צמז"ח עולם הספורט בע"מ , זאב שטיינמץ - עידן 88 שיווק כלי עבודה (94 ) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
צמז"ח עולם הספורט בע"מ זאב שטיינמץ עידן 88 שיווק כלי עבודה (94 ) בע"מ
 
צמז"ח עולם הספורט בע"מ , זאב שטיינמץ - עידן 88 שיווק כלי עבודה (94 ) בע"מ

מידע על זאב שטיינמץ   


6150/02 בשא     04/04/2002תיקים נוספים על צמז"ח עולם הספורט בע"מ
תיקים נוספים על זאב שטיינמץ
תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה (94 ) בע"מ
בשא 6150/02 צמז"ח עולם הספורט בע"מ , זאב שטיינמץ נ' עידן 88 שיווק כלי עבודה (94 ) בע"מ
בעניין:

בעניין:
1. צמז"ח עולם הספורט בע"מ

2. זאב שטיינמץ

המבקשים


ע"י ב"כ עו"ד
מ. בר- שלטוןנ ג ד


עידן 88 שיווק כלי עבודה (94 ) בע"מ
המשיבה


ע"י ב"כ עו"ד
א. כהןהחלטה

1.
ביום 13.1.02 ניתן צו עיקול זמני לבקשת המשיבה כדי שיעור של 140,000 ₪.

(להלן:
"צו העיקול").
צו העיקול ניתן במסגרת תובענה כספית ע"ס 139,743 ₪ שהגישה המשיבה כנגד המבקשים מס' 2,1, ביחד ולחוד, והוא הופנה לחמישה עשר מחזיקים ששמם מפורט בבקשה.

2.
בסעיף 2 לצו העיקול נקבע כדלקמן:
מחובתו של המבקש או בא כוחו, לוודא ערכם של הנכסים שעוקלו על
מנת שהעיקול לא יחרוג מהסכום שנקבע לעיל. עוקלו נכסים שערכם
עולה על הסכום הקבוע לעיל, יפנה בא כוח המבקש ביוזמתו לבית המשפט ויבקש ביטול העיקול על חלק מהנכסים שעוקלו. מעבר לסכום
שהוגבל לעיקול".

3.
במענה לצו העיקול נתקבלו תשובותיהם של המחזיקים כדלקמן:
המחזיקים דלהלן השיבו, למעשה, כי אין בידם כספים
: בנק טפחות, בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי , אלפא קארד בע"מ, החברה למתנסי"ם, בנק הפועלים, בנק אוצר החייל, ויזה - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ.
משרד הביטחון
השיב במענה שנתקבל ביום 7.2.02 , כי הינו מעקל סך של 140,000 ₪ השייכים למבקשת מס' 1, "בניכוי חובות למשרד או למדינה הקיימים במועד קבלת העיקול או שיהיו קיימים במועד מאוחר יותר עד מועד מימוש צו עיקול זה המוחזקים על ידנו ללא ריבית והצמדה". (להלן: "ההסתייגות").
עובר לכך הגיש ביום 3.2.02 משרד הביטחון תשובה נוספת לפיה הינו מחזיק בסך של 6,511.1
₪ , שאף לה נילווית ההסתייגות הנזכרת לעיל.

בנק איגוד
השיב, כי הינו מחזיק בממסרים דחויים של המבקשת מס' 1,
וכי אלו כפופים לזכויותיו של הבנק בראש ובראשונה, וברוח דומה השיבה תשלובת ישרכארט.

האגודה למען החייל
השיבה
בתשובתה מיום 27.1.02 , כי הינה מחזיקה בכספים בסך של 430,976 ₪,
השייכים למבקשת מס' 1 , וזאת בלא כל הסתייגויות.

למעשה,
טרם נתקבלו תשובותיהם של חלק קטן מהמחזיקים, אך בשלב זה אינני נזקקת להם.

4.
ביום 24.2.02 הגישו המבקשים בקשה להורות על צמצום העיקולים שניתנו "כך שיבוטל העיקול אצל כל המחזיקים זולת משרד הבטחון, וזאת עד להכרעה סופית בבקשה לביטול צו העיקול".
בבקשתם זו טוענים המבקשים, כי נוכח תשובת משרד הבטחון לצו העיקול (זו מיום 7.2.02)
יש מקום לצמצום תחולתו של צו העיקול האמור.
עוד מוסיפים המבקשים, כי בעצם על המשיבה חלה החובה לעתור לביטולם של יתר העיקולים אצל המחזיקים האחרים באופן שתימנע החזקת סכום העיקול אצל מספר מחזיקים בו זמנית. מחדלה של
המשיבה, כך נטען, מביא לעיכוב שלא כדין של כספים אף אצל חב' ויזה ובאגודה למען החייל, ובפועל מעוכבים כספים בשיעור של כחצי מיליון ₪ עקב כך.

5.
בקשת המבקשים הועברה לתגובת המשיבה, שהוגשה ביום 3.3.02 , ותמציתה הינו סרובה של המשיבה להעתר למבוקש.
המשיבה מנמקת תשובתה בכך שלתשובתו של משרד הבטחון נילוותה הסתייגות שאין לדעת מהו טיבה בשלב זה.
הסתייגות כגון דא עלולה לרוקן מתוכן את תשובת המחזיק ולסכל את צו העיקול, אם יימצא כי למשרד הבטחון טענות וזכויות קודמות לגבי הסכום המעוקל, כולו או חלקו.
בשולי סרובה הודיעה המשיבה , לחלופין - כי תהא נכונה להעתר למבוקש באם משרד הבטחון יעביר את הסכום המעוקל לקופת בית המשפט באופן שיבטיח את הסכום המעוקל, ויאפשר צבירת ריבית מינימלית,
שאינה בנמצא כל עוד מופקדים הכספים במשרד הבטחון. לחלופי חלופין הודיעה המשיבה,
כי תסכים למבוקש באם יפקידו המבקשים עצמם את הסכום המעוקל בקופת בית המשפט.

6.
נוכח הפתרונות המוצעים, הועברה תגובתה של המשיבה להתייחסותם של המבקשים, ואלו השיבו ביום 18.3.02 כי חרף טענותיהם כנגד המשיבה הפועלת שלא כדין, הינם מסכימים כי יינתן צו למשרד הבטחון המורה על העברת הסך המעוקל לקופת בית המשפט,
והוסיפו,
כי יש לבטל במקביל את העיקולים אצל יתר המחזיקים.

7.
ביום 19.3.02 ובעקבות הסכמות הצדדים הוריתי על העברתם של הכספים המוחזקים בידי משרד הבטחון בקופת בית המשפט בכפוף להסתייגותו ככל שהינה רלבנטית ע"פ כל דין. כמו כן קבעתי,
כי עם העברת הסך האמור בפועל יבוטלו מיד כל יתר העיקולים אצל המחזיקים האחרים.

בשולי החלטתי ביקשתי את עמדתו של ב"כ המשיבה להרחבת הסכמתו מיום 3.3.02 באופן שבו יבוטל לאלתר העיקול המופנה למחזיקים,
שהינם מוסדות בנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, וזאת אף בטרם יועברו כספי משרד הבטחון.

8.
ביום 21.3.02 השיבני ב"כ המשיבה, למעשה כי
נוכח הסתייגותו של משרד הבטחון אין המשיבה נכונה נכון ליטול סיכון כלשהו, וכי הפתרון שאושר בדבר העברת הכספים ממשרד הבטחון, הינו ממילא פתרון שניתן לישמו בזמן קצר, ובכך להביא לביטולם המהיר של יתר העיקולים כמבוקש.

עוד הוסיף הוא כי לא קיבל כל תשובה בסכום ניכר ממחזיק אחר, ומשכך כל עוד לא מועברים
הכספים בפועל
אין המשיבה מובטחת באופן שמאפשר ביטול העיקולים אצל שאר המחזיקים.

משכך, הודיעה המשיבה,
כי יש לבטל את מלוא העיקולים רק לאחר העברת הכספים המעוקלים במלואם ע"י משרד הבטחון.

דיון ומסקנות

9.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי לנכון לקבל
באופן חלקי את עמדתם של המבקשים בעניין דנן, ולהלן נימוקי:

10.
צו העיקול נועד אמנם להבטיח במידה מסוימת את זכויותיו הנטענות של התובע בתביעתו
כאשר קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין לכשיינתן, אך ברי כי אין לעשות בו שימוש על מנת להכביד על הנתבע שלא לצורך או יתר על הנדרש,
ולהפוך בעצם סעד זה לאמצעי להתעמרות בנתבע וכדרך להפעלת מכבש לחצים עליו.

מאזן דברים זה מתחייב הן נוכח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והן נוכח יישומו, הלכה למעשה, בקביעתו של מתקין התקנות בסעיף 362 (ב)(2), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984
המחייב את בית המשפט לשקול בעת קביעתו בדבר צו העיקול והיקפו, אם אין הוא פוגע במידה העולה על הנדרש.


למעשה, צו העיקול שניתן בענייננו טומן בחובו את העיקרון האמור בעצם קביעתו בסעיף 2
לצו משום חובה על מבקש העיקול לעתור לצמצומו במקרה,
שבו מסתבר, כי עוקלו כספים במצטבר מעבר לנדרש.

11.
הגם שערה אני לקושי שעורר ב"כ המשיבה באשר לתשובתו המסוייגת של משרד הבטחון, הרי שאין בידי לקבל את עמדתו הגורפת.
בבקשת המבקשים צויין מפורשות, כי קיים עיקול נוסף שנשא פרי, הוא העיקול האמור אצל האגודה למען החייל. תשובתו של המחזיק לעיקול זה הינה, כאמור, בלתי מסוייגת, ומשכך יכולה היתה המשיבה להסתפק בה כמענה הולם על חששה.

12.
זאת ועוד, אין בידי לקבל עמדה לפיה מבקש תובע להבטיח את זכויותיו בבטחון אבסולוטי ומוחלט, ומשכך - לדרוש הותרתם של העיקולים כולם עד לקבלת כספים בפועל, שהרי ממילא גם אם היתה תשובתו של משרד הבטחון בלתי מסוייגת עדיין חשופה היתה המשיבה לסיכון מסוים כדוגמת הטלת עיקול על הכספים על ידי מעקל נוסף, הנושה במבקשים.

13.
מכל מקום, הגם שדעתי אינה נוחה מהתנגדותה הגורפת של המשיבה לביטולם של יתר העיקולים, סבורתני כי אין האשם רובץ לפתחה בלבד, שכן המבקשים בבקשתם עתרו לצמצום צו העיקול באופן שיותיר את העיקול במשרד הבטחון דווקא ולא אחרת.

בקשה דווקנית זו העלתה,
כצפוי,
את התנגדותה של המשיבה נוכח ההסתייגות הכללית והגורפת של משרד הבטחון בתשובתו, ונקיטת זהירות מצד המשיבה בנסיבות אלה הינה מובנת.
ראוי לציין כי בנסיבות העניין ניתן היה לצפות מהמבקשים לפעול לקבלת הבהרתו של משרד הבטחון לתשובתו, באופן שיניח את דעתה של המשיבה להעתר למבוקש, ונבצר ממני להבין מדוע לא נעשה כך.


14.
כידוע, לבית המשפט סמכות בהתבסס על הגיונם של דברים ותוך שמירת מטרת הטלת צו העיקול להורות על המרת הנכס המעוקל ובענייננו - צמצומו , והדברים נאמרו כבר בע"א 96/60 היוגב ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' גרינברג
פ"ד יד 1555 שם נקבע כי:
"עניינו של התובע הוא רק בכך, שתעוקל זמנית כמות של נכסים, כדי סיפוק חוב פסק הדין העשוי להנתן ואין לו זכות
קנויה לעיקול זמני על נכס מסוים דווקא".


וכן ראה בעניין זה הדברים שנאמרו בע"א 8420/96
דן מרגליות נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ , פ"ד נא (3) 789 .

פסק דין
זה ניתן אמנם עובר לתיקון האחרון בנושא הסעדים הזמניים, אך דבריו בהקשר דנן יפים גם לענייננו, ואלו הם בעמ' 799 לפסק הדין:

"המפנה חל עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, שהכיר בזכות
הקניין כזכות חוקתית
(סעיף 3),
והסב את תשומת הלב גם לשיקולים
שעל בית המשפט לשקול בבואו לתת צו זמני.... שהצו הזמני שניתן מעצםטבעו, שלא על יסוד ראיות מלאות, עשוי לפגוע שלא כדין בקניינו של הנתבע;
גברה ההלכה שבתי המשפט נדרשים ליתר זהירות לעומת העבר במתן צווים זמניים , וכמו בסוגיות אחרות נדרשים עתה בתי המשפט לערוך איזון בין האינטרס של התובע שהנתבע לא יכשיל
בתקופת הביניים שעד למתן פסק הדין את ביצועו, לבין האינטרס של הנתבע שזכות קניינו לא תיפגע יתר על המידה...".


וכן ראה בש"א 4459/94 , 4475 סלמונוב ואח' נ' שרבני ואח' פ"ד
מט (3) 479.

אי לכך, ועל מנת לאזן בין זכותה של המשיבה מחד ליתן תוכן ממשי לצו העיקול שניתן לה ובין זכותם של המבקשים מאידך, למעט את הפגיעה בהם במידת האפשר, הנני מורה על ביטולם של כל העיקולים שהוטלו ביום 13.1.02 אצל המחזיקים כולם, למעט - אצל משרד הבטחון ואצל האגודה למען החייל.


מובהר למען הספר ספק, כי אין האגודה למען החייל נדרשת לעכב כספים תחת ידיה, אלא כדי סכום העיקול בלבד, דהיינו 140,000 ₪, וכל יתרה תוחזר למבקשים בכפוף לכל דין.


ברי כי במידה שיתקבלו הכספים ממשרד הבטחון יבוטל אף עיקול זה.

15.
בנסיבות העניין כמפורט לעיל לא מצאתי לנכון לעשות צו בדבר הוצאות.

16.
יצויין כי בין לבין, מאז ניתנה תגובתה האחרונה של המשיבה הגישו המבקשים ביום 24.3.02 בקשה לביטול צו העיקול שניתן ביום 13.1.02 , וברי
שאין בהחלטתי זו כדי למנוע ברורה של בקשת הביטול כשלעצמה.


ניתנה היום 04 באפריל, 2002 (כ"ב בניסן תשס"ב) בהעדר, בלשכתי.


חדד אורית

- רשמת

קלדנית: מזלבשא בית משפט שלום 6150/02 צמז"ח עולם הספורט בע"מ , זאב שטיינמץ נ' עידן 88 שיווק כלי עבודה (94 ) בע"מ (פורסם ב-ֽ 04/04/2002)תיקים נוספים על צמז"ח עולם הספורט בע"מ
תיקים נוספים על זאב שטיינמץ
תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה (94 ) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט