תעשיות ביולוגיות-בית העמק - דנציגר-משק פרחים "דן"

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תעשיות ביולוגיות-בית העמק דנציגר-משק פרחים "דן"
 
תעשיות ביולוגיות-בית העמק - דנציגר-משק פרחים "דן"
תיקים נוספים על תעשיות ביולוגיות-בית העמק | תיקים נוספים על דנציגר-משק פרחים "דן"

2467/06 רעא     18/04/2006
רעא 2467/06 תעשיות ביולוגיות-בית העמק נ' דנציגר-משק פרחים "דן"


בבית המשפט העליון

רע"א 2467/06

בפני
:
כבוד השופט א' גרוניס


המבקשת:
תעשיות ביולוגיות-בית העמקנ ג ד

המשיבה:
דנציגר-משק פרחים "דן"


בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בת.א. 2515/05 (בש"א 5677/06 ובש"א 5678/06) מיום 8.3.06 שניתנה על ידי סגן הנשיא יהודה זפט

בשם המבקשת: עו"ד עודד ברי; עו"ד שי שנהר

בשם המשיבה: עו"ד חנן זלינגר


פסק-דין


1. המשיבה הגישה בקשה לצו מניעה זמני כנגד המבקשת בטענה כי היא מפרה את זכויות המשיבה בזן צמח הגיפסנית המכונה דנגיפמיני (הידוע בשמו המסחרי מיליון סטארס). במהלך הדיון שנערך בבקשה בבית המשפט המחוזי הסכימו בעלי הדין על הסדר דיוני לפיו "מר שרון לבנטר [מנהלה של המבקשת דכאן - א.ג.] יבדק בפוליגרף בשאלה: האם בטיפוח הזן במבינו, נעשה שימוש בחומר המיליונסטאר או בהילה. היה ולא ימצאו סימנים של אי אמירת אמת בתשובת הנבדק (בהנחה שישיב שלא נעשה שימוש), הבקשה לצו זמני תדחה. היה וימצאו סימנים של אי אמירת אמת, הבקשה תתקבל כאשר הצדדים יטענו בכתב לשאלת הערובה.... היה ומר שרון לבנטר יוזמן להתייצב לבדיקה ולא יתייצב, יקבע מועד לכך נוסף [כך!], ואם גם אליו לא יתייצב, יחשב כמי שנבדק ונמצאים סימנים של אי אמירת אמת בבדיקתו." לאחר שהגיעו להסכמה זו התגלעה בין הצדדים מחלוקת הנוגעת בעיקרה לאופן שבו תיערך בדיקת הפוליגרף. המשיבה טענה כי לשם עריכת הבדיקה יש להמציא למכון הפוליגרף העתקים של כתבי הטענות ופרוטוקול הדיון בבית המשפט המחוזי. המבקשת התנגדה להעברת החומר למכון הפוליגרף בטענה כי בכך "תזוהם" הבדיקה. בהמשך הדברים הגישה המבקשת, על רקע זה, בקשה לביטול ההסכמה הדיונית. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה וקבע כי בדיקת הפוליגרף תיערך כמוסכם, לאחר שיומצא לבודק חומר הרקע המוזכר לעיל. בית המשפט קבע כי כדי לאפשר ביצוע הבדיקה, על המכון הבוחן להבין את הסכסוך ולשם כך עליו לקבל חומר רקע. אין בכך, לדעת בית משפט קמא, כדי "לזהם" את הבדיקה, ולהפך - כך יוכל המכון להשכיל לנסח את השאלות המקדימות לשאלה שבמחלוקת כפי שהוגדרה בהסדר הדיוני. על החלטה זו באה בקשת רשות הערעור שבפני
י.

2. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובתגובה לה החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה. איני סבור כי יש מקום לקבל את טענותיה של המבקשת לעניין ביטול ההסדר הדיוני. לא מצאתי כי נפל פגם ברצונה של המבקשת בעת ההסכמה ואף לא כי קיימים טעמים אחרים לביטול ההסדר. במצב דברים זה, ולאור ההלכות הנוגעות להסדר דיוני, ובכלל זאת להסדר דיוני הנוגע לבדיקת פוליגרף (ראו, ע"א 595/78 בלדרמן נ' אורנשטיין, פ"ד לה(1) 467; ע"א 166/84 בר אילן נ' בן כנען (לא פורסם); ע"א 1742/90 בית חרושת לנרות "שער ציון" נ' אררט חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם)), יש לראות את המבקשת כמי שהסכימה לבדיקת הפוליגרף על כל הכרוך בה. עם זאת, סבורני כי לא הוכח בפני
בית משפט קמא כדבעי כי אכן קיים הכרח להמציא את חומר הרקע לבודק הפוליגרף. לפיכך, והואיל ולא נאמר במפורש בגדרי ההסדר הדיוני כי יומצא חומר רקע כאמור, לא יתייצב מר לבנטר בפני
בודק הפוליגרף שנבחר על ידי בעלי הדין ואשר קיבל לידיו את חומר הרקע. חלף זאת, יתייצב מר לבנטר לבדיקת פוליגרף בפני
מר שלמה ברוך ממכון אוראן בע"מ, (תל-אביב).

3. בדיקת הפוליגרף בפני
מר שלמה ברוך תיערך מבלי שיומצא לבודק חומר רקע כלשהו. יתר תנאי הבדיקה, והנפקות המשפטית של תוצאותיה יהיו כפי שהוסכם בהסדר הדיוני שנערך בבית המשפט המחוזי. ואולם, הפנייה לבודק תיעשה בכתב תוך 10 ימים ויצורף אליה

פסק דין
זה. העתק מהפנייה האמורה יישלח למשיבה. היה ובתשובה לפנייה יודיע הבודק כי לא יוכל לערוך את בדיקת הפוליגרף מבלי שיועבר לידיו חומר רקע, תושב החלטת בית המשפט המחוזי, נשוא בקשת ערעור זו, על כנה. קרי, יהא על מר לבנטר להתייצב בפני
בודק הפוליגרף שנבחר על ידי בעלי הדין וכבר קיבל לידיו את חומר הרקע. על בדיקה זו, אם תיערך, יחולו, כמובן, כל הוראות ההסדר הדיוני.

4. הערעור מתקבל כאמור לעיל. היה והבדיקה תיערך על ידי הבודק הנזכר בסעיף 3 לעיל, היינו בלא חומר הרקע, תישא המשיבה בשכר טרחת עורך דין לענין הבקשה דנא בסך 30,000 ש"ח. אם לעומת זאת יתברר שלא ניתן לערוך את הבדיקה בלא חומר הרקע תישא המבקשת בשכר טרחה בסכום האמור.

ניתן היום, כ' ניסן, תשס"ו (18.4.2006).


ש ו פ ט_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 06024670_s03.docעע
מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

רעא בית המשפט העליון 2467/06 תעשיות ביולוגיות-בית העמק נ' דנציגר-משק פרחים "דן" (פורסם ב-ֽ 18/04/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן