חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ ואח' - וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים בע"מ

 
חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ ואח' - וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ ואח' | תיקים נוספים על וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים בע"מ

4447/07 בשא     19/02/2007
בשא 4447/07 חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ ואח' נ' וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים בע"מ
בעניין:
1. חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ

2. חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ
3. חפציבה (תמרבו) הולדינגס בע"מ
4. חפציבה בנייה פיתוח והשקעות בע"מ
5. סולל בונה בע"מ
6. חפציבה חופים בע"מ
ע"י ב"כ
עו"ד פז רימר

המבקשות
נ ג ד
וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים בע"מ
ע"י ב"כ
עו"ד אמיר שושני

המשיבה

החלטה
1. לפני בקשה מטעם המבקשות, הנתבעות בהליך העיקרי (להלן - "המבקשות") ליתן למומחה מטעם בית המשפט, מהנדס הבניין אלי תומר (להלן - "המומחה"), הוראות לענין מילוי תפקידו, שעיקרן קביעת גדר סמכותו לבדוק, באמצעות ביקור במקום, ולחוות דעתו אודות העבודות, אשר המשיבה, התובעת בהליך העיקרי (להלן - "המשיבה"), ביצעה בפועל, לרבות אחוז הביצוע מכלל העבודה המוזמנת. כמו כן, עותרות המבקשות להורות למומחה לבדוק ולחוות דעתו אודות הליקויים הנטענים על-ידן, הנוגעים לפעילות המשיבה.
הרקע לבקשה הינו חליפת מכתבים בין המומחה לבאי-כוח הצדדים, במסגרתה הבהיר המומחה סדרי עבודתו, לרבות בדיקתו על בסיס "החשבון הסופי", אשר המשיבה טענה לו במסגרת כתב התביעה. לטענת ב"כ המבקשות, כפי שהובאה בפני
המומחה, החשבון הסופי דלעיל אינו יכול לשמש בסיס לפתרון המחלוקת, עת זו נסובה על הפעולות שהמשיבה ביצעה בפועל בשטח. לדידו, המומחה אינו בורר או מעין בורר ובהנחיותיו לבאי-כוח הצדדים חרג מסמכותו.
2. ב"כ המשיבה מתנגד לבקשה. בהפנותו למכתבי המומחה, טען ב"כ המשיבה, כי המומחה מודע היטב לגדר סמכויותיו, כך בהבהירו כי חוות דעתו תינתן אך בהתאם להחלטת בית המשפט. דרישות ב"כ המבקשות מהמומחה, כאמור בבקשה ובמכתביו למומחה, לרבות בחינת הליקויים הנטענים על-ידי המבקשות, הן החורגות מגדר סמכותו. לדידו, תכלית הבקשה דנן הינה להלך אימים על המומחה, להקשות על ביצוע מלאכתו ולעכב בירור הסכסוך דנן, ולפיכך דינה להידחות, לרבות חיוב המבקשות בהוצאות המשיבה בגין ההליך דנן.
3. לאחר שעיינתי בכתבי טענות הצדדים על צרופותיהם, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.
עניינה של התביעה, נשוא ההליך העיקרי, הינו כספים שחבות המבקשות למשיבה, כנטען, בגין הפסקת הסכם התקשרות, שנחתם בין הצדדים, למתן שירותים של המשיבה בתחום הניהול, התיאום, התכנון והפיקוח על פרויקט הבניה "חופים", שיזמו המבקשות. המחלוקת בין הצדדים ניטשה על נסיבות הפסקת המבקשות הסכם ההתקשרות, ובהתאם על זכות המשיבה לפיצויים ושיעורם.
בהחלטתי מיום 21.11.2006, הורתי על מינוי המומחה, בנותני תוקף של החלטה למוסכם על הצדדים, כפי שהובאה מפיו של ב"כ המבקשות, כדלקמן:
"המומחה יצטרך לקבוע מה עשתה התובעת [המשיבה] עד לתאריך הפסקת ההתקשרות בין הצדדים ולקבוע את הסכום שמגיע לה על-פי ההסכם שבין הצדדים וזאת עד ליום 19.4.2005. לעניין זה, המומחה רשאי לעיין גם בחשבוניות שהגישה התובעת לנתבעות [המבקשות]."
במכתבו לבאי-כוח הצדדים מיום 9.1.2007, כמו גם מיום 31.1.2007, הבהיר המומחה, כי חוות דעתו תהא נאמנה להחלטת בית המשפט, בצטטו גדר סמכותו כאמור. לצורך כך, העבירו באי-כוח הצדדים למומחה, כל אחד, כלל המסמכים הרלוונטים, לרבות תצהירי עדות ראשית על נספחיהם וחוות דעת המומחים מטעם הצדדים. ב"כ המבקשות אף צירף למכתבו את כתבי הטענות בתיק. עיון בהנחיות המומחה לבאי-כוח הצדדים, כאמור במכתביו מיום 10.12.2006, מיום 31.12.2006, מיום 9.1.2007 ומיום 31.1.2007, מעלה כי אין באלה כדי לחרוג מסמכותו לחוות דעתו, כמהנדס בניין, הן בשאלה מה ביצעה המשיבה עד למועד הפסקת ההתקשרות בין הצדדים, והן בשאלה מהו הסכום שמגיע למשיבה על-פי ההסכם. טענת ב"כ המבקשות, לפיה בדיקת המומחה תעשה שלא על בסיס החשבון הסופי, כנטען בכתב התביעה, כלל אינה נהירה, עת ברי כי על המומחה לעיין, בין היתר, בטענות המשיבה כמפורט בכתב התביעה, על מנת שיהא בידו "לקבוע הסכום שמגיע למשיבה על-פי ההסכם". ויוטעם, למומחה שיקול דעת עצמאי - בכפוף להוראות הדין ולהיקף תפקידו כפי שקבעו בית המשפט - בנוגע לאופן גיבוש ממצאיו ומסקנותיו נשוא חוות הדעת. כשלעצמי, לא מצאתי כי בשלב זה הפעיל המומחה שיקול דעת החורג מגדר סמכותו כאמור.
ויודגש, חוות דעת המומחה בשאלות האמורות נתונה להכרעתו של בית המשפט, הקובע סופית את הממצאים לגבי השאלות השנויות במחלוקת, על סמך הראיות שבאו לפניו, לרבות חוות דעת המומחה, אשר כאמור מונה על-ידי בית המשפט על מנת לסייע בידו להכריע בסכסוך (ראו גם, ע"א 821/88 א. לוי קבלני בנין בע"מ נ' שמי את סמי אבו חמוד, פ"ד מד(2) 771 (1990)).
לא למותר לציין, כי בהתאם להוראת תקנה 134(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לצדדים נתונה הזכות לבקש בכתב הבהרות מהמומחה לגבי חוות דעתו, כמו גם הזכות לחקור המומחה על חוות הדעת, בהתאם להוראת תקנה 130א לתקנות.
4. אשר לבקשת ב"כ המבקשות להורות למומחה לערוך ביקור במקום, הרי שכעולה ממכתבי המומחה מיום 31.12.2006 ומיום 9.1.2007, המומחה הורה על עריכת סיור באתר, ולפיכך לא מצאתי טעם לשוב ולהורות למומחה לעשות כן.
5. אשר לטענת ב"כ המבקשות, כי על המומחה לחוות דעתו אודות הליקויים הנטענים על-ידן, לרבות איכות העבודות שבוצעו על-ידי המשיבה, ליקויי הבניה, ליקויים תכנוניים והסיבות להחלפת ארבעה מהנדסים מטעם המשיבה בשטח האתר בפרק זמן קצר - המומחה אכן לא התבקש לעשות כן, במפורש, במסגרת כתב המינוי. יחד עם זאת, אך נהיר, כי בחינה של מה שביצעה המשיבה בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות בין הצדדים וכימותו, לאמור קביעת הסכום שמגיע למשיבה בהתאם להסכם, ייעשו בהתאם לבדיקת המומחה הביצוע בפועל. לפיכך, ובהינתן כי נסיבות הפסקת המבקשות הסכם ההתקשרות נתונה במחלוקת, הנני להורות למומחה להתייחס בחוות דעתו - בהידרשו לקביעה מה עשתה המשיבה עד למועד הפסקת ההתקשרות - לליקויים הנטענים על-ידי המבקשות, ככל שאלה נטענו בכתב ההגנה והינם בתחום מומחיותו.

סוף דבר
4. ככלל, אין בבקשה כדי להצדיק מתן הוראות למומחה לענין מילוי תפקידו. תפקיד המומחה הוגדר באופן נהיר ומפורש בהחלטתי מיום 21.11.2006, ואין בהשגות המבקשות על הנחיות המומחה לבאי-כוח הצדדים, לצורך הכנת חוות דעתו, כדי לחרוג מסמכותו זו.
יחד עם זאת, מצאתי להיעתר לבקשת המבקשות להורות למומחה לחוות דעתו גם בשאלת הליקויים בביצוע עבודות המשיבה, עד למועד הפסקת ההתקשרות בין הצדדים, הנטענים על-ידם בכתב ההגנה ובכפוף להיותם בתחום מומחיותו.
למען הסר ספק, המומחה לא יחווה דעתו בטענת המבקשות בדבר הסיבות להחלפת מהנדסים מטעם המשיבה בשטח הפרויקט בפרק זמן קצר.
בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים ולמומחה.
ניתנה היום א' באדר, תשס"ז (19 בפברואר 2007) בהעדר הצדדים.

משה רביד
, שופט

1
בתי המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
בשא 4447/07

בתיק עיקרי: א 7339/05
לפני:
כב' השופט משה רביד

בשא בית משפט מחוזי 4447/07 חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ ואח' נ' וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 19/02/2007)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ ואח'      דוח מידע משפטי על וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ ואח'      דוחות מידע עסקי על וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן