קווי חשמל תל אביב חברה לעבודות קבלניות בע"מ - אנגל מרכזי מסחר בע"מ, אנגל השקעות וייזום פרויקטים בע"מ ואח'

 
קווי חשמל תל אביב חברה לעבודות קבלניות בע"מ - אנגל מרכזי מסחר בע"מ, אנגל השקעות וייזום פרויקטים בע"מ ואח'
תיקים נוספים על קווי חשמל תל אביב חברה לעבודות קבלניות בע"מ | תיקים נוספים על אנגל מרכזי מסחר בע"מ, אנגל השקעות וייזום פרויקטים בע"מ ואח'

2793/03 א     02/08/2007
א 2793/03 קווי חשמל תל אביב חברה לעבודות קבלניות בע"מ נ' אנגל מרכזי מסחר בע"מ, אנגל השקעות וייזום פרויקטים בע"מ ואח'
1


בתי המשפט

בית משפט השלום חיפה
א 002793/03


בפני
:
כב' השופט אברהם אליקים

תאריך:
02/08/2007בעניין:
קווי חשמל תל אביב חברה לעבודות קבלניות בע"מ

ח.פ. 511450835


ע"י ב"כ עו"ד
נ. שטיינברג

התובעת


נ ג ד1 . אנגל מרכזי מסחר בע"מ
ח.צ. 520039686
2 . אנגל השקעות וייזום פרויקטים בע"מ
ח.פ. 511614695
3 . אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ ח.צ. 520043241
4 . אנגל יעקב


ע"י ב"כ עו"ד
אטוס יעקב

הנתבעים

פסק דין

מבוא וטיב המחלוקת
1. התובעת חברה קבלנית לביצוע עבודות חשמל הגישה תביעה כספית כנגד שלוש חברות מקבוצת אנגל וכנגד מנכ"ל הקבוצה. בין הצדדים מחלוקת גם באשר ליריבות שבין הנתבעים השונים לבין התובעת. למען הנוחיות בלבד אתייחס לכל הנתבעים כקבוצת אנגל, השם בו בחרו להשתמש בכתב הגנתם ומבלי שישתמע כי גובשה עמדתי לגבי חבות כל אחד ואחד מהנתבעים, במידה ותקבע חבות אבחן חבותו של כל אחד מהנתבעים בהתאם.

2. בשנת 1995 מפעל הפיס פרסם מכרז לבניית מבנים המכונים "אשכולות פיס" ברחבי הארץ, קבוצת אנגל זכתה במכרז ביחד עם אחרים והיא קבלה הרשאה לבנות מספר אשכולות פיס.

3. את ביצוע העבודות בחרה קבוצת אנגל לבצע באמצעות קבלני משנה. אין מחלוקת כי קבוצת אנגל התקשרה עם חברת ת.ש.מ.ג חברה לבניה בע"מ (להלן-"תשמג") כקבלן משנה לביצוע העבודות ב-5 מבנים. חברת תשמג התקשרה עם התובעת לביצוע עבודות החשמל באותם מבנים. אין מחלוקת כי קבוצת אנגל התקשרה גם ישירות עם התובעת כקבלן משנה לביצוע עבודות החשמל במספר מבנים.

4. לב ליבה של המחלוקת הינו סיכום דברים שאינו נושא תאריך שנחתם בין מנהל התובעת מר אלי אהרון לבין מנהל קבוצת אנגל מר יעקב אנגל, (להלן-"סיכום הדברים" המופיע כנספח יב' למוצגי התובעת או נספח ז1' למוצגי הנתבעים). על פי אותו סיכום דברים הובטח לתובעת לקבל לביצוע עבודות חשמל ב-7 מבנים או בלשון הסיכום "באופן מיידי ימסרו 2 מבנים ומיד עם קבלתם ימסרו לפחות עוד 5 מבנים", לגרסת התובעת היא קבלה לביצוע רק ארבעה מבנים מתוך השבעה המובטחים.

5. ספירת המבנים ללא התייחסות לתאריכים תראה כי התובעת ביצעה בהתאם להסכם שלה עם תשמג את העבודות ב- 3 מבנים: בחדרה, בנתניה ובלב השרון. על פי התקשרות ישירה בין התובעת לבין קבוצת אנגל ביצעה התובעת את עבודות החשמל ב-4 מבנים: בבנימינה, בבית שמש, באריאל ובקרית ים. גם עבודות החשמל בנשר ובמרר בוצעו על ידי התובעת בתחילה לפי הסכם עם תשמג ומשנקלעה תשמג לקשיים בעקבותם הוחזר הנושא לקבוצת אנגל, סוכם ישירות בין התובעת לבית קבוצת אנגל על ביצוע המבנים בנשר ובמרר.

6. על פי סיכום הדברים היתה צריכה לקבל התובעת עבודות לביצוע ב- 7 מבנים, בפועל ביצעה התובעת עבודות ב-9 מבנים אלא שלטענתה היא קבלה לביצוע 5 מבנים מתשמג ורק 4 מבנים מקבוצת אנגל ואת הפיצוי בגין אובדן הרווח שהיתה מרוויחה התובעת מ-3 המבנים החסרים דורשת התובעת מקבוצת אנגל. קבוצת אנגל טוענת כי היא התחייבה לספק לתובעת ביצוע עבודות ב-7 מבנים ובפועל קבלה התובעת לביצוע עבודות ב-9 מבנים כך שלטענתה דין התביעה להדחות.
7. לאור מחלוקת זו ברורה חשיבותו של מועד עריכת סיכום הדברים. אם כגרסת התובעת לאחר קבלת 5 מבנים מתשמג, נפגשו הצדדים ונערך סיכום הדברים הדן בהספקת 7 מבנים נוספים לאחר מכן, הרי שסיכום הדברים הופר שכן אין מחלוקת כי נמסרו לתובעת לאחר מכן רק 4 מבנים (או 6 אם לוקחים בחשבון גם את המבנים במרר ובנשר שנמסרו לה פעמיים, פעם ע"י תשמג ופעם ע"י קבוצת אנגל). לעומת זאת אם כגרסת קבוצת אנגל בתחילת ההתקשרות בין כל הצדדים נערך סיכום הדברים, הרי שאין מחלוקת כי לאחריו קבלה התובעת לבצוע יותר מ-7 מבנים כמובטח ולכן לא הופר סיכום הדברים.

8. לתובעת בתביעתה טענה נוספת, היא טוענת כי מאחר והובטח לה כי תהא הקבלן המשנה היחידי שיבצע את עבודות החשמל בכל 15 המבנים שהיתה אמורה לקבל קבוצת אנגל במסגרת המכרז, היא הסכימה לבצע הפחתה של 80,000 ש"ח מהתמורה המגיעה לה בגין ביצוע כל אחת מהעבודות במרר ובנשר, משהסתבר כי קבוצת אנגל מסרה לביצוע עבודות החשמל גם לקבלן משנה אחר (בשם קלט אור) דורשת התובעת את השבת הסכום של 160,000 ש"ח שהפחיתה לטענתה מסכום התמורה.

9. התובעת הגישה תביעה כספית כנגד הנתבעים לתשלום אובדן רווח בגין 3 מבנים שלא נמסרו לה, אובדן המסתכם ב-350,253 ש"ח ולתשלום של 160,000 ש"ח, שיעור הפחתת סכום התמורה בביצוע העבודות במרר ובנשר, סה"כ עומד סכום התביעה לאחר שערוך על 817,882 ש"ח.

10. חשוב לציין כי הנתבעים מלינים בין השאר על הגשת התביעה כשאין לתובעת יריבות עם הנתבעים מס' 2-4 והם טוענים כי הגשת התביעה בסמוך להתיישנותה, בשנת 2003 בטענה של הפרת סיכום דברים לכאורה משנת 96 מהווה התנהגות שלא בתום לב המצדיקה דחיית התביעה.

11. לאחר דיונים ארוכים בשאלת גילוי המסמכים ותשובות לשאלונים, הציעה התובעת בישיבת 13.3.05 לפצל הדיון ולדון בשלב ראשון רק בשאלת הפרת סיכום הדברים, מהנמוק כי "דיון בשאלה זו בוודאות ייתר כמות עצומה של מסמכים משני הצדדים" והצעתה נתקבלה כך שהוחלט ששאלת גובה הנזק (למעשה אובדן הרווח הנטען ע"י התובעת) תדון בשלב מאוחר יותר באם ייקבע כי הופר סיכום הדברים.

12. משסרבה התובעת להכרעה במחלוקת על סמך המסמכים, (דרך שהיתה מקובלת על הנתבעים), במהלך שלוש ישיבות העידו עדי שני הצדדים. מטעם התובעת העידו המנכ"ל מר אלי אהרון, המנהל מר יהוצדק פפר ומנהל הפרויקט מר פליקס רבינוביץ. מטעם הנתבעים העידו יו"ר קבוצת אנגל מר יעקב אנגל, סמנכ"ל לעניני הנדסה מר יעקב יעקובינסקי, ומנהל הפרוייקטים והמהנדס הראשי מר משה סמרה.

13. בעת סקירת העדויות חשוב להזכיר כי התובעת נתנה הסכמתה להגשת תצהירו של עו"ד הרשקוביץ שמסר תצהיר מטעם הנתבעים ללא חקירה נגדית, בנוסף התובעת ויתרה על הזכות שניתנה לה לזמן לעדות את מנהל תשמג מר משה שנפ והיא חזרה בה מבקשתה להגיש תצהיר משלים בשאלת מסמך ההתקשרות בקשר למבנה בקרית ים, מסמך מיום 1.4.98.

14. בתום שמיעת הראיות סיכמו הצדדים טיעוניהם בכתב לרבות סיכומי תשובה מטעם התובעת.

כרונולוגיה
15. במועדים לא ידועים נחתמו שלושה הסכמים, סיכום הדברים (נספח יב' למוצגי התובעת), הסכם בין התובעת לבין אנגל מרכז מסחרי בע"מ (נספח יג' למוצגי התובעת) והסכם בין התובעת לבין אנגל ייזום בע"מ (שצורף כנספח ב' לתביעה והושמט משום מה ממוצגי התובעת).
16. ביום 19.5.96 התקשרה קבוצת אנגל עם תשמג בהסכם לבצוע עבודות בנית המבנה בנשר (נספח א' למוצגי התובעת) באותו יום נערך בין אותם צדדים גם הסכם להקמת המבנה במרר, (נספח ב' למוצגי התובעת).
17. ביום 6.6.96 ניתן צו התחלת עבודה במרר (נספח ו'1 למוצגי התובעת).
18. ביום 23.6.96 התקשרה קבוצת אנגל עם תשמג בהסכם לבצוע עבודות בנית המבנה בנתניה (נספח ג' למוצגי התובעת).
19. ביום 28.7.96 (או 24.7.96) ניתן צו התחלת עבודה בנשר (נספח ו'2 למוצגי התובעת או נספח ח' למוצגי הנתבעים).
20. ביום 30.7.96 ניתן צו התחלת עבודה בלב השרון (נספח ו'3 למוצגי התובעת).
21. ביום 5.8.96 התקשרה קבוצת אנגל עם תשמג בהסכם לבצוע עבודות בנית המבנה בלב השרון (נספח ד' למוצגי התובעת).
22. ביום 21.8.96 התקשרה הנתבעת מס' 1 עם תשמג בהסכם לבצוע עבודות בנית המבנה בחדרה (נספח ה' למוצגי התובעת), באותו יום ניתן צו התחלת העבודה (נספח ו4' למוצגי התובעת).
23. ביום 28.8.96 התקשרה התובעת בהסכם לביצוע כל האשכולות שתקבל תשמג, (נספח ז' לת/1).
24. ביום 10.9.96 ניתן צו התחלת עבודה בנתניה, (נספח ו'5 למוצגי התובעת).
25. ביום 1.9.96 ניתן צו התחלת עבודה בבנימינה, (נספח י' למוצגי הנתבעים).
26. ביום 15.10.96 ניתן צו התחלת עבודה בבית שמש (נספח יג' לתצהיר הנתבעים).
27. ביום 29.11.96 נמסר לתובעת ביצוע העבודות במבנים בבנימינה ובית שמש, (נ/8).
28. בחודש 2/98 התחיל ביצוע העבודות במבנה קרית ים (סעיף 19 לת/1).
29. בחודש 6/98 התחיל ביצוע העבודות במבנה אריאל, (סעיף 19 לת/1).

השאלות הטעונות הכרעה
30. השאלה הראשונה והמרכזית הינה מתי נחתם סיכום הדברים?
31. בהתאם לעיתוי חתימתו של סיכום הדברים יש לקבוע את תוכנו ולבחון האם הפר מי מהנתבעים את אותו סיכום.
32. בנוסף יש לבחון האם התחיבה קבוצת אנגל למסור לתובעת את עבודות החשמל בכל המבנים, או במילים אחרות האם התחייבה קבוצת אנגל שלא לעבוד עם קבלני משנה אחרים בתחום החשמל והאם בהסתמך על התחיבות זו הסכימה התובעת להפחית התמורה המגיעה לה עבור ביצוע העבודות במרר ובנשר.
דיון
33. אם נמקד המחלוקת לשאלה המרכזית, יסתבר כי מדובר בשאלה מאוד נקודתית והיא תאריך החתימה על סיכום הדברים, מסמך שכאמור נכתב ללא תאריך. לו ניתן היה לדעת מתי נחתם סיכום הדברים, לא היה צורך בבירור התביעה, שכן אם נחתם סיכום הדברים לפני או בסמוך לתחילת העבודות כולן, קבוצת אנגל התחייבה לספק עבודות ב-7 מבנים והתובעת קבלה לאחר מכן לביצוע ביחס לאותה נקודת זמן, עבודות ב-9 מבנים. אך אם נחתם סיכום הדברים בחודש נובמבר 96 כגרסת התובעת, הרי שהתובעת ציפתה לקבל 7 מבנים נוספים מעבר למבנים שקבלה דרך תשמג ולאחר חודש 11/96 קבלה התובעת רק 4 מבנים.

34. לתובעת חברה עסקית מכובדת יש בעיה בלתי מובנת ככל שמדובר בתאריכים, שלושה הסכמים מהותיים שנערכו על ידה במסגרת היחסים הקשורים בתביעה נחתמו מבלי שיש תיעוד כלשהו על גבי ההסכמים (או במסמך נלווה) לגבי תאריך חתימתם: סיכום דברים (נספח יב' למוצגי התובעת), הסכם בין התובעת לבין אנגל מרכז מסחרי בע"מ (נספח יג' למוצגי התובעת) והסכם בין התובעת לבין אנגל ייזום בע"מ (שצורף כנספח ב' לתביעה) כולם מסמכים שלא ניתן לשבצם במועד מוגדר בציר הזמן.

35. לעיתים במהלך ניהול העסקים נשכח רישום תאריך על גבי מסמך, אך שחזור התאריך יכול להיעשות בעזרת רישומים נילווים כגון שחזור ביומן של תאריך הפגישה בין הצדדים, או דיווח פנימי לבעלי התפקידים על עובדת עריכת ההסכם ואם נזכור כי חברה רצינית כמו התובעת פועלת בליווי צמוד של עורכי דין ורואי חשבון, ניתן היה לצפות כי אצל בעלי התפקידים מטעמה או במהלך דיווחים באספות השונות של החברה יימצא תיעוד לגבי תאריכי ההתקשרות אלא שבתיק זה בכל העדויות שהציגה התובעת אין זכר כלשהו לתאריך ספציפי בו נחתם סיכום הדברים, גם לא במסמכי לוואי שונים. לא פחות תמוה הוא כי כל שלושת העדים שהעידו מטעם התובעת לא זכרו תאריך ספציפי בו הובא לידיעתם קיומו של סיכום הדברים או מתי נחתם. אם נזכור כי התובעת המתינה כמעט 7 שנים עד להגשת תביעתה מבלי ששלחה מכתבי התראה, הרי שאין לתובעת אלא להלין כנגד עצמה.
36. חשוב להדגיש כי גם מנכ"ל התובעת מר אלי אהרון נשאל על כך ספציפית בשאלה מס' 15 לשאלון שהועבר עליו נ/26 ותשובתו היתה תשובה לא ענינית במקום לנקוב בתאריך הוא מפנה לסעיף בכתב התביעה, סעיף 2.12 שאף בו אין תאריך מסוים. כאשר הוא נדרש לתת תשובה לשאלה שלא בדרך של הפניות לסעיפים, בתשובה לשאלון נ/27 הבהיר מנכ"ל התובעת באשר למועד חתימת סיכום הדברים כי "אינני זוכר את המועד שנערך סיכום זה". משבחרה התובעת להסתמך על הסכם ללא תאריך וכשאין לה ראיות להוכיח מועד חתימתו, היא נותרת ללא הוכחת הפרט המהותי העומד בבסיס תביעתה.

37. למעשה כבר מקריאת כתב התביעה מסתבר כי לתובעת גרסה מאוד מבולבלת ומסורבלת בתביעתה ובמהלך ההליכים המקדמים הסתבר כי התובעת הסתבכה עם התאריכים ועם תאור הזמנים. ייתכן ושורש הבעיה בניסוח לקוי של סעיפים בתביעה, סעיפים שנכתבו במכוון ללא ציון מועד (ר' למשל סעיף 2.2, 2.8, 2.10) ייתכן ושורש הבעיה בשיטת פעולתה של התובעת לפיה היא מתעלמת מציר הזמן ומנהלת עסקיה מבלי לייחס חשיבות לתאריכים, שיטה בה הכשילה התובעת את עצמה בעת שנדרשה להוכיח טענותיה.

38. הערותיי באשר לניסוח התביעה באופן בלתי ראוי, מתאימות גם לניסוח תצהירי העדות הראשית. קצת מוזר בעיניי שבתביעה בה לב המחלוקת הינו תאריך חתימה על סיכום הדברים, משתמש מנכ"ל התובעת בתצהירו ת/3 בתיאורים נזילים למדיי כדי לתאר תאריכים, סיכום הדברים נחתם "בשלהי 1996" ההסכם עם הנתבעת מס' 2 נחתם "בתקופה שבין אפריל ליולי 1997" מי שמתאר תאריך חתימת הסכם בתקופה שבין לבין כמוהו כמי שמשחזר בדיעבד תאריכים ולא מעיד מידיעה או מזכרון.

39. השוואת לוח הזמנים בכתב התביעה ביחס ללוח הזמנים בתצהירו של מנכ"ל התובעת מר אלי אהרון מצביעה על סתירות מהותיות ושינוי חזית ששינתה התובעת לאחר הגשת תביעתה, סתירות שמונעות לקבוע על פי ראיות התביעה מתי נחתם סיכום הדברים.

40. על פי סעיף 2.8 לכתב התביעה ניתן לראות כי לאחר סיום העבודות בלב השרון, נתניה וחדרה, התקשרה התובעת לטענתה עם אנגל השקעות בהסכם בקשר למרר ונשר (נספח ב' לתביעה שגם אינו נושא תאריך ומשום מה הושמט ממוצגי התובעת במשפט), לאחר מכן התבקשה התובעת להפחית מהתמורה ורק אז נערך סיכום הדברים (סעיף 2.10-2.11 לתביעה). בתצהירו ת/3 שינה מר אלי אהרון את הסדר, ההסכם עם אנגל השקעות הוזז בלוח הזמנים העלום של התובעת לאחר חתימת סיכום הדברים, (סעיף 1.4 לת/3). מנכ"ל התובעת התבקש לתת הסבר לשינוי מהותי זה והוא חזר על התשובה "איני מבין את השאלה" (עמ' 37), לא פחות תמוהה נשמעה תשובתו בהמשך:
"ש. בכתב התביעה אתה טוען גרסה, ההסכם עם אנגל השקעות זה ההסכם הראשון שנחתם עם חב' אנגל, בתצהירך מופיעה גרסה שונה לגמרי, ההסכם הראשון הפך להיות ההסכם האחרון.
ת. צריך להסתכל במסמכים עצמם וניתן לראות את התאריכים".
הפעם התשובה טובה אלא שנשכח ממנכ"ל התובעת כי על ההסכמים אין תאריכים, לא על נספח ב' לתביעה לא על נספח ג' לתביעה ולא על נספח ד' לתביעה.
ובהמשך לשאלה כמתואר באותו עמוד 37 מוסיף מר אלי אהרון:
"ש. מתי נחתם ההסכם בין אנגל לבין קווי חשמל, לגבי השלמת האשכולות מרר ונשר.
ת. אני אבדוק היכן ההסכמים האלה ואומר לך את הכל. לדעתי זה היה צריך להיות מתי שתשמג היו בקשיים. אנגל נכנס בנעליו. אני עכשיו רואה שכל החוזים של אנגל הם ללא תאריכים. אני לא רואה תאריך על ההסכם, אך אני משער, שזה נעשה בתקופה שאנגל נכנסה בנעליי תשמג וזה היה משהו לקראת בשלהי שנת 96".

הסכם שנערך במועד שלא ננקב במכוון בתביעה (סעיף 2.8 לתביעה) ואשר הפך לחתימה "בתקופה שבין אפריל ליולי 1997" (סעיף 1.4 לת/3) שונה בחקירה הנגדית למועד סתמי אחר "שלהי שנת 96". רק לתובעת פתרונים מהו היום בשלהי שנת 96 או שבין אפריל ליולי שנת 97 בו נחתם ההסכם באשר לנשר ומרר והרי למועד חתימתו חשיבות באשר לשאלה האם הוא כלול בסיכום הדברים או שמא נערך לפניו. מנהל התובעת לא בא לדוכן העדים כדי "לשער" אלא להעיד ולהשערותיו בהעדר עובדות ומסמכים לא יכול להיות משקל כלשהו.
יודגש כי משנתבקש מנכ"ל התובעת לתת הסבר לסתירות בין גרסתו לבין האמור בכתב התביעה התנגד ב"כ התובעת לשאלה בטענה כי "חברי יודע שאנחנו תיקנו את כתב התביעה והעמדנו את הדברים על דיוקם גם לגבי סעיף 2.8 ו- 2.9 ו- 2.10" הפכתי והפכתי במסמכי התיק לא מצאתי תיקון כתב התביעה בקשר לסעיפים אלו. ייתכן והתכוון ב"כ התובעת לכתב התשובה שהוגש מטעמה אלא שכתב תשובה אינו בא לתקן או להחליף את כתב התביעה ובמקרה זה עובדותיו אכן סותרות את תאור האירועים בכתב התביעה, כך שרב הנסתר על נגלה בכתבי הטענות של התובעת באשר ללוח הזמנים.

41. אך יותר מכל בלטה תשובתו של מנכ"ל התובעת בעקבות אותה התנגדות (אשר את תוכנה הוא לא שמע) כמתואר בעמ' 39: "אני לא מבין את השאלה. אני מחזק את דברי בית המשפט. אתה שואל אותי שאלות על דברים שלא הייתי מעורב בהם. אני מנהל קבוצת חברות, כל שנה אנו מבצעים של כ- 50 פרויקטים, אני לא יכול לרדת לפרטים של ניהול הפרויקטים, חב' מנורה מבצעת כ- 40 עד 50 פרויקטים בשנה, יש לי מנהל פרויקטים ומנכלים, אני דואג לדברים העיקריים. בנושא המסוים הזה, הייתי מעורב בפגישות הראשוניות, לקבל את העבודה לסכם את המחיר. אותו דברם עם יעקב אנגל שנפגשתי וסיכמתי מה שבפועל. מה נעשה בפועל, לא הייתי מעורב באופן יומיומי. את התצהיר מטעמי, ערכתי על פי מסמכים....".
וכן ר' דבריו בעמ' 45:
"ש. בכתב התשובה לכתב ההגנה טוענת קווי חשמל בעמ' 3 ואני מפנה אותך: "האמת היא..." מתי נחתם ההסכם עם אנגל נספח י"ג לתצהירך?
ת. אני רואה הסכם שחתומה קווי חשמל שפפר חתם. תמוה בעיניי שבכל ההסכמים עם אנגל כולל זה שהוא חתם איתי בכתב יד, אין תאריכים. אני חתמתי את ההסכם האישי עם אנגל וגם אין תאריך. לגבי שאלתך אני לא יודע את התשובה....
ש. מה זה מאוחר בזמן לכל ההסכמים, זה ההסכם האחרון?
ת. לאיזה הסכם? אני לא כתבתי לבד, ישבו אנשים, אני לא מתחמק. אני לבד לא הכנתי את כתב התביעה, מר פפר ומר פליקס ישבו והם היו מעורבים יום יומית עם עורכי דין. במדוייק איני יכול להגיד אם זה היה לפני או אחרי. אין לי ספק שאם מסתכלים עליי אני יכול לפעול בהיגיון. אני לא הכנתי את כתב התביעה לבד".

42. בתביעה בה לתאריכי ההסכמים חשיבות מירבית, העד המרכזי שהיה צד לאותו סיכום דברים לא יודע להעיד לגבי מועד ספציפי אלא עורך תצהירו על סמך מסמכים, התובעת לא עמדה בנטל המינימאלי כדי להוכיח טענותיה. תמוה לא פחות לאור תשובה זו מדוע התעקשה התובעת להביא עדויות בע"פ ולא להסתמך רק על המסמכים כשמסתבר כי אף אחד מעדיה לא זוכר או לא יודע דבר בקשר לשאלות המהותיות והוא בא להקריא את המסמכים הקיימים כבר בפני
בית המשפט.

43. הקלות בה משנה התובעת את מועדי עריכת ההסכמים אולי מתאפשרת במקרה בו בחרה התובעת לערוך 3 הסכמים ללא תאריך, אך אין היא מתיישבת עם נטל ההוכחה ועם החובה המוטלת על בעל דין לדבוק בגרסה עובדתית אחת.

44. בהעדר ראיות מצד התובעת, יש לבדוק מועדו של סיכום הדברים על פי התנהגות הצדדים ועדויות הנתבעים ואציין כבר עתה כי לאחר שמיעת העדויות עדיפה בעיניי עדותם של עדי הנתבעים ולפיה במהלך חודש יוני 96 נערך סיכום הדברים, לאחריו הועברו לתובעת לביצוע בין במישרין ובין בעקיפין, עבודות בקשר ל-9 מבנים ולמעשה סיכום הדברים קויים במלואו ע"י הנתבעים. שוכנעתי כי באותו שלב במהלך יוני 96 התובעת ידעה כי 7 המבנים המובטחים בסיכום הדברים, הינם בסה"כ 7 המבנים שקבלה לטפולה, בין מהנתבעים ובין דרך תשמג.

45. כפי שיפורט להלן, חיזוק לקביעתי זו ניתן למצוא בעדותו המוסכמת של עו"ד הרשקוביץ, בעדויות הנתבעים ובהתנהגות התובעת שהתבטאה גם במסמכים שונים שנחתמו על ידה שתומכים בגרסת הנתבעים ובשתיקתה במשך שנים ארוכות.תצהירו של עו"ד הרשקוביץ נ/33
46. תצהירו של עו"ד הרשקוביץ הוגש בהסכמה ללא חקירה נגדית, משמעות הדבר כל האמור בתצהיר מקובל על התובעת ומכאן שניתן לקבוע כעובדה שאינה במחלוקת כי במהלך חודש יוני 96 נוצר הקשר בין מנכ"ל התובעת לבין מר יעקב אנגל שנענה לבקשה לשלב התובעת כקבלן חשמל בפרויקט אשכולות הפיס, (סעיף 11 לנ/33). עובדה זו מחזקת את לוח הזמנים הנטען ע"י הנתבעים.
הייתכן כי רק כ-5 חודשים לאחר שנענתה בקשת התובעת מחודש יוני, ייפגשו הצדדים לממש הכוונות בחודש נובמבר כגרסת התובעת?
הייתכן כי במהלך ביצועו של פרויקט פעיל, שני מנהלים של גופים מובילים בתחום העסקי, מדברים במהלך חודש יוני 96 על פגישה עסקית והם נפגשים רק בשלהי שנת 96?

לאור תצהירו המוסכם של עו"ד הרשקוביץ עדיפה בעיניי טענת הנתבעים כי הפגישה נערכה בחודש יוני 96 סמוך למועד בו סייע עו"ד הרשקוביץ ליצירת המפגש בין הצדדים.

התקשרות בקשר למבנה בקרית ים כהגדלת חוזה
47. התובעת קבלה לביצוע גם את ביצוע העבודות במבנה בקרית ים, לצורך כך נחתם בין הצדדים מסמך ביום 1.4.98 שכונה "אשכולות פיס הגדלת חוזה" (נ/19).

48. לגרסת התובעת ממועד החתימה על סיכום הדברים ועד להחלטה על קבלת המבנה בקרית ים היא קבלה מקבוצת אנגל לביצוע רק את מבני בית שמש ובנימינה, 2 מבנים מתוך 7 מובטחים, לו גרסתה של התובעת היתה נכונה, הוספת המבנה בקרית ים (מבנה שלישי מתוך שבעה) אינה יכולה להקרא "הגדלת חוזה", אלא מימוש החוזה קיים. רק אם נכון ליום 1.4.98 כבר מוצה סיכום הדברים והתובעת כבר קבלה לביצוע את כל 7 המבנים המובטחים באותו סיכום, יכונה המבנה הנוסף כ"הגדלת חוזה".

49. כינוי המצב על ידי שני הצדדים כמצב של הגדלת חוזה מתיישב עם גרסת הנתבעים לפיה, סיכום הדברים נערך בחודש יוני 96 לאחר שקוים סיכום הדברים במלואו וכך אני קובע.

50. במאמר מוסגר אציין כי הציניות של ב"כ התובעת כאמור בסעיף 99 לסיכומיו, אינה במקומה לאור עדותו המשכנעת של מר יעקב אנגל שהסביר כיצד החליט על מספר המבנים שתקבל התובעת לרבות השפעתו הברוכה של עו"ד הרשקוביץ.

51. יודגש כי בישיבת קדם המשפט מיום 4.12.05 בקש ב"כ התובעת להגיש תצהיר קצר על מנת שהתובעת תסביר גרסתה לגבי "הגדלת החוזה", בקשתו נענתה בחיוב אך התובעת בחרה שלא לעשות כן. גם שהעיד מטעם התובעת מר פפר החתום על המסמך הוא לא מצא לנכון להבהיר הבהרה כלשהי בקשר אליו.

התובעת נערכה לביצוע ההסכמים בדרך של הזמנת חומרים ל- 7 אשכולות ולא ל-12
52. אם גרסת התובעת נכונה והנתבעים התחיבו בפני
ה כגרסתה לספק לה עבודות ב-7 אשכולות בנוסף ל-5 שקבלה מתשמג, היתה צריכה התובעת להיערך מול ספקיה לביצוע עבודות ב-12 אשכולות. עיון בנספחי יח2, יט'1-יט'6 למוצגי התובעת מראה כי התובעת נערכה לקבלת חומרים רק ל-7 אשכולות פיס, הערכות התואמת את פרשנות הנתבעים לפיה בתחשיב מספר האשכולות בסיכום הדברים לקחו הצדדים את סך הכולל של האשכולות שתקבל התובעת, בין ישירות מקבוצת אנגל ובין דרך קבלן המשנה של אנגל- תשמג והתובעת ידעה כי בסה"כ היא עומדת לקבל לביצוע 7 מבנים.
למנכ"ל התובעת מר אלי אהרון כמתואר בעמ' 43 לא היתה תשובה לסתור טענה זו:
"ש. אולי תוכל להסביר מה ההגיון להתקשר עם ספק לביצוע 7 אשכולות כאשר בסופו של דבר יש 12 אשכולות 7 מאנגל ו – 5 מתשמג. למה התקשרת עם פייביש, מה הרעיון או הסיבה בשביל 7 אשכולות?
ת. זה עניין של ביצוע עבודה והליך עבודה שבו אני לא מעורב. אני לא ניהלתי את העבודה".
וגם מנהל התובעת פפר לא ידע להסביר בצורה ענינית כיצד מתיישבת התנהגות התובעת בשאלה זו עם תביעתה (עמ' 29).

53. התנהגות התובעת לאחר החתימה על סיכום הדברים והיערכותה לביצוע 7 מבנים בלבד תומכת בגרסת הנתבעים לפיה סיכום הדברים נערך בתחילת ההתקשרות במהלך חודש יוני 96 והתובעת ידעה כי היא צריכה להיערך לביצוע עבודות ב-7 מבנים בסה"כ, חלקם התקבלו דרך תשמג וחלקם ישירות מקבוצת אנגל.

עדויות הנתבעים
54. סמנכ"ל לעניני הנדסה מטעם הנתבעים, מר יצחק יעקובינסקי העיד כמתואר בסעיף 25 לתצהירו נ/34 כי במהלך יוני 96 קבל לידיו את סיכום הדברים, מר משה סמרה מנהל הפרויקטים והמהנדס הראשי אצל הנתבעים מסר בתצהירו נ/35 כי במהלך חודש יוני 96 נודע לו על הסיכום ועל ההנחיה לתשמג לאחר אותו סיכום להעביר העבודות לתובעת (סעיפים 22-24). שני העדים נחקרו בחקירה הנגדית חקירה תיאורטית, הם נשאלו שאלות רבות כדוגמת מה נכון יותר, מה סביר יותר, אך הם לא עומתו כלל עם גרסתם לגבי המועד בו נודע להם על קיומו של סיכום הדברים. אי העמדת שאלות המפתח במבחן החקירה הנגדית חיזקה בצורה משמעותית את גרסת הנתבעים. למען הסדר אבהיר כי בנושא בהם כן נשאלו שלושת עדי הנתבעים ובכלל זה המנכ"ל מר יעקב אנגל עדותם היתה אמינה עליי.

העדר טענה מטעם התובעת בדבר הפרת סיכום הדברים
55. הציפיה מנפגע עקב הפרת חוזה הינה כי יעמוד על זכויותיו ויטען טענותיו כנגד המפר. שתיקה ארוכת שנים יכולה להיחשב כויתור או כתמיכה לטענה כי לא היתה כלל הפרה. התובעת לא טענה להפרה, טענה כלשהי במשך שנים ארוכות. מנכ"ל התובעת מר פפר נשאל על כך ואין לי אלא להביא דבריו כמתואר בעמ' 27:
"ש. אולי תוכל לומר כמנכ"ל חברת קווי חשמל מדוע קווי חשמל ישבה באפס מעשה שנים מהיום שנודע לה ההפרה?
ת. אין לי תשובה".

56. שתיקת התובעת בולטת לאור העבודה כי הוחלפו בין הצדדים מכתבים. גם ביום 21.7.99 כשלוש שנים לאחר ההפרה לכאורה של סיכום הדברים לא רק שלתובעת אין טענה בדבר הפרת ההסכם או אי קיום התחיבות, בתגובה למכתב בו מועלות טענות כלפיה מצד הנתבעים היא מסיימת מכתבה בלשון של פיוס ורצון לעבוד במשותף עם הנתבעים, (ר' מכתב הנתבעים ותשובת התובעת נ/7).

57. גם מר אלי אהרון נדרש לתת הסבר לנושא מהותי זה בחקירתו הנגדית כמתואר בעמ' 37 והוא אישר את שתיקתה של התובעת:
"ש. תפנה אותנו בתצהירך למכתב התראה אחד שנשלח למי מהנתבעים לגבי הפרה של סיכום כזה או אחר לגבי מספר אשכולות הפיס.
ת. אני לא חושב שהיה מכתב כזה. למיטב זיכרוני".

מעדותו הסתבר כי לא רק שאין מכתבי מחאה או דרישה מצד התובעת, היא לא רצתה כלל לתבוע את הנתבעים כמתואר בעמ' 48:
"ש. מדוע שום דבר בנושא הפרה או התחייבות של הפרה לא מופיע בתצהירך?
ת. אני אמרתי כבר שבהתחלה לא רצית להגיש תביעה ושיני את דעתי...
ש. מכתב אישי ליעקב אנגל לא נעשה?
ת. לא זכור לי שהוצאתי מכתב כלשהו בנושא הפרת החוזה. אז לא חשבתי לתבוע".

לכך אוסיף כי עו"ד הרשקוביץ מסיים תצהירו נ/33 שהוגש בהסכמה בהצהרה כי "מעולם לא שמעתי ממר אלי אהרון, מילה ולו חצי מילה על הפרת התחיבות או אי קיום התחיבות של אנגל כלפיו, לגבי מסירת עבודות חשמל באשכולות פיס" וחשוב לזכור מעמדו המיוחד של עו"ד הרשקוביץ ביצירת הקשר בין הצדדים, ביחס האישי המיוחד שקבל משני הצדדים וכי במקרה של מחלוקת אחרת נעזרו שני הצדדים בעו"ד הרשקוביץ, ר' סעיפים 19-20 לתצהירו.

התובעת לא התנהגה כצד שסבור כי החוזה עימו הופר ושיקולי הגשת התביעה לאחר שנים וללא כל התראה או טענה נותרו ללא הסבר משכנע ולמעשה ללא הסבר כלשהו.

58. זה השלב להבהיר כי מהתנהגות הצדדים ומעיתוי החתימה על סיכום הדברים עולה כי על פי אומד דעתם של הצדדים, התובעת ציפתה לקבל מהנתבעים את ביצוע העבודות מבלי לעשות אבחנה האם מדובר בעבודות דרך קבלן משנה אחר- תשמג או שמא ישירות מהנתבעים והרי חשוב לזכור כי המקור לביצוע העבודות היה תמיד אותו מקור- הנתבעים שזכו במכרז כקבלן ראשי והעסיקו קבלני משנה.

59. התובעת בתביעתה מנסה לעשות אבחנה בין המבנים שהתקבלו מתשמג לבין המבנים שהתקבלו מהנתבעים, אלא משנתבקש המנכ"ל מר אלי אהרון להסביר כיצד קבלה התובעת את העבודות מתשמג, הוא לא מסר תשובה ענינית (עמ' 36). מול גרסה זו נמסרה גרסה חד משמעית של מהנדס הנתבעים מר יעקובינסקי שתיאר בסעיף 29 לתצהירו נ/34 כי הנתבעים הורו לתשמג לבצע את עבודות החשמל באמצעות התובעת וזו גם גרסתו של מר אנגל בסעיף 28 לתצהירו נ/36, דהיינו בדבריהם יצרו הנתבעים קשר ישיר גם בין המבנים שנמסרו דרך תשמג לבין הנתבעים. בישיבת קדם המשפט מיום 4.12.05 לאחר שתצהירי הנתבעים היו בידי ב"כ התובעת, הוא בקש לאור האמור בהם להביא לעדות את מר שנפ מנהלה של תשמג "כי הדברים שנאמרים פה הם קריטיים", ובקשתו נענתה. למרות זאת התובעת בחרה בסופו של יום שלא להביא לעדות את מר שנפ ולהותיר את בנושאים "הקריטיים" את גרסת הנתבעים ללא גרסה אחרת ומשמעות הדבר כי גם 5 המבנים שהועברו לביצועה של התובעת ע"י הקבלן המשנה האחר, תשמג, הועברו לפי הוראתו של מר אנגל לאחר סיכום הדברים ולשם קיום התחייבות הנתבעים.

60. לאור כל האמור לעיל הנני קובע כי סיכום הדברים נחתם במהלך חודש יוני 96, לאחריו קבלה התובעת לביצוע עבודות ב-9 מבנים בהתאם למוסכם ואף מעבר לכך ולכן לא הופר סיכום הדברים.

61. במאמר מוסגר אציין כי תמוה בעיניי מדוע התובעת מתעלמת מהעובדה כי היא קבלה ישירות מהנתבעים לא רק את 4 המבנים שאינם במחלוקת אלא גם את ביצוע העבודות במבני מרר ונשר שהעבודות לגביהן נמסרו לתשמג אבל הוחזרו ממנה לתובעת בשל קשייה הכלכלים של תשמג. התובעת צרפה לתביעתה את ההסכם שנערך בינה לבין אנגל יזום בע"מ בקשר אליהם (נספח ב') והיא תובעת במרכיב השני של תביעתה סכומים שונים מהנתבעים בגין אותם הסכמים. במילים אחרות גם אם היתה מתקבלת טענת התובעת באשר לעיתוי חתימת סיכום הדברים הרי שגם לגרסתה לו היתה מקפידה על העובדות, היא קבלה 6 מבנים מתוך 7 כמובטח ולא רק 4.

התחייבות קבוצת אנגל שלא לעבוד עם קבלני משנה אחרים
62. מרכיב נוסף בתביעה, הינה התחייבות לכאורה של קבוצת אנגל שלא לעבוד עם קבלני משנה אחרים ובהסתמך עליה הפחיתה התובעת לטענתה 160,000 ש"ח מהתמורה המגיעה לה בגין העבודות במרר ובנשר.

63. התובעת בסעיף 2.11 לתביעתה לא נוקטת לשון סיכום או התחייבות אלא טוענת כי נאותה להפחית התמורה בנשר ובמרר "משום שניתן לה להבין כי תבצע עבודות חשמל בכל המבנים שנמסרו לתובעים במסגרת הפרויקט", לא ברור מהו מקור הבנתה של התובעת ומדוע לא דרשה התחיבות מפורשת. מאחר והתובעת מתארת בתביעתה כי לאחר מכן נערך סיכום הדברים, מסמך בכתב, היתה חובה על התובעת לדאוג ולהעלות "הבנה" זו על הכתב. מנכ"ל התובעת מר אלי אהרון טען בסעיף 19 לתצהירו נ/3 כי "על פי סיכום הדברים עולה בבירור כי הכוונה היתה שהתובעת תקבל את כל עבודות החשמל במסגרת הפרויקט, קרי ב-15 מבנים". אלא משהגיע מר אלי אהרון אל דוכן העדים הסתבר כי בפועל התובעת חוזרת בה ממרכיב זה של התביעה שכן בחקירתו הנגדית כמתואר בעמ' 42-43 גרסתו היתה שונה מהותית:
"ש. בתצהירך בסעיפים 17 ו – 19 אתה טוען כי אנגל התחייבה למסור לך את כל 15 אשכולות הפיס. אם אנגל לשיטתך או יעקב אנגל התכוון למסור לך ביצוע עבודות חשמל בכל 15 אשכולות פיס, למה כתוב לפחות 7?
ת. ראשית הוא התחייב לפחות ל – 7 וזה כתוב במסמך. חלק אנחנו ביצענו עבור תשמג. באותו זמן היה מדובר שהוא אמור לקבל עוד 7 או יותר מפרוייקט אשכולות פיס. אני ביקשתי שיתחייב ליותר והוא הסכים רק ל – 7".

64. אם ידעה התובעת כי קבוצת אנגל זכתה בהקמת 15 מבנים והיא הסכימה לתת לתובעת לעבוד רק ב-7, המסקנה ההכרחית הינה כי היה ידוע לתובעת כי קבלני משנה נוספים יזכו בביצוע העבודות, כך שכל טענתה בדבר הפחתת במחיר התמורה לאור מצג כי תקבל 15 אשכולות, הפכה לטענה חסרת בסיס.

אם לא די בכך אישר זאת מפורשות מר אלי אהרון כמתואר בעמ' 43:
"ש. מתי נודע לך לראשונה שאנגל משתמשת בלקט אור כקבלן עבודות חשמל נוסף באשכולות פיס?
ת. די בסמוך אם אני זוכר נכון אחרי שסיכמתי עם אנגל את הדברים.
ש. ממש בסמוך להתקשרות?
ת. כן, וזה גם לא הפריע לי. למה שיפריע אם יש לו יותר והוא רוצה למסור למישהו אחר, שימסור. מעולם לא ביקשתי דבר שלא מגיע לי".

לא ברור לי כיצד מתיישבת אמירה זו עם האמור בסעיפים 33-35 לתצהירו של אותו עד ת/3 אשר רואה במסירת עבודות לקבלנים אחרים הפרת הסכם ומיד מתעוררת השאלה מדוע מצהירי התובעת טענו טענה שבדיעבד לאחר חקירתו הנגדית של המנכ"ל מר אלי אהרון הסתבר כי הטענה שנטענה בתביעה ובתצהיריהם אינה טענת אמת.

65. לכך אוסיף כי עו"ד הרשקוביץ בתצהירו נ/33 תאר בסעיף 11 כי התובעת ידעה מראש כי קיים קבלן משנה אחר והיא אף ידעה על זהותו. משהוגש התצהיר בהסכמה, עובדה זו אינה במחלוקת.

66. למעלה מן הצורך אבהיר כי עיון בסיכום הדברים לא מצביע על מתן בלעדיות כלשהי לתובעת. אין אזכור בסיכום הדברים לטענה כי הנתבעים לא יעסיקו קבלני משנה אחרים ושוב אפנה לעדותו של מר אלי אהרון כמתואר הפעם בעמ' 44:
"ש. מאיפה נולד הסיפור של 15 אשכולות מאנגל?
ת. אני לא אמרתי שאנגל הבטיח לי 15 אלא אמרתי שהוא הבטיח לי 7. זה כתוב בבירור בהתחייבות בכתב היד".
גרסה שמקובלת עליי אלא שהיא שונה לחלוטין מהטענות שטוען אותו מצהיר בתצהירו ת/3 ומהאמור בכתב התביעה.
67. לכך אוסיף כי התובעת הוכיחה כי כשרצתה כי תנתן לזכותה התחייבות מסוג זה היא אף דאגה להכניס סעיף מפורש בנושא ואפנה לסעיף 1 בהסכם ההתקשרות שבין התובעת לבין תשמג (נספח ז' לת/1).

68. גם אם נאמץ את גרסת התובעת- הגרסה המאוחרת המנוגדת לאמור בכתב התביעה- לפיה ההסכם בענין מרר ונשר היה ההסכם האחרון, הרי שלמעשה חוזרת בה התובעת מטענתה כי על בסיס ההסכם הנ"ל (שטרם בא לעולם) הופחתה התמורה בסיכום הדברים.

69. לאור האמור לעיל הנני קובע כי התובעת ידעה שאינה קבלן המשנה היחידי, היא לא הפחיתה סכום כלשהו שלא מרצון או כתנאי לקיום התחיבות אחרת ולכן גם מרכיב זה בתביעתה דינו להדחות.

70. לאור קביעתי בדבר דחיית התביעה מתייתר הצורך לבחון היריבות בין התובעת לבין כל אחד מהנתבעים.

סיכום
71. לאור האמור לעיל הנני דוחה התביעה כנגד הנתבעים ומחייב התובעת לשלם לנתבעים שכר טרחת עו"ד בשיעור של 40,000 ש"ח בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום י"ח באב, תשס"ז (2 באוגוסט 2007)
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים
ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי
_________________
אברהם אליקים
, שופט
א בית משפט שלום 2793/03 קווי חשמל תל אביב חברה לעבודות קבלניות בע"מ נ' אנגל מרכזי מסחר בע"מ, אנגל השקעות וייזום פרויקטים בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 02/08/2007)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על קווי חשמל תל אביב חברה לעבודות קבלניות בע"מ      דוח מידע משפטי על אנגל מרכזי מסחר בע"מ, אנגל השקעות וייזום פרויקטים בע"מ ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על קווי חשמל תל אביב חברה לעבודות קבלניות בע"מ      דוחות מידע עסקי על אנגל מרכזי מסחר בע"מ, אנגל השקעות וייזום פרויקטים בע"מ ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן