פוסטי את ליבהבר שותפות - אותון אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פוסטי את ליבהבר שותפות אותון אחזקות בע"מ
 
פוסטי את ליבהבר שותפות - אותון אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על פוסטי את ליבהבר שותפות | תיקים נוספים על אותון אחזקות בע"מ

24805
208593/02 א     09/02/2003
א 208593/02 פוסטי את ליבהבר שותפות נ' אותון אחזקות בע"מ
בתי המשפט
בית משפט השלום תל אביב-יפו
א 208593/02


בפני
:
כב' השופט יעקב שינמן

תאריך:
09/02/2003

בעניין:
פוסטי את ליבהבר שותפות

התובעת

נ ג ד


אותון אחזקות בע"מ

הנתבעת
פסק דין
בפשרה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט
(נוסח משולב) תשמ"ד 1984
1. בין התובעת לבין הנתבעת התקיימו יחסים, לפיהם נתנה התובעת לנתבעת שירותי הנה"ח וחישובי שכר, וזאת במהלך השנים 2000 ו-2001.
במהלך שנת 2000 (בסמוך לחודש אוקטובר) סיכמו הצדדים כי התובעת תבצע עבור הנתבעת, בנוסף לשירותי חישובי השכר גם חישובי הנה"ח, לטענת התובעת סוכם, כי תקבל בגין כל חודש של הנה"ח סך של 400 ש"ח פלוס מע"מ, ובגין כל חודש של חישובי שכר סך של 100 ש"ח פלוס מע"מ.
2. לאור הסיכום האמור, העבירה הנתבעת לתובעת את הספרים לצורך הנה"ח, ובמקביל שולם לתובעת על חשבון שכרה סך של 1,500 ש"ח בשיק ליום 15.11.00, וסך נוסף של 1,170 ש"ח ליום 3.12.00.
במהלך שנת 2001 המשיכה התובעת בסיום הנה"ח של שנת 2000, ובמקביל המשיכה במתן חישובי השכר החודשים.
3. בתחילת חודש נובמבר 2001 שלחה התובעת לנתבעת חשבון יתרת החוב בסך של 2,946 ש"ח (כמפורט בנספח א' להתנגדות לביצוע שטר שהוגשה על ידי הנתבעת).
הנתבעת מסרה לתובעת שני שיקים לפרעון הסך הנ"ל, כל אחד על סך של 1,500 ש"ח, שיק אחד ליום 5.1.02 והשיק השני ליום 5.2.02 (השיק בסך 1,500 ש"ח ליום 5.2.02 יקרא להלן "השיק").
השיק הראשון נפרע במועדו, ואילו השיק השני בוטל ע"י הנתבעת, והתובעת דורשת את סכום השיק, ובנוסף דורשת סך של 300 ש"ח בגין תלושי שכר שהופקו בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2001.
4. הנתבעת כופרת בחבותה ובזכאות התובעת לקבל את הסכומים הנדרשים, ואף טוענת כי מגיעים לה החזרים.
הנתבעת טוענת ומאשרת כי אכן התובעת ביצעה עבורה את העבודות הנטענות על ידה, אלא שיש לה השגות לגבי איכותן, והחשוב מכך, לטענת הנתבעת, הסכום בגין הנה"ח של
כל השנה, סוכם כסכום גלובלי בסך של 2,500 ש"ח בתוספת מע"מ, (ללא קשר לחישוב החודשי בסך של 400 ש"ח כנטען ע"י התובעת).
5. הנתבעת טוענת כי מסרה לתובעת את שני השיקים (שאחד מהם בוטל כאמור), עקב לחץ בו היתה מצויה הנתבעת, מאחר ובאותה עת,היתה הנתבעת בשלב הביקורת של רו"ח בקשר לדוחות של שנת 2000, והנתבעת בלית ברירה נאלצה להענות לדרישה, ומסרה לתובעת את שני השיקים כמקדמה כדי שלא לעכב את הביקורת.
6. ביום 13.1.02 עוד בטרם הגיע מועד פרעונו של השיק הראשון, שלחה הנתבעת לתובעת מכתב בו היא מעלה טענות כנגד התובעת, ובין היתר כופרת בסיכום כנטען ע"י התובעת, כי בסיס החישוב בגין הנה"ח היה בסך של 400 ש"ח לחודש, וכי הסיכום היה סכום גלובלי בסך של 2,500 ש"ח, לכל שנת 2000, ובשל כך ביקשה הנתבעת מהתובעת, שלא להפקיד את השיק שהיה מיועד להפרע ביום 5.2.02 ולהשיב לה כספים ששולמו ביתר.
כמו כן, מציינת הנתבעת באותו מכתב בסעיף 5 כי הוטלו עליה קנסות, בגין אי העברת הדוחות על ידי התובעת למס הכנסה, ניכויים לשנת 99 בסך של 15,120 ש"ח, והנתבעת רואה בתובעת אחראית לביטולם או לתשלומם של הקנסות (מכתב הנתבעת נספח ב' לתצהירה סעיף 5).
כבר עתה ניתן להאיר כי לטענת התובעת למרות האמור במכתב זה, התובעת כלל לא טיפלה בהנה"ח של הנתבעת בשנת 99, ולדרישת הנתבעת לתשלום הקנסות לא היה כל בסיס.
7. משלא נפרע "השיק" הגישה אותו התובעת לביצוע להוצל"פ, הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע שטר, וביום 8.10.02, עפ"י החלטת הרשם נתקבלה הבקשה במעמד צד אחד, והתיק הועבר לדיון בסדר דין מהיר.
הצדדים, כל אחד מטעמו הגיש לי תצהירי עדות ראשית, ולאחר דיון מקדמי שהתקיים היום, הסמיכו אותי הצדדים לפסוק בפשרה בהתאם לסעיף 79 א'.
8. במהלך הדיון שהתקיים בפני
הסכימו הצדדים כי על התובעת להמציא לנתבעת, בתנאים קבעו על ידי את המסמכים הבאים:
טופס הנה"ח לשנת 2000 שמספרו 856.
ומסמכים הקשורים לחישוב המשכורות לשנת 2001, הכוללים תיק ניכויים של כל חודש בחודשו, פקודות היומן הנדרשות לצורך הכנסה להנה"ח בגין המשכורות, טופס 106 של העובדים, טופס 126 של דיווח למס הכנסה על המשכורות.
כל הטפסים הנ"ל יקראו להלן "הטפסים".
9. לאחר ששמעתי את הצדדים בדיון המקדמי היום, עיינתי בתצהירים ובמסמכים שצורפו אליהם, הגעתי למסקנה כי חובה של הנתבעת לתובעת כולל התמורה בגין חישובי השכר לחודשים אוקטובר נובמבר ודצמבר שנת 2001 (בסך של 300 ש"ח פלוס מע"מ), יעמוד על סך כולל של 1,500 ש"ח.
הסך של 1,500 ש"ח יהווה סילוק סופי מלא, ומוחלט של כל חובה של הנתבעת כלפי התובעת, בגין חישובי הנה"ח וחישובי השכר שניתנו לה.
הסך של 1,500 ש"ח ישולם על ידי הנתבעת לתובעת בתוך 30 יום מהיום, ואם לא ישולם במלואו ובמועדו, יתווספו לסכום שבתיק ההוצל"פ הוצאות משפט בסך של 450 ש"ח בתוספת מע"מ, והתובעת תהיה רשאית לעדכן את תיק ההוצל"פ בהתאם, ולהמשיך בהליכים בתיק ההוצל"פ שמספרו 7-02-29311-01.
בתוך 14 יום מאז קבלת התשלום של פסה"ד, תעביר התובעת לידי הנתבעת, באמצעות רו"ח שלה, או במישרין את כל "הטפסים" (המפורטים בסעיף 7 לפסק הדין). העברת "הטפסים" כאמור תתבצע במקביל, במסירה אישית ובדואר רשום.
לא תעביר התובעת את הטפסים כאמור, תהיה רשאית הנתבעת לנקוט כנגד התובעת בכל הליך לקבלת כל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה עקב אי העברת "הטפסים".

ניתן היום ב' באדר א, תשס"ג (4 בפברואר 2003) בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים.

יעקב שינמן
, שופט

א בית משפט שלום 208593/02 פוסטי את ליבהבר שותפות נ' אותון אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 09/02/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן