יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ - א.ג.נ.ם השקעות ובנייה בע"מ , אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ , אבי כהן

 
יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ - א.ג.נ.ם השקעות ובנייה בע"מ , אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ , אבי כהן
157132/08 בשא     27/05/2008
בשא 157132/08 יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ נ' א.ג.נ.ם השקעות ובנייה בע"מ , אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ , אבי כהן
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
בש"א 157132/08

ת.א. 43010/07
בפני
:
כב' השופטת אביגיל כהן
תאריך:
27/05/2008


1. יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ

2. רון פז
3. מרט יודלביץ
בעניין:המבקשים

נ
ג
ד


1. א.ג.נ.ם השקעות ובנייה בע"מ

2. אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ
3. אבי כהן
המשיבה


המשיבים הפורמאליים

החלטה

1.
בפני
בקשת הנתבעים והתובעים שכנגד (להלן: "המבקשים") לחייב את התובעת והנתבעת
שכנגד (להלן: "המשיבה") בהפקדת ערובה לתשלום הוצאותיהם בסך שלא יפחת מ-
200,000 ₪ או
בהתאם לשיקול דעת ביהמ"ש.

2.
המבקשים טוענים כי קיימות מספר אינדיקציות למצב הכלכלי הרעוע של המשיבה:
לשיטתה של המשיבה, כפי שעולה מכתב התביעה שהוגש מטעמה, המחאת זכויותיה
אצל
הנתבעת הפורמאלית, היה נעוץ במצבה הכלכלי הרעוע ובהסתבכותה הכלכלית.


כמו כן, במסגרת בקשה לפטור מאגרה שהוגשה בהליך בבית הדין האזורי לעבודה
בירושלים, תיאר הנתבע כנגד 2 את מצבה הכלכלי הקשה של המשיבה ושל בעל המניות
היחידי בה (אביו של הנתבע שכנגד 2).

זאת ועוד; מצבה הכלכלי הרעועה של המשיבה עולה גם ממרשמי המע"מ, על פיהם
המשיבה אינה מוגדרת כעוסק מורשה.לפיכך, טוענים המבקשים כי עסקינן במשיבה שאין בידיה לשפות את המבקשים בגין
הוצאותיהם במסגרת ההליך דנן, שהינו תביעת סרק,
מקום בו תידחה תביעתה.


3.
ב"כ המשיבה טען, כי יש לדחות את הבקשה ממספר טעמים:

א)
הסכמת המבקשים להותיר חלק מהערבויות והעירבון בתיק זה, מהווה השתק
מצידם להעלות
בקשה להפקדת ערובה נוספת להוצאותיהם והסכמה מפורשת
לגובה הערובה אשר תותר בידי בית המשפט.


ב)
אין מדובר בתביעת סרק, כי אם בתביעה בעלת סיכויי הצלחה גבוהים מאוד,
שנתמכים בראיות ובמסמכים למכביר.

ג)
מטענות המבקשים, הודאותיהם והסכמתם להעברת חלק מכספי העיקול שהוחזקו בידי המחזיקה למשמורת משותפת, ניתן לדלות הודאה בחובם למשיבה שמוריקה מתוכן את בקשתם להפקדת ערובה.ד)
המבקשים בהתנהגותם היו האחראים הבלעדיים להעדר המשך פעילותה של
המשיבה ומצבה הכספי. המשיבה כיום איננה בפעילות עסקית, אולם הדבר נובע
מהתנהגות המבקשים שלא העבירו את כספי התמורה לידי המשיבה.

ה)
סיכויי התביעה הגבוהים וניסיונם חסר תום הלב של המבקשים להתחמק מתשלום חובם למשיבה, תוך הגשת בקשה העלולה לגרום לסיום ההליכים בתיק במידה ויוטל על המשיבה הפקדת ערובה בשיעורים כמבוקש, מהווים עילה טובה לדחיית הבקשה.


ו)
אכן מצבה הכלכלי של המשיבה בתקופת המחאת הזכות למבקשת 1 היה רעוע
וזו הסיבה שבגינה נעשתה ההמחאה, אולם כאמור המבקשים גזלו כספים אלה
מהמשיבה, ומגישים בקשה להפקדת ערובה לצורך המשך השימוש בכספים אלה

שלא
כדין והמשיבה
איננה
פעילה
עסקית
כיום בגין התנהגות המבקשים -
אךלמרות כל זאת, הרי שהמשיבה עומדת בכל התחייבויותיה ואיננה בעלת חובות
ו/או התחייבויות אשר עומדים כנגדה נכון להיום.

ו)
המשיבה מבהירה כי ההצהרה
במסגרת הבקשה לפטור מאגרה בהליך בבית
הדין האזורי לעבודה היתה בנוגע לחברה אחרת ולא בנוגע למשיבה.

ח)
סכום הדרישה להפקדת ערובה אינו פרופורציונאלי לתביעה דנן ובמידה וביהמ"ש לא ימצא כי יש בטענות המשיבה בכדי לפטור מהפקדת ערובה מבוקש כי ביהמ"ש ישקול את כלל טענות המשיבה בנוגע לקביעת שיעור הערובה.

4.
בתשובה לתגובה מוסיפים המבקשים וטוענים כי הואיל ועסקינן בתובע שהוא תאגיד, כל
שיש לבחון הוא את מצבו הכלכלי של התאגיד וגם אם יידרש ביהמ"ש לבחינת סיכויי
התביעה, הרי שגם אז שומה על ביהמ"ש להיעתר לבקשה דנן, הואיל וסיכויי התביעה
נמוכים.

עוד טוענים המבקשים כי הערבויות שהופקדו ע"י המשיבה לטובת בקשת העיקול נועדו
להוות ערובה להבטחת נזקי ו/או הוצאות המבקשים במסגרת בקשת העיקול בלבד ולא
במסגרת התיק העיקרי. כמו כן, במסגרת בקשתם המשותפת של הצדדים להקטנת
ערבויות שמר כל אחד מן הצדדים על טענותיו.

5.
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה יש מקום במקרה דנן לחייב בהפקדת ערובה.
א)
סעיף 353 א לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 קובע:
"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן
ערובה
מספקת
לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכבאת ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".
סעיף זה למעשה יוצר סמכות מקבילה לבית המשפט, להורות על חיוב תובע בהפקדת ערובה על פי תקנה 519 לתקסד"א.

ב)
המשיבה היא חברה בע"מ וכאשר מדובר בחברה בע"מ, בית משפט נוטה לחייב בהפקדת ערובה יותר מבמקרה של תובע, שהוא אדם פרטי.
ראה לעניין זה: רע"א 544/89 אויקל תעשיות (1985) בע"מ נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ, פ"ד מ"ד (1) 647
בעמ' 652 וכן ברע"א 3274/92 סרוסי נ' י.ע.ף קידום מכירות בע"מ, פ"ד מ"ז (2) 192 וכן רע"א 5088/96
stoomhameer
amsterdam. n.y

נ' שגב ואח
'
, פ"ד נ' (3) 473, 471.

ג)
יפות לעניין זה גם ההחלטות שניתנו בת.א. 2554/06 בש"א 12825/07 בבית המשפט המחוזי בתל אביב אי.טי.איי.אס. שירותי תנועה בע"מ ואח' נ'
decell inc
ואח'
שם קבע כב' השופט ד"ר בנימיני בסעיף 7 כדלקמן:
"מלשון סעיף 353 א לחוק החברות, הקובע כי בית המשפט רשאי להורות על הפקדת ערובה אלא אם כן סבר שהנסיבות אינן מצדיקות זו, או שהוכח שהחברה תוכל לשלם את ההוצאות, כמו גם מדברי ההסבר להצעת החוק המבהירים כי הכוונה היתה לשמור על פרשנות הפסיקה שהתייחסה לסעיף 232 לפקודת החברות – עולה כי נותרה על כנה החזקה העובדתית המטילה על החברה התובעת את נטל השכנוע להראות כי אין מקום להטיל עליה חיוב במתן ערובה. הנטל להוכיח כי החברה תוכל לשאת בהוצאות המשפט מוטל על שכמה, שהרי המידע בענין זה מצוי בראש ובראשונה ברשותה, ומדובר בחברה שאחריות בעלי מניותיה מוגבלת, והם יכולים להביאה על פי רצונם למצב של חדלות פרעון (ראה החלטת כב' הנשיאה ב' גילאור בעניין
polska
הנ"ל בפסקה 12, בר"ע (ת"א) 1885/06
grundros
נ' טורבו חברה להנדסה ושיווק בע"מ, תק-מח 2006 (4) 7482, מפי כב' השופטת ש' דותן, ולגבי הדין שנהג לאור סעיף 232 לפקודת החברות

ראה: בש"א (י-ם) מוזס נ' לוי רמות עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ, מאגר נבו (כב' השופט צ' זילברטל (10.5.2001)".


וכן החלטת כב' השופטת פרוקצ'יה ברע"א 3601/04 לין ונצ'ון נ' מדינת ישראל.

ד)
המשיבה לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח את יכולתה הכלכלית, ולהראות כי ניתן
יהיה להיפרע ממנה במידה שהתביעה תידחה ואין מקום להיכנס כלל לשאלת סיכויי
התביעה בשלב זה.
במקרה דנן, לא רק שמדובר בחברה בע"מ, אלא שבתגובת המשיבה אין היא מכחישה, כי היא חברה שאינה פעילה.
אמנם המשיבה טוענת בתגובתה כי היא עומדת בכל התחייבויותיה אך לא צורף לתגובה
ולו מסמך אחד, שיכול להעיד, לכאורה, על חוסן כלכלי כלשהו.
זאת ועוד; לא מצאתי כי יש רלבנטיות להסכמת ב"כ הצדדים מיום 17.9.07 באשר לכספים של המבקשים שעוקלו אצל המחזיקה, לעניין ההחלטה שבפני
.

6.
לסיכום:
א)
סכום הערובה המבוקש ע"י המבקשים הוא גבוה ביותר ואינו מוצדק, לפיכך לאור האמור לעיל, אני מחייבת את המשיבה להפקיד בתוך 40 יום מקבלת החלטה זו סכום מזומן או ערבות בנקאית צמודה למדד על סך 30,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקשים.
ב)
בהעדר הפקדה כאמור, ניתן יהיה לפעול עפ"י תקנה 519 (ב) לתקסד"א.
ג)
המשיבה תשא בהוצאות הבקשה ושכ"ט בסך 1,000 ₪ + מע"מ.


ד)
המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, כ"ב באייר, תשס"ח (27 במאי 2008), בהעדר הצדדים.אביגיל כהן
, שופטת
בשא בית משפט שלום 157132/08 יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ נ' א.ג.נ.ם השקעות ובנייה בע"מ , אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ , אבי כהן (פורסם ב-ֽ 27/05/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ      דוח מידע משפטי על א.ג.נ.ם השקעות ובנייה בע"מ , אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ , אבי כהן

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ      דוחות מידע עסקי על א.ג.נ.ם השקעות ובנייה בע"מ , אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ , אבי כהן