חברת ספן בע"מ - צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חברת ספן בע"מ צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ
 
חברת ספן בע"מ - צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ
תיקים נוספים על חברת ספן בע"מ | תיקים נוספים על צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ

202228
2281/01 בשא     13/11/2001
בשא 2281/01 חברת ספן בע"מ נ' צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ
בעניין:

2בתי המשפט


בבית המשפט המחוזי בנצרת
בשא002281/01

בתיק עיקרי: א
001177/01


בפני
:

כב' השופט אברהם אברהם

13/11/2001בעניין:
חברת ספן בע"מ

המבקשתנ
ג
דצמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ

המשיבה
החלטה

בקשת רשות להתגונן.

1.
המשיבה זכתה במכרז לביצוע עבודות פיתוח ובניה שפירסמה המבקשת. בעקבות הזכיה נחתם בין הצדדים חוזה, בו התחייבה המשיבה לעשות את העבודה. המבקשת התחייבה לשלם למשיבה כספים, לפי מנגנון שנקבע בהסכם, ועל פיו – מידי חודש על המשיבה היה להגיש חשבון חלקי; על המבקשת היה לאשרו, ואחר כך לשלם למבקשת את הסכום המאושר לתשלום.

2.
המשיבה החלה עושה את העבודה שבה התחייבה, והגישה למבקשת מידי חודש חשבונות חלקיים. חשבונות חלקיים מס' 4-1 נבדקו ואושרו לתשלום על ידי נציג של המבקשת, מר מוטי וולך, והמבקשת שילמה את החשבון לידי המשיבה. וגם חשבונות חלקיים מס' 5 ו- 6 הוגשו על ידי המשיבה, והם גם אושרו לתשלום על ידי מר וולך, אלא שאז סרבה המבקשת לשלמם. מכאן תביעת המשיבה, לחייב את המבקשת בתשלומם.


בשולי הדברים נציין, כי לאחר החשבונות החלקיים 6-5 הוגשו גם חשבונות חלקיים 7 ו- 8 וכן חשבון סופי, אך כל אלה לא אושרו עד היום. המשיבה טרם תבעה את המבקשת לתשלום סכומים אלה. הלכה למעשה, היא ביקשה ליתן לה היתר לפצל את סעדיה, על מנת שיינתן לה לתבוע את המגיע לה בגין חשבונות אלה בהליך נפרד.

3.
תביעת המשיבה הוגשה בסדר דין מקוצר, והיא נסמכת על החשבונות החלקיים שאושרו לתשלום (מס' 5 ו- 6). המבקשת הגישה בקשת רשות להגן, והיא שוטחת בה טענות מטענות שונות כנגד המשיבה. לשיטתה – המשיבה הפרה את ההסכם שנכרת עימה, וגרמה לה נזקים, העולים על הכספים המגיעים לה. היא מוסיפה עוד, כי הכספים שנתבעו על ידי המבקשת בחשבונותיה – מופרכים וגבוהים בסדרי גודל מן הסכומים המגיעים לה באמת. היא נסמכת בטענותיה על חוות דעת של מומחה.

4.
החשבונות החלקיים 5 ו- 6 אושרו בידי הנציג המוסמך של המבקשת, מר מוטי וולך. לפיכך יש לראות את החשבונות 6-5 כמאושרים לתשלום, משמע כאלה, שלפי החוזה שנכרת בין הצדדים – שומה על המבקשת לשלמם למשיבה – בתנאי התשלום שעליהם הוסכם.

5.
טענת המשיבה, כאילו אישור החשבונות על ידי מר וולך אינה אלא המלצה, ראוי היה לה שלא תיטען משנטענה. אנו מדברים בנציג של המבקשת, איש מקצוע אשר הוסמך על ידה לבחון את נכונותם של החשבונות החלקיים (ואת החשבון הסופי, מן הסתם), אישור הגורר אחריו חיובה (לפי החוזה) של המבקשת בתשלום הסכום המאושר לתשלום מתוך החשבון החלקי. וכך אמנם נהגה המבקשת בחשבונות חלקיים 4-1, ושילמה למשיבה את שאישר מר וולך. ראו נא את שהוסכם עליו בסעיף 5 בת/1 לאמור, "חשבונות יאושרו ע"י מוטי וולך".

שונים היו פני הדברים, לו נטען כי מר וולך נהג שחיתות או כיו"ב טענות, שאז היה בהן כדי לשלול את בסיס החלטתו לאשר את החשבונות. לא זה המצב בענייננו.

6.
טענת המבקשת, כאילו חשבונות חלקיים 5 ו- 6 אינם מחייבים, אינה למן העניין. נכון הוא, כי הקובע – בסופו של יום – הוא החשבון הסופי, כך מורה החוזה. ואולם לחשבונות החלקיים יש חיים משלהם, כך קבע החוזה, והמבקשת חייבת בתשלומם בחלוף זמן מוגדר מיום אישורם. תשלומם אינו מותנה באישורו של החשבון הסופי. מנגנון זה הוא בליבו של החוזה, שכן המבקשת התחייבה בתשלומים לפי התקדמות העבודה, ומנגנון זה של החשבונות החלקיים ותשלומם עם אישורם משקף הסכמה זו שבלב החוזה.

7.
פועל יוצא מכך נגזרת גם המסקנה, כי חוות הדעת של מומחה שהגישה המבקשת אודות העבודה – אינה יכולה לגרוע מחבותה לשלם את החשבונות החלקיים: תחילה נציין, כי החשבונות אושרו על ידי נציג מוסמך של המבקשת (מר וולך); שנית – חוות הדעת עשויה להשפיע על אישורו של החשבון הסופי, אך לא על החשבונות החלקיים המאושרים.

8.
טענת המבקשת, כאילו החשבונות נקבו בסכומים גבוהים מן המגיע – אינה מתיישבת עם אישורם על ידי נציג מוסמך של המבקשת. חוות הדעת של המומחה מטעם המבקש, הנוקבת בסכומים נמוכים מאלה – אין בה כדי לסייע, ככל שאנו מדברים בחשבונות החלקיים.

9.
כאמור, המבקשת טוענת כלפי המשיבה, כי הפרה את החוזה עימה, בין היתר על ידי שאיחרה בביצוע ובהשלמת העבודה. היא טוענת לאיחור בן 252 יום.

גם טענה זו של המבקשת אינה יכולה לעמוד לה, שכן טענות אלה אינן יכולות לגרוע מחבותה של המבקשת לשלם למשיבה את החשבונות החלקיים, שאושרו לתשלום. מאותם טעמים שמנינו למעלה, הנותנים לחשבונות החלקיים חיים נפרדים ועצמאיים (כמעט), אנו באים למסקנה זו, שטענות לקיזוז בגין נזק, שנגרם כתוצאה מאיחור בהשלמת העבודה, אינן יכולות להיטען כנגד תשלום חשבון חלקי, שאושר לתשלום בידי נציג מוסמך של המבקשת. שים לב לכך, כי אין טענה, כי העבודה נשוא החשבונות החלקיים היא שנתאחרה, כי אם העבודה בכללותה היא שנתעכבה. ועוד ראינו, כי העבודה נשוא חשבונות חלקיים 6-5 אושרה לתשלום על ידי איש המקצוע, הנציג המוסמך מר וולך, שמתפקידו היה גם לטעון (כלפי המשיבה) טענות לאיחור, ולקזז מן המגיע לה בחשבונות החלקיים. באישורו את החשבונות הוא חיווה דעתו, כי הסכום הנקוב בחשבון החלקי
(כאן – 5 ו- 6) הוא הסכום שיש לשלמו, כשלוקחים בחשבון את כל שצריך לקחתו בחשבון, לרבות איחור בביצוע עבודה.

10.
מכל שמצאנו עד כה אנו
באים לכך, כי אין ליתן בידי המבקשת רשות להתגונן מפני התביעה. למעלה מן הצורך אנו נבחן להלן את טענות המבקשת, אלה הנוגעות לקיזוז בגין נזקי האיחור.

נציין תחילה, אף לו קיבלנו את הטענה, כי המבקשת רשאית לקזז מן החשבונות החלקיים נזקים שארעו לה כתוצאה מן האיחור בהשלמת העבודה, לא היתה טענתה טובה אלא כדי קיזוז סכום נמוך יחסית מסכום התביעה. בשורות הבאות ננסה ליתן טעם למסקנה זו.

11.
טענת המבקשת לפיצוי על נזקים שנגרמו לה כתוצאה מאיחורים
נשענת על הפיצוי המוסכם (לטענתה) בחוזה. ומה אומר החוזה: סעיף 6 ל"נספח להזמנה" (ת/1) קובע: -


"אי עמידה בלו"ז:
בכל מקרה שמועד האספקה בפועל יהיה מאוחר ממועד האספקה המתוכנן, יפצה הספק את ספן בגין הפיגור ...

שיעורי הפיצוי יהיו כדלקמן:

1000 ₪ ליום עבור כל יום פיגור החל מהיום השביעי ... ".

12.
נציין כבר עתה, טענת המבקשת, כאילו הפיצוי המוסכם נקבע לפי ריבית שבועית מתוך סכום ההזמנה – אינה למן העניין. הטענה נסמכת על המוסכם
בחוזה ה"סטנדרטי", שהיווה את בסיס ההתקשרות, ואולם ההסכם שהובא למעלה (בת/1) הוא הסכם מאוחר ומיוחד, שנרשם על נייר פירמה של המבקשת, ונהיר כי הפיצוי המוסכם הוא זה שמופיע בו ולא בהסכם ה"סטנדרטי". ואנו יכולים לומר את הדברים אף בשלב לכאורי זה בו אנו עומדים.

13.
אם כך, המבקשת זכאית לפיצוי בסך של 1000 ₪ על כל יום של איחור, החל מהיום השביעי. היא טענה, כאמור, לאיחור בן 252 יום. מתוכם יש לנכות שבעה ימים (אלה, שרק לאחריהם מתחיל החיוב בפיצוי); יש לנכות מתוך אלה 30 ימים בהם הופסקה העבודה, בשל הוצאת צו הפסקת עבודה; מתוך 252 הימים יש לנכות עוד 77 יום. ומדוע: בתצהירו טוען נציג המבקשת, כי על המשיבה היה להשלים את העבודה עד יום 06.08.00. אלא שעיון בת/2 מעלה, כי בין בעלי הדין הוסכם, מאוחר לחתימת החוזה, כי העבודה תושלם עד יום 22.10.01. ההפרש – 77 יום.


מכל אלה אנו באים כדי איחור בן 138 יום. הפיצוי עבור כל יום של איחור – 1000 ₪, וסה"כ פיצוי – 138,000 ₪ (בתוספת הצמדה כלשהי). מילים אחרות, אף לו קיבלנו את טענותיה של המבקשת לקיזוז הפיצוי בגין איחור, ברי שמסכום התביעה צריך היה לנכות סך 138,000 ₪ בלבד.

14.
נשים לב לכך, כי גם לו קיבלנו את האמור בחוות הדעת של המומחה מטעם המבקשת היינו מגיעים לתוצאה דומה, שהרי לפי שיטתו – המבקשת עשתה עבודה, ששוויה 1,686,312 ₪ ועוד מע"מ, בעוד לפי החשבונות שאושרו על ידי מר וולך, שעליהם נתבססה התביעה, אנו מגיעים כדי 1,730,247 ₪ ומע"מ. ההפרש קטן יחסית, כך אנו נוכחים.

15.
סיכומו של דבר, אנו מגיעים לכך, שאין ליתן בידי המבקשת רשות להתגונן מפני התביעה. את החשבונות החלקיים עליה לשלם במלואם. את טענותיה ביחס לעבודה בכללה היא רשאית להביא בפני
המשיבה, בהתדיינות אודות החשבונות החלקיים 8-7 ובחשבון הסופי שהוגש, בין על ידי שתתגונן מפני תביעה שהמשיבה תגיש (לפי שהצהירה על כוונתה זו בשולי תביעתה), או על ידי שתגיש תביעה משלה נגד המשיבה, שתשקף את טענותיה על איחורים וגו'. בהחלטה זו שיצאה תחת ידינו כאן לא יהא כדי לחסום את המבקשת מלטעון כל טענה ביחס לעבודה כולה (והיא כוללת את העבודה נשוא חשבונות חלקיים 6-5), שהרי זהו המנגנון שנקבע בהסכם, משמע – חשבונות חלקיים אינם אלא תשלום על חשבון, כאשר ההתחשבנות הסופית נעשית עם סיום העבודה. נדגיש, כי לפי הבנתנו את ההסכם – המנגנון שנקבע בו צפה גם מצב, שבו המזמין עשוי לשם לקבלן המבצע, במסגרת תשלומי ההתקדמות (קרי – חשבונות חלקיים), סכומים שיעלו על הסכום שיאושר בסופו של דבר בחשבון הסופי, שאז יהיה על הקבלן להשיב כספים לידי המזמין. הדברים מצביעים על חייהם העצמאיים של החשבונות החלקיים, ומכאן – על החובה לשלמם – בלא קשר לחשבון הסופי, ודאי בטרם השלמת העבודה כולה.

16.
אשר על כן – הבקשה ליתן רשות להגן – נדחית.


המבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסך של 10,000 ₪ ומע"מ.


המשיבה זכאית ליטול

פסק דין
על מלוא סכום התביעה.

ניתנה היום י"ב בחשון, תשס"ב (29 באוקטובר 2001) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אברהם אברהם
, שופט


002281/01בשא054
אִיתַי בהלול-גורבשא בית משפט מחוזי 2281/01 חברת ספן בע"מ נ' צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ (פורסם ב-ֽ 13/11/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן