מאיר כליפה - מפרם פרויקטים בע"מ

 
מאיר כליפה - מפרם פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על מאיר כליפה | תיקים נוספים על מפרם פרויקטים בע"מ

12721/04 בשא     05/06/2006
בשא 12721/04 מאיר כליפה נ' מפרם פרויקטים בע"מ
בעניין:

1בתי המשפטבית משפט השלום חיפה
בשא012721/04

בתיק עיקרי: א
020773/03

בפני
:
כב' השופט בנציון ברגר
תאריך:
05/06/2006
בעניין
:
מאיר כליפהע"י ב"כ
דוד קדוש

מבקש


- נ
ג
ד -


מפרם פרויקטים בע"מע"י ב"כ
י. סגל

משיב


החלטה


ביום ה 22.12.03 הגישה המשיבה, חברה העוסקת בהקמת פרויקטים, תביעה בסדר דין מקוצר נגד המבקש, קבלן בנין, בעילה חוזית על סכום של 248,000 ₪
עובדות התביעה.
ביום 7.10.99 נחתם בחיפה הסכם בין התובעת והנתבע לביצוע הקמת מבנה לפקחי בקרה של רשות שדות התעופה.
בהתאם להסכם

d
-101 , נקבע בין הצדדים בסעיף 17.1(ד): " מבלי לפגוע בזכויות מפרם לפי סעיף זה, אי עמידה בלוח זמנים על ידי הקבלן תזכה מפרם, לפי דרישתה, בפיצויים מוסכמים מראש בשיעור של 5% מתמורת העבודה... לכל שבוע של פיגור בלוח הזמנים או חלק ממנו, עד למקסימום 50% מערך החוזה.
לטענת המשיבה המבקש אישר בחתימת ידו כי לא עמד בהתחייבותו כמוסכם בס' 6 לנספח א', בנוגע ללוח הזמנים שנקבע בהסכם, ואישר בחתימת ידו כי הוא חב לתובעת בגין פיגורים מטעמו בביצוע העבודה את הסכום של 248,000 ₪.
אולם לטענתה, לפנים משורת הדין,וחרף החוב של הנתבע אליה כאמור לעיל, שלמה התובעת לנתבע סך של 158,000 ש"ח, אותם העבירה לבנק איגוד על סמך המחאת זכות של הנתבע לבנק איגוד. התובעת אף טענה כי הנתבע חתם על כתב ויתור על תביעות ודרישות ממנה, חרף ההסכמות הנ"ל בין התובעת לנתבע, הגיש הנתבע כנגד התובעת תביעה (מיום 25.2.01) בכך נטען הפר התחייבותו ועל כן, משהפר את התחייבותו הכתובה הוא חוייב בסכום החוב בו הודה כלפי
התובעת.
המבקש הגיש בקשת רשות להתגונן ביום 20.6.04 .
בבקשתו מכחיש המבקש את טענות המשיבה, וטוען כי התביעה לוקה בחוסר תום לב משווע ומשוללת כל יסוד משפטי, לטענתו בכתב הוויתור שנחתם בינו לבין המשיבה ערכו הצדדים חשבונות וחיובים כספיים, כאשר בע"מ 5 נכתב כי התחייבותו דלעיל מותנית בכך שהתשלום לבנק אגוד לישראל בע"מ יעשה עד ליום 5.6.00 בשעה 17:00, כאשר בפועל התשלום הועבר רק כעבור 10 ימים מהמועד שנקבע.
לפיכך אין כל תוקף ונפקות משפטית לכתב הויתור, ללא קיום התנאי במועד.
המבקש טוען כי הבסיס המשפטי של התביעה נפל, ובכך די כדי ליתן לו רשות להתגונן.

בתגובת התובעת/המשיבה עולה הטענה כי מסמך המחאת הזכויות שנחתם והיה תקף עד ליום 5.6.00, הוארך ע"י הבנק עד ליום 15.6.00, ובמועד זה שילמה התובעת את הסכום הנדרש לבנק, ועמדה במועד שנקבע לכך, ולראייה מוצג (ב/2) שנתקבל מבנק אגוד ביום 11.6.00 בדבר הארכת מועד המחאת זכויות במסגרת שיעבוד.

בסיכומי המשיבה עולה הטענה כי התביעה הינה לסכום קצוב, הנובעת מתוך התחייבות מפורשת ונשענת על ראיות בכתב, לפיכך הוגשה התביעה בהליך של סדר דין מקוצר.
עובדה נוספת שעולה מטענותיה של המשיבה היא כי המבקש חתם על כתב הוויתור ביום 7.6.00, בידיעה שלא הופקד סכום ההתחייבות עד ליום 5.6.00 וזאת בניגוד לנטען ע"י המבקש, כי חתם על כתבי הוויתור עד ליום 5.6.00.
אין מחלוקת כי המשיבה העבירה את התשלום לבסוף, ולטענתה במועד האמור, לפיכך היא מילאה אחר ההסכמים שנחתמו בין המבקש למשיבה, ותביעתו של המבקש לוקה בחוסר תום לב ובניגוד להתחייבויותיו לטענת המשיבה.
לטענת המשיבה הגנתו של המבקש בבקשתו לרשות להתגונן אינה מעלה ולו ראשית ראייה לטעם מדוע ליתן לו הרשות להתגונן והגנתו הינה הגנת בדים.
לעניין הליך תלוי ועומד הבסיס בשתי התביעות הינו מחלוקת כספית שנובעת מהפרת הסכם, יתכן כי התביעה הראשונה תייתר את הצורך לדון בתביעה השנייה, טרם התקבל

פסק דין
בתביעה הראשונה, ומכל מקום קיומו של

פסק דין
לא הובא לידיעת ביהמ"ש.
המבקש מוסיף את פסק דינו של כב' השופט מצא בציינו: " בקיומו של "עניין תלוי ועומד" אין כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט להידרש להליך החדש, אלא רק כדי להקנות לבית המשפט שיקול-דעת לעכב את הדיון בהליך החדש עד לסיומו של ההליך הקיים אם על יסוד שיקולי יעילות דיונית, ואם מחמת כבודה של ערכאה מוסמכת אחרת שלפניה הובא העניין לראשונה.
עילת התביעה של התובעת כלפי הנתבע, מבוססת על טענתה כי הנתבע הפר את ההסכם עמה, שלא הגיש כנגדה תביעה כספית וזאת לאור "כתב ויתור וסילוק בלתי חוזר" שעליו חתם במסגרת עריכת ההתחשבנות הכוללת שבין הצדדים וההליכים שהתקיימו עובר לגמר החשבון.
המבקש חתם ביום 5.6.00 על כתב ויתור וסילוק בלתי חוזר, להלן "ההסכם".
בהסכם זה התחייב המבקש כדלקמן:

"כמו כן אני מאשר ומתחייב באופן בלתי חוזר כי במידה ותוגש

על ידשי ו/או מטעמי ו/או רשות שדות התעופה... כנגד מפרם.....

....אזי אני אשפה ו/או אפצה את מפרם הנ"ל בגין כל סכום בו

היא תחוייב לרבות עבור שכר טרחת עו"ד והוצאות, באופן מידי

וללא כל צורך בהוכחה או דרישה נוספת וכל הבטחות שניתנו

על ידי יהיו ערובה לפיצוי זה"
הסכמה זו עליה חתום המבקש מעלה מס' תנאים לקיומה של עילת תביעה כנגדו.
א.
הגשת תביעה כנגד מפרם.
ב.
חיוב מפרם בכל סכום שהוא.
בעניננו, הגיש המבקש תביעה כנגד המשיבה אשר מתבררת בת.א. 5264/01 ואשר במועד הגשת התובענה שלפני, טרם התבררה ו/או הסתיימה.
לפיכך, התנאי הראשון לקיומה של עילת תביעה התקיים, אולם התנאי השני ואולי העיקרי שבין
התנאים טרם התקיים ולפחות לא הובא לידיעת ביהמ"ש.
בנסיבות אלו, בירור התביעה או מתן הכרעה סופית בתביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבה, יש בה כדי לקבוע את דין התובענה שלפני, קרי, אם תחוייב המשיבה בתשלום, אזי על המבקש לפצותה ואף אם תביעתו תידחה ויחוייב בהוצאות עליו לפצותה, בכל מקרה אחר הסכם הויתור אינו קובע פיצוי רב בשל הגשת התביעה, ומכל מקום טענה אחרת לענין חובת הפיצוי מחייבת פרשנות ההסכם.
על כן, ניתנת למבקש הרשות להתגונן, והתיק יועבר לדיון בפני
שופט.
תצהיר המבקש ישמש כתב הגנה.
הוצאות ההליך בפני
בסך של 2500 ש"ח ישולמו בהתאם לתוצאה בתיק העיקרי.
החלטה זו ניתנה על ידי במסגרת שמיעת הבקשה למתן רשות להגן - כרשם.

ניתנה היום ט' בסיון, תשס"ו (5 ביוני 2006) בהעדר הצדדים.

בנציון ברגר
, שופט
הקלדנית: אתי ע.


בשא בית משפט שלום 12721/04 מאיר כליפה נ' מפרם פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 05/06/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מאיר כליפה      דוח מידע משפטי על מפרם פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על מאיר כליפה      דוחות מידע עסקי על מפרם פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן