מדמון גדעון - איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מדמון גדעון איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן
 
מדמון גדעון - איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן
תיקים נוספים על מדמון גדעון | תיקים נוספים על איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן

313471
13606/07 א     27/07/2009
א 13606/07 מדמון גדעון נ' איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן
בעניין:


בתי המשפט


6
בבית משפט השלום בירושלים
א
013606/07


בפני
:
כב' השופט יצחק מילנוב
תאריך:
27/07/2009
בעניין:
מדמון גדעון

התובע


נגד


איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן
הנתבעת

בשם התובע
: עו"ד טל יקר
בשם הנתבעת: עו"ד רפאל גיורגי
החלטה

למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הבניה והוראות נוספות

בהמשך להחלטה מיום 30/10/08 ומיום 27/07/09, בענין מינוי מומחה מוסכם / מטעם בית המשפט, מחליט בית המשפט, כדלקמן:

1.
מינוי המומחה

בית המשפט ממנה בזה, מומחה מטעם בית המשפט, מהנדס בנין - שמאי במקצועו.
המומחה הוא: ­­­­­­­­­­­דן אורמן שמענו: רח' הגר"א 11, רחובות
76310 טלפון: 9460871-08.

2.
תפקידי המומחה
לבדוק את הנכס/ים: המהווה תחנת כיבוי והצלה ברחוב נחשונים בעיר אריאל (להלן הנכס), ולחוות דעתו בנושאים הבאים:
2.1
להעריך את השווי הכספי של העבודות הנוספות שבוצעו במקום ע"י התובע ולחוות דיעה בשאלה האם היתה הצדקה ואיזה לביצוע העבודות הנ"ל?
2.2
בחוות דעתו יציין המומחה את מועד/י הבדיקה/ות, הנוכחים בבדיקה/ות והמסמכים, שהיו בפני
ו בעת עריכת חוות דעתו.

לחוות הדעת תצורף רשימת האסמכתאות אשר המומחה הסתמך עליהן בחוות דעתו. אסמכתאות אשר לא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.

3.
פניה למומחה

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה, בתוך חמישה (15) עשר ימים ממועד קבלת החלטה זאת, את המסמכים הרלוונטיים (להלן המסמכים) ויבקשו אותו להתחיל בתפקידו.

4.
ביקור המומחה בנכס/ים
המומחה יבקר בנכס/ים נשוא התביעה בתוך שלושים (30) ימים מיום קבלת החלטה זאת. לאחר תיאום מוקדם עם ב"כ בעלי הדין. הביקור יהיה בנוכחות בעלי הדין / ב"כ, אלא אם כן בעל דין / ב"כ מסוים, ויתר על נוכחותו.

5.
הגשת חוות הדעת וחשבונו של המומחה

המומחה יגיש
את חוות דעתו וחשבונו לבית המשפט, במקור, והעתקים במישרין לב"כ בעלי הדין, בתוך שלושים (30) ימים מיום שהומצאו לו המסמכים, או מיום שבדק הנכס/ים (לפי המאוחר).6.
שאלות הבהרה

בעלי הדין יהיו רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה, בתוך חמישה (15) עשר ימים, מיום קבלת חוות הדעת.

שאלות ההבהרה ישלחו למומחה בכתב, עם העתקים לביהמ"ש ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.

המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בכתב, בתוך חמישה (15) עשר ימים מיום קבלתן, עם העתקים לביהמ"ש ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.

מספר מועט של שאלות הבהרה (לא חקירה נגדית) לא כרוך בתשלום. שאלון שהוא למעשה חקירה נגדית, כרוך בתשלום נוסף שיחול על מציג השאלון, כפי שיקבע בית המשפט.

7.
חקירת המומחה

לבעלי הדין הזכות לבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו ו/או חוות דעתו המשלימה/ עדכנית
ו/או על תשובותיו לשאלות ההבהרה, בתוך חמישה (15) עשר ימים מקבלת חוות הדעת / חוות הדעת המשלימה / תשובות הבהרה, לפי המאוחר.

זימון המומחה לחקירה בבית המשפט, יהיה כרוך בהפקדת סכום כסף בקופת בית המשפט, כפי שיקבע ע"י בית המשפט, על חשבון שכרו והוצאותיו של המומחה.

8.
שכר המומחה והוצאותיו
8.1
התובע והנתבעת, ישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בשני (02) חלקים שווים, בשכר המומחה ובהוצאותיו.
8.2
בפסק הדין או אף לפני כן, יקבע בית המשפט, את אופן החלוקה של שכר המומחה והוצאותיו, בין בעלי הדין.
8.3
שכר המומחה והוצאותיו כפופים לאישור בית המשפט. המומחה מתבקש לשלוח (לבית המשפט והעתקים לצדדים) את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו, כבר עתה, לפני תחילת עבודתו. בהעדר התנגדות/הסתייגות לשכר המומחה, בתוך חמישה (15) עשר ימים מיום
קבלת החשבון/הערכה יחשב הדבר כהסכמה.
8.4
כל צד ישלם את חלקו בשכרו והוצאותיו של המומחה בתוך חמישה
(15) עשר ימים מיום קבלת חשבונו / דרישתו של המומחה.
8.5
המומחה ישחרר את חוות דעתו, רק לאחר ששולם חשבונו

או שהתשלום הובטח להנחת דעתו.
8.6
לאחר קבלת שכרו והוצאותיו ימציא המומחה חשבוניות מס/קבלות ישירות לבעלי הדין.

9.
הוראות בדבר המשך ההליכים

אם אין בדעת הצדדים לשלוח למומחה שאלות הבהרה או
לאחר סיום הליכי שאלות / תשובות הבהרה, יפעל/ו בעל/י הדין כך:
9.1
בעל דין המעונין בחקירת המומחה, יגיש, בקשה לבית המשפט,
בתוך שלושים (30) ימים מיום קבלת חוות הדעת, עם העתק ישירות לב"כ בעל/י הדין האחר/ים, ויפרט בה מועדים מוסכמים (על בעל/י הדין והמומחה) לשלושה חודשים מיום הגשת הבקשה.
9.2
אם בעלי הדין (כולם) לא מעונינים בחקירת המומחה, יודיעו על כך לבית המשפט בכתב, ויגיש/ו בקשה לקיום המשך לקדם משפט, עם תאריכים מוסכמים לשלושה חודשים, מיום הגשת הבקשה.

10.
פגרה

תקופת פגרה תובא במנין הימים הנקובים בהחלטה זו.

11.
ניתנה היום, ו' באב תשס"ט (27 ביולי 2009) בשעה 12:42 בהעדר בעלי הדין וב"כ.
המזכירות
תשלח העתק ההחלטה למומחה ולב"כ בעלי הדין.
התיק לעיוני ביום 01/11/09.

יצחק מילנוב
, שופט


013606/07א
130 גלית טובינה


א בית משפט שלום 13606/07 מדמון גדעון נ' איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן (פורסם ב-ֽ 27/07/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן