אפי פלדות בע"מ - אליעד (א.מ.) פרויקטים בע"מ

 
אפי פלדות בע"מ - אליעד (א.מ.) פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על אפי פלדות בע"מ | תיקים נוספים על אליעד (א.מ.) פרויקטים בע"מ

4378/98 א     25/12/2002
א 4378/98 אפי פלדות בע"מ נ' אליעד (א.מ.) פרויקטים בע"מ
בתי המשפט
א 004378/98
בית משפט השלום רחובות
25/12/2002
תאריך:
בפני
: כבוד השופט גדעון ברק
אפי פלדות בע"מ

בעניין:
התובעת
עו'ד ארנפלד

על ידי ב"כ
נ ג ד
1 . אליעד (א.מ.) פרויקטים בע"מ

2 . מזוז יעקב

הנתבעים
עו"ד סודאי

על ידי ב"כ
פסק דין
1. א) התובעת הגישה נגד הנתבעים אליעד (א.מ.) פרוייקטים בע"מ (להלן: "החברה")
ונגד מנהלה מזוז יעקב (להלן: "יעקב"), בקשה לביצוע 4 שיקים, שסכום כ"א מהם 20,811 ₪ ובסה"כ 83,244 ₪ (קרן).

ב) הנתבעים מתגוננים, באמצעות תצהיר שהוגש על ידי יעקב, בפני
השיקים הנ"ל בטענות הבאות:
(1) הנפרעת של השיקים היא חב' בשם שש"ר, אשר הוציאה חשבוניות של שתי חברות: שש"ר חב' לסחר ופיתוח בע"מ ו-שש"ר פלדות מברזל מקצועי (1995) בע"מ (להלן: "שש"ר פלדות").
שש"ר פלדות החליפה את שמה ל-אפי פלדות בע"מ
(להלן: "התובעת").
התובעת הוסיפה, ללא רשות, לאחר השם שש"ר את המילים "פלדות וברזל מקצועי (1995) בע"מ.
(2) המגעים של החברה היו עם עמוס ארביב, שהוא מנהלן של שתי החברות (להלן: "עמוס").
(3) השיקים הנ"ל הם חלק מסדרת 12 שיקים, כ"א ע"ס 20,811 ₪ ומועד פרעון השיק האחרון בסדרה היה 31/4/97. (כך במקור!)
(4) ביום 12/2/96 הוחזרה לשש"ר סחורה ומשש"ר התקשרו והודיעו שהסחורה שהוחזרה היא פח 3 מ"מ ולא כפי שרשום בתעודת המשלוח. עלות טונה של פח שחור, על פי החיוב של שש"ר היא 370 דולר וסה"כ עלות הסחורה שהוחזרה לפי 10,068 ק"ג לפי שער 3.117 ₪ לדולר (נכון ליום 12/2/96) מסתכם לסך 13,586 ₪.
שש"ר חייבה את החברה לפי שער דולר לא נכון - כמפורט בסעיף 7 לתצהירו של יעקב - נ/1.
החברה הוציאה לשש"ר חשבונית חיוב עבור ההפרשים בשער הדולר ובטעות חשבונית זו הוצאה ע"ס 13,267 ₪.
(5) בספטמבר 1996 או סמוך לכך, לקחה שש"ר חזרה, ללא רשות, את הברזל המגולוון שסיפקה לחברה, מחצר פרטית של יעקב. שש"ר לקחה את כל החומר שסופק בחשבונית מס' 1212 מתאריך 30/11/95 ע"ס 49,744 ₪ וחשבונית 1243 מיום 1/12/95 ע"ס 37,495 ₪.
היות ששווי הסחורה שנלקחה עולה על 87,000 ₪ - ביטלה החברה שיק מס' 230 ע"ס 20,811 ₪ ובעקבות כך התחייב עמוס להשיב החומר שנלקח.
(6) לאחר שעמוס התחייב כנ"ל, שילמה החברה את השיקים שנועדו לפרעון מאוקטובר 1996 ועד ינואר 1997 ומאחר ששש"ר לא עמדה בהתחייבויותיה ולא החזירה החומר - בוטלו יתר השיקים.
(7) יש להפחית מהסכום שהחברה היתה צריכה לשלם לשש"ר את הסכומים בחשבוניות הנ"ל בסה"כ 87,239 ₪.
בסופו של דבר, בוטלו השיקים כדין, החברה לא חייבת מאומה לשש"ר, אלא שש"ר חייבת להחזיר לחברה סך 26,000 ₪. (בסיכומים מציין ב"כ הנתבעים שמגיע לנתבעים החזר 38,173 ₪ ולא 26,000 ₪!).

2. א. א) אם כן, נקודת המוצא לצורך קביעת ממצאי פסה"ד צריכה להיות,
שמדובר בבקשה לביצוע 4 שיקים (מתוך ה-12 הנ"ל) ע"ס 20,811 ₪ כ"א וכך עולה כי החיוב הכולל על פי הבקשה לביצוע מגיע לסכום הקרן של 83,244 ₪.
ב) השאלה היא אם אכן על הנתבעים לשלם לתובעת מלוא סכומי השיקים הנ"ל - אם לאו.
ב. א) לצורך מתן פסה"ד, מודה אנוכי לב"כ הצדדים על כי הסכימו למסור
ההכרעה בנדון דנן לבית המשפט לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד - 1984 ובכך חסכו מזמנם ומזמנו של בית המשפט ואף קידמו את סיום התיק המתנהל מאז 1998.
ב) למרות מתן הסכמה זו, אפשרתי לב"כ הצדדים - לבקשתם - להגיש סיכומים קצרים על מנת שכ"א מהם יביא בפני
בית המשפט את עיקרי הנקודות שראוי ליתן עליהם את הדעת.

ג. לאחר שעיינתי בעדויות כפי שהובאו בפרטיכל הארוך של הדיון, במסמכים שהוצגו בפני
- כולל חוות הדעת של המומחה מר אבי בוכניק (להלן: "המומחה") ולאחר עיון בסיכומי ב"כ הצדדים ובתגובה לסיכומים שהגיש ב"כ הנתבעים - הגעתי למסקנה כי על הנתבעים לשלם לתובעים סך 38,519 ₪ - הכל כפי שיפורט בהמשך.

ד. על אף שלא חלה עלי חובת ההנמקה, מצאתי לנכון להביא העקרונות העיקריים העומדים ביסוד מסקנתי הנ"ל - הכל כפי שיפורט בהמשך.

3. א. א) מוסכם על ידי ב"כ הצדדים כי ההסכם ת/1 מגבש הסכם שנערך לצורך
התחשבנות וקביעת החוב הסופי שחבים הנתבעים לתובעת.
בהסכם זה, נקבע סכום החוב לסך 249,732 ₪ ולהבטחת סילוק חוב זה נתנו הנתבעים לתובעת 12 שיקים בסך 20,811 ₪ כ"א.
כמו כן, הוסכם כי 12 השיקים הנ"ל נמסרים לתובעת במקום 4 שיקים שהיו בידי התובעת - שיקים המפורטים בסעיפים 1-4 להסכם.
סה"כ 4 השיקים מסתכם לסך 142,539 ₪.
ב) קיימת מחלוקת אם 4 השיקים הנ"ל הוחזרו לנתבעים בפרק זמן זה או אחר, אך לעצם מועד ההחזרה אין נפקא מינה לגבי קביעת סכום החוב שנקבע בהסכם ת/1.
מכל מקום, על גבי אותו הסכם צוין בכתב יד מיום 1/8/96 כי יעקב או מי מטעמו מאשר קבלת 4 השיקים הנזכרים בסעיפים 1-4 להסכם.
ג) באשר להסכם זה, מאשר יעקב כי קבע לשבת עם עמוס על כל החשבון, מה חייבים ומה לא חייבים ולאחר מו"מ הגיעו לסכום החוב ולחלוקתו ל-12 תשלומים - כאמור לעיל.
(ראה עמ' 81 לפ', ש' 18-24 - ההדגשה שלי=ג.ב).

ב. א) אלי מזוז - בנו של יעקב - (להלן: "אלי") מאשר שהוא חתום על ההסכם
ת/1 ועל השיקים - כולל השיקים נשוא הבקשה לביצוע. (עמ' 60 לפ', ש' 17-21). אלי אמנם טוען כי כל שעשה הוא לחתום על ההסכם והשיקים לפי בקשת אביו, אך אין בכך כדי לאיין תקפות החתימות.
ב) יעקב חתם אף הוא על גב השיקים תחת חותמת האומרת: "הנני ערב ערבות מוחלטת בון פור אוואל לתשלום הסכום הנקוב בשיק זה..." (ראה שיקים ת/4-ת/7).
שיק אחד נחתם על ידו ביום 12/5/96 ועל 3 שיקים האחרים חתם ביום 25/4/96.
ג) (1) כאשר בהסכם נקבע גובה החוב בש"ח וניתנו שיקים לכיסוי
אותו חוב - מקבל אנוכי טענת ב"כ הנתבעים, שאותה מאשר גם ב"כ התובעת, שעם כריתת ההסכם ת/1 אין יותר מקום להתייחס לחישוב הדולרי, שכן בהסכם זה נקבעה צורת החישוב השקלי בתוספת רבית עבור פיגור לפי הנהוג במשק - כמצוין בסיפא להסכם.
(2) אני מקבל טענת ב"כ הנתבעים, שאין לקבל עמדת המומחה בדבר צורת חישוב הריבית על הפיגורים בתשלומים.
חישוב הריבית גם אין לעשותו מיום כריתת ההסכם אלא מיום הנקוב על כ"א מ-4 השיקים כיום הפרעון - שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת ההוצל"פ. כך גם מוגשים השיקים ללשכת ההוצל"פ, כאשר חישוב הריבית בתיק ההוצל"פ נעשה מיום פרעון כ"א מהשיקים ועד לפתיחת תיק ההוצל"פ ומיום פתיחת תיק ההוצל"פ ועד לתשלום בפועל.
(3) משנחתם ההסכם לאחר מו"מ ולאחר שיעקב קבע לשבת עם עמוס - לשבת על כל החשבון - אין מקום לשמוע טענה - כפי שניסה יעקב לטעון - נגד ההסכם עצמו, כאשר הוא נחתם מרצון טוב וחופשי על ידי הצדדים.
(4) לאחר עריכת החישובים ניתנה הוראה לפרג'ון שמעון - מנהל החשבונות של החברה לרשום 12 השיקים. (ראה נ/3 וראה גם עמ' 53 רישא לפ').
ד) משהוסכם סכום החוב הכולל בהסכם ת/1 - אין גם נפקא מינה לטענת
יעקב בתצהירו, כי התובעת חייבה הנתבעת לפי שער דולר לא נכון. (סעיף 7 לתצהיר - נ/1).
חישובים אלה כבר לא רלוונטים כאשר לאחר מועדי החישוב הנזכרים בתצהיר, נערך ההסכם המגבש חוב מוסכם ועדכני.

4. א. א) (1) בין אם הסחורה נלקחה ברשות ובין שנלקחה ללא רשות - הרי
שאין ספק שלקיחת הסחורה חזרה - ועמוס מודה בלקיחת הסחורה - יש לזכות הנתבעת בשווי אותה סחורה בסכום שמופיע בחשבון הזיכוי ת/3.
עמוס מסכים לעובדה שיש לזכות הנתבעת, אך טוען שאכן נעשה זיכוי ואת הזיכוי ייחס לחוב ריבית שהצטברה לסכום הקרן.
(2) אינני מקבל הטענה, ששווי הסחורה שהוחזרה נגבה על חשבון ריבית.
חשבון הזיכוי בגין החזר חומר פגום נושא תאריך 26/1/97 ואילו חשבון חיוב הריבית נושא תאריך 26/4/96 (ראה ת/2, ת/3) ומכל מקום לא הוצג חישוב עדכני המראה כי בעת החזרת הסחורה עמד גובה הריבית כנטען על ידי עמוס.
(3) לכן, יש לזכות הנתבעים בסכום החזר הסחורה בסך 27,165 ₪.
(ראה ת/3 המתייחס להחזר סחורה מחשבונות 1212).
ב. א) כמו כן, יש לזכות הנתבעים על סחורה שהוחזרה לתובעת ביום 12/2/96
(תעודת משלוח 396) בעלות של 13,586 ₪.
אכן הוצג מסמך (מב/16) שנכתב על ידי עמוס, לפיו מתחייב עמוס להחזיר החומר המגולוון שלקח - אך למרות שבאותו מסמך נרשם שהחומר פגום ולא ניתן למכירה, מאשר עמוס כי בסופו של דבר כן הצליח למכור החומר. לא הובאה ראיה פוזיטיבית המאשרת שהתובעת סיפקה לנתבעים סחורה חלופית.
לכן, אני קובע כי יש לזכות הנתבעים בשווי ההחזר בסך 13,586 ₪.
ב) (1) כמו כן, בהתייחס לחוות הדעת של המומחה, יש לזכות
הנתבעים בסך 2,216 ₪ בגין משטחים, בסך 535 ₪ בגין הובלות ובסך 1,223 ₪ - זיכוי משקל משטחים - ובסה"כ 3,974 ₪.
(ראה סעיף 3-4 לחוות הדעת).
(2) לעניין זה מציין הן המומחה והן ב"כ התובעת כי עמוס הודה שיש לזכות הנתבעים בהתאם.
(עמ' 3 לסיכומי ב"כ התובעת, בהתייחסו לסעיף 3-4 לחוות הדעת).

5. אני מקבל טענת ב"כ הנתבעים, שאין להתחשב בנספח א' שצורף לחוות הדעת של המומחה.
ראשית, הוא מתייחס לשיקים ולסכומי שיקים שכבר אינם רלוונטים לענייננו.
שנית, מסמך זה אכן לא היה חלק מהראיות והמומחה גם לא מסביר מהותו של מסמך זה, אלא מתייחס אליו כמסמך המראה כי נעשה בעבר תרגום משקלים לדולר ביום הפרעון.
מה שהיה איננו מה שיהיה, משום שכפי שציינתי לעיל, המחייב את הצדדים הוא אותו סיכום חשבון בהסכם שבעקבותיו ניתנו שיקים ואשר 4 מהם הוגשו לביצוע בתיק ההוצל"פ.

6. א) סוף דבר, לאור האמור בפסה"ד אני קובע כי מתקבלת הגנת הנתבעים עד סכום
של 44,725 ₪ (כמפורט בסעיף 4 לעיל) ונדחית ההתנגדות באשר ליתרת סכום הקרן של 38,519 ₪ (83,244 ₪ - 44,725 ₪).
באופן כזה רשאית התובעת להמשיך בהליכי ההוצל"פ בתיק 4-97-06065-21 (רחובות) מאותו שלב בהם הופסקו בצרוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום פתיחת תיק ההוצל"פ הנ"ל ועד לתשלום יתרת החוב בפועל.

ב) כמו כן, בהתחשב בנסיבות, אני מחייב הנתבעים, שניהם ביחד ו/או כל אחד מהם בנפרד, לשלם לתובעת אגרת משפט באופן יחסי לסך 38,519 ₪ - בצרוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום תשלום האגרה בתיק 4378/98 ועד להשבתו על ידי הנתבעים לתובעת.

ג) כמו כן, אני מחייב הנתבעים, באופן סולידרי, לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצרוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.

ד) אין בקביעת ההוצאות הנ"ל כדי לפגוע מההוצאות ומשכה"ט שנקבעו ו/או שייקבעו בתיק ההוצל"פ עקב נקיטת הליכי ההוצל"פ.

ניתן היום כ' בטבת, תשס"ג (25 בדצמבר 2002) במעמד עו"ד ארנפלד - ב"כ התובעת ועו"ד שטמר - ב"כ הנתבעים.

ברק גדעון - שופט
א בית משפט שלום 4378/98 אפי פלדות בע"מ נ' אליעד (א.מ.) פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 25/12/2002)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אפי פלדות בע"מ      דוח מידע משפטי על אליעד (א.מ.) פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על אפי פלדות בע"מ      דוחות מידע עסקי על אליעד (א.מ.) פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן