חב' מקורות שליטה פרויקטים בע"מ - אי.די.וי הנדסה ובנין בע"מ , י.י.חרש בע"מ , בנק המזרחי המאוחד בע"מ

 
חב' מקורות שליטה פרויקטים בע"מ - אי.די.וי הנדסה ובנין בע"מ , י.י.חרש בע"מ , בנק המזרחי המאוחד בע"מ
תיקים נוספים על חב' מקורות שליטה פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על אי.די.וי הנדסה ובנין בע"מ , י.י.חרש בע"מ , בנק המזרחי המאוחד בע"מ

24081/08 א     24/06/2008
א 24081/08 חב' מקורות שליטה פרויקטים בע"מ נ' אי.די.וי הנדסה ובנין בע"מ , י.י.חרש בע"מ , בנק המזרחי המאוחד בע"מ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
024081/08


בפני
:
כב' השופטת נועה גרוסמן
תאריך:
24/06/2008
בעניין:
חב' מקורות שליטה פרויקטים בע"מע"י ב"כ
עו"ד רוב
מבקשת

נ
ג
ד


1 . אי.די.וי הנדסה ובנין בע"מ

2 . י.י.חרש בע"מ
3. בנק המזרחי המאוחד בע"מ


ט' 1
ע"י ב"כ
ט' 2 ע"י ב"כ
ט' 3 ע"י ב"כ

עו"ד כהן
עו"ד להב
עו"ד בן עמי
טוענים


החלטה


בפני
בקשה אשר
הוגשה על דרך של טען ביניים.

המבקשת
מסבירה, בבקשה הנתמכת בתצהירו של מר משה סלם, כי הינה חברה יזמית המקימה בין השאר שכונת מגורים בנס-ציונה.
הטוענת 1,
(להלן: "אי.די.וי"), הינה חברה קבלנית אשר הועסקה בעבודות בניין בפרויקט, ע"י המבקשת. במסגרת זו, מסרה המבקשת, המחאות מעותדות לידי
אי.די.וי, בגין עבודתה בפרויקט. ההמחאה הראשונה עתידה היתה להיפרע ביום 31.3.08 ובכל סוף חודש שלאחר מכן.
הטוענת 2
, (להלן: "י. י. חרש") הינה חברה פרטית אשר במסגרת ת.א. (ת"א) 17509/08 בש"א 156536/08, הטילה עיקול על נכסי הטוענת 1 אצל המבקשת, עד לגובה הסך של 168,737 ₪ נכון ליום 16.3.08.
הטוען 3,
הינו מוסד בנקאי אשר לזכותו המחתה
אי.די.וי, את ההמחאות דנן.
על פי הנטען המחאת הזכויות נעשתה מראש, כנגד קבלת תמורה והיא אשראים אי.די.וי אצל הטוען 3, ועוד בטרם הגיעה מועד פירעונה של כל המחאה והמחאה.
מקורה של הבקשה בדרך של טען ביניים, היא בקשה לביטול עיקול שהגישה אי.די.וי, לפני כבוד הרשם משה כהן.
הבקשה נדונה בבית המשפט השלום בת"א במסגרת התיק בו הוטל העיקול, ונדחתה.

אחר הדברים האלה, פנתה המבקשת אל בית המשפט אשר הטיל את העיקול בת.א. 17509/08, כבוד הרשם משה כהן, ועתרה למתן הוראות, כיצד עליה לנהוג בהמחאות המעותדות שנמשכו על ידה וכבר נמסרו לידי אי.די.וי.

מצד אחד, מדובר בהמחאות משוכות ע"י המבקשת, בחתימת ידה, ואשר נמסרו
ל אי.די.וי כשכר עבודה.
מצד שני, הוטל עיקול על הכספים הללו ע"י בית המשפט בת.א. 17509/08, אשר אף אושר פעם נוספת במסגרת הבקשה לאישור עיקול שנדחתה, בש"א 156963/08.

המבקשת לא חפצה לעמוד במצב, בו היא אינה מכבדת המחאות שניתנו על ידה מראש, ואשר אפשר כי סוחרו לצד ג' אוחז בתום לב ובתמורה.
ברם, המבקשת גם לא חפצה לעמוד במצב, בו אינה מצייתת לכאורה לצווי עיקול, ומכבדת המחאות חרף עיקול שהוטל.

כבוד הרשם משה כהן, עיין בבקשת המבקשת למתן הוראות, וסבר, כי מקומה של הבקשה להידון במסגרת של טען ביניים. המבקשת הביאה איפוא
את שאלותיה בפני
בית המשפט , במסגרת בקשה זו, ובהתאם להוראות התקנה 224 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984. על מנת, שבית המשפט יבחן את עמדת המבקשת מול עמדות הטוענים, ויכריע במבוקש.

זהו מקור הבקשה הנוכחית.


עמדת הטוענת 1:

אי.די.וי טוענת, בהודעת הפרטים שהוגשה מטעמה, כי ההמחאות נשוא הבקשה נמסרו לידיה ע"י המבקשת, עוד בטרם הוטל העיקול בחודש פברואר 2003.

מדובר בתמורה כספית, ש
אי.די.וי הרוויחה, לטענתה, חלף עבודתה בפרויקט, והיא זכאית לקבלה.
מאחר ומדובר בתמורה ששולמה בדרך של המחאות מעותדות וסחירות, ללא הגבלת הסבה, הרי אי.די.וי כבר ניכתה את ההמחאות הללו ביום 3.3.08 לידי בנק המזרחי המאוחד בע"מ
, שהינו אוחז כשורה בשטרות.
על כן, לגירסתה, העיקול אינו חל על המחאות, אלה שנוכו מבעוד מועד.

עמדת הטוענת 2:

י. י. חרש
טוענת, בהודעת הפרטים שהוגשה מטעמה, כי היא הטילה עיקול על נכסיה של חברת ידע רז וגבי רז, כאשר המהלכים להטלת העיקול, החלו עוד ביום 27.2.08.
הודעת העיקול נמסרה למבקשת בתאריכים 2.3.08 ו- 3.3.08.

לאחר שהתברר לי.י. חרש, כי המבקשת קשורה בהסכם עם אי.די.וי, ולא עם ידע רז, היא הודיעה למבקשת כי בדעתה לפעול לעיקול הכספים של אי.די.וי.
אכן, בקשה לעיקול כספי אי.די.וי אצל המבקשת הוגשה ביום 4.3.08 וזוהי בש"א 156536/08 במסגרתה הוטל העיקול.
לאחר מהלכים שונים, שנגעו להפקדת הערבות בגין העיקול דנן, הוטל צו העיקול, ביום 16.3.08.

י.י. חרש טוענת, כי המבקשת אמורה היתה שלא למסור את ההמחאות דנן לידי אי.די.וי, לאחר שידעה כי הוטל עיקול על נכסיה של ידע רז, ולאחר שנמסר לה, כי קיימת כוונה להטיל עיקול גם על הכספים של אי.די.וי אצלה.
אי לזאת, סבורה י. י. חרש, כי המבקשת היתה ועודנה מחויבת כלפיה, בביטול כל ההמחאות שנמסרו, נשוא הבקשה.
י. י. חרש סבורה , כי המבקשת חבה כלפיה, ויש לראות את תמורת אותן המחאות, כמעוקלת לטובתה.

עמדת הטוען 3:

הטוען 3 הצטרף לתיק בשלב מאוחר יותר.
בישיבת יום 6.5.08, הוא התייצב, ורק אז צורף כטוען נוסף. הטוען 3 הינו מוסד בנקאי.
לגרסתו, אי.די.וי הינה לקוחה שלו אשר מנהלת חשבון בסניף נתב"ג.
לדברי הטוען 3, ביום 3.3.08 אי.די.וי ביצעה בחשבונה, עיסקה של ניכיון שיקים אשר במסגרתה, הסבה אי.די.וי לטובתו המחאות דחויות לניכיון שהופקדו בחשבון.
ביניהן ההמחאות הרלוונטיות לבקשה.
הודעת הפרטים התייחסה לשטר אשר זמן פרעונו 31.5.08, שכן הוגשה במאי 2008.
השטרות המוקדמים יותר, כבר נפדו.

הבנק נתן תמורה כנגדם, במסגרת עיסקת הניכיון ועל כן לטענתו יש לראותו אוחז כשורה.
אי לזאת, ביום הטלת העיקול הרלוונטי, 16.3.03, ההמחאות לא היו בגדר נכסים של אי.די.וי המצויים בידי המבקשת.
ההמחאות נמסרו לבנק ביום 3.3.08, יצאו אז מחזקתה של המבקשת ואינן עוד ברות ביטול.
הבנק מדגיש, כי בהיותו אוחז כשורה, זכויותיו גוברות על זכויותיה של י. י. חרש או של כל טוען אחר.

הכרעה:

עמדות הצדדים כפי שפורטו לעיל, מעלות, כי המבקשת משכה המחאות מראש, ומסרה אותן לידי אי.די.וי כשכר עבודה.
מבחינת דיני השטרות, המבקשת חבה בכיבוד השטרות כלפי אי.די.וי גם אם הוטל עיקול בשלב מאוחר יותר ע"י מאן דהוא על הנכסים שבידי המבקשת.
קל וחומר, לאחר
שאי.די.וי הסבה את השטרות לטובת צד ג', הלא הוא הטוען 3.
הטוען 3 הינו אוחז כשורה, אשר קיבל את השטרות לידיו בעת שלא ידע על תביעה נוגדת, בטרם הגיע מועד פירעונן, בטרם הוטל צו העיקול נשוא הבקשה, ולאחר שנתן תמורה.

אי לזאת,
י.י. חרש, אשר הטילה את העיקול בשלב מאוחר, ולאחר שההמחאות כבר נמשכו ע"י המבקשת, אינה יכולה לעמוד מול המבקשת.

המחאות אינן פיסת נייר סתם, המשקפות התחייבות עלומה ומעורפלת.
מדובר במסמך משפטי מחייב, שעל המבקשת לכבדו.

ראו בספרו של המלומד ד"ר זוסמן

"דיני שטרות" מהדורה שישית, הדפסה שנייה, תשמ"ג-1983, שם בעמ' 19-20:

"ראינו שאדם החותם על שטר נוטל על עצמו התחייבות גדולה משל אדם החותם על חוזה רגיל, כיוון שאם הגיע שטר לידי אוחז כשורה, מסתתמות למתחייב כל הטענות, שמתחייב על פי חוזה, רשאי לעורר אותן שעה שהוא נתבע בדין..."

ובהמשך:
"במסמך סחיר נהפך כאילו החוב לחפץ, שהרי הרעיון השאול מדיני הקניין הוא שהוליד את כללי הסחרות".

כן ראו בחיבורו של המלומד פרופ'
א. ברק, מהותו של שטר (ירושלים, 1974) בעמ' 32 :

'דינה של התחייבות שטרית כדין כל התחייבות חוזית."

אילו י. י. חרש, היתה מטילה את צו העיקול, בטרם משכה המבקשת את השטרות ומסרה אותן לידי אי.די.וי, היה המצב שונה. אז, היתה המבקשת יכולה להימנע ממשיכת השטרות, ואף היתה חייבת לעשות כן מתוקפו של צו העיקול.
ברם, מאחר והשטרות נמשכו ונמסרו ע"י המבקשת לפני שהוטל צו העיקול, הרי צו העיקול אינו מסייע ל י.י. חרש ואינו מחייב את המבקשת לחלל בחוסר פירעון, שטרות שכבר משכה.

טענותיה של י. י. חרש כלפי המבקשת, כאילו פעלה בחוסר תום לב מאחר וידעה על כוונה עתידית שלה, לפנות בבקשה להטלת עיקול ועל כן היתה צריכה להימנע ממשיכת השטרות ומסירתם לידי אי.די.וי, עד שיוטל העיקול, אינן מקובלות עלי.

עולם העסקים מתנהל כסדרו.

אין להטיל חובה החורגת מן הסבירות על גורמים עסקיים.

לא יתכן, כי המבקשת לא תעמוד בהתחייבויות החוזיות שלה כלפי גורמים שונים,
ואי.די.וי בכלל זה.
לא יתכן, כי המבקשת, תשבית את עסקיה לפי נוחותו של כל גורם מזדמן, המודיע לה על כוונות לפעולות משפטיות כאלה ואחרות.
המבקשת זכאית ואף חייבת, להמשיך בניהול עסקיה כסדרם.
הודעות שונות, על כוונות עתידיות לעתור להטלת סעדים משפטיים, אינן כובלות אותה. רק צו עיקול ממשי מחייב, וכזה לא ניתן במועד הרלוונטי למשיכת ומסירת השטרות.

בנסיבות אלה, המבקשת נהגה זהירות רבה, שלא לומר זהירות יתרה, כאשר פנתה אל בית המשפט, בבקשה למתן הוראות.
המבקשת היתה אמורה לשלם, במהלך עסקיה הרגיל, לאי
.
די.וי, את שכר עבודתה.
המבקשת לא היתה אמורה לעצור את מהלך עסקיה הרגיל, כל עוד לא נמסר לידיה צו עיקול המונע זאת ממנה.
לאחר שהמבקשת משכה את ההמחאות, ומסרה אותן לידי אי
.
די.וי, שומה עליה לפרוע את תמורתן.

במערכת היחסים בין המבקשת – הטוענת 1 – הטוענת 2, המבקשת גוברת.
אין היא כפופה לצו העיקול, אשר נמסר לה לאחר שההמחאות כבר הוצאו מידה.

יתרה מכך, לזירה נכנס שחקן חדש, הבנק הטוען 3, שהוא אוחז בתום לב ובתמורה בהמחאות דנן. ההמחאות סוחרו לידי הבנק ביום 3.3.08, בטרם הוטל צו העיקול.

ראו הקבוע בפקודת השטרות [נוסח חדש], באשר לזכויות אוחז כשורה:

"אוחז כשורה

28.
(א)
אוחז כּשורה הוא אוחז שנטל את השטר כשהוא שלם ותקין לפי מראהו ובתנאים אלה:
(1)
נעשה אוחז השטר לפני שעבר זמנו, ולא היתה לו כל ידיעה שהשטר חולל לפני כן, אם אמנם חוּלל;
(2)
נטל את השטר בתום לב ובעד ערך ובשעה שסיחרו לו את השטר לא היתה לו כל ידיעה שזכות קנינו של המסחר פגומה.
פגמים שבזכות קנין

(ב)
ביחוד ......
אוחז התובע מכוח אוחז כשורה

(ג)
אוחז, בין בעד ערך ובין שלא בעד ערך, שזכות קנינו בשטר הגיעה לו מכוח אוחז כשורה ושאיננו שותף לשום רמאות או אי-חוקיות הפוגעות בשטר, יש לו כל הזכויות אשר לאותו אוחז כשורה כלפי הקבּל וכלפי כל הצדדים לשטר שקדמו לאותו אוחז. "

מכאן, שבמערכת היחסים בין הבנק לבין י. י. חרש הטוענת 2, גוברת זכותו של הבנק כאוחז כשורה בהמחאות, על זכויותיה של י. י. חרש כמעקלת.

י. י. חרש לא עיקלה המחאות משועבדות, אלא זכויות כספיות.
משנמצא, כי אותן זכויות כספיות אינן עוד בידי המבקשת, הואיל וההמחאות כבר נמשכו ויצאו מידה, ואף שועבדו לצד ג' הטוען 3 שהינו אוחז בתום לב ובתמורה, ממילא צו העיקול אינו חל על המחאות אלה.

סיכומו של דבר, אני קובעת, כי המבקשת פעלה כהלכה כאשר משכה ומסרה את השטרות לידי אי
.
די.וי, מכיוון שבעת משיכתן לא נמסר לידיה צו עיקול כדין המונע ממנה זאת.
אני קובעת, כי אי
.
די.וי הסבה את השטרות כדין לידי צד ג', הבנק, הטוען 3.
הטוען 3, קנה זכות בשטרות, בתום לב ובתמורה, בטרם בא צו העיקול לעולם, ובטרם הגיע זמן פירעונן.
על כן, זכותו של הבנק הטוען 3 בשטרות, היא הגוברת.

סוגיית ההוצאות:

כל אחד מן הצדדים סבר, כי יש לזכותו בהוצאות משפט.
מאחר וקם הצורך להכריע בין טענות נוגדות של הצדדים, ובשים לב לכך שמקור ההליך הוא בהוראת בית המשפט בבקשה שהוגשה אליו למתן הוראות,
אני רואה לנכון להורות, כי כל צד ישא בהוצאותיו.
צו
גודר


אני קובעת, כי הזכויות בשטרות ובתמורתן, מסורות לטוען 3, בנק המזרחי המאוחד בע"מ
, כאוחז כשורה.
על המבקשת לפרוע את תמורת השטרות בהתאם לדיני השטרות, לידי הטוענת 1 בחשבון המנוהל ע"י הטוען 3.
צו העיקול שהטילה הטוענת 2 איחר את מועדו, הן מבחינת מועד משיכת השטרות ע"י המבקשת, והן מבחינת מועד הסבתם לידי הטוען 3.
אי לזאת, הטוענת 2 לא קנתה כל זכות בשטרות אלה, או בתמורתם.

כל צד ישא בהוצאותיו.


ניתן היום כ"א בסיון, תשס"ח (24 ביוני 2008) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.גרוסמן נועה, שופטת

קלדנית:
תמי פדל


א בית משפט שלום 24081/08 חב' מקורות שליטה פרויקטים בע"מ נ' אי.די.וי הנדסה ובנין בע"מ , י.י.חרש בע"מ , בנק המזרחי המאוחד בע"מ (פורסם ב-ֽ 24/06/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על חב' מקורות שליטה פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על אי.די.וי הנדסה ובנין בע"מ , י.י.חרש בע"מ , בנק המזרחי המאוחד בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על חב' מקורות שליטה פרויקטים בע"מ      דוחות מידע עסקי על אי.די.וי הנדסה ובנין בע"מ , י.י.חרש בע"מ , בנק המזרחי המאוחד בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן