חוסאם מויס - מועצה אזורית עמק הירדן , החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חוסאם מויס מועצה אזורית עמק הירדן החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ
 
חוסאם מויס - מועצה אזורית עמק הירדן , החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ
תיקים נוספים על חוסאם מויס | תיקים נוספים על מועצה אזורית עמק הירדן | תיקים נוספים על החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ |

188800
1600/05 עב     14/03/2007
עב 1600/05 חוסאם מויס נ' מועצה אזורית עמק הירדן , החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ
1


בתי הדין לעבודה
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
עב 1600/05


בפני
:
כב' הרשמת סלווא שאמי

תאריך:
14/03/2007


בעניין:
חוסאם מויסע"י ב"כ עוה"ד
מרואן מויס
ואח'
התובע


נ ג ד1. מועצה אזורית עמק הירדן

2. החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מע"י ב"כ עוה"ד
יעקב קורין
ואח'
הנתבעות

החלטה

1. ביום 17/5/05 הגיש התובע בתיק דנן תובענה לתשלום הפרשי פיצויי פיטורים, פיצויים מוגדלים, מענק הסתגלות, גמול עבודה בשבתות וגמול עבודה בימי שישי (להלן: "התובענה").

2. הצדדים זומנו להליך גישור פנימי אשר התקיים ביום 11/9/05, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכם גישור לפיו סוכם כי לתובע ישולם על ידי הנתבעות סכום כולל של 180,000 ₪ (להלן: "הסכום בפשרה").

לפי הסכם הגישור, התחייבו הנתבעות לשלם את הסכום בפשרה בעשרה תשלומים שווים ורצופים, בסך של 18,000 ₪ כל אחד, החל מיום 15/10/05 וב- 15 לכל חודש שלאחר מכן. בהתאם להסכם הגישור, הסכום בפשרה מהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל טענות התובע כנגד הנתבעות הנובעות מיחסי עובד ומעביד, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות כל עילה שלא צוינה בכתב התביעה בתיק דנן (להלן: "הסכם הגישור").

3. הסכם הגישור אושר על ידי בית-דין זה ביום 12/9/05 וניתן לו תוקף של

פסק דין
(להלן: "פסק הדין").

4. לימים, נפתח תיק הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל בקריית שמונה לביצוע הסכם הגישור לעיל, זאת במסגרת תיק הוצאה לפועל שמספרו 0-06-00719-07.

5. מעיון בהחלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל, הגב' רגד זועבי, מיום 15/2/07 עולה כי לתובע שולם סך של 118,800 ₪, המהווה סך של 180,000 ₪ בניכוי סך של 61,200 ₪ אשר שולם ישירות לרשויות המס.

בין הצדדים ניטשת מחלוקת כדלקמן: האם הסכום בפשרה הינו סכום נטו אשר יש לשלמו במלואו לידי התובע, או שמא סכום ברוטו ממנו יש לנכות שיעור המס ויתר התשלומים המתחייבים לרשויות המס ולמוסדות השונים.

מעיון בהחלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל עולה כי דיון בטענת פרעתי נתקיים בפני
כבודה, כשבמסגרת הדיון נחקרו הצדדים על תצהיריהם ואף הוגשו סיכומים.

כבוד ראש ההוצאה לפועל סברה כי לצורך הכרעה בשאלה השנויה במחלוקת יש ליתן פרשנות להסכם הגישור ולפסק הדין אשר אישר אותו. לצורך כך, פנתה כבוד ראש ההוצאה לפועל לבית דין זה בשאלת הבהרה, לפיה נתבקש בית הדין ליתן את דעתו לשאלה אם הסכום בפשרה הינו סכום נטו או שמא סכום ברוטו.

6. בהחלטתי מיום 20/2/07 ציינתי כי על-פי ההלכה הפסוקה, וכל אימת לא נאמר על ידי הצדדים מפורשות כי הסכום בפשרה הינו נטו, כי אז יש לראות הסכום המוסכם (הוא הסכום בפשרה) כברוטו.

7. ביום 22/2/07 הוגשה מטעם התובע בקשה לביטול ההחלטה מיום 20/2/07, בין היתר, מן הטעם שההחלטה ניתנה בהעדר תגובה מטעם הצדדים. בא-כח התובע ביקש לקיים דיון במעמד הצדדים (תיק בש"א 1251/07).

בהחלטתי מיום 26/2/07, ונוכח הוראת תקנה 20 לתקנות ההוצאה לפועל, הוריתי על ביטול ההחלטה מיום 20/2/07 והוריתי לצדדים להודיע עמדתם באשר לאמור בהחלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל, לעיל.

בית הדין העיר, בשולי הדברים, כי היה וברצון בא-כח התובע לבטל הסכם הגישור מיום 12/9/05, כולו או חלקו, ו/או חפץ לנהל דיון באשר לנסיבות בהן נערך הסכם הגישור, כי אז עליו לפנות בתובענה לביטול הסכם הגישור אשר קיבל תוקף של

פסק דין
, ואין לעתור לסעד כאמור במסגרת הבקשה להבהרת פסק הדין לפיו אושר הסכם הגישור.

8. התובע חזר בהודעתו מיום 5/3/07 על האמור בבקשתו מיום 20/2/07 וטען כי ההסכמה אשר עמדה ביסוד הסכם הגישור היתה שהתובע יקבל לידיו סך של 180,000 ₪ נטו. התובע הפנה לחקירת המצהירים אשר התקיימה בפני
כבוד ראש ההוצאה לפועל וכן לסיכומים שהוגשו בטענת פרעתי בתיק ההוצאה לפועל לעיל.

באשר להערת בית הדין בהחלטתו מיום 26/2/07 טען בא-כח התובע כי בית הדין טרם אמר את דברו באשר לנסיבות בהן נערך הסכם הגישור, תוך הפנייה להחלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל בדבר הצורך להתחקות אחר אומד דעת הצדדים בסמוך לפני עריכת הסכם הגישור. בא-כח התובע טען כי רק לאחר שבית הדין ישמע את הצדדים ויקיים דיון בפני
ו בו יתחקה אחר אומד דעתם, ורק לאחר הכרעה בבקשה להבהרת פסק הדין, שהופנתה לבית הדין על ידי כבוד ראש ההוצאה לפועל, כי אז ישקול התובע, במידת הצורך, פנייה בתובענה לביטול הסכם הגישור שקיבל תוקף של

פסק דין
.

9. בא-כח הנתבעות בהודעתו מיום 12/3/07 ביקש לאמץ את הפרשנות אשר נתן בית דין זה להסכם הגישור ולפסק הדין מיום 12/9/05, בציינו כי הלכה פסוקה היא כי מקום בו לא נאמר מפורשות אחרת – הסכום הפסוק הינו ברוטו ולא נטו.

באשר לבקשת בא-כח התובע לקיים דיון בפני
בית-דין זה, בו ישמיעו הצדדים טיעוניהם למען להתחקות אחר אומד דעתם במעמד עריכת הסכם הגישור, השיב בא-כח הנתבעות כי הליך של שמיעת עדויות כבר התקיים בפני
כבוד ראש ההוצאה לפועל במסגרת הדיון בטענת פרעתי ואין כל הצדקה לקיים הליך נוסף של שמיעת עדויות כאמור בפני
בית הדין.
בא-כח הנתבעות הדגיש כי אין התובע יכול לאחוז בחבל בשתי קצוותיו, כשמחד לא הגיש בקשה לביטול הסכם הגישור וביקש לשמוע את הצדדים במסגרת הבקשה למתן הבהרה לפסק הדין ולהסכם הגישור, ומאידך – לשמור לעצמו הזכות לבקש ביטולו של פסק הדין, ככל שהחלטת בית הדין לא תערוב לאוזניו ולא תהא מקובלת בעיניו.

10. לאחר עיון בתגובותיהם של התובע והנתבעות, ולאחר עיון בהחלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל, לא מצאתי טעם לשנות את האמור בהחלטתי מיום 20/2/07. בית הדין שב ומפנה להלכה הפסוקה הקובעת שכל אימת לא נאמר ולא נרשם על ידי הצדדים מפורשות בהסכם הגישור כי הסכום הפסוק (הסכום בפשרה) הוא סכום נטו, כי אז יש לראות את הסכום כברוטו.

11. באשר לטענה (ולבקשה) כי על בית הדין לקיים דיון בו ישמיעו הצדדים עמדתם באשר לנסיבות אשר הביאו לחתימה על הסכם הגישור, זאת בטרם יכריע בבקשה למתן הבהרה שהופנתה לבית הדין על ידי כבוד ראש ההוצאה לפועל, ייאמר מיד כי אין בטענה זו ממש ודינה להידחות מדעיקרה.

סמכותו של בית-דין זה לפרש את האמור בפסק-דינו מיום 12/9/05 אינה מותנית בשמיעת טיעוני הצדדים. פרשנותו של בית הדין לאמור בהסכם הגישור, אשר קיבל תוקף של

פסק דין
, יסודה בהלכה הפסוקה, כפי שצוינה לעיל וכפי שהובאה בהחלטת בית הדין מיום 20/2/07, כמו גם בנוסח הסכם הגישור, כפי שנוסח על ידי הצדדים. בהקשר זה, ובשים להלכה הפסוקה, אין בית הדין נזקק לשמיעת טיעוני הצדדים בטרם ייתן החלטתו בבקשה להבהרת פסק הדין.

הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה שמדובר בהסכם אשר גובש על ידי הצדדים עצמם, כשבית הדין לא נטל חלק בגיבוש ההסכם ופועלו הצטמצם לאישור הסכמת הצדדים, כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם הגישור שהוגש בפני
ו מטעם הצדדים.

בית הדין שב ומדגיש כי היה וברצון התובע לטעון כנגד האמור בהסכם הגישור ו/או כנגד נוסח ההסכם, כי אז הדרך לעשות כן הינה בדרך של הגשת תובענה לביטול הסכם הגישור ופסק הדין במסגרתו אושר. במסגרת הדיון בתובענה כאמור, ישטח התובע טיעוניו באשר לדברים אשר הוחלפו בין הצדדים במעמד ישיבת הגישור ויתייחס לכוונת הצדדים ואומד דעתם, בטרם החתימה על הסכם הגישור.

12. לאור האמור לעיל, הריני שבה ומבהירה כי מהסכם הגישור אשר קיבל תוקף של

פסק דין
, כפי שנוסח, אנו למדים כי הסכום בפשרה (קרי: הסך של 180,000 ₪) הינו סכום ברוטו ולא נטו.

13. מזכירות בית הדין תשלח החלטתי זו הן לבאי-כח הצדדים והן לכבוד ראש ההוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל בקריית שמונה- קצרין.

ניתנה היום כ"ד באדר, תשס"ז (14 במרץ 2007) בהעדר הצדדים.
סלווא שאמי
, רשמת


עב בית דין אזורי לעבודה 1600/05 חוסאם מויס נ' מועצה אזורית עמק הירדן , החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ (פורסם ב-ֽ 14/03/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן