דניאל פוקס, דניאל פוקס אחזקות בע"מ - משה אלבס, משה אלבס אחזקות בע"מ, טי.טי.איי.אלקטרוניקה בע"מ, אלבס אלקטרוניקה בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דניאל פוקס דניאל פוקס אחזקות בע"מ משה אלבס משה אלבס אחזקות בע"מ טי.טי.איי.אלקטרוניקה בע"מ אלבס אלקטרוניקה בע"מ
 
דניאל פוקס, דניאל פוקס אחזקות בע"מ - משה אלבס, משה אלבס אחזקות בע"מ, טי.טי.איי.אלקטרוניקה בע"מ, אלבס אלקטרוניקה בע"מ
תיקים נוספים על דניאל פוקס | תיקים נוספים על דניאל פוקס אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על משה אלבס | תיקים נוספים על משה אלבס אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על טי.טי.איי.אלקטרוניקה בע"מ | תיקים נוספים על אלבס אלקטרוניקה בע"מ |

170085
9447/06 עא     12/12/2006
עא 9447/06 דניאל פוקס, דניאל פוקס אחזקות בע"מ נ' משה אלבס, משה אלבס אחזקות בע"מ, טי.טי.איי.אלקטרוניקה בע"מ, אלבס אלקטרוניקה בע"מ
בבית המשפט העליון בירושלים

ע"א 9447/06

כבוד הרשם יגאל מרזל

בפני
:

1. דניאל פוקס

המערערים:
2. דניאל פוקס אחזקות בע"מ

נ ג ד


1. משה אלבס

המשיבים:
2. משה אלבס אחזקות בע"מ
3. טי.טי.איי.אלקטרוניקה בע"מ
4. אלבס אלקטרוניקה בע"מ
- ע"י דניאל פוקס

צו סיכומי טענות
מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל-10 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל-2 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה a4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן david. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. תיק המוצגים וכרך האסמכתאות יוגשו במועד שנקבע להגשת הסיכומים. תיק המוצגים וכרך האסמכתאות יוגשו בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים.

4. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

סדרי הגשת הטענות
5. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 31.10.07.

6. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 31.12.07.

7. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפצים המערערים בכך, עד יום 23.1.08.

8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
השלמת טיעון בעל פה
12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 18.2.08 שעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, כ"א בכסלו תשס"ז (12.12.2006).

יגאל מרזל
, שופט
ר ש ם
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 06094470_l01.doc טו
מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il
1
2
1
עא בית המשפט העליון 9447/06 דניאל פוקס, דניאל פוקס אחזקות בע"מ נ' משה אלבס, משה אלבס אחזקות בע"מ, טי.טי.איי.אלקטרוניקה בע"מ, אלבס אלקטרוניקה בע"מ (פורסם ב-ֽ 12/12/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן