עיריית מגדל העמק - חברת ע. אלסלאם בע"מ ,משרד מע"מ - נצרת ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חברת ע. אלסלאם בע"מ משרד מע"מ - נצרת
 
עיריית מגדל העמק - חברת ע. אלסלאם בע"מ ,משרד מע"מ - נצרת ואח'
תיקים נוספים על עיריית מגדל העמק | תיקים נוספים על חברת ע. אלסלאם בע"מ | תיקים נוספים על משרד מע"מ - נצרת |

1828/02 בשא     23/05/2002
בשא 1828/02 עיריית מגדל העמק נ' חברת ע. אלסלאם בע"מ ,משרד מע"מ - נצרת ואח'
7
בתי המשפט
בשא001828/02
בית משפט מחוזי נצרת
בתיק עיקרי: פשר 000136/02

23/05/2002
תאריך:
כב' השופטת ד"ר נאוה אפל-דנון

בפני
:

עיריית מגדל העמק

בעניין:
המבקשת
נ ג ד
1. חברת ע. אלסלאם בע"מ

2. משרד מע"מ - נצרת
3. מלכה ירון
4. שיבלי מוניר ע"י עו"ד פרץ יגאל
5. בטון המשולש בע"מ
6. בנק ערבי ישראלי בע"מ

המשיבים
החלטה

החברה ע. אלסלאם בע"מ (להלן: "החברה") הגישה בתאריך 26.3.02 בקשה להקפאת הליכים במסגרת בקשה להסדר נושים על פ י סעיף 350 לפקודת החברות. בו ביום, ניתן צו הקפאת הליכים כמבוקש, לתקופה של 90 יום.

החברה ביצעה עבודות עבור עירית מגדל העמק וסיימה אותן סמוך לתאריך 1.3.02. זמן מה לאחר מכן, הגישה למבקשת, עיריית מגדל העמק
, חשבון אשר אושר בתאריך בלתי ידוע על ידי העירייה.

הבקשה שבפני
י הוגשה על ידי עיריית מגדל העמק
, כצד ג', אצלו בוצעו עיקולים על ידי נושיה של חברת אלסלאם, המשיבים בבקשה זו. העירייה מבקשת להורות לה למי מבין המשיבים להעביר את הכספים בסך של כ- 310,000 ₪ המוחזקים בידה ואשר יגיעו לחברה, בכפוף להפקדת ערבות טיב על ידה, (בבקשה צוין כי, החברה תהא זכאית לקבלת הכספים רק לאחר שתפקיד בידי המבקשת ערבות טיב כאמור בהסכם בין הצדדים, דבר שטרם נעשה), וכן להורות מה דינם של העיקולים שהוטלו על כספי החברה קודם למתן צו הקפאת ההליכים. יצוין כי ב- 11/4/02 ניתן, לבקשת החברה, צו לבטל את העיקולים שהוטלו על כספי החברה אצל המבקשת.

סעיף 350 (ב) לחוק החברות קובע כדלקמן:

"(ב) בית המשפט שהוגשה לו בקשה לפשרה או להסדר כאמור בסעיף קטן (א) (בפרק זה - התכנית), רשאי, אם שוכנע כי יהיה בכך כדי לסייע לגיבושה או לאישורה של תכנית שמטרתה להבריא את החברה, לתת צו ולפיו, במשך תקופה שלא תעלה על תשעה חודשים, לא ניתן יהיה להמשיך או לפתוח בשום הליך נגד החברה, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיקבע (בפרק זה - צו הקפאת הליכים)".

סעיף 350 (ח) קובע:
"בסעיפים קטנים (ב) עד (ז) - לרבות הליך לפי חוק ההוצאה לפועל התשח"ז-1967, אך למעט הליך שביצועו הושלם ערב מתן הצו אף אם טרם הועברו הכספים שנתקבלו בשלו".

השאלה אפוא היא האם העיקולים שהוטלו אצל העירייה הושלמו ערב מתן הצו, 26/3/02.

העובדות הן כדלקמן:

ביום 5.6.01 הטיל בימ"ש השלום בנצרת עקול זמני על כל הכספים המגיעים מן המבקשת לחברה עד לסך של 210,000 ₪. העקול הוטל לבקשת המשיב מס' 4.

ביום 8.1.02 הטיל פקיד הגביה המשיב מס' 2, עיקול לפי סעיפים 7, 7א' ו-7ב' לפקודת המיסים (גביה) על כל הכספים המגיעים מן המבקשת לחברה עד לסך של 3,565,019 ₪.

ביום 8.1.02 ציוותה לשכת ההוצל"פ בחדרה על עיקול ברישום של כל הכספים המגיעים לחברה מן המבקשת עד לסך של 118,209 ₪. העקול הוטל לבקשת המשיב מס' 3.

ביום 24.1.02 ציוותה לשכת ההוצל"פ בחדרה על עיקול ברישום של כל הכספים המגיעים לחברה מן המבקשת עד לסך 82,840 ₪. העיקול הוטל לבקשת המשיבה מס' 5.

בבקשה נאמר כי בכפוף להמצאת ערבות טיב (שטרם הופקדה), אושרו הכספים לתשלום לחברה וזאת עובר למתן צו הקפאת ההליכים.

1. טוען המשיב מס' 2 כי הטיל עיקול מנהלי באמצעות "גובה מס". לפי לשון צו העיקול והוראות פקודת המיסים (גביה) העברת כספים מאת המבקשת אל גובה המס אינה דורשת כל הוראה נוספת מלבד צו העיקול. על המבקשת היה להעביר את הכספים שנתבקשו על ידו תוך 48 שעות מיום קבלת צו העיקול המנהלי או מיום קבלתם או אישורם לתשלום.

טוענת המבקשת עבור המשיב 2 כי לא ברור שהפעולה שנקט גובה המס הינה בבחינת "הליך" אשר צו הקפאת ההליכים פועל כנגדו.
ואף אם תמצא לאמר שגובה המס נוקט "בהליך" של עיקול מנהלי הרי נראה לכאורה על פניו שההליך המנהלי הושלם ערב מתן צו הקפאת ההליכים, אלא, שהכספים בגין העיקול המנהלי טרם נתקבלו בגינו.

2. המשיבים מס' 3 ו- 5 טוענים כי בידיהם פסקי דין חלוטים נגד החברה ולכן יש לראות את הליכי "העיקול ברישום" שננקטו בלשכת ההוצל"פ, כהליכים מושלמים ואין מקום לבטלם או להקפיאם ויש להעביר את הכספים שעוקלו אצל העיריה המחזיקה לידיהם.

3. בנק ערבי ישראלי בע"מ הצטרף לבקשה. לטענתו, הוא הנושה העיקרי של החברה ולזכותו מושכנו כספי החברה המוחזקים בידי העירייה במשכון והמחאת זכויות על דרך שעבוד, משכון שנוצר לטובת הבנק עוד ביום 29/10/98.

4. כדי לבדוק אם העיקול שהוטל הושלם על פי סעיף 350 ח' לחוק החברות לפני מתן הצו דהיינו 26.3.02 אף אם טרם הועברו הכספים שהתקבלו בגינו, אני פונה לחוק הוצאה לפועל תשכ"ז - 1967.

5. הפרק החל הוא פרק ד': עיקול בידי צד שלישי סעיף 44 שזה לשונו:

"א. צו עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב יחול על נכסי החייב הנמצאים בידי הצד השלישי ביום המצאת הצו או שיגיעו לידו תוך שלושה חדשים מאותו יום.
ב. הומצא הצו לצד השלישי, יגיש למוציא לפועל תוך עשרה ימים מהמצאת הצו הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בידו ביום המצאת הצו או שלפי ידיעתו יגיעו לידו תוך שלושה חדשים מאותו יום.
ג. הגיע לידי הצד השלישי נכס מנכסי החייב תוך שלושה חודשים מהמצאת הצו, יודיע על כך למוציא לפועל תוך עשרה ימים מהיום שהנכס הגיע לידו".

6. הוראות דומות חלות לגבי צו עיקול על כספי חייב הנמצאים בידי צד שלישי על פי פקודת המסים גביה (סעיפים 7, 7(א) ו- 7(ב) ), אותם יש להעביר למשרד מע"מ תוך 48 שעות מקבלת צו העיקול או 48 שעות מיום קבלתם בתקופה של 3 חודשים מיום המצאת הצו.

7. אין ויכוח שהמבקשת לא השיבה להודעות העיקולים שהוטלו על ידי ההוצאה לפועל ועל ידי פקיד הגביה. היא לא אישרה את קיומם של הכספים ולא אישרה את העיקול עד עצם היום הזה.
לא נטען ולא הוכח שבחודש ינואר 2002 הגיעו לחברה כספים מהמבקשת. נראה כי, אישור החשבון שהוגש על ידי החברה למבקשת נעשה רק במרץ או אפריל 2002.

8. בטופס 15 לתקנות ההוצאה לפועל שעניינו עיקול נכס מסויים שבידי צד שלישי, נאמר:
"לשימת לב מקבל הצו:
1. הנכסים האמורים מעוקלים מעת קבלת צו זה.
2. א. אם המעוקל הוא כסף הנמצא בידך, עליך להעבירו ללשכה זו תוך 48 שעות מקבלת הצו...
ד. אם המעוקלים או חלקם אינם בידיך, עליך להגיש הודעה על כך ללשכה זו תוך 10 ימים מיום קבלת צו זה.
ה. אם המעוקלים או חלקם יגיעו לידיך תוך 15 ימים מיום קבלת צו זה, יחול העיקול מעת הגיעם לידיך ויהיה עליך להודיע על כך ללשכה זו תוך 10 ימים מיום הגיעם.
3. הנך מוזהר בזה:
אם לא תגיש למוציא לפועל הודעה כנדרש לעיל, או שהודעתך תהיה בלתי שלמה או בלתי נכונה, וכן אם תוציא מידך, שלא כדין, נכס מהנכסים המעוקלים, רשאי ראש ההוצאה לפועל לחייבך בתשלום החוב הפסוק ולהזמינך לחקירה בהתאם לסעיפים 46 ו-48 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967".

9. מכיוון שהעיריה לא הגיבה להודעות העיקולים, היה על מבקשי העיקולים לפעול נגדה.
במקרה כזה, יחול סעיף 46 לחוק ההוצאה לפועל שזה לשונו:

א. לא הגיש הצד השלישי הודעה כאמור בסעיפים 43 ו-45 או שהגיש הודעה וראש ההוצאה לפועל סבור שההודעה אינה שלמה או אינה נכונה, רשאי הוא, לפי בקשת הזוכה, להזמין את הצד השלישי לחקירה, על חקירה זו יחולו הוראות סעיף 67, בשינויים המחוייבים.
ב. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הצד השלישי על פי כל דין".

כמו כן, היה על המעקלים לנקוט בצעדים נגדה בהוצל"פ ולבקש צו מימוש, דהיינו, צו להעברת הכספים.

באשר לעיקול על פי פקודת המסים (גביה) - תקנה 24 לתקנות המסים (גביה) קובעת כי יש להשיב לצו זה רק באמצעות טופס מסוים המצורף לצו העיקול תוך 10 ימים מיום צו העיקול.
כאמור, דבר זה לא נעשה על ידי המבקשת.

10. מאחר והמבקשת לא השיבה להודעות העיקולים, והמעקלים לא ביקשו צוי מימוש העיקולים, ופקיד הגביה לא נקט בצעדים הדרושים, הרי שאין לומר שהעיקולים הושלמו.

11. זאת ועוד - כיון שאינני יודעת מתי אושר החשבון של החברה עבור העבודה שהסתיימה בחודש מרץ 2002 הרי אם אושר החשבון אחרי 8/4/02, יתכן מאוד, שחלפו שלושת החודשים שעל פי סעיף 44 (ג) לחוק ההוצאה לפועל וכן על פי פקודת המסים (גביה), יש תוקף לצוי העיקול.

12. טוענת המבקשת כי תנאי לתשלום לחברה הסכום שאושר לה - הוא קבלת ערבות טיב. משמעות הטענה הינה, כי אם היום תגיש החברה תביעה לתשלום הסכום שאושר לה נגד המבקשת תידחה התביעה. כלומר, כל עוד לא קויים התנאי הנדרש בהסכם, טרם הגיע המועד לתשלום הכספים לחברה ומכאן שהעיקולים שהוטלו ב- 8/1/02 לא יכולים לתפוס לגבי כספים שטרם הגיע המועד לפרעונם ב- 26/3/02, יום מתן צו הקפאת ההליכים.

13. באשר לעיקול שהוטל על ידי המשיב מס' 4, מדובר בעיקול זמני ועיקול כזה אינו בגדר הליך שביצועו הושלם וצו הקפאת ההליכים פועל כנגדו.
בנוסף לכך, טען ב"כ החברה כי פרץ יגאל הינו עו"ד ומייצג נושה והחברה הגיעה איתו לידי הסכם פשרה. לכן, העיקול בטל. המשיב מס' 4 לא הופיע לדיון.

14. באשר למלכה ירון, המשיב 3, טוען ב"כ החברה כי כבר ב- 24/10/01 נעשתה המחאת זכות לטובתו אצל עיריית מגדל העמק
וכספו שולם לו.
טענה זו יש כמובן לברר.

15. ולבסוף, בנק ערבי ישראלי בע"מ, טען כי יש לו משכון ושעבוד על הכספים המוחזקים בידי העירייה. אולם, בשלב זה לא הוכיח את טענתו. המשכון הוא על כספים שהגיעו מחוזי עבודה שנערכו ביום 21/1/98, מספר 21/97 ו- 14/98, ואילו ב"כ המבקשת טענה בפני
י כי הסכום שמדובר בו מתייחס לחוזה עבודה מיום 30/1/00. לכן, אין בפני
י הוכחה כי הכספים נשוא הדיון משועבדים לבנק ערבי ישראלי בע"מ.

16. לאור האמור לעיל, נשאר בעינו הצו שניתן ב- 11/4/02.

ניתנה היום י"ב בסיון, תשס"ב (23 במאי 2002) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים
מותר לפרסום מיום 23/05/2002
ד"ר נאוה אפל-דנון
, שופטת
001828/02בשא054 סנא

בשא בית משפט מחוזי 1828/02 עיריית מגדל העמק נ' חברת ע. אלסלאם בע"מ ,משרד מע"מ - נצרת ואח' (פורסם ב-ֽ 23/05/2002)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן