ה.מ.א. אחזקות בע"מ - אליעזר גל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ה.מ.א. אחזקות בע"מ אליעזר גל
 
ה.מ.א. אחזקות בע"מ - אליעזר גל
תיקים נוספים על ה.מ.א. אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על אליעזר גל

17419
15056/98 א     13/02/2001
א 15056/98 ה.מ.א. אחזקות בע"מ נ' אליעזר גל

1. ה.מ.א. אחזקות בע"מ

2. נכסי פ.מ. כוכב השחר בע"מ
בעניין:
התובע/ת/ים
רון ברנט
ו/או גדעון סלעית
משדרות המגינים 25 חיפה 33091
טל' 04-8660777 פקס' 04-8660776
ע"י ב"כ עוה"ד
- נ ג ד -
אליעזר גל


הנתבע/ת/ים

ע"י ב"כ עוה"ד
- נ ג ד -
1. שרה גולדשטיין
2. דליה אבנון
3. חיה ברקאי
4. זיוה שלון
5. בן יוסף אריאלה

צדדי ג'
חיה ברזילי
דרך העצמאות 57 חיפה
ת.ד. 33276
ע"י ב"כ עוה"ד
פסק דין
התובעות רכשו מהנתבע וממוכרים נוספים ביום 13/10/96 בית ובו מס' יחידות דיור וחנויות המצוי ברח' מיכאל חיפה בגוש 10865 חלקה 18 (להלן: "הנכס"). התובעות שילמו לעירית חיפה מיסי ארנונה שחלים על הנכס הנ"ל בגין התקופה שלפני ביצוע עסקת המכר בסכום של 24,739.02 ש"ח, ובנוסף לכך סך של 29.10 ש"ח בגין חוב מים ובסה"כ 24,768.12 ש"ח.

לאחר ביצוע התשלומים הנ"ל נדרש הנתבע להחזיר לתובעות את הסכומים הנ"ל ומשלא עשה כן הוגשה תביעה זו. עם הגשת כתב הגנתו שלח הנתבע, עו"ד במקצועו, הודעה לצדדים השלישיים, אשר הן אחיותיו של הנתבע. בהודעתו טוען הנתבע כי אין הוא אחראי לחובות הקודמים החלים על הנכס וחובות אלה חלים על הצדדים השלישיים בהיותם הבעלים של הנכס שנמכר, באופן יחסי לחלקה של כל אחת מהצדדים השלישיים.

בנוסף לתביעה הכספית ביקשו התובעות כי בית המשפט יחייב את הנתבע לסלק את ידו ממשרד ו/או מחסן שהנתבע השתמש בהם לאחר ביצוע המכר, בהסכמת התובעות לתקופה קצובה. ואכן, במהלך הדיונים בתיק זה פינה הנתבע את המחסן והעביר את החזקה בו לידי התובעות. לאחר מס' ישיבות שבהן התקיימו דיונים בין הצדדים וניסיונות להגיע להסדר הפשרה הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה יעמוד סכום התביעה על סך של 11,261 ש"ח שהוא סכום החוב בגין הארנונה החלה על הנכס בתקופה של 7 שנים לאחור (תוך התחשבות בטענת התיישנות כלפי עירית חיפה - ובהתחשב בטענת הנתבע כי התובעת "התנדבה" לשלם לעיריה מיסי ארנונה גם בגין התקופה הקודמת שעליה חלה ההתיישנות).

עוד הוסכם כי הנתבע ישלם את חוב הארנונה בגין היחידה שהחזיק בה על לפינויה וכי חוב זה עומד על סכום של כ- 3,000 עד 3,200 ש"ח. יתרת סכום הארנונה אמורה להתחלק בין הצדדים השלישיים לבין הנתבע בהתאם למצב העובדתי/משפטי כפי שעולה מטענות הצדדים וסיכומיהם לרבות טענת הצדדים השלישיים כי הן פטורות מארנונה לפי ההסכמים שנחתמו עם התובעות. הסכמה נוספת בין הצדדים היא כי הנתבע יהיה רשאי להמשיך בהליכים נגד עירית חיפה ביחס לגובה חוב הארנונה ששולם וכל סכום שיתקבל, אם יתקבל מהעיריה כהחזר, יחולק בין משלמי החוב הנ"ל (הנתבע ו/או הצדדים השלישיים) באופן יחסי לסכום ששילמו, אם שילמו, על פי פסק הדין שיינתן בתיק זה.

כאמור הצדדים השלישיים 2-5 טענו כי הן פטורות מתשלום ארנונה בהתאם לחוזים שנחתמו עם התובעות. מאידך טען הנתבע כי קיימת טענת השתתפות מכוח דיני החוזים והצדדים השלישיים חייבות לשלם את חלקן בארנונה היות ולא היה ויתור מפורש במסגרת החוזים על טענת ההשתתפות.

דיון:

ביום 13/10/96 נחתמו ההסכמים בין התובעות לבין הנתבע והמוכרות האחרות (הצדדים השלישיים 1-5). בסע' 13 להסכם שנחתם בין התובעות לבין הנתבע ואחותו שרה גולדשטיין נקבע כי:
"כל המיסים, ההיטלים ותשלומים מכל מין וסוג בין עירוניים ובין אחרים, שיחולו על בעלי הנכס עד ליום חתימת הסכם זה, ישולמו על ידי המוכרים ומיום זה ואילך יחולו על הקונים". (הדגשה שלי ר.צ.)
לעומת זאת בסע' 4 ג' להסכם המכר שנחתם בין התובעות לבין צד ג' 2 נאמר:

"המוכרת תהיה פטורה כלפי הקונה מכל חוב ותקלה שתתגלה, אם תתגלה, בעתיד ביחס לנכס ולא תבוא כלפיהן כל דרישה לשלם חובות, מיסים, קנסות, צווי הריסה וכיוצ"ב, אם קיימות היו עובר לחתימת החוזה, גם אם התגלו לאחר מכן כגון חוב ארנונה או כל מס אחר וכיוצ"ב". (הדגשה שלי ר.צ.)

נוסח זה של סע' 4 ג' נרשם במדוייק גם בחוזים האחרים אשר נחתמו בין התובעות לבין הצדדים השלישיים 3-5 .

מה המשמעות של ההבדל בניסוח ובמוסכם בין התובעות לבין המוכרות והנתבע?

אין חולק כי הניסוח בהסכם הראשון שבו הנתבע הוא צד ישיר יחד עם שרה גולדשטיין, מחייב את הנתבע ואת שרה גולדשטיין לשלם את חוב הארנונה הקיים בגין חלקם בנכס כאמור. כיוון שמדובר בבית שטרם נרשם כבית משותף על פי חוק בתים משותפים, חלקו של הנתבע בנכס כולו הוא 3/16 חלקים וחלקה של שרה גולדשטיין הוא 2/16 חלקים כפי שעולה מנסחי הרישום שצורפו לכתב התביעה.

נוסח "הפטור" של המוכרות (הצדדים השלישיים 2-5) מופיע גם בשלושת החוזים האחרים כפי שהובא לעיל וכן האמור בסע' 4 ב' להסכם המכר שבו נאמר:
"ידוע לקונה כי המוכרת לא מעורה בקורה בנכס מאחר וענייני הנכס טופלו כל השנים רק על ידי עו"ד אליעזר גל
(גולדשטיין) שהוא גם אחד הבעלים של הנכס והקונה מצהיר כי הוא בדק אצל עו"ד גל את כל מה שרצה והיה צריך לבדוק, ועל כן הוא לא יבוא בכל טענה מכל סוג ומין שהוא כלפי המוכרת..."

בסע' 4 ג' שצוטט לעיל פטורה המוכרת במפורש גם מחוב ארנונה.

בהסכם שבין התובעות לבין הנתבע ושרה גולדשטיין נאמר בסע' 7:

"מוצהר בזה באופן חד משמעי למוכרים ולקונים, כי חובות הארנונה הם של המחזיקים בלבד ולפיכך לפי כל דין ותקדים חובה על העיריה ליתן אישור טאבו למוכרים על מנת להעביר הנכס על שם הקונה. במקרה של עיכובים בירוקרטיים מתחייבים המוכרים ובעיקר מוכר מס' 1 שהוא עו"ד לסייע בידי הקונה לפתור את הצד המנהלי והמשפטי של נושא זה.

יודגש כי מצב זה אופייני לכל בית עם דיירים מוגנים ואין לבית זה כל בעיה מיוחדת בנושא זה".

בסע' 8 להסכם הנ"ל מתייחסים הצדדים להסכם גם להסכמים אחרים שנחתמו עם יתר המוכרים (הצדדים השלישיים) באותו מעמד.

קיים אם כן קשר בל ינותק בין ההסכם שנחתם בין התובעות לבין הנתבע, לבין ההסכם שנחתם בין המוכרות ובין הצדדים השלישיים.

האמור בסע' 7 הנזכר לעיל שיש בו יותר הכרזה מאשר ניתוח משפטי, ויש בו התחייבות של הנתבע לדאוג להסדרת ענייני חוב הארנונה, מטיל על הנתבע אחריות לקבלת אישור מעירית חיפה כי לא קיים חוב ארנונה על הנכס האמור (בהתאם "להצהרה" האמורה בסע' 7 לעיל) או לשלם את החוב הקיים.
בין היתר אין להתעלם מהצהרת המוכרות כלפי הקונות בהסכמים האחרים כי אין להן ידיעה לגבי טיב הנכס וכל הקשור בו לרבות חובות הארנונה וכי הן פטורות מכל אחריות לגבי הנכס האמור שכן הנכס טופל על ידי עו"ד גל.

למרות שעו"ד גל איננו חתום על ההסכמים שבין הקונות לבין המוכרות האחרות, ה"לינקג'" האמור הוא בלתי ניתן לניתוק ויש להסיק את המסקנה המתבקשת והמתחייבת כי הנתבע עו"ד גל התחייב כלפי הקונות להסדיר את ענייני הארנונה בלי להטריח את המוכרות ובלי לחייב אותן. הצדדים השלישיים טענו כי עו"ד גל ניהל את הבית במשך שנים, גבה שכר דירה ולא העביר להם דין וחשבון ואף לא כספים ולפי דעתן מגיעים להן סכומים ניכרים שנגבו במהלך השנים, אם כי עו"ד גל מכחיש כי נותרו בידיו כספים וטוען כי הוצאות הניהול וכן הוצאות אחזקת הבית לרבות תיקונים בלעו את כל הכספים האמורים. מכל מקום אין בפני
י עתירה ועוד תביעה לדון בעניין זה ולפיכך הזכרתי טענות אלה בדרך אגב בלבד.

בכתב התביעה צורפו פניות של הקונות (התובעות) לעו"ד גל להסדיר את ענייני הארנונה אולם החוב לעירית חיפה לא הוסדר על אף חלוף זמן לא מעט. כפי שעולה מכתב התביעה ומהמסמכים שצורפו, החוב שולם על ידי התובעות כשכלו כל הקיצין והתובעות ביקשו להעביר את הנכס על שמן ולצורך כך נאלצו לשלם את חוב הארנונה כפי שהוא לאחר שעו"ד גל לא הסדיר את ה"פטור" מארנונה או תשלום ארנונה כמתחייב.

אשר על כן נראה כי על הנתבע לשאת בתשלום הארנונה ו/או בהסדרת הפטור מתשלום כפי שהתחייב והצהיר בהסכם שבינו לבין הקונות (התובעות).

לאור האמור לעיל הריני מחייב את הנתבע לשלם לתובעות את סכום התביעה שכפי שהועמדה בהסכמת הצדדים בסך 11,261 ש"ח נכון ליום 09/11/00. סכום זה יהיה צמוד למדד וישא ריבית כחוק מהתאריך הנ"ל.

על הצד השלישי מס' 1 הגב' שרה גולדשטיין אשר התחייבה לשלם לתובעות את חוב הארנונה, ואשר לא התגוננה נגד הודעת הצד השלישי, לשלם לנתבע 2/16 חלקים (כחלקה בנכס) מסכום התביעה האמור לעיל לאחר הפחתת החוב האישי של עו"ד גל בסך של 3,200 ש"ח, דהיינו סך של 1,000 ש"ח שהוא החלק היחסי באמור לעיל.

בהתחשב בכך כי הצדדים הגיעו להסכם פשרה בתיק זה, הריני מחייב את הנתבע לשלם לתובעות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ש"ח + מע"מ. סכום זה יהיה צמוד למדד וישא ריבית מהיום.

הריני דוחה את ההודעה לצדדים השלישיים 2-5 ומחייב את הנתבע, שולח ההודעה לצדדים השלישיים לשלם הוצאות לצדדים השלישיים בסך 3,000 ש"ח + מע"מ. סכום זה יהיה צמוד למדד וישא ריבית והצמדה מהיום.

ניתן היום כ' בשבט תשס"א, 13 בפברואר 2001 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.

ר. ש. צמח
, שופט
ס. נשיא
נטלי / d01505698a.1
1
בתי המשפט
תא 015056/98

בית משפט השלום בחיפה
רח' תל-אביב 11, חיפה.
כב' השופט, ס. הנשיא ר. ש. צמח

בפני

א בית משפט שלום 15056/98 ה.מ.א. אחזקות בע"מ נ' אליעזר גל (פורסם ב-ֽ 13/02/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן