלה וכל בקשה שיש לדון בה קודם לשמיעת הראיות, תוגשנה עד לאותו מועד. הימנעות מלעשות כן תתפרש כהודעה על השלמת ההליכים.
תצהירי עדות ראשית של התובעת יוגשו עד 1.12.19. תצהירי עדות ראשית של הנתבעים יוגשו עד 1.2.2020.

לתצהיריהם יצרפו הצדדים העתקים של כל מסמך שהם מבקשים להיסמך עליו, וכן חוות דעת או תעודות עובד ציבור אם הם מבקשים להגישן. מסמך שיצורף יתקבל כראיה אלא אם תוצג התנגדות מנומקת בכתב בתוך 14 ימים מהגשתו.
בקשות להעדת עדים ללא תצהיר תוגשנה עד לאותו מועד, תוך פירוט פרטי העד, רלבנטיות עדותו והסיבה בשלה לא ניתן להגיש עדותו בתצהיר כולל המאמצים שנעשו בנושא, ותגובת הצד שכנגד.
במקביל להגשתם למערכת "נט המשפט" יגישו הצדדים עותקי נייר של תצהיריהם למזכירות בית המשפט, עם הנחיה להעבירם ללשכתי. תצהיר שלא יוגש באופן זה לא יתקבל.
ישיבת קדם משפט תתקיים ביום
19.4.2020 בשעה 9:00. לצד באי כוחם, על הנתבע 1 ונציגים מוסמכים של בעלות הדין להתייצב, אחרת ייחשב הדבר כאי-התייצבות למשפט.


ניתנה היום, ט"ו תמוז תשע"ט, 18 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


תט בית משפט שלום 14658-11/18 רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' מיכאל יבלינוביץ, עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ (פורסם ב-ֽ 18/07/2019)תיקים נוספים על רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על מיכאל יבלינוביץ
תיקים נוספים על עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט