אבי כהן - יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ

 
אבי כהן - יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ
תיקים נוספים על אבי כהן | תיקים נוספים על יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ

159868/08 בשא     24/06/2008
בשא 159868/08 אבי כהן נ' יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
בש"א 159868/08

ת.א. 43010/07
בפני
:
כב' השופטת אביגיל כהן
תאריך:
24/06/2008
בעניין:
אבי כהן

מבקש

נ
ג
ד


1. יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ

2. רון פז
3. מרט יודלביץ


א.ג.נ.ם השקעות ובנייה בע"מ


משיביםמשיבה פורמלית


החלטה

1.
המבקש שהוא הנתבע 2 בכתב התביעה שכנגד הגיש הודעה בחודש ינואר 2008 וביקש להודיע על קיום צו כינוס נכסים במסגרת תיק פש"ר המנוהל בבית המשפט המחוזי בירושלים, המחייב את עיכוב ההליך נגדו בתביעה דנן.
הודעה ברוח זו הוגשה גם בחודש דצמבר 2007.

2.
הבקשה שבפני
היא בקשה לביטול החלטתי מיום 31/3/08 ולפיה: "לאור האמור בתגובת המשיבים מיום 27.12.07 ובהעדר תשובה לגופו של עניין מטעם המבקש – הנתבע שכנגד 2, אני דוחה את הבקשה לעיכוב ההליכים נגד הנתבע שכנגד".

3.
ההחלטה ניתנה לאחר מספר תגובות ובקשות שהוגשו על ידי המבקש והמשיבים ועל פי החלטתי מיום 9/3/08 היה על המבקש להגיב תוך 15 יום ממתן ההחלטה.

4.
המבקש טוען, כי רק ביום 30/3/08 הוא ידע על ההחלטה, כי עליו להגיש תגובה וזאת לאחר שעיין באתר האינטרנט של בית המשפט ועוד טרם קיבל את ההחלטה על דחיית בקשתו בהיעדר תשובה לגופו של עניין, הוא הגיש ביום 1/4/08 כתב תשובה.
כתב התשובה הנושא חותמת בית המשפט מיום 1/4/08 צורף נספח א' לבקשה.

המבקש טוען, כי דין ההחלטה מיום 31/3/08 להתבטל ועל בית המשפט לעיין מחדש בבקשה לאור האמור בתשובה.

5.
המשיבים טענו, כי יש לדחות את הבקשה ואין לעכב את ההליכים נגד המבקש.
החלטת בית המשפט ניתנה לאחר שבמשך ארבעה חודשים לא השיב המבקש לתגובת המשיבים, וכי המבקש ידע שעליו להשיב לתגובה וגם ביקש לדחות את המועד להגשת תשובה, כך שהוא ידע שהוגשה תגובת המשיבים.

6.
עוד נטען, כי אין הדין מכיר בהליך של בקשה לביטול החלטה אשר ניתנה במעמד שני הצדדים כלומר, לאחר בקשה ותגובה וכן אין כל מקום לבצע עיון נוסף.

7
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה
להתקבל מהנימוקים כדלקמן:

8.
אצא מנקודת הנחה ולפיה לא ידע המבקש, כי עליו להגיש תשובה, וזאת למרות ספק רב, אם באופן עובדתי כך היה לאור ההשתלשלות העובדתית כפי שהוצגה בתגובת ב"כ המשיבים בסעיפים 9 – 25.
יחד עם זאת, כיוון שמקובלת עלי טענת המבקש ולפיה החלטתי מיום 31/3/08 היא החלטה שניתנה במעמד צד אחד, אזי ניתן לבטלה גם מכוח שיקול דעת ביהמ"ש במידה וסיכויי המבקש בטיעוניו, לגופו של עניין, הם טובים.
ההחלטה ניתנה לאחר שהיו בפני
בקשה ותגובה אך לא הוגשה תשובת המבקש.


כל עוד
לא היו בפני
כל הטעונים שניתן להגישם על פי תקנה 241 לתקסד"א, ניתן לומר, כי מדובר בהחלטה אשר ניתנה במעמד צד אחד ויש אפשרות לבטלה בהתאם לתקנה 201 לתקסד"א.

9.

על כן
יש לבדוק, אם לגופו של עניין, יש מקום לבטל את ההחלטה לאור סיכוייה.
א)
המבקש טוען, כי ביום 7/11/06 ניתן צו לכינוס נכסיו בבית המשפט המחוזי בירושלים וכי עובדת היותו מצוי בהליכי פשיטת רגל הידועה היטב לתובעים שכנגד
והם
אף
ניסו
לטעון
זאת נגדו במסגרת תביעה שהוגשה נגדם בבית הדין
האזורי לעבודה בירושלים ועל כן, לא ניתן לתבוע אותו במסגרת התביעה דנן, מכוח סעיף 20 (א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"ם – 1980.

ב)
המשיבים טענו, כי על פי סעיף 20 (א) לפקודת פשיטת הרגל:
"משניתן צו כינוס יהיה הכונס הרשמי שליד בית המשפט הכונס של נכסי החייב, ומכאן ואילך, ובאין הוראה אחרת בפקודה זו, לא תהיה תרופה לנושה נגד חייב לו חוב בר-תביעה, ולא יפתח שום נושה בתובענה או הליכים משפטיים אחרים, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע".

המשיבים טענו, כי המונח "חוב בר תביעה" לא מונע הגשת תביעה נזיקין נגד החייב לאחר שניתן צו כינוס, אף בעילה שנולדה לפני שעשה מעשה פשיטת רגל שכן אין מדובר בחוב בר תביעה.
המשיבים היפנו לספרם של כב' השופטים אשר גרוניס ושלמה לוין, פשיטת רגל, מדורה שניה, עמ' 115 וכן לע"א 403/78 חברה מבני תעשייה בע"מ נ' ירחמיאל אורנשטיין, פ"ד לג (1) 105 ולפסקי דין נוספים (ראה סעיפים 44 ו- 45 לתשובה).

ג)
המשיבים טענו, כי כתב התביעה שכנגד מעלה נגד המבקש עילות נזיקיות רבות (פגיעה בפרטיות, פרסום לשון הרע, רשלנות, נגיסה, שקר מפגיע, גרם הפרת חוזה


ועוד עילות מכח פקודת הנזיקין) ועל כן, אין מדובר בחוב "בר תביעה" ואין מקום לעיכוב הליכים.

ד)
המבקש בתשובתו טען, כי הוא ביקש בעבר שתינתן הוראה על הגשת תגובה מטעם הכונס הרשמי בנוגע לעיכוב ההליכים והוא לא ידע, שבית המשפט הורה לו להשיב לבקשה.
עוד טען, כי במסגרת תביעת המשיבים, יש עילות תביעה שהתגבשו עוד בטרם ניתן צו הכינוס.
למשל טענה בדבר מעילה שבגינה דורשים המשיבים סכום של 100,000 ₪.
עוד טען, כי מהפסיקה אשר הוצגה על ידי המשיבים עולה, כי כוונת בית המשפט היא שתביעות אשר מחוץ להליכי פשיטת רגל, בהן ניתן להמשיך בהליכים נגד החייב, הן בגין חובות אשר אינם מהווים תרופה משפטית נגד החייב ולא כפי שמנסים המשיבים להציג בפני
בית המשפט.

במקרה דנן, מדובר בתביעה כספית לסכום כסף קצוב נגד החייב ועל כן לא ניתן להמשיך בהליכים נגדו.

ה)
המבקש היפנה לפסק דינה של כב' השופטת סימון בת.א. 2764/91 פנינה שידלוב נ' אברהם קיהן וכן
ע"א 403/78 חברת מבנה תעשיה בע"מ נ' ירחמיאל אורנשטיין אליו היפנה גם ב"כ המשיבים.

ו)
המבקש ציין, כי תביעה נזיקין שאין בחובה סעד כספי יכולה להוות עילה להמשך הליכים נגד המבקש.
כך גם בתביעות בעילות נזיקיות בשל נזקי גוף אשר בדרך כלל אינן על סכום קצוב.
אך במקרה דנן, מדובר בתביעה על סכום קצוב ודמיוני בסכום של 1,200,000 ₪.

ז)
בפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'יה
בע"א 1516/99 מרים לוי נ' נזיה חיג'אזי פ"ד נה (4) 730 בסעיף 8 לפסק הדין נכתב:


" נראה, על כן, כי "חובות בני תביעה" בפשיטת רגל שבהם דן הנאמן, ואשר לצורך ריכוזם בפני
ו לאחר מתן צו כינוס נדרש עיכוב הליכים, הינם חובות וחבויות שמשמעותן היא כספית - בין קימת ובין עתידית, בין ודאית ובין מותנית, בין קצובה ובין בלתי קצובה, ולמעט חובות מסוימים המוצאים מן הכלל במפורש (סעיפים 72 ו-73 לפקודה). מאחר שעיכוב הליכים תלויים ועומדים ואיסור על פתיחת הליכים חדשים לאחר צו כינוס מתייחסים רק לחובות בני תביעה, אין מניעה כי תובע יגיש תביעת נזיקין כנגד פושט רגל, בהיות תביעה זו מוצאת מגדר ההגדרה של חוב בר תביעה (סעיף 1)72) לפקודה) והוא הדין לגבי תביעה לסילוק יד של פושט רגל ממושכר בשל אי תשלום דמי שכירות (לוין וגרוניס, שם, עמ' 115).
כנגד חובות בני תביעה במשמעות האמורה מצויים נכסי החייב העומדים לחלוקה בין נושיו. אלה מוגדרים בסעיף 85 לפקודה. הם כוללים כל נכס השייך לפושט הרגל או המוקנה לו בתחילת פשיטת הרגל, וכל נכס שירכוש או שיוקנה לו לפני הפטרו (סק'(1)). לנאמן מוקנה הכח להפעיל זכות לגבי נכס או לנקוט הליכים לשם הפעלת הזכות בדרך שהיה יכול פושט הרגל להפעיל לטובתו בתחילת פשיטת רגלו או לפני הפטרו (סק'(2)). השאלה אם נכס מסוים שייך לפושט הרגל אם לאו, אינה נכללת בתחום הענינים המועברים להכרעת הנאמן משאינה נוגעת ל "חובות בני תביעה" אשר לגביהם מעוכבים הליכים משפטיים כדי שהנאמן ידון ויכריע בהם במרוכז. סוגיה כזו תידון, דרך כלל, במסגרת תביעה משפטית רגילה. (השווה לוין, גרוניס, שם, עמ' 115; ע"א 337/63 גולדשטיין נ' חב' סער, פד"י י"ז(2604 ,2602 (4; צ' כהן, פירוק חברות, 2000, עמ' 376).

ח)
אני סבורה, כי בתביעה שבפני
מדובר בתביעה אשר הסעד המבוקש לגביה הוא סעד כספי ואין סיבה לקבל את הפרשנות של המשיבים ולפיה אין מדובר ב"חובות בני תביעה".

כאשר מדובר בתובענה אשר לא כוללת עתירה לסעד כספי אכן אין מקום לבררה במסגרת תביעת חוב בפני
המפרק או הנאמן.


ראה למשל לעניין זה פסק דינו של כב' השופט גרוניס ברע"א 5306/04 אוסאמה ביאעה ואח' נ' אחים בולוס – חברה לבניין ושיכון (1978) בע"מ (בפירוק) אך התביעה שבפני
היא תביעה כספית ברורה גם אם עילות התביעה הן "נזיקיות".

ט)
קבלת הפרשנות של המשיבים מעקרת מתוכן את הרציונאל העומד מאחורי סעיף 20 לפקודת פשיטת הרגל (רציונאל זה הובהר יפה בסעיף 7 לפסק דינה של כב' השופטת פורקצ'יה בעניין לוי נ' נזיה הנ"ל).

י)
לפיכך, כל עוד בית המשפט המחוזי לא יתיר את המשך התביעה נגד המבקש, יש לעכב את ההליכים נגדו.

10.
לסיכום:
א)
לאור האמור לעיל, אני מורה על ביטול החלטתי מיום 31/3/08.

ב)
ההליכים נגד המבקש יעוכבו כל עוד לא תינתן הוראה אחרת מבית המשפט המחוזי הדן בתיק הפש"ר.

ג)
בשים לב לכך, שהחלטתי מבוטלת מכוח שיקול דעתו של בית המשפט ולא "מחובת

הצדק" אינני פוסקת הוצאות.

ד)
המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"א בסיון, תשס"ח (24 ביוני 2008), בהעדר הצדדים.אביגיל כהן
, שופטת
בשא בית משפט שלום 159868/08 אבי כהן נ' יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ (פורסם ב-ֽ 24/06/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אבי כהן      דוח מידע משפטי על יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על אבי כהן      דוחות מידע עסקי על יוניק פרויקטים עבודות גמר בע"מ , רון פז , מרט יודלביץ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן