אופק בטאן ייזום ושיווק פרוייקטים בע"מ - אשל הירדן יזום ובניין בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אופק בטאן ייזום ושיווק פרוייקטים בע"מ אשל הירדן יזום ובניין בע"מ
 
אופק בטאן ייזום ושיווק פרוייקטים בע"מ - אשל הירדן יזום ובניין בע"מ
תיקים נוספים על אופק בטאן ייזום ושיווק פרוייקטים בע"מ | תיקים נוספים על אשל הירדן יזום ובניין בע"מ

309423
206/06 עא     17/08/2006
עא 206/06 אופק בטאן ייזום ושיווק פרוייקטים בע"מ נ' אשל הירדן יזום ובניין בע"מ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום חיפה
עא 000206/06

בתיק עיקרי: א
014009/06

בפני
:
כב' השופטת ת. נאות-פרי
תאריך:
17/08/2006בעניין
:
אופק בטאן ייזום ושיווק פרוייקטים בע"מע"י ב"כ עו"ד
פ.ג. נשיץ

המערערת


- נ ג ד -


אשל הירדן יזום ובניין בע"מע"י ב"כ עוה"ד
יהודה רוה ואח'

המשיבה


- נ ג ד -


1.
הבנק הבינלאומי הראשון סניף המפרץ
2.
בנק לאומי סניף ראשי חיפה
3.
בנק המזרחי טפחות בע"מ
4.
שירותי בריאות כללית
5.
מקדונלדס בע"מ – סניף כרמיאל
6.
מינהל מקרקעי ישראל
7.
לשכת רישום המקרקעין
8.
לב הדר גיל הזהב – שותפות מוגבלת
9.
אופק ים נכסים 2000 בע"מ
המחזיקים

פסק דין

בפני
ערעור על שתי החלטות של כבוד הרשמת ספרא-ברנע מיום 1/8/2006, וכן בקשות נוספות להוספת מסמכים ולקיום דיון דחוף בפגרה.
ההליכים עד כה –
1.
ביום 1/8/2006 הגישה אופק בטאן ייזום ושיווק פרוייקטים בע"מ
(להלן – "אופק בטאן") תובענה כנגד אשל הירדן ייזום ובנין בע"מ (להלן – "אשל הירדן"), בסדר דין מקוצר, על סך 1,354,818 ₪.
2.
על פי הנטען בכתב התביעה, אופק בטאן התקשרה בחוזה עם אשל הירדן, אשר מכוחו פעלה אופק בטאן כמשווקת של דירות ושטחי מסחר שבנתה אשל הירדן בחמישה פרוייקטים, כנגד עמלת שיווק שאשל הירדן אמורה לשלם לאופק בטאן. עילת התביעה בתיק העיקרי (כפי שהוגדרה על ידי אופק בטאן בסעיף ב(13) לכתב התביעה) הינה הודעתה של אשל הירדן לגבי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים בכל הנוגע לחלק מהפרוייקטים וחובה של אשל הירדן כלפי אופק בטאן בכל הנוגע לעמלה המגיעה לאופק בטאן בגין שיווק אחד הפרוייקטים (פרוייקט עכו) – בסך המפורט מעלה.
3.
בד בבד עם הגשת התביעה העיקרית, הגישה אופק בטאן בקשה להטלת עיקולים במעמד צד אחד (בש"א 12390/06) אצל תשעה מחזיקים שונים, לרבות שלושה בנקים שם מתנהלים חשבונות של אשל הירדן, שוכרים של אשל הירדן (לגבי דמי שכירות שוטפים), ולרבות מנהל מקרקעי ישראל ולשכת רישום המקרקעין (לגבי נכסים של אשל הירדן).
4.
יצויין כי אחד מהנספחים לבקשה הינו כתב תביעה אשר הגישה אשל הירדן נגד אופק בטאן, שבועיים קודם לכן, ביום 12/7/2006 (ת.א. 13736/06) וזאת על סכום של 1,500,000 ₪.
5.
בקשה נוספת שהגישה אופק בטאן (בש"א 12391/06) עניינה בקשה למתן פטור מהפקדת ערבון כספי במסגרת הבקשה להטלת העיקולים.
6.
בו ביום, 1/8/2006, החליטה כב' הרשמת בבש"א 12390/06, לדחות את הבקשה להטלת עיקולים כמבוקש. כב' הרשמת הטעימה כי כיון שלשני הצדדים טענות הדדיות זה כלפי זה, אין מקום להטיל עיקולים כמבוקש, והוסיפה התייחסות לטענותיה של אשל הירדן, המפורטות בכתב התביעה שלה אשר בתיק האחר. כנגזרת מכך, התייתר אף הצורך לדון בבש"א 12391/06, ואף היא נדחתה.
7.
שתי החלטות אלו הינן נשוא הערעור דנן, אשר הוגש ביום 3/8/2006.
8.
במועד הגשת הערעור, ב"כ של אופק בטאן חזר בפני
על עיקרי הערעור והבקשה לקיים דיון דחוף בפגרה בערעור. באותו היום, הוחלט לקיים דיון במעמד שני הצדדים ביום 7/8/2006.
9.
ביום 7/8/2006 הוריתי על ביטול הדיון, הן לאור המצב הביטחוני ששרר בעיר לאחר האירועים הקשים של יום 6/8/2006 וההחלטה לצמצם את היקף פעילות בהמ"ש למינימום ההכרחי, והן בשל בקשת ב"כ של אשל הירדן לדחות את הדיון עקב גיוסו למילואים.
10.
כמו כן, הוחלט כי אשל הירדן תגיש את תגובתה בכתב וכי החלטה תשלח לצדדים בדואר.
11.
ביום 9/8/2006 הוגשה על ידי אופק בטאן בקשה לצירוף מסמכים לערעור ובקשה לקיים דיון דחוף בפגרה בבקשה לצירוף מסמכים. המסמכים אשר צירופם התבקש הינם בעיקרם כתבי תביעה וכתבי תביעות שכנגד במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים בין אשל הירדן לבין חברת אופק ים שיווק בע"מ ומר מאיר בן מאיר (ת.א. 827/04 ות.א. 828/04 בבמ"ש המחוזי חיפה). כפי שעולה מהמסמכים, הרי ששני גורמים אלו היו בעבר משווקים של אשל הירדן ובין הצדדים התגלע סכסוך אשר הניב תביעות ותביעות שכנגד, אשר בחלקן דומות בהיבטים מסויימים לטענות ההדדיות שקיימות כאן בין אשל הירדן לבין אופק בטאן.
12.
ביום 10/8/2006 הוגשה תגובתה של אשל הירדן לערעור.
13.
ביום 15/8/2006 הגישה אופק בטאן בקשה להגיב על תשובתה של אשל הירדן, אליה צורפה התגובה עצמה.
דיון –
14.
לאחר קריאת כל המסמכים המפורטים מעלה, על נספחיהם, מסקנתי היא כי דין הערעור להדחות.
15.
אכן לאופק בטאן קיימות טענות קשות כלפי אשל הירדן, כפי שאלו באות לידי ביטוי בכתב התביעה ובמכתבים של באי כוחה אשר נשלחו עובר לתחילת ההליכים. ועם זאת, לא שוכנעתי כי התקיימו הטעמים להענקת סעד זמני בשלב זה ובוודאי שלא התקיימו הטעמים להתערב בהחלטת כב' הרשמת שעיינה אף היא במסמכים ונתנה את החלטתה.
16.
אני מסכימה עם ב"כ של אופק בטאן, כי באופן עקרוני – העובדה שלשני צדדים יש טענות הדדיות האחד כלפי רעהו, אינה מחייבת את המסקנה שאין מקום להענקת סעד זמני לטובת האחד (ולו מן הטעם שגם הצד השני, אם רצה בכך היה יכול להגיש בקשה זהה נגדית מטעמו). אולם, במקרה זה החלטתה של כב' הרשמת נעוצה בניתוח הטענות עצמן, ולא מבוססת רק על עצם העובדה שיש לשני הצדדים טענות זה כלפי זה.
17.
עיון במסמכים הרבים מלמד שאכן לשני הצדדים ישנן טענות עובדתיות ומשפטיות כבדות משקל זה כלפי זה – ועליהן עמדו באי כוחם של הצדדים בהתכתבויות שביניהם, כמו גם בשני כתבי התביעה. כמובן, שאין מקום בשלב זה להעריך את טיבן של הטענות של שתי החברות ולשער מי מהשתיים תזכה בתביעתה בסופו של יום, אך אין להתעלם מהעובדה שלמעשה כתב התביעה של אופק בטאן הוגש שבועיים לאחר שהוגשה נגדו תביעה על סכום דומה, המבוססת על אותו חוזה ומתייחסות לאותם פרוייקטים.
18.
לכן, לא מצאתי מקום להתערב במסקנתה של כב' הרשמת אשר קבעה את שקבעה.
19.
יתרה מכך. אף אם נאמר שלאופק בטאן קמה זכות לכאורה לקבלת הסעד הכספי לו היא עותרת (וכי זכות זו אינה "מתכרסמת" לאור טענותיה של אשל הירדן באשר לסעד הכספי שמגיע לה בתביעתה שלה), הרי שלא שוכנעתי כי מאזן הנוחות מחייב הטלת עיקול כמבוקש.
20.
בבקשה נטען כי אשל הירדן מצויה בקשיים ניכרים אשר יכבידו על גבית

פסק דין
(ככל שינתן), וכי ניתן ללמוד על כך מהעובדה שהיקף פעילותה צומצם מששה פרוייקטים לשני פרוייקטים, כי מצבת עובדיה צומצמה אף היא, וכי היא נמצאת בהפסדים. ברם אולם, מעבר לכך שהטענות הללו מופיעות גם בתצהירו של מר שלום בטאן, הרי שהן לא נתמכו בראיות נוספות ולא הונחה התשתית העובדתית באשר לקושי הכלכלי הנטען.
21.
בהקשר זה עוד אוסיף כי אף אם אקבל את המסמכים הנוספים שאופק בטאן ביקשה לצרף (כלומר מסמכים אשר לא היו בפני
כב' הרשמת בעת שניתנה החלטתה), הרי שכל שניתן ללמוד מהם הינו שלאשל הירדן יש סכסוך דומה עם משווק קודם שפעל מטעמה. אין בכך כדי ללמד על הזכות הלכאורית הנטענת מצד אופק בטאן ואין בכך כדי ללמד על קושי כלכלי של אשל הירדן (ואזכיר כי גם בשני התיקים שנדונים בבהמ"ש המחוזי ישנן תביעות ותביעות שכנגד).
סיכום –
22.
אשר על כן, דין הערעור להדחות.

23.
כיון שבמסגרת ההחלטה התייחסתי אף למסמכים שצירופם התבקש – הרי שלמעשה התקבלה הבקשה לצירופם, ובוודאי שאין כל צורך לקיים דיון דחוף בפגרה לצורך ההכרעה בשאלה אם לצרף את המסמכים אם לאו.
24.
למרות התוצאה אליה הגעתי – אין צו להוצאות.
25.
כיון שהתובענה הוגשה בסדר דין מקוצר – על אשל הירדן להגיש את כתבי בית הדין המתאימים במועדים הקבועים בחוק.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ו (17 באוגוסט 2006) בהעדר הצדדים.


ת. נאות-פרי
, שופטת

עא בית משפט שלום 206/06 אופק בטאן ייזום ושיווק פרוייקטים בע"מ נ' אשל הירדן יזום ובניין בע"מ (פורסם ב-ֽ 17/08/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן