פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ - מדינת ישראל, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
 
פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ - מדינת ישראל, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה ואח'

מידע על מדינת ישראל    מידע על משרד התעשיה    מידע על המסחר והתעסוקה   


602/03 פשר     06/12/2006תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
תיקים נוספים על מדינת ישראל
תיקים נוספים על משרד התעשיה
תיקים נוספים על המסחר והתעסוקה
פשר 602/03 פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה ואח'
בעניין:
1
בתי המשפט


בית משפט מחוזי חיפה
פשר000602/03

בפני
:
כבוד סגן הנשיא גדעון גינת
תאריך:

06/12/2006

חוק החברות, התשנ"ט – 1999

פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
(בכינוס נכסים ובפירוק)

יעקב ריבנוביץ, עו"ד יצחק לוקשינסקי, רו"ח
בתפקידם ככונסי הנכסים של החברה

1. מדינת ישראל
, משרד התעשיה
, המסחר והתעסוקה

2. מורלינוי בע"מ

3. אגריפרם בע"מ

4. קלינוי מכונות טיאוט בע"מ

5. כונס הנכסים הרשמי

בעניין
:הכנ"ר

עו"ד עופר שוויצר
, ב"כ הכונסים
עו"ד ריבנוביץ+ רו"ח יצחק לוקשינסקי
עו"ד עודד גולדשטיין+ עו"ד יצחק דוידוב, בשם קלינוי + אלכס יוסופוב, עובד אצל בעל השליטה, ציון בדש
נוכחים:
פרוטוקול

ריבנוביץ:
כפי שהודעתי לביהמ"ש ביום 14/11/06, אין יותר צורך במתן הוראה על ביטול השיעבוד שנרשם לטובת מ"י, וזאת לאור הודעתה בכתב של ב"כ המדינה (22/10/06) ששיעבוד זה בוטל.
עדיין יש צורך בהכרעה בשני הסעדים הנוספים, דהיינו ביטול שיעבוד צף לטובת מורלינוי ואגריפרם וחיוב קלינוי בתשלום של
325500 דולר ארה"ב + ריבית מוסכמת.
לעניין פרשת אגריפארם ומורלינוי – אנו המצאנו על יסוד החלטת ביהמ"ש את הבקשה למשיבים אלה וגם על יסוד מה שכתבנו בבקשה למתן הוראות אגריפרם היא חברה מחוקה. לגבי מורלינוי היא עדיין חברה קיימת, אם כי לפי המידע, הן חברות לא פעילות.
המסמכים שהומצאו עפ"י הכתובות חזרו אלינו ואנו מבקשים להורות על ביטול השיעבודים שנעשו לטובת שני התאגידים הללו. וזאת על יסוד הטעמים שהבאנו, כשהטעם המרכזי הוא שהשיעבוד שנעשה לטובת בל"ל, שיעבוד 9, 12 בתמצית הרישום, הוא שיעבוד קודם בזמן לשיעבוד האחד שנרשם, 39, לטובת אגריפרם ומורלינוי ביחד, כאשר השיעבוד 39 הנ"ל עומד בניגוד לתנאי איגרת החוב שנעשתה לטובת בל"ל בשנת 97.

החלטה בתיק בשא 11447/06 בעניין שיעבודים ביחסים שבין המבקשים למשיבות 1,2,3

בהסתמך על נימוקי הבקשה בעניין השיעבודים שנרשמו על זכויות של פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
(בכינוס נכסים ובפירוק), בשים לב
להודעה בכתב מטעם מדינת ישראל
שמסרה סגן בכיר א' לפמ"ח ביום 22/10/06 ובשים לב להנמקה הנוספת שנמסרה בעל-פה מטעם כונסי הנכסים של החברה, אני מורה בזאת כדלקמן:

א.
יבוטל השיעבוד שנרשם לטובת מדינת ישראל
משרד התעשיה
, המסחר והתעסוקה -
מרכז ההשקעות לגבי נכס המקרקעין באזור התעשיה מגדל העמק הידוע כגוש 17458 חלק מחלקה 5, גוש 17440 חלק מחלקה 48, גוש 17440 חלק מחלקה 61, גוש 17440 חלק מחלקה 49

ב.
יבוטל השיעבוד הצף שנרשם לטובת מורלינוי בע"מ ולטובת אגריפרם בע"מ (שיעבוד מס' 39 ברשימה של רשם החברות) על כלל נכסי החברה.


ג.
בנק לאומי לישראל בע"מ יפקיד בידיהם הנאמנות של כונסי הנכסים של החברה כתב שיפוי להבטחת כל נזק העשוי להיגרם אם יתברר, שביטול השיעבוד הצף שנרשם לטובת מורלינוי ואגריפרם כאמור לעיל, נעשה שלא כדין. תוקף כתב השיפוי יהיה עד יום 31/12/07 ועד מועד זה בלבד.


כונסי הנכסים ימציאו העתק מאושר של ההחלטה הנוכחית לפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) וכן יעשו מאמץ להמציא העתק כאמור למנהל/בעל שליטה אצל כל אחת מהחברות מורלינוי ואגריפרם, ויאשרו בכתב לתיק בית המשפט עד יום 30/12/06 כי עשו כן, וכן כי כתב השיפוי מטעם בל"ל הופקד בידיהם.


ניתנה היום ט"ו בכסלו, תשס"ז (6 בדצמבר 2006) במעמד הצדדים.


סגן נשיא

/*


ריבנוביץ:
קלינוי התקשרה בספט' 2000 בהסכם עם פרי העמק (בפירוק וכינוס) לרכישת מקרקעין בשטח של כ – 4.2 דונם בסכום כולל של 455 אלף דולר. להבטחת ההתחייבויות ערב באופן אישי בעל השליטה ציון בדש.

ההסכם שבין קלינוי לבין החברה שבכינוס ובפירוק נכרת לפני למעלה מ- 3 שנים, לאחר שביהמ"ש הורה על אכיפת השיעבוד שנעשה לטובת בל"ל. זאת על דרך של מינוי כונסי נכסים.
עוד יצויין שבמסגרת הליך אחר שננקט בביהמ"ש המחוזי בת"א ניתן פס"ד פירוק.
על המיתחם שנרכש ע"י קלינוי רבצה משכנתא ללא הגבלה בסכום לטובת בל"ל. בל"ל נתן הסכמתו למכירת המקרקעין לחב' קלינוי בתנאי שיופקד לחשבון פרי העמק סכום של 330 אלף דולר מתוך סך התמורה של 455500 אלף דולר.
הסעיף הרלבנטי בהסכם הוא סעיף 7 ואני מפנה לסעיף 7.3 ו – 7.4 להסכם. נספח א'.
לפי סעיף 7.1 ו- 7.2 שולמו 130 אלף דולר. נותר לתשלום סכום של 200 אלף דולר עפ"י סע' 7.3 וזה היה אמור להיות משולם כנגד אישורי מס שבח, מס רכוש שמופנים לרשם המקרקעין וביטול השיעבודים שביהמ"ש ביטל כאן היום.
עפ"י סעיף 7.4 נקבע מנגנון של נאמנות שעל-פיו סכום של 125500 יופקד בידיים נאמנות.
המחלוקת היא פשוטה: מאז שנכרת ההסכם הזה לא שולמה יתרת הכספים. לא לפי 7.3 ולא לפי 7.4 בצרוף הריבית ההסכמית. בידינו נמצאים כל אישורי המיסים.
הם קיבלו את הנכס. המפעל עוסק בתחום של תעשיה עתירת ידע. החברה פועלת במחזור גדול מאד.
הצענו להם להפקיד בידינו את יתרת הכספים ואנו נעשה את כל מה שנחוץ על מנת לקיים את ההסכם.
עו"ד גולדשטיין כתב, 28/7/02, נספח ד' לתגובתו, סע' 9, 10: מצטט.

גולדשטיין:
החלקה מורכבת מ- 3 חוזי חכירה נפרדים.
כונסי הנכסים אפילו לא כתבו שהם לוקחים על עצמם את המשך הטיפול.
אנו קיבלנו חזקה. אנו צריכים לקבל גם את הזכויות הקנייניות. איך נקבל אותן? כדי לקבלן יש להביא דונם ממקום אחר. קיבלנו 4 דונם כאשר דונם אחד לא שייך להם.
כתוב בחוזה שמיד לאחר חתימת החוזה הם צריכים לפעול ולקיים את ההתחייבות שהצהירו עליה, מפנה להסכם סע' 2.1. מצטט.

ריבנוביץ:
היום גולדשטיין נמצא על קרקע המשווקת לטובת בל"ל והוא לא משלם כלום.
הוא רכש מאיתנו 4.2 דונם, על יסוד התחייבות של פרי העמק שהיא תפעל להסדיר את הנושא הזה.

יוסופוב:
הם מכרו את הקרקע הסמוכה ב – 40 אלף דולר. אפשר לתת להם 50, 60 אלף דולר ולגמור את הסיפור. להגיד שקנינו מהם 3 דונם ודונם אחד ע"י אחר, זה לא אמת.

החלטה

1.
בעקבות ברור מקיף בעל-פה שקיימתי עם באי כוח בעלי הדין, אני מורה, על דעת הנוכחים כדלקמן:

עד יום 28/12/06 שעה 12.00 בצהריים תפקיד קלינוי מכונות טיאוט בע"מ בידיהם הנאמנות של כונסי הנכסים של פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
בכינוס נכסים ובפירוק סכום בשקלים המקביל בערכו לסך של 100,000 (מאה אלף) דולר ארה"ב (לפי השער היציג הידוע במועד ביצוע הפעולה) וזאת על חשבון התחייבויות הקונה כהגדרת מושגים אלה בחוזה המכר מתאריך 12/9/00. אין בביצוע התשלום כדי לפגוע בכל טענה או זכות של מי מהצדדים, או כדי לשנות את ההתחייבויות החוזיות הנ"ל.

2.
אם אקבל הודעה בכתב מאת כונסי הנכסים על ביצוע התשלום לפי סעיף 1 לעיל, כי אז אמשיך בדיון בבקשה שבפני
י ביום 3/1/07 שעה 09.00 כאשר לדיון זה יזמנו כונסי הנכסים גם את מפעלי העמק אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ. מטרת דיון זה תהיה להביא לפתרון מוסכם לפיו מצד אחד תוכל קלינוי לקבל את מלוא הזכויות החוזיות והקנייניות בהתאם לחוזה המכר ומצד שני יובטח תשלום יתרת התמורה בהתאם לאותו חוזה.

3.
למען הסר ספק יצויין, שפעולות כונסי הנכסים בקופת כינוס הנכסים כפופות להוראות בית המשפט של כינוס הנכסים.


ניתנה היום ט"ו בכסלו, תשס"ז (6 בדצמבר 2006) במעמד הצדדים.

סגן נשיא


גולדשטיין:
מבקש שהחלטה זו תיכנס לתוקף רק בתנאי שלא ניתן הודעה אחרת לביהמ"ש עד
ליום: 10/12/06 .

ריבנוביץ:
אני מסכים לאמור בהודעתו של עו"ד גולדשטיין וזאת בתנאי שביום 3/1/07 יתקיים בכל מקרה דיון בבקשת הכונסים.פשר בית משפט מחוזי 602/03 פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה ואח' (פורסם ב-ֽ 06/12/2006)תיקים נוספים על פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ
תיקים נוספים על מדינת ישראל
תיקים נוספים על משרד התעשיה
תיקים נוספים על המסחר והתעסוקה
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט