יחיאל בורנשטיין - יוזמות העמק בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
יחיאל בורנשטיין יוזמות העמק בע"מ
 
יחיאל בורנשטיין - יוזמות העמק בע"מ
תיקים נוספים על יחיאל בורנשטיין | תיקים נוספים על יוזמות העמק בע"מ

2689/03 עב     26/05/2006
עב 2689/03 יחיאל בורנשטיין נ' יוזמות העמק בע"מ
1


בתי הדין לעבודה
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
עב 002689/03


בפני
:
כב' השופטת שפר ורד
- שופטת ראשית

26/05/2006


בעניין:
יחיאל בורנשטייןע"י ב"כ עו"ד
שלמה כרוב

התובע


נ ג דיוזמות העמק בע"מע"י ב"כ עו"ד
מ. קנט

הנתבע

פסק דין


1. בפני
נו תביעה לתשלום שכר עבודה בצירוף פיצויי הלנת שכר, תמורת הודעה מוקדמת , פדיון חופשה, פיצוי בגין העדר הפרשות המעביד לקופת גמל, השתתפות בהוצאות המעביד לעבודה וממנה, דמי כלכלה ושי לחג.

התובע, פיסיקאי בהשכלתו, תבע את תשלום הזכויות דלעיל בגין הפרת הסכם עבודה שנקשר, על פי הנטען, בינו לבין הנתבעת, ואשר במסגרתו אמור היה הוא לבצע עבודה במסגרת החממה הטכנולוגית שנוהלה על ידי הנתבעת.
הנתבעת, מצידה, כי התובע הפר את תנאי הסכם ההעסקה שנחתם, נמנע מלעבוד בהיקפים שנדרשו ממנו, לא ביצע את המוטל עליו, לא חתם על טופס 101, והכל תוך שהוא ממשיך לעבוד במקום העבודה הקודם שלו, ועל לא קמה לא כל זכאות לתמורה על פי ההסכם.
הנתבעת הוסיפה וטענה כי נשללה זכאות התובע להודעה מוקדמת בדבר פיטוריו בהתחשב בהוראות הסכם ההעסקה ונסיבות פיטוריו.

2. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית בלוית מסמכים, ויתרו על חקירת עורכיהם, והסמיכו את בית הדין להכריע בתביעה על דרך פסיקה לפשרה בהתאם להוראות סעיף 79א' לחוק בתי המשפט לאור מכלול החומר שבתיק לרבות סיכומים בכתב שהוגשו ע"י באי כוחם.

להלן, אם כן, השיקולים העיקריים שנלקחו בחשבון לצורך קביעת הסך לתשלום בפשרה –
א. בין הצדדים נחתם הסכם העסקה, שהוראותיו, בהקשרים השונים, ברורות.
התובע, שניכר ממכלול המסמכים שהוצגו, שעיין בטיוטת ההסכם טרם חתימתו, ואשר בהתחשב בהשכלתו וניסיונו חזקה שהבין היטב את תוכנו – חתום על ההסכם.
חלק נכבד מטענות התובע נשוא התביעה הנן בגדר טענות בעל פה כנגד מסמך בכתב, וטענות בדבר הסכמות שהושגו בינו לבין מי מטעם הנתבעת שלא בהתאם למתחייב מהסכם ההעסקה.
לעניין זה מוטל עליו נטל הוכחה כבד משקל.
להרמת נטל זה הובא מצד התובע תצהירו שלו, ומצד הנתבעת מספר תצהירים של כל בעלי התפקיד והנפשות הפועלות (דוגמת יזם הפרוייקט שהוביל התובע, דר' קונדריאה), כשכולם הכחישו נחרצות את טענות התובע בדבר ההסכמות שהושגו, לכאורה ועל פי הנטען, בניגוד ללשונו המפורשת של ההסכם.

ב) בהסכם ההעסקה נקבעה מתכונת ברורה של עבודה במשרה מלאה, בהיקף של 186 שעות לחודש.
התמורה שנקבעה על פי ההסכם התייחסה להיקף העסקה זה, וכללה תוספת עבור שעות נוספות גלובליות.
בהתחשב בעובדה שאין חולק שהתובע השקיע מזמנו, בעבודה שביצע עבור הנתבעת לטובת הפרוייקט שהוביל, בהיקף הנמוך בזה שנקבע על פי ההסכם, יקשה לקבל את טענותיו לפיהן על הנתבעת לשלם לו את מלוא השכר המוסכם בגין התקופה שמיום תחילת יחסי העבודה בין הצדדים ועד למועד פיטוריו, לרבות התשלום הגלובלי שיועד לתגמלו בגין עבודה בשעות נוספות.

התובע ביקש להשליך יהבו על מספר מסמכים שמהווים סיכומי פגישות בינו לבין מנהלי הנתבעת, אלא שתוכנם של מסמכים אלה אינו חד משמעי ויכול להשתמע למספר פנים, וכך או כך גם בהיקף החלקי של נוכחות בחממה עצמה שיכול וישתמע מהם – לא עמד התובע, גם לפי גרסתו שלו.

ג) התובע טען כי מקובל ונהוג הוא, שביצוע חלק נכבד מהעבודה בחממות טכנולוגיות – נעשה "מהבית", וכי יש לייחס לכך משקל בהתייחסות לגרסתו שכך הוסכם ונעשה גם בעניינו.
נוהג נטען זה לא הוכח בראיות התובע, וטענתו של התובע בהקשר זה נותרה ללא תמיכה, וקשה היה להעניק לה משקל לנוכח הנהלים הכתובים שהוצגו בפני
בית הדין, לרבות אלה שהיו בתוקף בתקופת עבודתו של התובע וצורפו כנספח יא' לתצהירו, למרות היותם שונים , בהתייחסותם לדרישות מעובדי החממה, מהנהלים המאוחרים יותר, שצורפו לתצהירי הנתבעת.

ד) לצד כל האמור לעיל, אין חולק כי עבודה מסוימת בוצעה על ידי התובע ודווחה על ידיו, ואין לקבל טענת הנתבעת לפיה לא שולם לו כל חלק שהוא מהשכר והתנאים הנלווים על פי ההסכם ,בשל העובדה שלא מילא טופס 101, מאז ועד היום, לרבות לאחר הגשת התביעה וקבלת יעוץ משפטי.

ה) אשר לשאלה האם היה על התובע להתפטר ממקום עבודתו הקודם עובר לתחילת עבודתו בשירות הנתבעת ולהימנע מהמשך עבודה במקביל בשירות מעבידו הקודם –
טענת התובע לפיה הסכימו מנהלי הנתבעת כי ימשיך לעבוד בשירות המעביד הקודם הוכחשה על ידיהם מכל וכל, והמסמך היחידי התומך, לכאורה ובמידה מסוימת בטענתו זו הנו סיכום פגישה מיום 06/10/02, בו נקבע כי יקדיש 100% מזמנו לפרוייקט החל מיום 01/11/02, מסמך שגם לתוכנו ניתן הסבר ע"י המצהירים מטעם הנתבעת.
מכל מקום – אין חולק שהתובע לא הודיע למעסיקו הקודם כי בכוונתו לעזוב עבודתו בשירותו עד ליום 10/11/02, ועל כן גם טענתו לפיה כוונתו הייתה להודיע על התפטרותו בדיוק ביום בו פוטר , במפתיע, מעבודתו בשירות הנתבעת, אין בה כדי להעיד על עמידתו בהסכמות עם הנתבעת.

ו) יוער כי גם לו היה מקום לקבל את טענתו של התובע לפיה בשום מקום בהסכם ההעסקה לא נאמר כי את אותו היקף שעות עבודה שנקבע בו – יש לבצע בחממה עצמה , ועל כן יש לראותו כמי שחופשי היה לעבוד לפי שיקול דעתו מחוצה לה, הרי שהתובע לא התיימר לטעון, וודאי שלא עולה הוכחה מתצהירו ונספחיו, שהקדיש 186 שעות בחודש לטובת הפרוייקט.

ז) הגיונם של השיקולים שפורטו לעיל הנחה את בית הדין ביחס למכלול רכיבי התביעה, כמו גם הדין החל ביחס לפדיון חופשה, תמורת הודעה מוקדמת, והשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה.
בית הדין עיין בסיכומיהם המעמיקים ורחבי ההיקף של באי כוח הצדדים, ולקח בחשבון את הטענות המשפטיות ופרשנות העובדות אשר נכללו בהם בפירוט .

3. לאחר ששקל בית הדין את מכלול השיקולים שעיקריהם פורטו לעיל, החליט לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 6,000 ₪, אשר באם לא ישולמו בתוך 30 יום מהיום יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום עד לתשלום המלא בפועל.

לעניין קביעתו של סך זה נלקחו בחשבון גם השיקולים הנוגעים להוצאות משפט, וההנחה שספק רב אם היה עולה בידי התובע להוכיח זכאות לחלק משמעותי מהסך שתבע, ועל כן יתכן שאף היה מקום לחייבו לשלם הוצאות משפט לנתבעת.

משכך – לא יינתן צו להוצאות.

4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

ניתן היום כ"ח באייר, תשס"ו (26 במאי 2006) בהעדר הצדדים.


שפר ורד
– שופטת ראשית


עב בית דין אזורי לעבודה 2689/03 יחיאל בורנשטיין נ' יוזמות העמק בע"מ (פורסם ב-ֽ 26/05/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן