ליפוף העמק בע"מ - לוקי ביצוע פרוייקטים (בניה) 1989 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ליפוף העמק בע"מ לוקי ביצוע פרוייקטים (בניה) 1989 בע"מ
 
ליפוף העמק בע"מ - לוקי ביצוע פרוייקטים (בניה) 1989 בע"מ
תיקים נוספים על ליפוף העמק בע"מ | תיקים נוספים על לוקי ביצוע פרוייקטים (בניה) 1989 בע"מ

3392/03 בשא     18/11/2003
בשא 3392/03 ליפוף העמק בע"מ נ' לוקי ביצוע פרוייקטים (בניה) 1989 בע"מ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום חדרה
בשא003392/03

בתיק עיקרי: א
003468/02

בפני
:
השופטת הדסה אסיף
תאריך:
18/11/2003
בעניין
:
ליפוף העמק בע"מ

המבקשת


- נ
ג
ד -


לוקי ביצוע פרוייקטים (בניה) 1989 בע"מ

המשיבה

החלטה


הבקשה היא להטלת עיקול זמני.

מאחר שהבקשה הוגשה מספר ימים לפני המועד שנקבע לקדם משפט, ומאחר שמהאמור בבקשה עלה כי המידע שעליו מבוססת הבקשה מצוי בידי המבקשת כבר כמה חודשים, החלטתי (החלטה מיום 13.11.03) שלא ליתן בבקשה החלטה במעמד צד אחד ושמעתי את טענות הצדדים לענין הבקשה במהלך קדם המשפט שהתקיים ביום 17.11.03.

כאמור, שמעתי את טיעוני שני הצדדים, ולאחר ששמעתי אותם אני מחליטה לדחות את הבקשה, ואלו נימוקיי:

התביעה שלהבטחתה מבוקש העיקול היא על סכום של 310,314 ש"ח, והתובעת טוענת בה כי סיפקה לנתבעת עגורנים, וכי הנתבעת היתה צריכה לשלם דמי שכירות עבור עגורנים אלה וסכומים נוספים בגין פירוקם והובלתם.

התובעת טוענת בכתב התביעה כי לא שולמו לה דמי שכירות, דמי פירוק הובלה והרכבה, ובסה"כ לא שולם לה הסך של 310,314 ש"ח ובשל כך הוגשה התביעה.

בתיק מונח כתב הגנה שהגישה הנתבעת וכן כתב תביעה שכנגד שהגישה הנתבעת על סכום של 500,000 ש"ח.

בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד טוענת הנתבעת כי אכן היתה בין הצדדים הסכמה לפיה תשכור מנופים/עגורנים מהתובעת, ואולם לטענת הנתבעת, לא עמדה התובעת בהתחייבויותיה על פי ההסכם ובין היתר לא דאגה לכך שהעגורנים יהיו במצב תקין, וכתוצאה מכך הושבתו העגורנים ימים רבים, דבר שגרם לנתבעת לנזקים רבים עקב העיכוב בעבודות הבניה.

הנתבעת טוענת גם כי סוכם בין הצדדים על הפסקה מוקדמת של תקופת השכירות הנוגעת לאחד העגורנים, וכי למרות זאת לא פרקה התובעת את העגורן והנתבעת נאלצה לעשות כן בעצמה, על כל הכרוך בכך מבחינת עלויות הפירוק ואיחסון החלקים.

בבקשת העיקול טוענת התובעת כי מאחר שהתובעת מודה בקיום הסכם השכירות, מדובר בתביעה איתנה הנסמכת במסמכים מהימנים ובהודאת המשיבה עצמה בדבר שכירת העגורנים.

התובעת טוענת כי יש לה חשש סביר לפיו לנתבעת קשיים כלכליים והיא אינה משלמת את חובותיה, וזאת על סמך הנתונים הבאים:

האחד – כנגד הנתבעת ניתן צו עיקול במסגרת הליך שמתנהל נגדה בבימ"ש השלום בטבריה, והשני – כי על פי דו"ח שצורף לבקשה, ואשר נערך על ידי חברת דן את ברדסטריט, חברה המעריכה סיכונים במגזר העסקי, מצבה הפיננסי של הנתבעת מסוכן, וסיכון ההתקשרות עימה עלה מ"סיכון התקשרות ממוצע" ל"סיכון התקשרות גבוה", וזאת לאור פיגוריה של הנתבעת בתשלומיה לספקים ותביעות רבות התלויות ועומדות נגדה.

טעם נוסף שנותנת התובעת לצורך בעיקול הזמני הוא כי הנתבעת היא חלק מאשכול חברות שכולן בשליטתה, ואין לה לכן כל בעיה להעביר את נכסיה לחברה אחרת ולהותיר את התובעת בפני
שוקת שבורה אם וכאשר יינתן

פסק דין
לטובת התובעת.

הנתבעת מתנגדת להטלת העיקול וטוענת כי טענותיה כנגד התביעה מוצקות ונתמכות גם הן במסמכים שמהם עולים בבירור הנזקים הרבים שגרמה לה התובעת, נזקים שאותם היא זכאית לקזז כנגד החוב הנטען בכתב התביעה.

עוד טוענת הנתבעת כי אין כל בסיס לטענות בדבר קשיים כלכליים שהיא מצויה בהם כביכול.

הנתבעת טוענת כי העובדה שהוטל כנגדה עיקול זמני בהליך אחר אין בה, לכשעצמה, כדי ללמד על קשיים כלכליים, ועל כל פנים היום, בטרם כתיבת ההחלטה, הוצג בפני
י

פסק דין
שניתן כבר ביום 29.10.03 בבימ"ש השלום בטבריה, ובמסגרתו בוטלו אותם עיקולים שהזכירה התובעת בבקשתה. (ת.א. 2169/03 בבימ"ש השלום בטבריה).

יוצא שבמועד הגשת בקשת העיקול כלל לא היה עיקול תלוי ועומד כנגד הנתבעת, ואין כל בסיס לטענה זו של התובעת.

אשר לדו"ח דן את ברדסטריט –
בענין זה טוענת הנתבעת כי לא ניתן לסמוך על דו"ח זה, שכן הוא איננו אמין והנתונים שעליהם הוא מבוסס אינם בהכרח מדויקים.

עיינתי שוב בכתבי הטענות שהגישו הצדדים על נספחיהם, ואני סבורה כי הדין עם הנתבעת.

התביעה מבוססת אמנם על מסמכים והנתבעת מודה כי שכרה את העגורנים מהתובעת, אולם הנתבעת מעלה בכתבי הטענות מטעמה טענות הגנה מפורטות ביותר שאם תתקבלנה יש בהן משום הגנה טובה, ואולי אף תביעה טובה, כנגד התובעת.

לא ניתן לומר בשלב זה כי סיכויי התביעה טובים יותר מסיכויי ההגנה.

מאחר שמדובר בשלב של בקשה לעיקול זמני, ממילא נוטות המאזניים מלכתחילה דווקא לטובת הנתבעת שזכאית להגנה על זכות הקניין שלה, וזאת כאשר התובעת טרם הוכיחה את תביעתה ולא עלה בידי התובעת להטות את כף המאזניים, באופן שיצדיק הטלת עיקול זמני כפי שביקשה.

מעבר לכך, התובעת לא הוכיחה ואף לא הניחה תשתית עובדתית מתאימה לכך שהעיקול אכן דרוש מאחר שקיים חשש סביר שאי מתן העיקול יכביד על ביצוע פסק הדין (תקנה 374 ב' לתקסד"א).

כפי שציינתי, מבססת התובעת את החשש שהיא טוענת לו על שני עניינים, ואולם לא שוכנעתי כי יש בנתונים אלה כדי לבסס חשש כאמור.

העיקול שטענה לו התובעת בוטל, ואילו הדו"ח של חב' דן את ברדסטריט שעליו סומכת התובעת מציין במפורש שמדובר בדו"ח ביניים בלבד וכי הוא נמצא בבדיקה מחודשת. עוד צויין בו כי ייתכן וקיימים שינויים מהותיים שאינם משתקפים בו וכי שינויים אלה יופיעו בדו"ח המעודכן שיישלח בימים הקרובים.

מאחר שמדובר בדוח ביניים שתאריכו 13.8.03, היה מקום לצפות שהתובעת תמציא את הדו"ח המעודכן.

דו"ח כזה לא הוגש, ולפיכך לא ניתן לבסס על דו"ח הביניים קביעה חד משמעית לפיה אם לא יוטל עיקול כמבוקש, קיים חשש לקושי בביצועו של

פסק דין
אם יינתן כזה.

אשר להיות הנתבעת חלק מאשכול חברות –
אין בעובדה זו לכשעצמה כדי לחייב קיום חשש לביצוע פסה"ד.

בנסיבות אלה אין מקום לפגוע בזכות הקניין של הנתבעת, ואני דוחה לכן את הבקשה.

מאחר שהדיון בבקשה התקיים במסגרת קדם המשפט, והנתבעת לא נדרשה להגיש תגובה או להתייצב לדיון נפרד, אין צו להוצאות.

בשולי החלטה זו אני רואה מקום להתייחס לענין נוסף שהעלו הצדדים בקדם המשפט, ואשר לא ניתנה לגביו הכרעה במסגרת החלטתי מיום 17.11.03, והוא בקשת התובעת לאפשר לה לזמן עדים נוספים מעבר לאלה שמטעמם הוגשו תצהירי עדויות ראשיות.

מדובר בשלב מוקדם ביותר של הדיון, ואני נעתרת לכן לבקשה.

מסתבר כי אחד העדים שהתובעת ביקשה לזמן מטעמה, נתן תצהיר מטעם הנתבעת ולפיכך אין מקום לזמנו כעד התובעת.

לגבי יתר העדים, רשאית התובעת לזמנם למועד ההוכחות כשייקבע כזה.


הצדדים יתייצבו לקדם משפט נוסף בפני
י ביום 12.1.04 בשעה 11:30.המזכירות תעביר החלטתי לצדדים.


ניתנה היום כ"ג בחשון, תשס"ד (18 בנובמבר 2003) בהעדר.


הדסה אסיף
, שופטת

ב.ב.בשא בית משפט שלום 3392/03 ליפוף העמק בע"מ נ' לוקי ביצוע פרוייקטים (בניה) 1989 בע"מ (פורסם ב-ֽ 18/11/2003)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן