התאחדות הקבלנים והבונים בישראל - נחל הירדן בניה 1998 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נחל הירדן בניה 1998 בע"מ
 
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל - נחל הירדן בניה 1998 בע"מ
תיקים נוספים על התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | תיקים נוספים על נחל הירדן בניה 1998 בע"מ

305615
5725/02 עב     29/08/2002
עב 5725/02 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נ' נחל הירדן בניה 1998 בע"מ
בעניין:

1בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה – תל-אביב-יפו
עב 005725/02


בפני
:
כב' השופטת ו. וירט-ליבנה


30/08/2002
בעניין
:
התאחדות הקבלנים והבונים בישראלע"י ב"כ
עו"ד אברהם ירון
התובעת

נ
ג
ד


נחל הירדן בניה 1998 בע"מ

הנתבעת
החלטה
1.
התביעה בתיק זה הינה לדמי טיפול ארגוני - מקצועי, על פי סעיף 33ז' לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957.

2.
מקום החברה הנתבעת הוא באזור נצרת.

3.
התובעת טוענת כי לאור נושא התביעה, התקנה הרלוונטית היא תקנה 3(א)(11) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 (להלן - התקנות), והתקנה נותנת בידי התובע את הכוח לבחור בין מקום מגורי התובע ובין מקום מפעלו של הנתבע. מאחר שמקום עבודתה של התובעת ומרכז עסקיה הוא בתל אביב, התביעה הוגשה לבית הדין המוסמך. כך אף פסקה כב' השופטת מאירי בתיק אחר שנדון בפני
ה.

מאחר שמדובר בסמכות מקבילה, נשיא בית הדין הארצי הוא המוסמך לקבוע על העברת הדיון.

4.
הנתבעת טענה כי לבית הדין שיקול דעת לקבוע מהי החלופה שתיושם על פי תקנה 3(א)(11). התובעת במקרה זה היא רגון מעבידים שאין לה "מקום עבודה" ועל כן יש לפעול על פי החלופה השניה, כלומר מרכז מפעלו של הנתבע.


יש להשוות תביעה מעין זו לתביעה של קופת גמל נגד חבריה, כאמור בתקנה 3(א)(6) לתקנות.

5.
הסמכות המקומית בבתי הדין לעבודה הינה סמכות מהותית, הנוגעת לסמכותו של בית הדין ועל כן אינה ניתנת להתנאה על ידי הצדדים.


"כאשר הסמכות המקומית נקבעת על ידי המחוקק, אין בעלי הדין בני חורין לסטות ממנה. רשאי בית הדין לעורר את השאלה מיוזמתו, בהיווכח בסטיה מהתקנות, ולתקן את המעוות."

(דב"ע מט - 9-19 אלגלי נגה ואח' - בנק עין-חי בע"מ, לא פורסם; דב"ע לו/ 3-22 ניסני - דיור לעולה בע"מ, לא פורסם; בש"א 363/99 זוהיר זייד - אחים רויכמן (שומרון) לתשתיות 1993 בע"מ, לא פורסם).

6.
התקנה הרלוונטית בנושא הסמכות המקומית, כאשר המדובר בתביעה לגביית דמי טיפול ארגוני - מקצועי, הינה תקנה 3(א)(11) לתקנות.


בתקנה זו נקבע -

3(א)
מקום השיפוט הוא -

(11) בכל הליך אחר - בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו של התובע או מרכז מפעלו של הנתבע, ואם הנתבע הוא תאגיד - משרדו הרשום.

7.
על פי התקנה, הסמכות המקומית נקבעת על פי שתי חלופות - האחת נוגעת לתובע (מקום עבודתו של התובע או מקום מגוריו), והשניה נוגעת לנתבע (מרכז מפעלו או משרדו הרשום, אם מדובר בתאגיד).


השאלה המתעוררת היא האם בתביעה לגביית דמי טיפול ארגוני - מקצועי, ניתן לראות בארגון המעבידים תובע, הרשאי להגיש תביעתו ב"מקום עבודתו" או "מקום מגוריו".

8.
על פי לשון התקנה האפשרות להגיש תביעה לבית הדין, על פי החלופה הראשונה בתקנה קיימת רק מקום בו קיים תובע אשר לגביו ניתן לשאול - היכן מקום מגוריו או היכן עבד. כפפי שציינה הנתבעת בטיעונה, התובע בתיק זה, הוא ארגון מעבידים. זהו תאגיד משפטי, ולא אדם בשר ודם. לפיכך לא ניתן לאמר כי יש לו "מקום עבודה" או "מקום מגורים".


חיזוק לכך ניתן למצוא בלשון התקנה עצמה, אשר מתייחסת לתאגידים במפורש ("משרדו הרשום, אם מדובר בתאגיד"). מחוקק המשנה היה ער לכך שבעל דין יכול להיות תאגיד (בשונה מאדם), ובחר במינוח המתאים רק לתאגיד ("משרד רשום"), כאשר התייחס לנתבע.


לעומת זאת, בהתייחסותו לתובע, בחר מחוקק המשנה להשתמש במינוחים שונים: "מקום עבודה" או מקום מגורים", ואלה ביטויים המתאימים למי שהוא תובע "בשר ודם".

9.
הקביעה כי "מקום מגוריו" של התובע הינו באזור השיפוט של בית דין זה, היא שימוש במונח המתייחס לבני אדם, והחלתו לגבי פיקציה. ברור כי לארגון מעבידים אין מקום מגורים, אלא משרדים רשומים, שהרי עסקינן בתאגיד שהוא יציר הדין ופרי פיקציה משפטית.

10.
התביעה בתיק זה הינה לדמי טיפול ארגוני - מקצועי. מערכת היחסים בין הצדדים בתיק זה שונה לחלוטין מיחסי עבודה בין עובד למעבידו. יש לזכור בהקשר זה כי הנתבע כלל אינו חבר אצל התובעת וכל חבותו כלפיה, אם קיימת, נובעת רק על פי החוק ובהתאם לקבוע בו.

11.
בנושא הסמכות המקומית בתביעות מסוג זה, ישנה לאקונה בתקנות. בנושא זה, אנו סבורים שיש לנהוג כפי שמציעה הנתבעת, כלומר, האנלוגיה ההולמת בנושא הסמכות המקומית, אינה לתובע שהוא עובד, אלא לתובע שהוא תאגיד, כגון קופת גמל.


כמו התובעת, גם קופת גמל מנהלת את עסקיה במשרדים המצויים במקום אחד, בעוד שהמעבידים, אשר עליהם מוטלת החובה לתשלום דמי הגמולים, פזורים ברחבי הארץ.


בתקנה 3(א)(5) לתקנות נקבע מקום השיפוט אך ורק על פי מרכז מפעלו של הנתבע (ור' לעניין זה - עע 600036/97 קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ - המועצה המקומית ערערה, ניתן 30.7.00), וזו אף הדרך הראויה והנכונה בתביעות לגביית דמי טיפול ארגוני - מקצועי.

12.
בנוסף, על אף שנוחות הצדדים אינה שיקול בקביעת הסמכות המקומית, לא ניתן להתעלם מההשלכות המעשיות של קבלת עמדת התובע.

מענה של התובעת הינו בתל אביב, ואילו המעבידים מהם היא גובה דמי טיפול (ושמטבע הדברים אינם חברים אצלה, וכל חבותם כלפיה נובעת מכוח הוראות החוק) פזורים ברחבי הארץ.


יהא זה לא הוגן כלפי אותם מעבידים אם יחוייבו להתדיין דווקא בבית דין זה. אין אף כל סיבה משפטית עניינית כי כל התביעות שתגיש התובעת יתרכזו דווקא בבית דין זה.


זאת ועוד, במסגרת תיקים אלה יש צורך לעיתים לברר שאלות עובדתיות, כגון האם המעביד חבר בארגון מעבידים אחר, מה מספר העובדים אותם הוא מעסיק ועוד כהנה וכהנה. כל אלה שאלות עובדתיות, אשר מטבע הדברים, נוגעות לאופי הפעילות אצל המעביד הנתבע, ולכן ישנה גם חשיבות עניינית כי בית הדין שידון בתיק יהיה בית הדין שבמחוז שיפוטו פועל המעביד. למותר לציין כי הדבר גם יקל על הבאת העדים והראיות.

13.
לאור פרשנות זו של תקנה 3(א)(11), איננו מקבלים את טענת התובעת, כי הסמכות המקומית על פי אותה תקנההינה סמכות מקבילה.


וביחס לפסיקה של מותבים אחרים בבית דין זה (אשר לא צורפה לטיעוני התובעת), זו אינה מהווה תקדים מחייב.

14.
סוף דבר - בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אינו בית הדין המוסמך לדון בתיק זה, אלא בית הדין האזורי בנצרת.


התיק יועבר לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת.


ניתנה היום כ"א באלול, תשס"ב (29 באוגוסט 2002) בהעדר הצדדים.

נציג ציבור –


נציג ציבור –

ו. וירט-ליבנה
, שופטת
שופט ראשיעב בית דין אזורי לעבודה 5725/02 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נ' נחל הירדן בניה 1998 בע"מ (פורסם ב-ֽ 29/08/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן