ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ - רזומוב דמיטרי

 
ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ - רזומוב דמיטרי
תיקים נוספים על ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על רזומוב דמיטרי

327/06 ברע     30/05/2006
ברע 327/06 ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ נ' רזומוב דמיטרי

בית הדין הארצי לעבודהברע000327/06ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ
ה מ ב ק ש ת
-
רזומוב דמיטרי
ה מ ש י ב

השופטת ורדה וירט ליבנה

החלטה

1. 1. בבית הדין האזורי בבאר שבע נידונה תביעתו של המשיב לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות נוספות המגיעות לו, בגין עבודתו אצל המבקשת, ועם סיומה.
2. 2. המשיב עבד אצל המבקשת החל מיום 21.10.02 ועד ליום 20.01.05 כשומר באתרים שונים במתחם בתי המלון ביום המלח. עבודתו של המשיב כללה שמירה במחסומים ואבטחה בכניסה לבתי המלון.
3. 3. בבית הדין האזורי נידונה שאלת נסיבות סיום העסקתו של המשיב, לצורך בחינת זכאותו לפיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. בית הדין האזורי (השופטת יהודית גלטנר הופמן; דמ 3394/05) שמע והתרשם מעדויות הצדדים, בחן את טענותיהם וכלל חומר הראיות שהיה בפני
ו, וקבע כי המשיב השכיל להוכיח, כי אכן פוטר מעבודתו.
4. 4. בקביעתו זו העדיף בית הדין האזורי את גרסתו של המשיב, לפיה עבד כמאבטח במלון קרלטון עד ליום 08.01.05. מאז ועד ליום 13.01.05 עבד כשומר במחסום, ואילו מיום 14.01.05 לא עבד. יחד עם זאת, נתבקש ביום 16.01.05, בשעה 05:00 בבוקר, להתייצב לעבודה, מבלי שידע על כך מראש. משלא סודרה לו הסעה, שב לביתו. מאותו מועד לא שב המשיב לעבודתו.
5. 5. המבקשת לא הגישה בבית הדין האזורי את סידור העבודה לשבוע העבודה שהחל ביום 16.01.05, ואף סידור העבודה שהציגה לתיק סתר מסמכים אחרים שהוצגו מטעמה. משכך, ולאחר שהתרשם בית הדין האזורי מן העדויות, נפסק כי עדיפה גרסתו של המשיב, לפיה היוזמה לניתוק יחסי עובד ומעביד היתה של המבקשת.
6. 6. עוד נקבע, כי החל מיום 16.01.05 המבקשת נהגה תוך גילוי דעת לנתק את היחסים עם המשיב. כך, כשפנה לבירור סידור העבודה לאחר אותו יום, הובהר לו כי פוטר מעבודתו, ואף תומרן לחתום על "מכתב התפטרות", על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.
7. 7. לאור כל האמור לעיל, נפסקו לזכות המשיב פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת. עוד נפסקו פדיון דמי הבראה, יתרת פדיון חופשה, דמי חגים ופיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל. תביעותיו של המשיב לגמול בגין עבודה בימי מנוחה שבועית ולדמי מחלה נדחו, משלא הוכחו.
8. 8. בבקשת רשות הערעור קובלת המבקשת כנגד קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי באשר לנסיבות סיום העסקתו של המשיב, וכנגד המסקנות הנובעות מהן בדבר זכאותו לפיצויי פיטורים ולתמורת הודעה מוקדמת. טוענת המבקשת, כי בית הדין האזורי התעלם מקיומן של טענות עובדתיות סותרות שטען המשיב בכתב תביעתו. מחד, העלה טענה של פיטורים, ומנגד טען להתפטרות בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים, בשל הרעה מוחשית בתנאים. עוד טוענת המבקשת, כי נטל ההוכחה בתביעה לדמי חגים מוטל על התובע - המשיב, ולא די בטענה סתמית ולא מכומתת בלא הוכחת שעות העבודה בימי חג.
9. 9. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, על נספחיה, ובתיק בית הדין האזורי, אני מחליטה לדחות את הבקשה, מבלי לבקש את תגובת המשיב. זאת, בהתאם לתקנה 85(ג) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991.
10. 10. כלל הוא שאין ערכאת הערעור מתערבת בממצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית המבוססים על התרשמותה מן העדויות שהיו בפני
ה.
בהליכי דיון מהיר, בפרט, התערבותה של ערכאת הערעור היא מצומצמת ביותר, ומוגבלת בעיקר לבירור שאלות משפטיות (ראה דב"ע נז/212-9 משה קוריאט – נירה שובל, מיום 27.04.98). בנסיבות העניין, לא מצאתי מקום לחרוג מאותו כלל.
11. 11. התרשמותו של בית הדין האזורי, כי יש להעדיף את גרסת המשיב קיבלה חיזוק מן העובדה, שהמבקשת לא טרחה להציג בפני
בית הדין את סידור העבודה של שבוע העבודה השנוי במחלוקת, למרות היותו מסמך מהותי.
זאת ועוד, הסיק בית הדין האזורי כי אם היה המשיב מוצב לעבודה באותו שבוע, וגם אם קרתה תקלה ביום 16.01.05, היה על המבקשת לדאוג ולהביא לידיעתו, כי עליו להמשיך ולהתייצב בהמשך השבוע. מהתנהגותה של המבקשת באותם מועדים, ובהתאם להתרשמותו של בית הדין מגרסת העדים מטעמה, העדיף בית הדין האזורי את גרסתו של המשיב. בכלל השיקולים שלקח בית הדין האזורי בקביעה זו, היתה גם העובדה שהמשיב הציג בתחילת ההליך טענה עובדתית שהתפטר בנסיבות של הרעה מוחשית בתנאים.
12. 12. בנסיבות העניין, נחה דעתי, כי ממצאיו ומסקנותיו של בית הדין האזורי ראויים להתאשר, משלא מצאתי סתירה בולטת לעין בחומר הראיות או טעות של ממש המצדיקה התערבות ערכאת הערעור.
הגם שערה אני להפניותיה של המבקשת לדוחות הנוכחות שהגישה בבית הדין האזורי, סבורה אני כי אין מקום להתערב בקביעותיו של בית הדין האזורי, אשר יסודן בהתרשמותו מכלל חומר הראיות והעדויות שהיו בפני
ו, ולא רק מן הסתירה שמצא במסמכים, כאמור. ויודגש, לערכאת הערעור לא קיים היתרון שהיה לערכאה הדיונית להתרשמות בלתי אמצעית מן הראיות (דב"ע מט/23-0 המוסד לביטוח לאומי – הירשהורן, פד"ע כ 349, 352).
13. 13. בית הדין האזורי קבע, כי ככל שטוענת המבקשת שהמשיב אינו זכאי לדמי חגים, מאחר שעבד בפועל בימי החג, הרי שלא עמדה בנטל ההוכחה של טענה זו. בנסיבות העניין, נחה דעתי, כי לא נפלה טעות של ממש, המצדיקה את התערבות ערכאת הערעור, גם בקביעתו זו של בית הדין האזורי.
ויודגש, על המשיב מוטל הנטל להוכיח כי הוא זכאי לתשלום עבור ימי חג בהם לא עבד, כפי שעלה מכרטיסי העבודה שצירף לתביעתו. מכאן, מקום בו סבורה המבקשת כי בידיה לסתור את זכאותו של המשיב בעניין זה, מוטלת עליה החובה להביא את הראיות, כי המשיב אכן עבד בימי החג. משלא עשתה כן, נכונה קביעתו של בית הדין האזורי כי יש לקבל את תביעת המשיב לתשלום דמי החג.
14. 14. סוף דבר – הבקשה נדחית.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' בסיוון תשס"ו (30.05.06) ותישלח לצדדים בדואר.
ורדה וירט ליבנה
, שופטתברע בית הדין הארצי לעבודה 327/06 ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ נ' רזומוב דמיטרי (פורסם ב-ֽ 30/05/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על רזומוב דמיטרי

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ      דוחות בדיקת רקע על רזומוב דמיטרי


להסרת פסק דין זה לחץ כאן