נאדר חליפה "שימורי העמק" - ליטמן חנוך ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נאדר חליפה "שימורי העמק" ליטמן חנוך
 
נאדר חליפה "שימורי העמק" - ליטמן חנוך ואח'
תיקים נוספים על נאדר חליפה "שימורי העמק" | תיקים נוספים על ליטמן חנוך ואח'

22/05 עא     15/06/2006
עא 22/05 נאדר חליפה "שימורי העמק" נ' ליטמן חנוך ואח'
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום חדרה
עא 22/05 + עא 25/05

בפני
:
השופטת הדסה אסיף
תאריך:
15/06/2006בעניין
:
נאדר חליפה "שימורי העמק"

המערערת

נ
ג
ד


ליטמן חנוך ואח'

המשיבב"כ המערערת: עו"ד לוטפי מוחמד
ב"כ המשיבים: עו"ד וייספלד גד


פסק דין


1.
בפני
י שני ערעורים, שהם למעשה ערעור וערעור שכנגד, על החלטה שנתנה כב' הרשמת עופר ולפיה נתנה למשיבים רשות להתגונן על פי ההתנגדות שהגישו, וחייבה אותם, כתנאי לרשות, בהפקדת ערובה בסכום של 30,000 ₪ שמהווים כ – 10% מסכום השיקים שהוגשו לביצוע.

2.
כפי שניתן לצפות, המערער סבור כי כב' הרשמת טעתה בעצם הרשות שנתנה להתגונן, ואילו המשיב סבור כי הטעות שנפלה בהחלטה היא חיובו בהפקדת ערובה וכי הוא זכאי להתגונן ללא תנאי זה.

3.
לאחר שעיינתי בתשומת לב בטיעוני הצדדים, אני סבורה כי דין שני הערעורים להידחות.

4.
המערער, שסבור כי לא היה מקום למתן הרשות להתגונן, טוען תחילה כי לא היה מקום להאריך למשיבים את המועד להגשת ההתנגדות, וכי היה מקום לדחות את ההתנגדות משום האיחור שבהגשתה.

5.
אני סבורה כי בענין זה אין מקום להתערב בשיקול דעתה של כב' הרשמת שפרטה בהחלטתה את הנימוקים שהביאו המשיבים בבקשה להארכת המועד.

6.
אני סבורה כי הצטברות כל הטעמים האלה, די בה כדי לשמש טעם מיוחד לצורך הארכת המועד, ואולם אף אם אין בהם לכשעצמם כדי להוות טעם מיוחד כהגדרתו, אני סבורה כי נימוקים אלה, בנוסף לטיעוני ההגנה שלא נסתרו בשלב הזה, יש בהם כדי להוות טעם להארכת המועד המבוקשת.

7.
אמנם, טיעונים שבגוף הענין אינם יכולים לבדם לשמש טעם מיוחד להארכת מועד, אולם ניתן לצרפם לטעמים נוספים באופן שכל הטעמים יחד יגיעו לכדי "טעם מיוחד".

"ואולם אם יש הסבר סביר לצידוק האיחור, רשאי בית המשפט להביא בחשבון, נוסף עליו גם את חשיבות הענין שהמבקש עומד להביא בפני
בית המשפט. לשון אחרת: בעוד שגוף הענין לבדו אינו יכול לשמש טעם מיוחד לצידוק האיחור, מותר לצרפו אל מכלול הגורמים הקובעים אם זכאי המבקש להארכת מועד."
(זוסמן, סדר דין אזרחי, מהד' 7, עמ' 890).

והשווה גם הדברים שאמר ביהמ"ש בהמר' 370/75 נאסר נ' בית הדין של הועדה הגרגוריאנית, פד"י כ"ט (2) 449, 451:

"טעמים שבגוף הענין בלבד, ללא נימוקים המצדיקים את האיחור לעולם אינם יכולים להוות טעם מיוחד."

8.
משמע, כי טעמים שבגוף הענין, ביחד עם נימוקים המצדיקים את האיחור, יכולים לעלות לכדי "טעם מיוחד".

9.
לפיכך, אין מקום להתערב בהחלטת כב' הרשמת שהאריכה למשיבים את המועד להגשת ההתנגדות ודנה לכן בהתנגדות לגופה.10.
אשר לטיעוני המערער כנגד מתן הרשות להתגונן –
גם כאן אינני סבורה שיש מקום להתערב בהחלטת כב' הרשמת.

11.
כב' הרשמת קבעה כי בשלב זה לא נסתרה טענת המשיבים לפיה הקשר העסקי היה בינם ובין המערער למרות תיווכו של מר לביב חורי, ולמרות שהשיקים נמסרו בפועל לידיו של מר חורי.

טענה זו, אם תוכח, יכולה לשמש למשיבים טענת הגנה טובה כנגד התביעה, בפרט כאשר המשיבים טוענים, טענה שלא נסתרה בשלב הזה, כי השיקים שהוגשו לביצוע הם שיקים כפולים, היינו שיקים שניתנו כנגד סחורה ושיקים שניתנו על מנת להחליף את השיקים הראשונים ולא בנוסף להם.

12.
עם זאת, ולנוכח התשובות שהשיבו המשיבים במסגרת הדיון בהתנגדות, תשובות שלכאורה כמעט ושמטו את הקרקע מתחת טענות המשיבים, ראתה הרשמת מקום לחייב את המשיבים בהפקדת ערובה כתנאי למתן הרשות להתגונן, וזאת לנוכח היחלשות טענת ההגנה עקב התשובות שניתנו בחקירה הנגדית.

13.
גם כאן צדקה כב' הרשמת בהחלטתה, שכן על פי תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, רשות להתגונן אפשר ליתן ללא תנאי ואפשר להתנותה בתנאים.

14.
אני סבורה כי המקרה שבפני
י הוא מקרה שנכון בו לחייב בו בהפקדת ערובה, ובפרט כאשר סכום הערובה משקף רק כ – 10% מסכום השיקים שהוגשו לביצוע.

והשווה: גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהד' 7, עמ' 324 והאסמכתאות שם.

15.
סוף דבר – שאני דוחה את שני הערעורים, והחלטת כבוד הרשמת בעינה עומדת.

16.
על המשיבים (הנתבעים) להפקיד את הערובה שחוייבו להפקיד, וזאת בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו (פגרה במנין).

17.
אין צו להוצאות.


המזכירות תעביר את פסק הדין לצדדים.


ניתן היום י"ט בסיון, תשס"ו (15 ביוני 2006) בהעדר.הדסה אסיף
, שופטת

ב.ב.


עא בית משפט שלום 22/05 נאדר חליפה "שימורי העמק" נ' ליטמן חנוך ואח' (פורסם ב-ֽ 15/06/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן