עלי חלאילה, כמאל חלאילה - ר.ח הדר בניה מתקדמת בע"מ (משיבה), יובל אלון (פרויקטים בנדל"ן) בע"מ (המחזיקה)

 
עלי חלאילה, כמאל חלאילה - ר.ח הדר בניה מתקדמת בע"מ (משיבה), יובל אלון (פרויקטים בנדל"ן) בע"מ (המחזיקה)
תיקים נוספים על עלי חלאילה, כמאל חלאילה | תיקים נוספים על ר.ח הדר בניה מתקדמת בע"מ (משיבה), יובל אלון (פרויקטים בנדל"ן) בע"מ (המחזיקה)

618/06 בשא     07/02/2006
בשא 618/06 עלי חלאילה, כמאל חלאילה נ' ר.ח הדר בניה מתקדמת בע"מ (משיבה), יובל אלון (פרויקטים בנדל"ן) בע"מ (המחזיקה)
1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
בשא000618/06

בתיק עיקרי: עב 000442/06
בפני
:
כב' הרשם מירון שוורץ

תאריך:
07/02/2006בעניין:
1. עלי חלאילה

2. כמאל חלאילהע"י ב"כ עו"ד
עלי עארף

המבקשים

נ ג ד


ר.ח הדר בניה מתקדמת בע"מ
המשיבה

נ ג ד


יובל אלון (פרויקטים בנדל"ן) בע"מ
המחזיקה

החלטה

1. לפני בקשה להטלת עיקול, במעמד צד אחד, על נכסיה וזכויותיה של המשיבה, המוחזקים בידי המחזיקה עד לסך של 55,000 ש"ח.

2. הבקשה הוגשה במצורף לתביעתם של המבקשים, אותה הגישו לבית דין זה ביום 7.2.06 כנגד המשיבה, ובה תבעו סך כולל של 48,866 ש"ח בגין זכויות המגיעות להם, לטענתם, מהמשיבה, בגין תקופת עבודתם וסיומה.

3. לאחר שעיינתי בכתב התביעה, בבקשה ובתצהיר הנלווה לה, כמו גם במסמכים שצורפו אליהם, לא שוכנעתי שיש להטיל עיקול כמבוקש.

4. להלן הטעמים להחלטתי:

א. המבחן המשפטי למתן צו עיקול, הינו מבחן כפול ומצטבר, אשר הוסדר בתקנות
סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין"), אשר אלה מהן הרלבנטיות לענייננו, חלות בבית דין זה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.

התנאי הראשון לפיו יקבע בית הדין אם להיעתר לבקשה למתן סעד זמני כלשהו מוסדר בתקנה 362(א) לתקנות סדר הדין הקובעת:
"אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה ובקיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה, הנוגעים לסעד
הזמני המבוקש".

התנאי השני, המיוחד לצו עיקול, קבוע בתקנה 374(ב) לתקנות סדר הדין, ולפיו
יינתן צו עיקול ע"י בית משפט:

"...אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין".

ב. באשר לתנאים שפורטו לעיל, אציין כי נטל הראיה על המבקש להטיל עיקול הוחמר בעקבות חקיקת יסוד: כבוד האדם וחירותו שהכיר בזכות הקניין כזכות חוקתית. מתן צו זמני, שלא על יסוד ראיות לכאורה מוצקות דיין, עלול לפגוע בזכויותיו הקנייניות של בעל דין ועל כן, יש לבדוק כל מקרה לנסיבותיו, ולערוך איזון בין האינטרס של התובע, שהנתבע לא יכשיל בתקופת הביניים שעד למתן פסק הדין את ביצועו, לבין האינטרס של הנתבע שזכות קניינו לא תפגע יתר על המידה על יסוד תשתית ראייתית בלתי מלאה.

כמו כן, הוחמר הנטל הנדרש להוכחת ההכבדה על ביצוע פסק הדין. הדגש במתן צו עיקול עבר מהצורך לייחד נכסים לשם ביצוע עתידי של פסק הדין לצורך למנוע שינוי מצבו של המבקש לרעה, עד למועד פסק הדין. (רע"א 8420/96 דן מרגלית נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, דינים עליון נב' 214)

ג. לאורן של התקנות וההלכות, כפי שפורטו לעיל, בחנתי ראשית את שאלת קיומן של ראיות מהימנות לכאורה, אשר לטענת המבקש מקימות חשש סביר לפיו אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

בעניין זה, נטען בתצהירו של המבקש מס' 1, כי יש לו חשש שהמשיבה לא תשלם את הסכומים המגיעים למבקשים שכן ידוע להם כי היא במצב כלכלי קשה.

הואיל ומדובר בטענות בלתי מפורטות, אשר חלקן אינן אלא תחושותיו האישיות של המבקש מס' 1, הרי שאינני יכול לקבוע, כי הונחה בפני
התשתית הראייתית הנדרשת כאמור לעיל, לקביעת קיומו של חשש סביר להכבדה עתידית על ביצוע פסק הדין. האמור בתצהיר המבקש אינו מהווה ראיה מהימנה, לכאורה, באשר למצבה הכלכלי של המשיבה ובדבר כוונותיה להברחת נכסים ומכאן, שבהעדר כל מסמכים ו/או נתונים מבוססים אחרים, הרי שאין בידי לקבל את אמירותיו של המבקש, כפי המוצאות ביטויין בתצהירו.

למעלה מן הצורך, אציין גם אילו השתכנעתי בקיומן של ראיות מהימנות לכאורה, המקימות חשש סביר להכבדה על ביצוע פסק הדין, עדיין היה על המבקשים לעמוד בנטל לשכנעני גם בדבר קיומן של ראיות מהימנות לכאורה, המקימות את עילת התובענה, כדרישת תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין.

בנושא זה אציין, מבלי להיכנס לגופן של עילות התובענה, כי לכתב התביעה ו/או ולבקשה לא צורף אף לא מסמך אחד המלמד על שכר ששולם למי מן המבקשים במהלך תקופת עבודתו, לא הוצגה כל ראייה הנוגעת לתקופת העבודה הכוללת ואף לא הוצג כל מסמך ממנו אפשר ללמוד על התפטרותם של התובעים. לפיכך, בשלב זה, לא ניתן למצוא כאמור גם כל ראייה, בוודאי לא מהימנה, המקימה לכאורה את עילת התובענה.

ד. באיזון בין האינטרס של המבקשים להגשים את זכויותיהם, כפי שייקבעו בפסק הדין באמצעות מניעת שינוי במצבה של המשיבה לרעה, לבין האינטרס של המשיבה, שזכות הקניין שלה לא תפגע, מוענק לאינטרס המשיבה מעמד עדיף הנגזר, הן מנטל ההוכחה שבו נושאים המבקשים (התובעים), והן מהיותה של זכות הקניין זכות חוקתית. (בש"א 4459/94 עמנואל סלומונוב נ' משה שערבני, פדי מט' (3), 497).

עוד יש להביא במסגרת עריכת האיזון האמור, את העובדה שהמבקשים (התובעים) מבקשים להקדים את הפגיעה בזכויות המשיבה (הנתבעת), עוד קודם שזכו ב

פסק דין
לטובתם, וכן שזכות הקניין הינה, כאמור, זכות חוקתית אשר כל רשות, ובכלל זה בית המשפט, חייבת לכבדה. (רע"א 5937/97 סיני נ' גלנץ פד"י נב' (1) 193, 197).

5. לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום ט' בשבט, תשס"ו (7 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים.מירון שוורץ
, רשם000618/06בשא710 נעמי כ.
בשא בית דין אזורי לעבודה 618/06 עלי חלאילה, כמאל חלאילה נ' ר.ח הדר בניה מתקדמת בע"מ (משיבה), יובל אלון (פרויקטים בנדל"ן) בע"מ (המחזיקה) (פורסם ב-ֽ 07/02/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על עלי חלאילה, כמאל חלאילה      דוח מידע משפטי על ר.ח הדר בניה מתקדמת בע"מ (משיבה), יובל אלון (פרויקטים בנדל"ן) בע"מ (המחזיקה)

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על עלי חלאילה, כמאל חלאילה      דוחות מידע עסקי על ר.ח הדר בניה מתקדמת בע"מ (משיבה), יובל אלון (פרויקטים בנדל"ן) בע"מ (המחזיקה)


להסרת פסק דין זה לחץ כאן