ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ , איתורים חברה לכוח אדם בע"מ - חודאדאדי יאיר , טרופימצוק איגור

 
ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ , איתורים חברה לכוח אדם בע"מ - חודאדאדי יאיר , טרופימצוק איגור
2168/07 בשא     22/07/2007
בשא 2168/07 ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ , איתורים חברה לכוח אדם בע"מ נ' חודאדאדי יאיר , טרופימצוק איגור
3


בתי המשפט
בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע
בשא002168/07

בתיק עיקרי: עב 001256/2005
בפני
:
כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם


22/07/2007בעניין:
1. ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ

2. איתורים חברה לכוח אדם בע"מע"י ב"כ עו"ד:
כרמית אהרוני-אמונה

המבקשות


נ ג ד1. חודאדאדי יאיר

2. טרופימצוק איגורע"י ב"כ עו"ד:
אידלביץ רחלי

המשיבים

החלטה

בקשה זו עניינה עיכוב ביצוע של פסק הדין בתיק עב' 1256/05 מיום 24.6.07 (להלן - "פסק הדין"), בנוגע לחיוב המבקשות בתשלום פיצויי הלנת שכר.

1. בפסק הדין חויבו המבקשות לשלם למשיבים גמול העסקה בשעות נוספות ובשעות מנוחה בצירוף פיצוי הלנה מלאים וכן תשלום דמי הבראה, פדיון חופשה, אי הפרשת כספים למבטחים, דמי חגים, פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת.

ביום 25.6.07 שלמו המבקשות למשיבים את סכומי הקרן שנפסקו לטובתם על פי פסק הדין וכן הפרשי הצמדה וריבית, למעט פיצויי ההלנה על סכומי הקרן ששולמו.

המבקשות הגישו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי.

2. בבקשה שלפנינו טוענות המבקשות, כי לערעור שהגישו יש סיכויים טובים להתקבל, וכי פיצויי הלנת השכר שנפסקו למשיבים, נפסקו על אף התיישנות שחלה עליהם, וזאת לאור העובדה, כי בית הדין חייב בפיצויי הלנה סכומים שהולנו במשך תקופה של למעלה מ-4 שנים.

עוד נטען, כי טעה בית הדין בכך שהתעלם מכך שהסכומים שנפסקו בגין עבודה בשעות נוספות ובשעות מנוחה היו סכומי ברוטו, וכי מהם יש להפחית חיובי מס ודמי ביטוח.

הוסיפו המבקשות וטענו, כי טעה בית הדין בכך שקבע, כי המחלוקת בין הצדדים באשר לשעות הנוספות לא היתה אמיתית למרות שהוא פסק הרבה פחות ממה שתבעו המשיבים בגין רכיב זה.

3. המשיבים התנגדו לבקשה מן הטעם שלא הוכחו "נסיבות מיוחדות" המצדיקות סטייה מן הכלל, לפיו הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין. עוד טענו המשיבים, כי המבקשות לא הוכיחו, כי תהיה בעייה להשיב את המצב לקדמותו, אם יתקבל הערעור.

המשיבים הוסיפו וטענו, כי יש להעדיף את האינרטס של העיכוב לממש את זכויותיהם ללא כל דיחוי בפרט לאור העובדה, כי המבקשות לא הוכיחו את חוסנן הכלכלי וכי קיים סיכון כי מה שניתן לגבות היום יתכן ולא ניתן יהיה לגבות בעתיד.

4. הוראות תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, מחילות את הוראות תקנות סדר הדין האזרחי לגבי עיכוב ביצוע וסעדים זמניים.

הכלל על פי תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, הוא כי -

"הגשת ערעור לא מעכבת את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים".

עם זאת, מקנה תקנה 467 לתקסד"א לבית המשפט שנתן את ההחלטה, סמכות לעכב את ביצוע פסק הדין, בהתקיים נסיבות מיוחדות, המצדיקות סטייה מהכלל.

בית הדין הארצי קבע:

"ככלל, על החייב לבצע את תשלום פסק הדין במלואו גם אם הגיש ערעור על פסק הדין. עיכוב ביצוע פסק הדין הוא בבחינת החריג, כאשר הוכח קיומו של נזק בלתי הפיך למבקש וטובים סיכוייו בערעור" (ראה בשא (ארצי) 493/03 א.ג ויסטה מלונות ותיירות בע"מ - ג'ינדר קומר).

על פי הפסיקה, פסק הדין שניתן עומד על תילו ויש ליישמו. המבקש לעכב את ביצועו של פסק הדין צריך להראות טעם מיוחד על מנת לעכב את מי שזכה בדין לממש את פירות הזכייה. (ראה לעניין זה- י. לובוצקי, "סדר הדין בבית הדין לעבודה", מהדורת 2004 פרק 14, עמ' 22; בש"א 1414/00 סליבא זיאד ואח' - חברת סליבא את קורטאם מוסך דיזלים בע"מ ואח', פורסם בעבודה ועוד, כרך לג (95), 25).

5. בדונו בבקשה לעיכוב ביצוע, שוקל בית המשפט שניים אלה -

א. סיכויי ההצלחה בערעור - יש משמעות לסיכויי ההצלחה של הערעור, אם כי בשלב זה, די לפעמים בסיכויים לכאורה, כפי שמתגלים בבדיקה ראשונית של פסק הדין ונימוקי הערעור כדי לצאת ידי חובה בנדון.

ב. מאזן הנוחות - האם יהא זה מן הנמנע להשיב המצב לקדמותו, שכן נסיבות מיוחדות העשויות להצדיק עיכוב ביצוע קיימות, כאשר מתברר בעליל, כי אם יבוצע פסק הדין, שוב לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו והזוכה בערעור לא יוכל לממש את פרי זכייתו. כן יש לבחון את התוצאות שתיגרמנה לכל אחד מהם כתוצאה מההחלטה. כאשר נזקו של האחד יהא קשה ואילו לצד שכנגד ייגרמו רק השהיה או נזק שניתן לפצות עליו, תגבר הנטייה שלא ליצור עובדות מוגמרות ולעיתים ניתן יהיה להסתפק בערבות המתאימה שימציא הצד המבקש את עיכוב הביצוע. (מ. גולדברג, דיני עבודה, פרק 38, עמ' 138, ראה בנוסף, מח/12-12 מוסך ש.ר.ד בע"מ - סופר כדורי, פד"ע יט עמ' לד).

עם זאת, נקבע לעניין חיוב כספי, כי -

"כדי לזכות בעיכוב ביצוע של

פסק דין
הקובע חיוב כספי, מוטל על המבקש להראות, כי אם יזכה בערעורו לא יוכל לגבות בחזרה מן התובע את כספו... הכלל הבסיסי הוא כי מצבו הכלכלי של המערער שהוטל עליו חיוב כספי אינו מהווה שיקול במסגרת שקילת בקשתו לעכב את ביצוע פסק הדין... ההתחשבות במצבו של המבקש ובהשפעת ביצועו המיידי של פסק הדין על מצבו מותנית, לטעמי, בשלושה: ראשית, בכך שהמבקש יניח תשתית עובדתית מספקת לטענותיו באשר לנזקים שייגרמו לו כתוצאה ממימוש פסק הדין, למהותם ולאפשרות תיקונם, ולצורך כך על המבקש להגיש תצהיר שבו יפורטו היטב העובדות עליהן נסמכות טענותיו...; שנית, על המבקש לשכנע את בית המשפט בכך שלכאורה יש לערעורו סיכויים טובים להתקבל; ושלישית, מוטל על בית המשפט לתת את דעתו, בהקשר האמור, גם לפגיעה האפשרית שעלולה להגרם לזוכה כתוצאה מן העיכוב... (ראה בש"א 8240/96 (ע"א 6626/96) איתן חנני נ' פקיד שומה חיפה, פ"ד נ (5) 403, 405-406; ראה בנוסף, ע"א 6647/98 מנשה גנן נ' פקיד שומה תל אביב 4, פד"ע נג (1) 187 (ההדגשה שלי - י.א.ש).

6. בית הדין חייב לערוך את איזון השיקולים הנוגדים תוך שהוא בוחן את מאזן הנוחות של הצדדים. הלכה היא שכאשר כפות המאזניים מאוזנות ולשני הצדדים עלול להגרם נזק קשה לתיקון, אין לעכב את ביצוע פסק הדין.

7. לעניין סיכויי הערעור נקבע -

"לעניין סיכויי הערעור, ברור הוא שבית הדין אשר על פסק דינו מערערים אינו יכול לנקוט עמדה. אולם הדרך שהותוותה בפרשת "עיריית ת"א" הנ"ל (רע"א 6480/00 עיריית ת"א-יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח', ניתן ביום 19/11/00), יש בה כדי לסייע. שם נפסק כי אם ביהמ"ש הגיע למסקנה כי הערעור אינו משולל יסוד, עליו לעבור לבחינת התנאי השני (ראה בש"א 2794/03 מרדכי פיננברג נ' המלן אל עמרני)".

עיון בבקשת המבקשות מעלה, כי על פניו טענות הערעור מערבות שאלות שבעובדה ושבמשפט ועל כן אין מקום בשלב זה לקבוע, כי לערעור המבקשות אין כל יסוד. משכך, הרי יש לבחון גם את מאזן הנוחות בין הצדדים.

8. באשר למאזן הנוחות - לאחר עיון בבקשה ובתגובה, מששילמו המבקשות את כל הסכומים שנפסקו וכל בקשתן לעיכוב הביצוע מתייחסת לעניין פיצויי הלנת השכר בלבד ובשים לב לטענות שהעלו המבקשות בדבר החיוב בפיצוי הלנת השכר, לאחר ששקלתי את האינטרסים השונים ולאור העובדה כי הכלל הוא שאין מעכבים ביצועו של

פסק דין
, משהנני מוצאת כי ניתן להביא לידי איזון בין זכויות הצדדים בהפקדת ערובה בנקאית, הנני נעתרת לבקשה באופן חלקי ומורה כי ביצוע פסק הדין בכל הנוגע לתשלום פיצויי ההלנה יעוכב, בכפוף להפקדת ערבות בנקאית על ידי המבקשות בסכום של 50,000 ₪.

הערבות תופקד תוך 7 ימים. לא תופקד הערובה כנדרש, לא יעוכב ביצוע פסק הדין.

בנסיבות העניין - כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתנה היום ז' באב, תשס"ז (22 ביולי 2007) בהעדר הצדדים.


יעל אנגלברג-שהם

שופטת


בשא בית דין אזורי לעבודה 2168/07 ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ , איתורים חברה לכוח אדם בע"מ נ' חודאדאדי יאיר , טרופימצוק איגור (פורסם ב-ֽ 22/07/2007)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ , איתורים חברה לכוח אדם בע"מ      דוח מידע משפטי על חודאדאדי יאיר , טרופימצוק איגור

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ , איתורים חברה לכוח אדם בע"מ      דוחות בדיקת רקע על חודאדאדי יאיר , טרופימצוק איגור