"גינשר" יוזמות וניהול פרויקטים בע"מ, שרון גינזבורסקי - זבידה יוסף

 
"גינשר" יוזמות וניהול פרויקטים בע"מ, שרון גינזבורסקי - זבידה יוסף
2887/05 א     09/10/2006
א 2887/05 "גינשר" יוזמות וניהול פרויקטים בע"מ, שרון גינזבורסקי נ' זבידה יוסף
1
בתי המשפט
בשא001028/06
בית משפט השלום רמלה
בתיק עיקרי: א 002887/05

09/10/2006
תאריך:
כב' הרשם דן סעדון

בפני
:

1 . "גינשר" יוזמות וניהול פרויקטים בע"מ

2 . שרון גינזבורסקי

בעניין:
מבקשים
עו"ד מורמי

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
זבידה יוסף
משיב
עו"ד זבידי

ע"י ב"כ עו"ד
החלטה

זוהי בקשה לביטולו של

פסק דין
בהיעדר הגנה.

הרקע לבקשה

1. בין הצדדים להליך זה נכרת הסכם לפיו השכיר המשיב למבקשת 2 מבנה לשם מגורי עובדים זרים. המשיב טען כי המבקשים הפרו את ההסכם עמו בסוגיות שונות ולפיכך פנה והגיש כנגד המבקשים תביעה כספית בסדר דין מקוצר לתשלום דמי שכירות שלא שולמו, החזר תשלום ארנונה ששולם על ידי המשיב וכן בגין תשלום בגין עבודות שיפוץ שונות אותם נאלץ המשיב לבצע בנכס.
2. ביום 1.12.05 - ומשלא הוגשה על ידי המבקשים או מי מהם בקשת רשות להתגונן - עתר ב"כ המשיב דאז ליתן כנגד המבקשים

פסק דין
בהיעדר הגנה. בבקשתו ציין ב"כ המשיב כי כתב התביעה נמסר כדין למבקשים במסירה אישית ביום 26.7.05 אך אלה לא הגישו בקשת רשות להתגונן ומשום כך מוגשת הבקשה למתן

פסק דין
.
3. לאחר שנתבקשה הבהרת בית המשפט לתוכן הודעת ב"כ המשיב, שב ב"כ המשיב דאז והבהיר ביום 4.12.05 כי כתב התביעה הומצא כדין במשרד המבקשת 1 לעובד בשם מרדכי. בו ביום (4.12.05) נחתמה פסיקתה שצורפה מטעם המשיב.
4. ביום 3.11.05 - טרם מתן פסק הדין בתובענה - הגישו המבקשים בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן. הבקשה הועברה לראש צוות המנ"ת בבית משפט זה שהורתה כדלקמן: "הבקשה תוגש בצירוף תגובת הצד שכנגד. יצוין כי לא צוינה הארכה המתבקשת. ארכה להגשת בר"ל עד לצירוף תגובת הצד שכנגד" (להלן:"ההחלטה בבקשה להארכת מועד"; ההדגשה הוספה).
הבקשה והתגובה
5. המבקשים עותרים לבטל את פסק הדין שניתן כנגדם וזאת על יסוד הנימוקים הבאים: ראשית, טוענים המבקשים כי כתב התביעה לא הומצא להם כדין. שנית, הבקשה למתן

פסק דין
הוגשה על ידי המשיב שלא בתום לב ותוך התעלמות מן העובדה שבמועד הגשת הבקשה לפסק הדין ניתנה למבקשים ארכה להגשת בקשת רשות להתגונן. לטענתם, לאחר קבלת ההחלטה בבקשה להארכת מועד ניסה ב"כ המבקשים ומתמחה ממשרדו ליצור קשר עם ב"כ המשיב אך ניסיונות אלה העלו חרס. במקביל, טוען ב"כ המבקשים, סבר הוא בתום לב כי בית המשפט שנתן ארכה להגשת בקשת רשות להתגונן לא ייתן

פסק דין
בהיעדר הגנה. ביום 30.11.05 הופתע ב"כ המבקשים לקבל הודעה לפיו נדרשה מב"כ המשיב הבהרה טרם חתימה על הפסיקתה. או אז, החל מרוץ להגשת בקשת הרשות להתגונן אך בקשה זו הוגשה רק ביום 5.12.05, יום לאחר חתימת הפסיקתה. לאור האמור טוענים המבקשים כי יש להורות על ביטולו של פסק הדין מחובת הצדק או לחלופין מתוקף שיקול דעתו של בית המשפט.
6. המשיב מתנגד לביטולו של פסק הדין. לטענתו, אין ממש בטענת המבקשים לפיה לא הומצא להם כדין כתב התביעה. כמו כן טוען ב"כ המשיב כי טעמי המבקשים שלא להגיש בקשת רשות להתגונן במועד אינם מצדיקים מחדל זה. לנוכח הזלזול הנטען של המבקשים בהליכי המשפט, סבור המשיב כי יש להותיר את פסק הדין על כנו. כמו כן טוען ב"כ המשיב כי סיכויי ההגנה של המבקשים אינם גבוהים. המבקשים, מיותר לציין, חולקים על גם מסקנה זו של המשיב.
דיון
7. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים נחה דעתי כי יש לקבל את הבקשה כמפורט להלן .
8. ראשית אציין כי אין מקום להורות על ביטולו של פסק הדין בשל אי המצאת כתב התביעה כדין לידי המבקשים. כזכור, המבקשים הגישו בקשה להאריך להם את המועד להגשת רשות להתגונן. בנסיבות מעין אלה קבעה הפסיקה כי המגיש בקשה להארכת מועד נתפס על הודאתו כי הייתה המצאה כדין. הדבר נחשב כויתור על כל טענה ביחס לחוקיות ההמצאה ויש בהגשת בקשה כזו כדי ליצור מניעות מלטעון כי עקב פגם בהמצאה טרם החל המועד (ראה: ד"ר י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 887). לפיכך, ולנוכח קיומה של בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן ניתן לקבוע כי המבקשים מנועים מלטעון לאי המצאה כדין של כתב התביעה לידיהם ומשכך, דין עתירתם זו להידחות.
9. יחד עם זאת, וכפי שצוין לעיל, המסקנה המתבקשת בסופו של יום היא כי דינו של פסק הדין להתבטל.
10. לתוצאה לפיה דינו של

פסק דין
זה להתבטל די אם אציין כי במועד בו ניתן על ידי בית המשפט פסק הדין נשוא הליך זה ניתנה למבקשים ארכה להגשת בקשת רשות להתגונן. בנסיבות אלה, ברי כי לא היה מקום למתן

פסק דין
בהיעדר הגנה ופסק הדין שניתן - ניתן בטעות. פשיטא כי מה שלא היה מקום לעשותו מלכתחילה ניתן לתיקון בדרך של ביטול בדיעבד.
11. ב"כ המשיב טוען בסיכומיו כי הואיל וב"כ המבקשים מודה כי קיבל את החלטת בית המשפט בנוגע להבהרה, הרי שהיה עליו להזדרז ולפנות במועד מועד לבית המשפט על מנת לבקש את "הקפאת" הבקשה למתן

פסק דין
. אין לקבל טענה זו. משעה שניתנה לבעל דין ארכה להגשת בקשת רשות להתגונן הרי שהוא רשאי להסתמך על החלטה זו ולא לצפות כי חרף ההחלטה יינתן כנגד מרשיו

פסק דין
בהיעדר הגנה. הותרת

פסק דין
זה על כנו פוגעת אפוא גם בציפייה לגיטימית של ב"כ המבקשים כי ההחלטה להארכת מועד תפעל את פעולתה ותחסום אפשרות ליתן

פסק דין
בהיעדר הגנה.
12. לנוכח מסקנתי האמורה, פטור אני מלהידרש לטענות הצדדים מזה ומזה בנוגע לסיכויי ההגנה וכיוצא באלה טענות ומענות שהועלו בסיכומי הצדדים.
13. מן המקובץ עולה כי לא היה מקום ליתן את פסק הדין בתיק זה ומשניתן - דינו להתבטל. בנסיבות אלה אני מורה על ביטול פסק הדין. המשיב ישלם למבקשים הוצאות הליך זה בסך 1500₪.

ניתנה היום י"ז בתשרי, תשס"ז (9 באוקטובר 2006) בהיעדר הצדדים
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים
דן סעדון
, רשם

א בית משפט שלום 2887/05 "גינשר" יוזמות וניהול פרויקטים בע"מ, שרון גינזבורסקי נ' זבידה יוסף (פורסם ב-ֽ 09/10/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על "גינשר" יוזמות וניהול פרויקטים בע"מ, שרון גינזבורסקי      דוח מידע משפטי על זבידה יוסף

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על "גינשר" יוזמות וניהול פרויקטים בע"מ, שרון גינזבורסקי      דוחות בדיקת רקע על זבידה יוסף