א.ג.נ.ם. השקעות ובניה בע"מ - יוניק פרויקטים עבודות גמר , רון פז , מרט יודלביץ

 
א.ג.נ.ם. השקעות ובניה בע"מ - יוניק פרויקטים עבודות גמר , רון פז , מרט יודלביץ
159907/08 בשא     24/06/2008
בשא 159907/08 א.ג.נ.ם. השקעות ובניה בע"מ נ' יוניק פרויקטים עבודות גמר , רון פז , מרט יודלביץ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
בש"א 159907/08

ת.א. 43010/07
בפני
:
כב' השופטת אביגיל כהן
תאריך:
24/06/2008
בעניין:
א.ג.נ.ם. השקעות ובניה בע"מ

המבקשת

נ
ג
ד


1. יוניק פרויקטים עבודות גמר

2. רון פז
3. מרט יודלביץ


1. אבי כהן
2. אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ


המשיבים
משיבים פורמליים


החלטה

1.
המבקשת, היא התובעת והנתבעת שכנגד (להלן: "א.ג.נ.ם") הגישה בקשה לחייב את המשיבה 1 - הנתבעת והתובעת שכנגד (להלן: "יוניק") בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה.

2.
הבקשה הוגשה ביום 8/4/08 וזאת לאחר שיוניק הגישה בקשה במסגרת בש"א 157132/08 לחייב את
א.ג.נ.ם בהפקדת ערובה.

3.
בהתאם להחלטתי מיום 27/5/08 חויבה א.ג.נ.ם להפקיד סך 30,000 ₪ כערובה להבטחת הוצאות יוניק והמבקשים הנוספים באותה בקשה.

4.
בבקשה שבפני
טוענת א.ג.נ.ם כי התביעה שכנגד הוגשה לאחר שכבר התקיים דיון בבית המשפט והוסכם בין הצדדים, כי חלק מהכספים המוחזקים בידי המשיבה הפורמלית 2, יועברו לידי ב"כ הצדדים והיתרה תועבר לידי יוניק.

5.
א.ג.נ.ם טוענת, כי כתב התביעה שכנגד הוגש מבלי שיש עילת תביעה נגדה. הסעדים המבוקשים תלושים מהמציאות ומהווים שימוש לרעה בהליכי בית המשפט. מה עוד, שיוניק עשתה שימוש בכספי המבקשת שלא כדין.

א.ג.נ.ם טענה, כי יוניק הודתה כי אין בידיה נכסים ו/או כספים לצורך פירעון סכום התביעה ובעקבות זאת הוסכם על העברת חלק מכספי העיקול לידי ב"כ הצדדים.
מהמסמכים שצורפו לכתבי הטענות ניתן לראות, כי מצבה הכלכלי של יוניק אינו טוב.
כך למשל, מדו"ח מע"מ של יוניק עולה, כי יוניק נמצאת ביתרת זכות מול רשויות המע"מ דבר המצביע על כך שהוצאותיה עולים על הכנסותיה.
כך גם עולה מדוחות כספיים בלתי מבוקרים של יוניק.

עוד נטען, כי במסגרת הליכים המתנהלים כנגד יוניק ומשיבים נוספים בבית הדין לעבודה בירושלים בתיקו של המשיב 3, ומחקירתו עלה, כי מצבה הכלכלי של יוניק רעוע וכי הבנק לא מסכים ליתן לה אשראי נוסף.

6.
בא כוחה של יוניק
טען, כי דין הבקשה להידחות.
ב"כ המשיבה טען, כי הבקשה הוגשה רק בעקבות הבקשה הנגדית שהגישה המשיבה נגד המבקשת בנוגע לחיוב בערובה.
המשיבה טענה, כי מצבה הכלכלי איתן:
א)
דוחותיה הכספיים נכון לשנת 2007 מראים
כי רווחיה באותה שנת כספים עמדו על סך 342,827 ₪ והכנסותיה על סך 20,092,130 ₪.
לבקשה
צורפו
העתקי קבלות מרשות המיסים (א' 1 – 6) דוחות כספיים (ב' 1 – 2), העתקי הסכמים בין יוניק לבין חברות בניה שונות (ג' 1 – 3).


ב)
עדות הספקים המועסקים על ידיה אשר אין בפיהם טענה כלפי יוניק.
צורף מכתב של מר יצחק גואטה הבעלים של חברת יצחק גואטה בע"מ (נספח ה') ומכתבים נוספים של ספקים נוספים (נספחים ו', ז' 1 – 2).

ג)
עדות בנק הפועלים בע"מ – הבנק בו מנהלת יוניק את חשבונותיה.
לבקשה צורף מכתב מיום 27/5/08 מבנק הפועלים סניף קריית קריניצי בע"מ המתייחס לחשבון 145376 על שם יוניק ובו נכתב בין היתר:
"הננו להודיעכם כי חברת יוניק פרוייקטים עבודות גמר בע"מ ח"פ 513567412 שכתובתה: אזור התעשיה, כפר אז"ר, ת.ד. 9084 רמת אפעל מיקוד 52960, נמנית על הלקוחות הטובים שלנו ומקבלת אצלנו שירותים בנקאיים שונים.
החברה הנ"ל מנהלת אצלנו חשבון, לשביעות רצוננו.
כמו כן הננו לאשר כי למועד מכתבנו זה החברה מכבדת את התחייבויותיה כלפינו בקשר לחשבון הנ"ל לשביעות רצוננו...".

7.
ב"כ המשיב ציין, כי אין ללמוד מדו"ח המע"מ שהפנתה אליו המבקשת, כי מצבה הכלכלי של יוניק הוא רעוע.
מדובר בדו"ח המתייחס לתקופה שבין 1/1/07 ל- 30/6/07 ולא ניתן ללמוד ממנו על מצבה הכלכלי של יוניק נכון למועד הגשת הבקשה.
מה עוד, שהסכום הסופי הנקוב תחת הכותרת: "יתרת מע"מ" הוא הסכום ששילמה יוניק ולא ההפך.

8.
ב"כ א.ג.נ.ם בתשובתו טען, כי אין ממש בטענות המשיבה וכי המשיבה מציגה במאזניה נתונים שלא היו ולא נבראו.
המשיבה צירפה כנספח ה' לתשובה מסמך שאותו היא מכנה: "חוות דעת" מטעם רו"ח.
כאשר מעיינים במסמך ניתן לראות, כי אין מדובר בחוות דעת אלא במכתב המפנה מרו"ח


לרון יעקב לב"כ המבקשת ובמסגרתו הוא טוען, כי עד שיומצאו דוחות מבוקרים לשנת 2007 ו/או אישור רו"ח של המשיבה,
כי אז לא ניתן לראות במסמכים שצורפו אסמכתא לאיתנות כלכלית של החברה.

9.
לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה להידחות.
א)
כפי שציינתי בהחלטתי בבש"א 157132/08, אזי על פי סעיף 353 א' לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, בית משפט רשאי להורות כי חברה תובעת תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין אלא אם כן, בית המשפט סבור כי נסיבות העניין לא מצדיקות זאת, או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את תוצאות הנתבע אם יזכה בדין.

ב)
במקרה דנן, המשיבה צירפה מסמכים רבים אשר יכולים להעיד על חוסן כלכלי.
אין צורך לנתח כל מסמך ומסמך וגם אם דוחות מבוקרים לא הוגשו, אזי הוגשו מסמכים אחרים, לרבות אישור עדכני מהבנק, שבו מנוהל חשבון החברה, ממנו עולה, כי חשבון החברה מתנהל כסדרו ולכאורה לא קיימת בעייתיות בנוגע לאותו חשבון.
אין צורך בוודאות ברמה של 100% לגבי חוסנה הכלכלי של החברה על מנת שלא לחייב אותה בהפקדה ערובה.

ג)
המשיבה שהנטל עליה, הרימה את הנטל ברמה הדרושה במשפט האזרחי ומהמסמכים שצירפה ומהטיעונים שטענה עולה, כי במקרה דנן, אין הצדקה להורות על חיוב בערובה.

10.
לסיכום:
א)
לאור האמור לעיל, דין הבקשה להידחות.
ב)
המבקשת תשא בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך
1,000 ₪ + מע"מ.

ג)
המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"א בסיון, תשס"ח (24 ביוני 2008), בהעדר הצדדים.
אביגיל כהן
, שופטת

בשא בית משפט שלום 159907/08 א.ג.נ.ם. השקעות ובניה בע"מ נ' יוניק פרויקטים עבודות גמר , רון פז , מרט יודלביץ (פורסם ב-ֽ 24/06/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על א.ג.נ.ם. השקעות ובניה בע"מ      דוח מידע משפטי על יוניק פרויקטים עבודות גמר , רון פז , מרט יודלביץ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על א.ג.נ.ם. השקעות ובניה בע"מ      דוחות בדיקת רקע על יוניק פרויקטים עבודות גמר , רון פז , מרט יודלביץ