קונקשיין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ, בנימין דוידוב - ליאור בנימין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ

 
קונקשיין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ, בנימין דוידוב - ליאור בנימין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על קונקשיין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ, בנימין דוידוב | תיקים נוספים על ליאור בנימין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ

56783-07/19 א     20/02/2020
א 56783-07/19 קונקשיין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ, בנימין דוידוב נ' ליאור בנימין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ
בית משפט השלום בחיפהת"א 56783-07-19 בנימין ואח' נ' דוידוב ואח'
תיק חיצוני:


מספר בקשה:
6

בפני

כבוד השופטת עידית וינברגר


מבקשים
/נתבעים

1
.
קונקשיין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ

2
.
בנימין דוידוב


נגד

משיבה/נתבעת 2
ליאור בנימין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ
החלטה


תביעה כספית בסך של 921,750 ₪ שהגישו המשיבה ותובע נוסף, הבעלים של המשיבה, נגד המבקשים
לתשלום דמי שימוש, החזר הלוואה ועוגמת נפש.
בבקשה שלפניי, עותרים המבקשים להורות למשיבה להפקיד ערובה בשיעור של 5% מסכום התביעה לפחות, להבטחת תשלום הוצאותיהם, במקרה שהתביעה נגדם תידחה.

2.
לטענת המבקשים,

התביעה נעדרת יריבת כנגד המבקש 1 ולוקה בהתיישנות היות ומעלה טענות באשר לשנים 2000- 2012. לטענתם, תביעה זהה (11377-04-19) הוגשה בחודש 4/2019 ונמחקה ביום 30.4.19 משיקולים אישיים כלשון התובע לאחר שהצדדים שוחחו והוצגה הצהרתו בכתב ידו מיום 9.5.19 בדבר ההתחשבנות הסופית האחרונה על פיה הצהיר התובע עצמו כי קיימת יתרת זכות לטובת התובעים בסך 2,842 ₪. התובעת הינה חברה בע"מ ולכן הפקדת הערובה היא הכלל ולא החריג לפי סעיף 353א' לחוק החברות ובית המשפט נוטה לחייב בהפקדת ערובה יותר מאשר של תובע, שהוא אדם פרטי ונקבע בפסיקה כי גובה הערבות הינו לכל הפחות 5% מסך התביעה. עוד טוענים המבקשים כי הלכה פסוקה כי בעניין יישום סעיף 353א' בדרך כלל אין זה ראוי להיכנס בהרחבה לניתוח סיכויי התביעה ויש להיזקק לעניין האמור רק כאשר סיכויי ההליך גבוהים במיוחד או קלושים מאוד.
בענייננו, סיכויי התביעה קלושים במיוחד.

המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, הבקשה הוגשה לפי סעיף 353א' לחוק החברות אך בתביעה הן התובע והן הנתבע תובעים ונתבעים באופן אישי וצירוף החברות הינו נדבך נוסף אך אינו מסיר את האחריות האישית מהם. לטענתה, סעיף 353א' נועד להפיג את החשש שמא נתבע שזכה בדין לא יוכל להיפרע בגין הוצאותיו מתובעת המסתתרת מאחורי ישות משפטית ערטילאית נטולת נכסים ואין זה המצב בתביעה דנן, שכן בעל המניות של התובעת 2 הינו התובע 1 בעצמו והוא בעל דין בתובענה שבנדון ומשכך תכלית סעיף 353א' אינה חלה בענייננו ואין מקום להורות על הפקדת ערובה.

בתשובה לתגובה, הוסיפו וטענו המבקשים כי בתגובת המשיבה הנעדרת תצהיר, נמנעת התובעת מלצרף כל מסמך בעניין החברה או התובע תוך התעלמות מנטל הראיה המוטל עליה ורק טוענת טענה אחת בלבד לפיה אין להחיל הוראות סעיף 353א' היות ובעל המניות של התובעת הינו תובע בעצמו. עם זאת, בהלכת הטכניון (רע"א 7221/16) נקבע כי ניתן להתחשב בטענת "ביחד ולחוד" רק במקרים חריגים ואין בכוחה לאיין לבדה את ההכרעה בבקשה להפקדת ערובה, אלא רק לתרום לעיצוב הראוי של התוצאה הסופית המאזנת בין שיקולים שונים. מה עוד שלפי הלכת הטכניון מוטל על התובעת להוכיח האיתנות הכלכלית של התובע עצמו, דבר שלא נעשה בענייננו, בפרט כאשר התובע הוכרז פושט רגל במשך שנים רבות בעברו ורק בשנת 2012 קיבל הפטר. עוד מוסיפים המבקשים כי תובע 1 ונתבע 1 הוספו לתביעה באופן מאולץ כאשר התביעה בעניינם נעדרת עילה או יריבות, בהיעדר כל טענה אישית נגד הנתבע 1 וברור כי הכנסתם נעשה בכוונה לעניין הימנעות מהפקדת ערובה.
דיון והכרעה
הפסיקה הבחינה בין תובע שהינו אדם פרטי, שאז חלה בענייננו תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 והנטייה היא לזכותו, לבין תובע תאגיד, שחל סעיף 353א' לחוק החברות, תשנ"ט-1999 והנטייה היא לכיוון חיובו בהפקדת ערובה. הטיב לסכם גישה זו כבוד השופט עמית:
"כך שבמקרה של תובע שהוא תאגיד, קיימת נטיה חזקה יותר להטיל ערובה להבטחת הוצאות – ע"א (י-ם) 4207/98 בנק לאומי לישראל נ. ארט בי חברה בערבות מוגבלת (בפירוק), תק-מח 98(2) 3632. לשיקולים בגינם יש להבחין בין תאגיד לבין תובע-יחיד, ראה בש"א 5922/01 (י-ם) מוזס נ. חברת לוי רמות עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ, דינים מחוזי לב(10) 25. "

( ת.א (חי') 645/05 אחים טופז יהלומים בע"מ ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ ( 15/02/2006).

כאשר בית המשפט שוקל האם לחייב את החברה בהפקדת ערובה, עליו לבחון, ראשית, את מצבה הכלכלי: במידה והחברה לא הוכיחה כי תוכל לשלם את הוצאות הנתבע, יבחן בית המשפט האם נסיבות העניין מצדיקות את חיוב החברה בערובה. לצורך העניין יש לאזן בין זכות הגישה לערכאות של התובעת, לבין זכות הקניין של שני הצדדים, תוך ההנחה כי הפקדת הערובה הינה הכלל והפטור הינו החריג. בשלב זה ניתן לשקול גם את סיכויי ההליך, אך יש להיזקק לשאלה זו רק כאשר סיכויי ההליך גבוהים במיוחד או קלושים מאד. אם בסיום השלב השני מסתבר כי על החברה להפקיד ערובה, יבחן בשלב השלישי גובה הערובה, אשר עליה להיות מידתית ולאזן נכונה בין השיקולים הרלוונטיים.
כך סוכמה הנקודה, ביחס לשקילת סיכויי ההליך, על ידי בית המשפט העליון (כב' השופט מלצר) ברע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת נ' בנק הפועלים (11.2.09):

"ניתן לומר – על דרך ההיקש –כי שאלת סיכויי ההליך (אותה נוהגים לבדוק בבקשה להפקדת ערבות מתובע לפי
תקנה 519

לתקנות) גם היא יכולה להישקל על ידי בית המשפט במסגרת בחינתו את הנסיבות לסתור את ההנחה המצדיקה חיוב החברה בערובה. במילים אחרות – אם, למשל, סיכויי ההליך גבוהים, ייתכן שיהיה בכך כדי להוות נסיבות שבגינן מוצדק שלא לחייב בהפקדת ערובה (ראו:
פרשת אויקל). עם זאת, ראוי להוסיף כאן שתי הערות:
(א)
בשלב זה הנטל רובץ על כתפי
החברה התובעת – להראות מהן אותן נסיבות שבגינן לא מוצדק לחייב את התאגיד בהפקדת ערבות (עיינו:
פרשת אויקל).
(ב)
בדרך כלל אין זה ראוי להיכנס בהרחבה במסגרת זו לניתוח סיכויי התביעה ויש להיזקק לעניין האמור רק כאשר סיכויי ההליך גבוהים במיוחד, או קלושים מאוד (השוו:
the white book, 624
)".

עוד נפסק, כי כאשר התובעת הינה חברה בערבון מוגבל, עובר נטל ההוכחה לתובעת לשכנע את בית המשפט כי ישנן נסיבות המצדיקות שלא להורות על הפקדה, ועליה להוכיח כי יש ביכולתה לשלם את ההוצאות של הנתבע אם התביעה תדחה.
"הנטל להוכיח את יכולתה של החברה לשלם את הוצאות הנתבע מוטל על כתפי החברה עצמה, ככל הנראה מן הטעם שהמידע הרלבנטי למצבה הכלכלי של החברה מצוי בראש ובראשונה בידיה. לפיכך, מקום בו נותרו כפות המאזניים מאוזנות לעניין זה ייטה בית המשפט לחייב את החברה במתן ערובה, אלא אם יסבור כי נסיבות העניין אינן מצדיקות זאת".

(בש"א (חי') 6191/04
polska zegluga morska
נ' החברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
(17/01/2006)).

המשיבה לא צירפה לתגובתה כל אסמכתא או ראייה שתוכיח את יכולתה הכלכלית לעמוד בתשלום הוצאות הנתבעים.
בנסיבות אלה, לאור האמור לעיל, אני קובעת כי המשיבה לא עמדה בנטל המוטל עליה מכוח סעיף 353א' לחוק החברות להוכיח כי יש ביכולתה לעמוד בתשלום הוצאות הנתבעים, ככל שהתביעה תידחה.

כאמור, כאשר התובעת היא חברה בע"מ, יש להידרש לסיכויי התביעה, רק כאשר הם גבוהים במיוחד או נמוכים במיוחד. מעיון בכתבי הטענות, בבקשה ובתגובה לה, לא מצאתי כי סיכויי התביעה גבוהים במיוחד, באופן המצדיק סטיה מהכלל לפיו כאשר התובעת היא חברה בע"מ, הכלל ולא החריג הוא הפקדת ערובה.

10.
אבהיר, כי הבקשה אינה מתייחסת לתובע 1, ולפיכך אינה מניחה כל תשתית ראייתית שיש בה להצביע על קושי שלו לשאת בתשלום ההוצאות.
עם זאת, אם רצו התובעים להוכיח כי יש מקום לפטור את התובעת מהפקדת ערובה לאור מצבו הכלכלי האיתן של בעל המניות שלה, היה עליהם כמובן להביא ראיות בנדון, אך גם אז ספק אם היה בכך לפטור את התובעת מהפקדת ערובה, לאור הפסיקה בנושא.

באשר לגובה הערבות הראוי, מקובלים עליי דברים שנאמרו בעניין זה ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים ב-ת"א 35587-03-15 עו"ד אפרים אברמזון נ' עמות צעירי אגודת חב"ד (11.08.16):
"הבקשה מפנה לפסיקה ממנה ניתן ללמוד על שיעורי ערובה גבוהים, יחסית (סכומים של מאות אלפי שקלים, המהווים בין
5% עד 16% מאותן תביעות, ר' סעיף 38 לבקשה). אולם יש לזכור כי הפסיקה המובאת הינה משנים מוקדמות יחסית, ונראה כי המגמה האחרונה בפסיקה היא לא להעמיד את הערובה על אחוזים ניכרים מסכום התביעה"

בית המשפט, הפנה שם לפסיקה עדכנית בה הועמדה הערובה על אחוזים שנעו בין 0.1% ועד 2.5% אחוזים משווי התביעה.

לאחר ששקלתי את מכלול הנתונים, ונתתי דעתי גם לסכום התביעה, מצאתי כי איזון ראוי בין האינטרסים הנוגדים יימצא בחיוב התובעת 2 בהפקדת ערובה בסך של 25,000 ₪.


לאור האמור, אני נעתרת לבקשה, ומחייבת את המשיבה להפקיד בקופת בית המשפט, ערובה בסך 25,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית, שאינה מוגבלת בזמן, תוך 30 יום ממועד החלטתי זו.
לאחר ההפקדה, יובא התיק לפניי לקביעת המשך ניהולו.
אם לא תופקד הערובה במועד שנקבע, אורה על מחיקת תביעתה של התובעת 2.

ת.פ. ביום 21.3.20.


ניתנה היום, כ"ה שבט תש"פ, 20 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 56783-07/19 קונקשיין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ, בנימין דוידוב נ' ליאור בנימין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 20/02/2020)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על קונקשיין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ, בנימין דוידוב      דוח מידע משפטי על ליאור בנימין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על קונקשיין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ, בנימין דוידוב      דוחות מידע עסקי על ליאור בנימין ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן