עזריה אסף - אשל הירדן-יזום ובניין בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עזריה אסף אשל הירדן-יזום ובניין בע"מ
 
עזריה אסף - אשל הירדן-יזום ובניין בע"מ
תיקים נוספים על עזריה אסף | תיקים נוספים על אשל הירדן-יזום ובניין בע"מ

171906
16166/02 א     07/01/2007
א 16166/02 עזריה אסף נ' אשל הירדן-יזום ובניין בע"מ
1
בתי המשפט

א 016166/02
בית משפט השלום חיפה
בתיק עיקרי: 016166/

07/01/2007
תאריך:
כב' השופטת אריקה פריאל

בפני
:
עזריה אסף
- ת"ז 2462348
בעניין:
תובע
רביב

ע"י ב"כ עו"ד
- נ ג ד -
אשל הירדן-יזום ובניין בע"מ


נתבעת
רווה

ע"י ב"כ עו"ד
- נ ג ד -
יובל אלון חברה לבניין בע"מ

צד שלישי
אטיאס
ע"י ב"כ עו"ד
פסק דין
העובדות
1. ביום 10.12.97 התקשר התובע בחוזה עם ונציה חברה לבניין, פיתוח והשקעות בע"מ (להלן: חברת ונציה) לרכישת בית במבנה דו-משפחתי (להלן: הבית) שעתיד היה להבנות במסגרת מיזם בנייה בעיר מעלות. הנתבעת (להלן: חברת אשל הירדן) קבלה על עצמה את כל התחייבויותיה של חברת ונציה. הצד השלישי (להלן: חברת יובל אלון) היה הקבלן המבצע לפי חוזה בינה לבין חברת אשל הירדן.

2. לטענת התובע נתגלו בבית ליקויים רבים כמפורט בחוות דעת המהנדס אביגדור דוברת (להלן: המהנדס דוברת) אשר העריך את עלות תיקונם בסך 50,000 ₪. ביום 2.9.02 הוגשה התובענה דנן נגד חברת אשל הירדן, אשר שלחה הודעה לצד שלישי כנגד הקבלן המבצע חברת יובל אלון, בה תבע פיצוי בסך 60,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשתה, הכולל עלות תיקון הליקויים כמפורט לעיל וכן נזק בלתי ממוני והוצאות חוות הדעת.

3. עוד בטרם הוגשה התובענה נבדק הבית על ידי מומחה מטעם חברת אשל הירדן ובעקבות בדיקתו בוצעו בו תיקונים שונים.

עם הגשת התובענה הסכימו בעלי הדין על מינוי מומחה מטעם בית משפט. מונה המהנדס רונן שטרנברג (להלן: המומחה או מומחה בית המשפט) אשר נתן חוות דעת והשיב על שאלות הבהרה שהופנו אליו על ידי בא כח התובע.

4. הצדדים הסכימו שאכריע בתובענה ב

פסק דין
מנומק על סמך חומר הראיות המצוי בתיק וסיכומי טענותיהם בכתב ללא חקירת המצהירים או המומחה.
חוות דעת המומחה
5. כאמור מונה מומחה מטעם בית משפט אשר מצא בבית ליקויים שונים והעריך את עלות תיקונם נכון לחודש דצמבר 2004 בסך 6,800 ₪ כולל פיקוח הנדסי ובתוספת מס ערך מוסף (ששיעורו הופחת מאז מתן חוות דעתו). בתשובותיו על שאלות הבהרה שהפנה אליו בא כח התובע ציין כי העלויות הנקובות הנן לקבלן המבצע. אם יבוצעו התיקונים על ידי הדייר באמצעות קבלן מזדמן יהיה מקום לתוספת בשיעור 30% להערכתו זו.

המומחה גם התייחס בחוות הדעת לעלות הקמת מעקה בנוי שיחבר בין פינת חצר המשק לבין מעקה החנייה ויתחום את החצר. מעקה מעין זה מופיע בתוכנית המכר ברם לפי דברי נציג חברת אשל הירדן לא בוצע עקב שינוי שנדרש על ידי הרשויות. עלות הקמת המעקה 750 ₪ בקירוב ולא נכלל בסיכום הנ"ל.

כמו כן מצא המומחה ליקוי באיטום בחלון חדר השינה הפינתי בקומה העליונה, שעלות תיקונו הוערכה בסך 200 ₪ ונכלל בסיכום. עם זאת ציין, כי אם התיקון המוצע לא יעלה יפה יהיה צורך לפרק את החלון ולהרכיבו מחדש בעלות 700 ₪ שלא נכללה בסיכום.

6. בתשובותיו על שאלות ההבהרה אישר המומחה גם כי חלק מהליקויים שנמצאו על ידי המומחה מטעם חברת אשל הירדן לא היו בעת ביקורו בבית ובהניחו כי תוקנו על ידה לא העריך את עלות תיקונם. כמו כן ציין כי לא מצא ליקוי במשטח הגרנוליט בכניסה לבית שהיה נקי ומבריק. עלות העבודה הוערכה על ידו בסך 500 ₪ וציין כי אם יוכיח התובע שהוא זה שניקה את המשטח על חשבונו אזי יהיה זכאי לפיצוי בגובה הנקוב.

עוד העריך המומחה לבקשת בא כח התובע עלות התקנת גוף תאורה מוגן מים (בסך 600 ₪), עלות אספקת כיסוי פלסטי חדש במקום זה שנפל ונשבר והתקנתו (150 ₪), עלות מדרגה עשויה גרנוליט (500 ₪) ועלות התקנת מעצור (סטופר) בדלתות (50 ₪ כל אחד). כן ציין כי עקב הקמת מהלך המדרגות מעט פנימה לתוך שטח המגרש קטן שטח החצר ב-0.50 מ"ר ולכן יש לשקול פיצוי.
7. בעלי הדין מקבלים עקרונית את קביעותיו והערכותיו של המומחה.

8. התובע סבור שיש לחייב את חברת אשל הירדן בתשלום עלות לדייר, דהיינו, על הסכומים הנקובים בה יש להוסיף 30% ויש לפסוק לטובתו את הסכומים הנקובים בתשובות על שאלות הבהרה בגין ליקויים נוספים שנמצאו או שאושרו על ידי נציג חברת אשל הירדן. כן יש לחייב בפיצוי בגין גריעת שטח בחצר (חצי מטר רבוע) ובגין נזק בלתי ממוני. עוד מבקש לחייב את הנתבעת בעלות צביעת מעקה אחד אף כי המומחה לא אישר זאת.

9. חברת אשל הירדן וחברת יובל אלון לעומת זאת סבורות שזכותן לבצע את התיקונים או למצער כי החיוב הכספי יחושב על בסיס עלות התיקון לקבלן המבצע. עוד הן טוענות כי אין להוסיף מאומה על מה שנקבע בחוות הדעת, כי אין מקום לפיצוי בגין הקטנת שטח החצר וכי בנסיבות בהן הוגשה תובענה מנופחת אף כי כל העת היתה נכונות מצדן לתקן את הליקויים אין מקום לפיצוי בגין נזק בלתי ממוני.

10. גם לעניין הוצאות משפט חלוקים בעלי הדין. בעוד התובע סבור שיש להשיתן על הנתבעת והצד השלישי סבורים אלה כי בנסיבות המקרה התובע הוא דווקא מי שאמור לשאת בהוצאותיהם אשר נגרמו אך ורק בשל חפזונו לפנות לערכאות וסירובו לאפשר תיקון של הליקויים הבלתי משמעותיים שנמצאו.

ליקויים לפי תשובות על שאלות הבהרה
11. בעת ביקורו לא מצא המומחה פגם במשטח הגרנוליט, שהיה לדבריו נקי ומבריק. עם זאת ציין, כי אם יוכיח התובע שהוא זה שניקה אותו אזי יהיה זכאי לפיצוי בסך 500 ₪. בתצהיר עדות ראשית הסתפק התובע באמירה סתמית לפיה "ולאור הערת המומחה מטעם בית משפט הנני מצהיר, כי הברקתי בעצמי את המשטח בחצרי באמצעות חומצה" (ראה סעיף 11.1 סיפא). התובע לא פירט מתי עשה כן, מי ביצע עבודה זו בפועל, כמה שילם בעבורה, אם בכלל, עלות החומרים אם עשה כן בעצמו וכיו"ב עובדות שהיו מאפשרות לקבוע ממצא. משלא הוכיח התובע כי הוא אשר ניקה את משטח הגרנוליט אינו זכאי לפיצוי הנוסף בסך 500 ₪.

12. יתר הסכומים הנקובים בתשובה על שאלות הבהרה אינם אלא הערכת עלות תיקונים לבקשת התובע אך אין בתשובה אישור כי קיים ליקוי. המומחה לא שינה מהאמור בחוות דעתו, כי לא מצא ליקוי ולכן אין מקום להוסיף פיצוי.

13. לעניין מהלך המדרגות, שבהתאם לתוכנית החוזית אמור היה להיות לטענת התובע בצורת טרפז ו"מרהיב" בעוד בפועל בוצע מהלך מדרגות "מונוטוני" (שמא התכוון לסתמי או סטנדרטי?) ייאמר, כי לא מצאתי בתוכניות הבנייה, ומן הסתם לא מצא גם מומחה בית המשפט, את תיאור המדרגות כפי שתיארן התובע. מכל מקום, בתוכנית פיתוח סביבתי עליו הסתמך המהנדס דוברת מטעמו מצוין מפורשות שיתכנו שינויים לפי דרישות רשויות התכנון, כך שגם אם בוצע שינוי היה זה בהסכמת התובע.

ככל שטענה זו מסתמכת על האמור בעלון פרסומי שהוצג בפני
התובע לפני שהתקשר בחוזה הרי שלפי האמור בסעיף 24.3 לחוזה בין הצדדים בטל תוכנו עם כריתת החוזה.

14. לעניין הליקוי בצבע המעקה יש לומר, כי בנוסף לעובדה שיש בדרישה זו סטייה מקביעותיו והערכותיו של מומחה בית משפט ללא נימוק סביר הרי שהמומחה ציין מפורשות כי לאור הזמן שחלף מאז קבלת החזקה בבית מצוי ליקוי מעין זה במסגרת בלאי רגיל וברי כי תחזוקה שוטפת של הבית מוטלת על כתפי התובע.

15. המומחה ציין בחוות דעתו עלות משוערת של תיקון פגם באיטום בסך 200 ₪ ברם ציין כי אם התיקון המוצע לא יצלח אזי יהיה מקום לתיקון יסודי יותר בעלות נוספת של 700 ₪. בנקודה זו עדיפה תוצאה לפיה יתכן שהתובע ייצא ברווח על פני מצב בו לאחר שיסתיים ההליך המשפטי יתברר כי התיקון לא צלח. או אז יהיה על התובע לממן מכיסו תיקון שלכל הדעות מוטל על הנתבעת או הצד השלישי. לכן, בכפוף לאמור להלן בדבר זכות הנתבעת לבצע תיקונים ייפסק סך נוסף של 700 ₪ בצירוף מע"מ.

16. לעניין הפיצוי בגין שטח שנגרע מחצר הבית. המדובר בשטח זניח ששוויו בלתי משמעותי. בשל אילוצים תכנונים היה צורך "להזיז" את מהלך המדרגות המוביל לחצר כך ששטח החצר אמנם קטן במעט ברם שטח המגרש לא נפגע. לכן אין מקום לפיצוי. התעלמתי בעניין זה מהעובדה שהמדובר בסוגיה שבשמאות ושלא זו בלבד שלא נתבקש תיקון כתב התביעה לאחר קבלת חוות דעת המומחה אלא שגם לא הוכח שווי הנזק הנטען.

17. לפיכך בכפוף להוספת הסך של 700 ₪ כאמור בסעיף 15 דלעיל, יש לקבל את חוות דעת המומחה כמות שהיא.

זכות הנתבעת והצד השלישי לבצע את התיקונים
18. לגרסת התובע לא גילו חברת אשל הירדן או חברת יובל אלון נכונות לבצע תיקונים ולכן אין להתיר להן לעשות כן. לטענתו, חרף פניות חוזרות ונשנות מצדו הן בעל פה והן בכתב בעצמו ובאמצעות פרקליטו, התעלמה הנתבעת מפניותיו וגם לאחר שלבסוף נאותה לבקר בבית הסתפקה בתיקון ליקויים פעוטים בלבד.

19. טענות אלו של התובע אינן מעוגנות כדבעי בחומר הראיות. לפי דוח מסירה ראשונה מיום 6.10.99 (טרם מסירת החזקה בפועל) נמצאו אז בבית ליקויים שונים, שתוקנו. כך עולה מאישור התובע עצמו ומהעובדה שבדוח מסירה מיום 31.3.00 נמצאו ליקויים מועטים בלבד.

20. בהמשך הוצגה התכתבות לא מועטה בין התובע או פרקליטו לבין הנתבעת או פרקליטה ממנה עולה חוסר שביעות רצון מצדו של התובע על אי-היענות לדרישותיו, אך מנגד נכונות מתמדת מצדה לבקר בבית יחד עם מומחה ולבצע תיקונים. נכון הוא כי דרישת התובע לפיה יבוצעו התיקונים לפי חוות דעת המהנדס דוברת ובפיקוחו נדחתה ואין תמה, כי באותו שלב לא היתה הצדקה עניינית להסתייע במומחה מטעם התובע וגם כיום ברור כי חוות דעתו מוגזמת.

21. מעבר לכך, לאחר שסוף כל סוף התאפשר ביקור נציג הנתבעת ומומחה מטעמה אכן בוצעו תיקונים ברמה נאותה. הראיה, מומחה בית המשפט מצא פגמים בהיקף מצומצם ורובם ככולם עלות תיקונם נמוכה ואין קושי לתקנם. גם לאחר הגשת כתב התביעה היתה עמדתם של הנתבעת והצד השלישי כי יש לאפשר להם לבצע את התיקונים.

22. בנסיבות אלו ניתן לקבוע כי התובע לא נתן הזדמנות נאותה לנתבעת או לצד השלישי לתקן את הליקויים מצד אחד ומצד שני גילו אלה נכונות לתקנם. עקרונית צודקים בעמדתם כי יש לאפשר להם לעשות כן.

23. עם זאת, נוכח הזמן שחלף מאז מסירת החזקה בבית כאשר ממילא יידרש התובע לבצע תיקונים כתוצאה מבלאי רגיל, ראוי לתת לו הזדמנות לתכנן את מועד ביצועם על ידי קבלן מזדמן משלו מצד אחד ומצד שני מתן רשות לנתבעת או לצד השלישי לבצע את התיקון יחייב בפיקוח בלתי סביר בנסיבות שכן עלולה להתעורר מחלוקת בדבר היקף העבודות שהאחריות לבצען מוטלת על התובע וטיבן, מצאתי לנכון לפסוק פיצוי כספי המבוסס על עלות לקבלן המבצע.

24. אשר על כן על הנתבעת לשלם לתובע סך של 7,500 ₪ (6,800 ₪ + 700 ₪) כולל פיקוח הנדסי ובתוספת מע"מ כדין פיצוי בעבור תיקון הליקויים.

25. נוכח ההיקף המצומצם של הליקויים והעובדה שהתובע מנע למעשה את תיקונם בתוך שנת הבדק ובכך האריך שלא לצורך את קיומם של הליקויים איני רואה לפסוק פיצוי בגין נזק בלתי ממוני.

הוצאות משפט
26. התובעים הגישו כתב תביעה בסכום גבוה משמעותית מהסכום הפסוק. בנסיבות אלו, הגם שזכו בהליך, אין מקום להשית על הנתבעים את מלוא עלות ניהול ההליך. התובעים זכאים להשבת אגרת התביעה באופן יחסי לסכום הפסוק.

27. הנתבעת והצד השלישי סבורים כי אין לחייבם בשכר מומחה התובע אשר הפריז בהערכותיו. מה גם שהם נשאו בהוצאות מומחה מטעמם ושילמו למומחה מטעם בית משפט. אמנם נכון שבעלי הדין הוציאו כספים למימון מומחים מטעמם ולאחר מכן גם שילמו שכר טרחת המומחה מטעם בית משפט. עם זאת, בהיות טענות הנוגעות לליקויי בנייה עניין שבמומחיות מחובתו של התובע היה להגיש חוות דעת של מומחה להוכחת טענותיו. לכן יישאו הנתבעת והצד השלישי בחלק משכרו של מומחה התובע.

סוף דבר
28. הנתבעת תשלם אפוא לתובע סך של 7,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק שישא ריבית והפרשי הצמדה למדד לתשומות הבנייה למגורים החל מיום מתן חוות דעת המומחה (1.2.05) ועד התשלום המלא בפועל.

כן תשיב הנתבעת לתובע את אגרת המשפט באופן יחסי לסכום הפסוק ותשלם מחצית משכר טרחת המומחה מטעמו. כן תשלם שכר טרחת עורך-דין בשיעור 15% מהסכום הפסוק ומע"מ כדין.

הצד השלישי ישפה את הנתבעת בגין כל סכום שחויבה לשלם לתובע כאמור לעיל.

כן ישיב הצד השלישי לנתבעת את אגרת המשפט וישלם שכר טרחת עורך-דין בשיעור 15% מהסכום הפסוק ומע"מ כדין.

פרט לכך ישא כל צד בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום י"ז בטבת, תשס"ז (7 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

אריקה פריאל
, שופטת

016166/02א 110 עליזה שפר
א בית משפט שלום 16166/02 עזריה אסף נ' אשל הירדן-יזום ובניין בע"מ (פורסם ב-ֽ 07/01/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן